Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 2, item 3

3 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij beleidsdebat over onderwerpen, rakende het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (33750-VIII),

te weten:

  • - de motie-Van Boxtel (D66) c.s. over het in kaart brengen van de gevolgen van de cultuurbezuinigingen bij Rijk, provincie en gemeente voor de cultuursector (33750-VIII, letter A).

(Zie vergadering van 24 september 2013.)

De voorzitter:

Ik heet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van harte welkom in de Eerste Kamer.

Ik heb begrepen dat de heer Van Boxtel het woord gevraagd heeft.

De heer Van Boxtel (D66):

Voorzitter. We hebben vorige week een mooi en ter zake doend debat gevoerd met de minister. De bedoeling van de motie was, zodanige gegevens op tafel te krijgen dat we goed op weg kunnen naar de volgende ronde van de basisinfrastructuur en de cultuur. De minister heeft gevraagd in dat debat om eerst het rapport Cultuur in Beeld af te wachten, waarin al heel veel informatie naar boven komt. Ik ben daar van harte toe bereid. Ik houd de motie wel aan, om straks te bezien of alle informatie die nodig is om tot een nieuw advies voor de Raad voor Cultuur te komen, ook echt boven water komt. Tot die tijd gun ik de minister niet het voordeel van de twijfel, maar gewoon het voordeel.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Boxtel stel ik voor, zijn motie (33750-VIII, letter A) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Sluiting 13.35 uur.