8 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de stemmingen over het volgende wetsvoorstel en de volgende moties te doen plaatsvinden op 24 november 2015: 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking) (33816); 

Motie van het lid Hoekstra (CDA) c.s. over het niet meer koppelen van eigenstandige wetsvoorstellen (34300, O); 

Motie van het lid Van Apeldoorn (SP) c.s. over het terugdringen van de armoede onder kinderen in Nederland (34300, P); 

Motie van het lid Vos (GroenLinks) c.s. over het optimaal benutten van het energiebesparingspotentieel (34300, Q); 

Motie van het lid Ester (ChristenUnie) c.s. over het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van langdurig werklozen (34300, R); 

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 24 november 2015: 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015) (34220): 

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) (34273); 

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 1 december 2015: 

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (33872); 

d. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Financiën op 1 december 2015 te doen plaatsvinden en de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 14/15 december 2015: 

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard) (34276); 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) (34302); 

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds) (34303); 

Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) (34304); 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016) (34305); 

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015) (34306); 

e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 21 of 22 december 2015 onder voorbehoud: 

Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet) (34199); 

f. het plenaire debat over eventueel in te stellen Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel te doen plaatsvinden op 19 januari 2016. 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard) (34276); 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) (34302); 

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds) (34303); 

Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) (34304); 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016) (34305); 

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015) (34306). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 17 november 2015 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake aanslagen in Parijs (griffienr. 158255); 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie, inzake kabinetsreactie AIV advies 94 (griffienr. 158248); 

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel op 27 november 2015 (griffienr. 158258); 

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake besluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer (griffienr. 157624.01); 

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake nahangprocedure Besluit gebruik meststoffen (griffienr. 157321.01); 

een, van de minister van Economische Zaken, inzake Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project transmissiesysteem op zee Hollandse Kust Zuid (griffienr. 158251); 

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Verzamelbrief 2015 - 2 (griffienr. 158256). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. het volgende geschrift: 

een, van P.P. te H., inzake voorstel aan Provinciale Staten (griffienr. 158264). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning. 

De Voorzitter stelt voor dit geschrift voor kennisgeving aan te nemen. 

Naar boven