Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen inzake de Comptabiliteitswet, te weten:

- de gewijzigde motie-Van Walsem c.s. over een normenkader voor niet-financiële informatie (27849,28035, nr. 24).

(Zie vergadering van 24 april 2002.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven