11 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Algemene wet bestuursrecht ter uitvoering van de verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (PbEU 2013, L 180) (33699).

Dit wetsvoorstel wordt in handen gesteld van de desbetreffende commissie;

2 de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van het op 14 mei 1966 te Rio de Janeiro tot stand gekomen Internationaal verdrag inzake de instandhouding van Atlantische Tonijnen, zoals gewijzigd door het op 10 juli 1984 te Parijs tot stand gekomen Protocol van Parijs en het op 5 juni 1992 te Madrid tot stand gekomen Protocol van Madrid (Trb. 2013, 203), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 154032);

een, van alsvoren, ten geleide van een fiche die werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Verordening betreffende Nieuwe Psychoactieve Stoffen en richtlijn tot wijziging van Kaderbesluit inzake de definitie van drugs (griffienr. 154045);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 november 2013 (griffienr. 153948.01);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 17 mei 2013 bij Resolutie MEPC.235(65), MEPC.236(65) en MEPC.238(65) aangenomen wijzigingen van de bijlagen I en II bij het op 2 november 1978 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 (Trb. 2013, 205) (griffienr. 154046);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake EU onderhandelingen APK-pakket technische controles voertuigen (griffienr. 154049);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake correctie nabestaandenuitkering (griffienr. 154040);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake Mededeling omtrent de voorhang op grond van de Comptabiliteitswet betreffende de oprichting van de stichting "Kwaliteitsregister Jeugdzorg" (griffienr. 154048);

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg (griffienr. 154047).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer betreffende Aandachtspunten bij de begroting 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (griffienr. 154050).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van J.W.A., inzake Kamerbrief evaluatie caribisch Nederland en evaluatie consensus rijkswetten (griffienr. 154041).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van R.d.K., inzake duomoeder: moeder en mader (griffienr. 151927.29);

een, van E.v.A. te O., inzake wetsvoorstel 30538 (opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (griffienr. 153643.03).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van G.v.d.P., inzake het gehandicaptenparkeerbeleid in Nederland (griffienr. 154030).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van J.T.d.G. te W., inzake bezwaren tegen "vrijstelling MRB" (griffienr. 151564.29);

een, van ir. G.S., inzake risico's DGA pensioen in eigen beheer en Belastingplan 2014 (griffienr. 154022.04).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van S.S., inzake jeugdwet (griffienr. 153788.28).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven