Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegen­heden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit van zwemwateren) (31527);

het wetsvoorstel Implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie) (31771);

het wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009) (31811);

het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet (vereenvoudiging en herschikking grondslagen lagere regelgeving) (31722);

het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet om in geval van ziekte in de vijf jaren na aanvang van de dienstbetrekking ziekengeld uit te keren aan langdurig zieke oudere werknemers indien voorafgaand aan de dienstbetrekking sprake was van werkloosheid van ten minste 52 weken (Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen) (31869).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Dan zijn nu aan de orde de stemmingen. Ik constateer dat alle leden de presentielijst hebben getekend.

Naar boven