34 300 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

R MOTIE VAN HET LID ESTER C.S.

Voorgesteld 17 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat in Nederland circa 600.000 mensen werkloos zijn,

constaterende, dat ruim 4 op de 10 werklozen langdurig werkloos zijn,

overwegende, dat het arbeidsmarktperspectief van langdurig werklozen zorgwekkend is,

verzoekt de regering de Sociaal Economische Raad te vragen om een advies over de arbeidsmarktpositie van langdurig werklozen en verzoekt de regering om op basis van dit advies met voorstellen te komen hoe de arbeidsmarktpositie van langdurig werklozen te verbeteren en de Kamer daarover voor de zomer van 2016 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ester

Hoekstra

Van Apeldoorn

Vos

Van Rooijen

Ten Hoeve

Rinnooy Kan

Koffeman

Teunissen

Schalk

Naar boven