Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het spoeddebat over milieuvergunningen voor veehouderijbedrijven, te weten:

- de gewijzigde motie-Koopmans/Van der Vlies over een passender definitie van "bestaand gebruik" (31920, nr. 4).

(Zie vergadering van 14 april 2009.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven