Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 38, pagina 1787-1788

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten (31391);

Goedkeuring van de op 16 juni 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 163) (31826).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling inzake EU-Strategie voor jongeren (griffienr. 144359);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 18 en 19 juni 2009 (griffienr. 144358);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 15 en 16 juni 2009 (griffienr. 144267.01);

een, van de minister van Justitie, ten geleide van het jaarverslag rechtspraak 2008 (griffienr. 144146);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake oprichting Stichting Huis voor democratie en rechtsstaat (griffienr. 141855.09);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake voorlegging van het besluit tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 op grond van artikel 8, vierde lid, van de Financiële-verhoudingswet (griffienr. 144345);

een, van de minister en de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake stand van educatief Nederland 2009 (griffienr. 144314);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met de vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de erkenning en de financiering van de publieke omroep (griffienr. 144339);

een, van alsvoren, inzake nieuwe beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs (griffienr. 144344);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake wetsvoorstel conserverende aanslagen pensioen en lijfrente (griffienr. 144379);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 8 en 9 juni 2009 (griffienr. 144169.01);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ten geleide van het ontwerpbesluit wijziging BGM (vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn) (griffienr. 144352);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake voorlopige contracteerruimte AWBZ 2010 (griffienr. 144346).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de directeur van het Kabinet der Koningin, houdende mededeling van de goedkeuring door H.M. de Koningin van een aantal door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 144391);

een, van de Nationale Ombudsman, ten geleide van het rapport "Behoorlijk omgaan met schadeclaims" (griffienr. 144386).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van G.J.C.M.P. te R., inzake de realisatie van de zgn. "Europese eenheid" (griffienr.1444385).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties;

een, van mr. P.L.J.V. te D., inzake de vierde tranche AWB (griffienr. 142580.02);

een, van J.B. te W., inzake de homohuwelijkwet (griffienr. 137383.01);

een, van D.d.V. te D.H., inzake misdaad (griffienr. 144375);

een, van H.M. te B., inzake groen licht voor euthanasie Marcel Vervloesem (griffienr. 142426.06);

een, van J.R., inzake dossierfraude Brugge (griffienr. 142428.07).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie;

een, van W.B. te R., inzake kwaliteit NOS-journaal (griffienr. 144342);

een, van C.A.A. te M., inzake klachten en bezwaren over grondwettelijke glijdende schaal via tv-"leaders" publieke omroep Nederland 1, 2 of 3 gecombineerd met STER-"leaders" (griffienr. 144372).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid;

een, van mw. A.N.A.K. te S., inzake bezwaar trajectnota A4 Delft-Schiedam (griffienr. 144343).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Verkeer en Waterstaat;

een, van fam. S., inzake gewetenloze RAB/Schretlen oplichters (griffienr. 137407.06);

een, van A.v.d.B., inzake de slechte bezorging van post door TNT (griffienr. 144360).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Economische Zaken;

een, van E.G.J., inzake wetsvoorstel 31775 (Invoering WIJ) (griffienr. 144000.20);

een, van L.R., inzake alsvoren (griffienr. 144000.19);

een, van B.B., inzake alsvoren (griffienr. 144000.21);

een, van J.J., inzake alsvoren (griffienr. 144000.23);

een, van T.d.V., inzake alsvoren (griffienr. 144000.14);

een, van E.H. te H., inzake alsvoren (griffienr. 144000.15);

een, van A.v.d.W. te O., inzake alsvoren (griffienr. 144000.18);

een, van F.C.v.M., inzake alsvoren (griffienr. 144000.17);

een, van N.H. te G., inzake alsvoren (griffienr. 144000.16);

een, van J.v.E. te B., inzake bezwaren tegen invoering WIJ (griffienr. 144000.13);

een, van M.B., inzake de invoering WIJ (griffienr. 144000.12);

een, van R.H., inzake alsvoren (griffienr. 144000.11).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van L.N., inzake invoering EPD (griffienr. 141709.13).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.