Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 3, item 4

4 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone (32002).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Voorzitter. Door middel van dit wetsvoorstel worden de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet toepasbaar op de exclusieve economische zone van Nederland. Hiermee wordt het mogelijk om gebieden aan te wijzen in de Noordzee als onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk. Men gaat drie van deze gebieden in de Noordzee aanwijzen. De beheerplannen van deze gebieden bevinden zich in de startfase. Op voorhand is niet aan te geven welke maatregelen concreet in de beheerplannen zullen worden opgenomen. Hier zit dan ook het economische risico voor projecten die buiten de beschermde gebieden liggen. Deze kunnen op grond van de Natuurbeschermingswet ook vergunningplichtig zijn. In de praktijk zijn de Natura 2000-gebieden dan ook groter dan het aangewezen formaat. Voor de projecten die buiten de Natura 2000-gebieden liggen, kan men alleen activiteiten uitvoeren als er zekerheid is dat de natuurlijke kenmerken van het beschermde gebied niet zullen worden aangetast. Hierin zit zeer veel ruimte voor discussie. Natuurlijk moeten wij met zorg omgaan met onze flora en fauna. Deze wet geeft echter de mogelijkheid om economische activiteiten te verstikken op oneigenlijke gronden. De PVV-fractie zal dan ook tegen het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Ik stel vast dat de leden van de fracties van de SGP en de Partij voor de Dieren afwezig zijn.

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SP, GroenLinks, D66, de OSF en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.