Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 26, item 11

11 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005 (31412);

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) (32131);

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen (32168);

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) (32211);

Goedkeuring van het op 27 november 2008 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien) (Trb. 2009, 141) (32365, R1912);

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (32418);

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit in het taxivervoer (32424);

Oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens) (32467);

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs (32531);

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregel (rechterlijk gebieds- of contactverbod) (32551);

Wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering (32587);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-XIV);

Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (32613);

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders) (32618);

Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de verhoging van de leeftijd waarop gerechtsdeurwaarders van rechtswege ontslag wordt verleend (32723).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 12 april 2011 (griffienr. 148298.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 13 april 2011 (griffienr. 148412);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de notitie over het geactualiseerde buitenlandse mensenrechtenbeleid (griffienr. 148345);

een, van alsvoren, inzake rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (griffienr. 148356);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 16 december 2009 te Canberra totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Regering van Australië inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2010, 45 en Trb. 2010, 186), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 148355);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 16 december 2009 te Canberra totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Regering van Australië inzake de toewijzing van heffingsrechten met betrekking tot bepaalde inkomsten van natuurlijke personen en tot het vaststellen van een procedure voor onderling overleg ter zake van wijzigingen van verrekenprijzen (Trb. 2010, 46 en Trb. 2010, 187), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 148354);

een, van alsvoren, inzake de voorlopige toepassing vanaf 21 januari 2011 van de notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism betreffende de samenwerking ter ondersteuning van de Eastern Africa Standby Force; Nairobi, 4 oktober 2010/21 januari 2011 (griffienr. 148404);

een, van alsvoren, houdende mededeling van Wijziging van Bijlage I, II, V en VII bij het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische verontreinigende stoffen; 18 december 2009 en van Wijzigingen van de bijlagen A, B en C bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen; Genève, 8 mei 2009 (griffienr. 148370);

een, van alsvoren, houdende mededeling inzake de op 26 november 2010/14 december 2010 te Freetown/'s-Gravenhage totstandgekomen notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Sierra Leone Tribunaal inzake het transport en de opslag van de archieven van het Tribunaal (Trb. 2010, 332) (griffienr. 148369);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van de op 11 december 1974 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Langlopende Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Bulgarije inzake de ontwikkeling van de economische, industriële en technische samenwerking, alsmede een toelichtende nota bij dit voornemen (griffienr. 148413);

een, van alsvoren, houdende mededeling dat de regering het voornemen heeft om over te gaan tot verlenging van een tweetal verdragen (griffienr. 148411);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 18 oktober 2010 te Dakar totstandgekomen verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Senegal betreffende de status van strijdkrachten (Trb. 2010, 320 en Trb. 2011, 64), alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr. 148368);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2011 (griffienr. 148432);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit BIBOB in verband met de uitbreiding van de werkingssfeer van de Wet Bibob tot lokaal vergunningplichtige headshops en bepaalde evenementen (griffienr. 148362);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, inzake speerpuntenbrief auteursrecht 20+20 (griffienr. 148352);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake privacybeleid (griffienr. 148461);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, ten geleide van de conceptreactie op "Groenboek minder administratieve rechten voor burgers" (griffienr. 148343);

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerpbesluit aanpassing vergoeding en indexering rechtsbijstandverleners (griffienr. 148447);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake stand van zaken WODC Onderzoek Staat van Bestuur Aruba (griffienr. 148410);

een, van alsvoren, inzake evaluatie en jaarverslag Wet bevordering eigenwoningbezit (griffienr. 148371);

een, van alsvoren, inzake wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) (griffienr. 148387);

een, van alsvoren, ten geleide van het AIVD-Jaarverslag 2010 (griffienr. 148374);

een, van alsvoren, inzake voorhang Bouwbesluit 2012 (griffienr. 148464);

een, van de minister voor Immigratie en Asiel, ten geleide van de position paper Nederlandse inzet EU migratiebeleid (griffienr. 148384);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2009–2010 van de Inspectie van het Onderwijs (griffienr. 148418);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de vergadering van de Eurogroep en Informele Ecofin Raad van 8 en 9 april 2011 te Boedapest (griffienr. 148236.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin Raad van 16 en 17 mei 2011 te Brussel (griffienr. 148433);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) (griffienr. 148346);

een, van alsvoren, ten geleide van de fiscale agenda (griffienr. 148385);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake Besluit van 18 maart 2011 tot wijziging van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A, het Besluit verbranden afvalstoffen en het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (reparaties) (griffienr. 148364);

een, van alsvoren, ten geleide van het Besluit tot toepassing rijkscoördinatieregeling voor enkele maatregelen van de PKB Ruimte voor de Rivier (griffienr. 148449);

een, van alsvoren, ten geleide van het werkprogramma 2011 adviescollege voor de burgerluchtvaartveiligheid DEGAS (griffienr. 148466);

een, van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ten geleide van een ontwerpbesluit differentiatie tarieven transport elektriciteit (griffienr. 148317);

een, van alsvoren, inzake Tweede Voortgangsrapportage experimenten Bedrijveninvesteringszones (griffienr. 148395);

een, van alsvoren, ten geleide van het Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2011 in het kader van de Europa 2020-strategie (griffienr. 148380);

een, van alsvoren, inzake nieuw Instellingsbesluit Actal 2011 (griffienr. 148430);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake publicatie besluit intrekken nationaal verbod op handel in zeehondenproducten (griffienr. 148363);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake toezicht en handhaving kinderopvang (griffienr. 148415);

een, van alsvoren, inzake Monitor Arbeidsmarkt en rapporten (griffienr. 148434);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake risicoanalysestructuur zoönosen (griffienr. 148319);

een, van alsvoren, ten geleide van het advies inzake invulling B-segment (griffienr. 148431);

een, van alsvoren, inzake Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundige specialisten, en Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid physician assistant (griffienr. 148429);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake voorhang Besluit beleidsinformatie jeugdzorg 2011 (griffienr. 148386).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de directeur van het Kabinet der Koningin, houdende goedkeuring door H.M. de Koningin van een aantal door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 148391);

een, van de Algemene Rekenkamer, inzake rechtmatigheidsonderzoek 2010, Staten-Generaal (11a) (griffienr. 148405);

een, van alsvoren, ten geleide van de gecorrigeerde bladzijde 41 van het rapport Monitoring vervanging F-16. Stand van zaken december 2010; onder andere ontwikkelingen Joint Strike Fighter (griffienr. 148198.01).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van C.A.H.L. te Z., inzake ons rechtssysteem (griffienr. 148328);

een, van T.C., inzake wetsvoorstel 32211 (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) (griffienr. 148330.04);

een, van W.R. te M., inzake waterkrachtcentrale Borgharen (griffienr. 148424);

een, van E.J.J., inzake binnenlandse veiligheid (griffienr. 148441).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van G.v.d.B. te L., inzake wetsvoorstel 32211 (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) (griffienr. 148330);

een, van P., inzake alsvoren (griffienr. 148330.01).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van A.d.W. te C., inzake onderwijs voor kinderen met een beperking (griffienr. 148335);

een, van H.L., inzake de onmogelijkheid om door te studeren na hbo (griffienr. 148053.01).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid;

een, van J.D., inzake gedragscode hypothecaire financieringen (griffienr. 148289.01).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van T.S., inzake huurverhoging (griffienr. 148306);

een, van P.d.J. te U., inzake geen extra huurverhoging van € 120 per maand (griffienr. 148306.01).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie;

een, van L.v.d.H., inzake tweedeling OV en railvervoer Randstad – landsdelen Noord Oost en Zuidoost (griffienr. 148339).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat;

een, van J.B. te A., inzake o.a. koosjer eten (griffienr. 148451).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van A.S. te H., inzake uitkeringen (griffienr. 148340);

een, van W.B. te N., inzake toekomst met pensioenfondsen (griffienr. 148440);

een, van T.B., inzake uwv en verschuiving wao inkomen klacht (griffienr. 148443).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van J.B., inzake wetsvoorstel 31466 (Elektrisch patiëntendossier) (griffienr. 141709.115);

een, van A.I.B. te G., inzake eigen bijdrage Wmo voorzieningen (griffienr. 148393).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.