34 300 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

P MOTIE VAN HET LID VAN APELDOORN C.S.

Voorgesteld 17 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat volgens de meest recente gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau circa 400.000 kinderen in Nederland onder de armoedegrens leven,

overwegende, dat in een rijk land zoals Nederland het niet te accepteren is dat kinderen in armoede moeten opgroeien,

roept de regering op snel te onderzoeken hoe een samenhangend beleid te voeren is en concrete maatregelen te nemen zijn ten einde de armoede onder kinderen in Nederland verregaand terug te dringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Apeldoorn

Ester

Teunissen

Vos

Ten Hoeve

Naar boven