7 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) (33540) en het wetsvoorstel Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën) (33416).

(Zie vergadering van 26 november 2013.)

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Essers.

De heer Essers (CDA):

Voorzitter. Ik wil geen stemverklaring afleggen, maar een verzoek doen. Om tot een goede oordeelsvorming te komen over zowel de Wet Hof als de Wet verplicht schatkistbankieren, zou mijn fractie graag via de vaste commissie voor Financiën een aantal nadere schriftelijke vragen willen indienen. Dit komt de facto neer op uitstel van de stemmingen met één week. Dat is mijn verzoek.

De voorzitter:

Gaat iedereen hiermee akkoord? Ik zie dat de fractie van de PVV hiermee niet akkoord gaat, maar de overige fracties wel. Het zal dus overeenkomstig het verzoek van de heer Essers gebeuren.

De heer Reuten (SP):

Houden wij dan de mogelijkheid van een derde termijn open?

De voorzitter:

Dat moet kunnen, maar beide wetsvoorstellen moeten wel afgehandeld worden voor het kerstreces.

De heer Reuten (SP):

Ja.

De voorzitter:

Dat moet in de commissie beslist worden.

Mevrouw Barth (PvdA):

Onze fractie stemt in met het uitstel, maar wel met het dringende verzoek om volgende week echt te stemmen. Als er een derde termijn komt, willen wij wel volgende week over de twee wetsvoorstellen stemmen.

De voorzitter:

In principe doen wij dat, maar de commissie moet even kijken hoe dit uitpakt. Ik kan daar op dit moment geen definitief antwoord op geven, maar wij streven allemaal naar afhandeling van de wetsvoorstellen volgende week.

Ik schors de vergadering in afwachting van de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven