Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 9, item 4

4 Stemming Langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdeliquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking) (33816). 

De voorzitter:

Ik heet de minister van Infrastructuur en Milieu, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

Mevrouw Barth (PvdA):

Voorzitter. De PvdA-fractie heeft de nodige kritische vragen gesteld bij dit wetsvoorstel, dat voor een kleine groep delinquenten grote gevolgen kan hebben, tot aan levenslang toezicht. De regering heeft in de memorie van antwoord onze vragen zorgvuldig en uitvoerig beantwoord. Zo is duidelijk dat verlenging van toezicht of voorwaardelijke invrijheidstelling alleen door de rechter kan worden opgelegd; dat deze vooral dient om mensen te motiveren om zich te laten begeleiden of behandelen zolang dat nodig is; en dat de reclassering voldoende extra middelen krijgt om deze taak uit te voeren, zoals ook blijkt uit het extra pakket voor de V en J-begroting dat het kabinet vrijdag bekend heeft gemaakt. Vanwege deze waarborgen en vanwege de grote maatschappelijke impact van recidive van zeden- of ernstige geweldsdelicten die met dit wetsvoorstel voorkomen kan worden, zal onze fractie voor dit wetsvoorstel stemmen. 

De heer Swagerman (VVD):

Voorzitter. Mijn fractie heeft begrip voor de ratio van dit voorstel, te weten het terugdringen van recidive bij ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Een cruciale consequentie van de voorgestelde regeling is dat toezicht levenslang vorm kan krijgen. Dat vereist zorgvuldige waarborgen. In de vraagstelling van mijn fractie in de schriftelijke procedure is dat in meerdere opzichten tot uitdrukking gebracht. Wij danken de staatssecretaris voor de uitvoerige en adequate beantwoording van deze vragen. Kernpunt daarin is dat het uiteindelijk te allen tijde de rechter is die bepaalt hoe vaak, hoe lang en in welke modaliteiten dat toezicht plaatsvindt. Dat stelt mijn fractie in zodanige mate gerust dat wij voor dit wetsvoorstel zullen stemmen. Mijn fractie grijpt dit standpunt ook aan om er de suggestie aan te koppelen om in de discussie over levenslang gestraften een voorstel in te richten waarbij ook periodiek door de rechter de noodzaak van voortzetting van een dergelijke straf wordt getoetst. 

De voorzitter:

Dat is iets meer dan een stemverklaring over het voorliggende wetsvoorstel. Maar goed, het is gebeurd, maar niet meer. Het woord is aan de heer Engels, maar geen toevoegingen. 

De heer Engels (D66):

Mevrouw de voorzitter. Uiteraard zal ik mij, zoals altijd, nauwkeurig aan uw aanwijzingen houden. De fractie van D66 heeft vastgesteld dat het wetsvoorstel op een zodanige wijze is geamendeerd in de Tweede Kamer dat daarmee naar ons oordeel een te grote inbreuk is gemaakt op de rechtstatelijke waarborgen. Helaas zijn onze zorgen daarover in de schriftelijke behandeling niet weggenomen. Dat betekent dat mijn fractie zal tegenstemmen. 

Mevrouw Bikker (ChristenUnie):

Voorzitter. De fractie van de ChristenUnie deelt de inzet om ernstige zeden- en geweldsdelinquenten te berechten en te bestraffen en om te voorkomen dat zij recidiveren, maar ook voorstellen die dat beogen, moeten voldoende rechtstatelijk zijn. De tekst van dit wetsvoorstel stelt mijn fractie, met name als het om de potentieel eindeloze proeftijd gaat, onvoldoende gerust. Ook ontbreekt er een evaluatie van het beleid met betrekking tot de huidige groep tbs'ers, waarin al veel mogelijk is. Die had de grondslag kunnen zijn voor proportionele aanpassingen. Derhalve zal de fractie van de ChristenUnie tegenstemmen. 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en D66 ertegen, zodat het is aangenomen.