Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 2, item 5

5 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (33239);

Wijziging van enige wetten in verband met de handhaving van voorschriften in de Engelse taal (33427);

Goedkeuring van het op 12 mei 2011 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru (Trb. 2011, 109) (33486 (R1994));

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (PbEU 2011, L 326) (Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I) (33575);

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekende zijnde gegevens (33579);

Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335) (33580);

Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2011/62/EU om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden (33599);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) (33632);

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2013) (33637).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van het op 29 oktober 2009 te Willemstad tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Antiqua en Barbuda inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2009, 221 en Trb. 2010, 136), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 153648);

een, van alsvoren, ten geleide van 2 fiches die werden opgesteld door de werkgroep beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen inzake o.a. Mededeling personeels- en financiële middelen voor de gedecentraliseerde agentschappen 2014–2020 (griffienr. 153665);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake publicatie AIVD 'Links-activisme en -extremisme in Nederland' (griffienr. 153656);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het Werkprogramma 2014 Onderwijsraad (griffienr. 153655);

een, van alsvoren, ten geleide van Trends in Beeld 2013 (griffienr. 153651);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het AWT-advies 'Kiezen voor Kenniswerkers' (griffienr. 153654);

een, van alsvoren, ten geleide van het AWT werkprogramma 2014 (griffienr. 153649);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en informele Ecofin-Raad van 13 en 14 september 2013 te Vilnius (griffienr. 153548.01);

een, van de minister van Defensie, ten geleide van de nota over de toekomst van de krijgsmacht (griffienr. 153661);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het ontwerpbesluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren (voorhangprocedure) (griffienr. 153671);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake de oprichting van de Nederlandse Investeringsinstelling en andere resultaten uit het overleg van het kabinet met institutionele beleggers (griffienr. 153670);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het Jaarplan 2014 van de Inspectie SZW (griffienr. 153653);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het werkprogramma 2014 RVZ (griffienr. 153664).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van J.C.B., inzake besteding van Nederland 1% BNP aan defensie (griffienr. 153666).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van M.B., inzake scheiding wegens huiselijk geweld (griffienr. 153668).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van H.V. te R., inzake vervolgbrief van minister Plasterk inzake wetsvoorstel 33219 - 9 (griffienr. 152963.04).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van M.M. te S., inzake het wegblijven van de zak van Sinterklaas (griffienr. 153659);

een, van J.P.B.M.D. te D., inzake pensioen (griffienr. 153667).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.