34 300 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

Q MOTIE VAN HET LID VOS C.S.

Voorgesteld 17 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Nederland als gevolg van de uitspraak van de rechter op korte termijn extra maatregelen moet nemen om minimaal 25% CO2 reductie in 2020 te realiseren,

overwegende, dat in de gebouwde omgeving een groot onbenut energiebesparingspotentieel aanwezig is,

overwegende, dat investeringen in energiebesparing in woningen en gebouwen, en in concepten zoals «nul op de meter» niet alleen leiden tot energiebesparing en CO2 reductie, maar ook tot extra werkgelegenheid en versterking van de economie,

overwegende, dat het bestaande instrumentarium en de financiële middelen om het energiebesparingspotentieel optimaal te benutten onvoldoende effectief worden ingezet,

verzoekt het kabinet met een aanpak te komen die er toe leidt dat het bestaande instrumentarium en de financiële middelen voor energiebesparing in de gebouwde omgeving snel en effectief worden ingezet zodat het energiebesparingspotentieel optimaal wordt benut,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vos

Rinnooy Kan

Van Apeldoorn

Ten Hoeve

Teunissen

Ester

Naar boven