Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 3, item 7

7 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (31996);

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het opnemen van enkele bepalingen met betrekking tot voertuigonderdelen die niet dienen te zijn goedgekeurd voor de toelating tot het verkeer op de weg en het maximeren van de prijs van het rijbewijs (32766);

Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten (33329);

Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart) (33440 (R1990));

Goedkeuring van de op 26 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (Trb. 2012, 178);

Aanpassingswet OCW-wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba voornamelijk in verband met wijzigingen in de equivalente onderwijswetten voor Europees Nederland (Aanpassingswet OCW-wetten BES) (33645).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld aan de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een kopie van zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 26 september 2013 inzake schriftelijke antwoorden op vragen van de Tweede Kamer gesteld tijdens de eerste termijn van de Algemene Politieke Beschouwingen (griffienr. 153685);

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer met antwoorden op vragen van de commissie voor Binnenlandse Zaken naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2014 van de Koning (griffienr. 153719);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Veiligheid en Justitie, de minister van Defensie en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake stand van zakenbrief politietrainingsmissie Afghanistan (griffienr. 147778.11);

een, van alsvoren, ten geleide van de goedkeuring van het op 6 december 2010 te Brussel tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België voor de ontwikkeling van de samenwerking van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, met de op 28 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Administratieve Schikking (Trb. 2011, 50 en Trb. 2013, 79), alsmede een toelichtende nota bij de verdragen (griffienr. 153707);

een, van alsvoren, ten geleide van een fiche de werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake herziene richtlijn betaaldiensten (griffienr. 153711);

een, van alsvoren, inzake goedkeuring van de op 26 juni 2013 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van het Caribische deel van Nederland, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (Trb. 2013, 107), alsmede een toelichtende nota bij de Overeenkomst (griffienr. 153709);

een, van alsvoren, inzake schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken van 30 september 2013 (griffienr. 153716);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake halfjaarrapportage College financieel toezicht (griffienr. 153690);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het besluit van 24 september 2013 tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (griffienr. 153721);

een, van alsvoren, ten geleide van het Besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair, voortgezet en hoger onderwijs en de educatie in verband met de correctie van verwijzingen, alsmede de harmonisatie van bepalingen en enkele andere technische aanpassingen (Stb. 2013, 338) (griffienr. 153722);

een, van alsvoren, inzake nahang Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen PO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2014 (griffienr. 153723);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin Raad van 14 en 15 oktober 2013 te Luxemburg (griffienr. 153714);

een, van alsvoren, ten geleide van documenten ter verzending naar de Europese Commissie in het kader van het Europees Semester en de buitensporigtekortprocedure (griffienr. 153720);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake publieke consultatie inzake de erkenning en modernisering van beroepskwalificaties in de binnenvaart (griffienr. 153698)p;

een, van alsvoren, inzake Evaluatie Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (griffienr. 153699);

een, van alsvoren, ten geleide van het werkprogramma Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (griffienr. 153706);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake maatschappelijk verantwoord beleggen (griffienr. 153746);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake voorhangbrief mbi voor de geneeskundige ggz vanaf 2014 (griffienr. 153705);

een, van alsvoren, inzake voorhangbrief voorgenomen aanwijzing ex artikel 8 Wmg betreffende beschikbaarheidbijdrage en bijzonder transitiemodel ggz (griffienr. 153710);

een, van alsvoren, inzake afschrift van het standpunt op de evaluatie Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (griffienr. 153180.02).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de aandachtspunten bij de begroting 2014 van de minister van Financiën (griffienr. 153692);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 1 oktober 2013 inzake controle NAVO-uitgaven (griffienr. 153725);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer betreffende aandachtspunten bij de begroting 2014 van het Ministerie van Economische Zaken d.d. 2 oktober 2013 (griffienr. 153724);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Financiële risico's voor Nederland bij internationale garanties; Garanties aan instellingen betrokken bij Europese schulden- en bankencrisis (griffienr. 153715);

een, van de Nationale Ombudsman, ten geleide van het rapport 'Medische zorg vreemdelingen, over toegang en continuïteit van medische zorg voor asielzoekers en uitgeprocedeerde asielzoekers' (griffienr. 153733).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van D.D.D. te R., inzake schending mensenrechten, corruptie en valsheid in geschrifte (griffienr. 153686).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van R.v.d.B., inzake grote zorgen vanuit het onderwijs (griffienr. 153691).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van K., inzake thyametoxam in oppervlaktewater in Zuid- en Noord-Holland (griffienr. 153687).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van J.v.d.G., inzake BOR-notitie (griffienr. 153693).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Economische Zaken en voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van J.M.V., inzake ww of ondernemen vanuit stamrecht? (griffienr. 153737).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van G.B., inzake zorgverzekeringen en wanbetalers (griffienr. 153729);

een, van E., inzake boek kleurenblind denken (griffienr. 153744).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.