5 Stemmingen moties Algemene Financiële Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen, 

te weten: 

  • -de motie-Hoekstra c.s. over het niet meer koppelen van eigenstandige wetsvoorstellen (34300, letter O); 

  • -de motie-Van Apeldoorn c.s. over het terugdringen van de armoede onder kinderen in Nederland (34300, letter P); 

  • -de motie-Vos c.s. over het optimaal benutten van het energiebesparingspotentieel (34300, letter Q); 

  • -de motie-Ester c.s. over het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van langdurig werklozen (34300, letter R). 

(Zie vergadering van 17 november 2015.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf over de motie met letter O. 

De heer De Grave (VVD):

Mevrouw de voorzitter. Is het praktisch om dit voor alle moties tegelijk te doen of wilt u het per motie? 

De voorzitter:

Ik doe het even per motie. 

De heer De Grave (VVD):

Dan kan ik regelmatig hierheen lopen, dat is goed voor de gezondheid. 

De voorzitter:

U zult dadelijk wel merken waarom. 

De heer De Grave (VVD):

Mevrouw de voorzitter. We hebben net de reactie van het kabinet op deze motie mogen ontvangen, bij brief van staatssecretaris Wiebes. Daarover is veel te zeggen. Laat ik het zo formuleren dat naar het gevoel van mijn fractie de portee van deze uitspraak nog niet geheel is verinnerlijkt door het kabinet. Dat is een constatering waar we mee moeten leren leven. In toekomstige gevallen zal wel blijken of de portee van deze motie ook voldoende is doorgedrongen tot het kabinet. We hopen daar zeer op. We zullen uit volle overtuiging voor deze motie stemmen. 

De voorzitter:

Dan komen we bij de volgende motie, van de heer Van Apeldoorn, met letter P. Oh, sorry, we moesten nog stemmen. Ik ben helemaal confuus, maar dat zal wel komen doordat ik gisteren een jaartje ouder ben geworden. 

(Applaus) 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Hoekstra c.s. (34300, letter O). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

Dan komen we bij de motie-Van Apeldoorn c.s. (34300, letter P). Ik geef het woord aan de heer Van Apeldoorn. 

De heer Van Apeldoorn (SP):

Ik zou deze motie willen aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Apeldoorn stel ik voor, zijn motie (34300, letter P) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Dan komen we toe aan de motie-Vos c.s. op stuk nr. 34300, letter Q. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf over de moties. 

De heer De Grave (VVD):

Ik had het al begrepen. Ik zei al: die motie wordt waarschijnlijk ingetrokken. 

Wie kan tegen het doel van de motie van mevrouw Vos, het optimaal benutten van het energiebesparingspotentieel, zijn? Niemand kan daartegen zijn, maar moties van dit huis moeten scherp zijn en er moet voldoende onderbouwing bij zitten. Onze fractie is er op basis van het debat niet van overtuigd dat datgene wat het kabinet nu doet zodanig onvoldoende is dat dit gecorrigeerd moet worden door een uitspraak van deze Kamer. Daarom stemmen we tegen deze motie. 

Dan kom ik op de motie van de heer Ester. Dit is een interessante situatie. Het kabinet heeft namelijk bij monde van de minister aangegeven dat de motie overbodig is, omdat minister Asscher al een dergelijk verzoek over de arbeidsmarktpositie van langdurig werklozen aan de SER heeft gedaan. We hebben een mailtje van collega Ester gekregen waarin hij op basis van informatie van de SER schrijft dat dit niet klopt. Dan hebben we toch wel een ingewikkelde situatie. Wij gaan ervan uit dat datgene wat de minister hier zegt, klopt. Er is andere informatie, maar die kunnen we dus niet wegen. Mijn suggestie aan mijn collega is om de motie een week aan te houden en de tussentijd te gebruiken om aan de minister te vragen hoe het zit. Ligt er wel of niet een adviesaanvraag bij de SER? Als we die informatie hebben, kunnen we een en ander in zijn totaliteit beoordelen. Het mag duidelijk zijn dat we voor de motie kunnen stemmen als het klopt wat de heer Ester zegt, namelijk dat er geen adviesaanvraag ligt. Als de heer Ester de motie toch nu in stemming wil brengen, gaan we af op de informatie van de minister en zullen we tegen de motie stemmen. 

De voorzitter:

We zien u dus niet nog een keer terug? 

De heer De Grave (VVD):

Mevrouw de voorzitter, ik geloof dat ik mijn welkom heb "overstayed". Ik ga snel weg. 

De voorzitter:

We hebben het over de motie met letter Q. Ik geef het woord aan de heer Hoekstra. 

De heer Hoekstra (CDA):

Voorzitter. Wij steunen de logica van de VVD, maar met minder woorden. 

De voorzitter:

Zijn er nog andere stemverklaringen? Mijnheer Hoekstra, u had het over de motie met letter R, de motie van het lid Ester? Het was namelijk niet duidelijk of u het had over de motie met letter Q of de motie met letter R. 

De heer Hoekstra (CDA):

Voorzitter, ik hoopte natuurlijk van harte dat u mij zou terugroepen en u stelt mij niet teleur. Wij steunen de logica van de VVD-fractie met betrekking tot de motie-Vos. Laat ik dat voor alle duidelijkheid zeggen. Wij vinden de motie van de heer Ester verstandig. Mocht hij de suggestie van de VVD-fractie om de motie aan te houden honoreren, dan ondersteunen we dat. Mocht hij de motie toch in stemming willen brengen, omdat hij zeker weet wat de SER wel en niet doet, dan steunen we hem ook. 

De voorzitter:

Dank u wel, mijnheer Hoekstra. Zijn er nog andere stemverklaringen? Dat is niet het geval. 

De heer De Graaf (D66):

Is de heer Ester bereid om aan te geven wat hij met de motie zal doen na het verzoek van de heer De Grave? 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Ester. 

De heer Ester (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik wil de motie gewoon in stemming brengen. 

De voorzitter:

De motie wordt in stemming gebracht. We stemmen nu eerst over de motie-Vos met letter Q. Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Vos c.s. (34300, letter Q). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Zijn er nog anderen die een stemverklaring willen afleggen over de motie-Ester? We hebben net gehoord van het lid Ester dat hij de motie in stemming gebracht wenst te hebben. Hij heeft de reden waarom niet aangegeven, maar hij wil de motie in stemming gebracht hebben. Ik zie dat niemand zich meldt. 

Ik stel weer voor om te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Ester c.s. (34300, letter R). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven