Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Sanctiewet 1977 met het oog op de implementatie van internationale verplichtingen gericht op de bestrijding van terrorisme en uitbreiding van het toezicht op de naleving van financiële sanctiemaatregelen (28251),

- over:

- de motie-Van Oven c.s. over de uitvoeringsregelingen (28251, nr. 6);

- de motie-Karimi over een behoorlijke rechtsgang in relatie tot de zogenaamde "zwarte lijst" (28251, nr. 7).

(Zie vergadering van 24 april 2002.)

De voorzitter:

Het amendement-Van Oven (stuk nr. 8) is ingetrokken. De motie-Karimi (28251, nr. 7) is ingetrokken.

De artikelen I tot en met III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Oven c.s. (28251, nr. 6);

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven