Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 2, item 4

4 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 1 oktober 2013:

Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) (33335);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (PbEU 2011, L 326) (Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I) (33575);

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 1 oktober 2013 (onder voorbehoud):

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekende zijnde gegevens (33579);

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting en opheffing van openbare scholen door verzelfstandigde besturen in het primair onderwijs (33598);

c. de stemmingen over de volgende motie te doen plaatsvinden op 1 oktober 2013:

Motie van het lid Van Boxtel c.s. over het in kaart brengen van de gevolgen van de cultuurbezuinigingen bij Rijk, Provincie en Gemeente voor de cultuursector (33750-VIII, A);

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Economische Zaken te doen plaatsvinden op 1 oktober 2013 i.p.v. 24 september 2013:

Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) (33553);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 8 oktober 2013:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2013) (33637);

f. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 15 oktober 2013:

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) (33632);

g. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 12 november 2013:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33293);

h. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 26 november 2013:

Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (33243).