Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. zeven koninklijk boodschappen, ten geleide van de volgende voorstellen van (rijks)wet:

Machtiging tot medewerking aan de oprichting van een Waarborgfonds voor de zorgsector (25627, nr. 9);

Wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid) (26011);

Wijziging van de IJkwet in verband met de erkenning van ijkbevoegden (26013);

Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet inzake de behandeling van bezwaarschriften door commissies (26014);

Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen) (26016);

Aanpassing van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Coördinatiewet Sociale Verzekering en in samenhang daarmee enige andere wetten naar aanleiding van de voorstellen van de werkgroep Fiscale behandeling pensioenen (Wet fiscale behandeling van pensioenen) (26020);

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het beroep in cassatie in strafzaken (uitsluiting beroep in lichte overtredingszaken en invoering verplichte schriftuur van een advocaat) (26027).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende voorstellen van wet:

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (26017);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (26026).

Deze voorstellen van wet zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. dertien brieven van de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van 12 mei 1998 de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van wet, gedrukt onder de nummers25263 ,25264 ,24810 (R1577),24811 ,24812 (R1578),25412 ,25523 ,25743 ,25770 ,25795 ,25862 ,25903 en25931 heeft aangenomen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

4. de volgende brieven:

vijf, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van twee beleidsdocumenten, te weten: China en Sub-Sahara-Afrika (25535, nr. 4);

 • een, over de uitputting van het ORET- en MILIEV-programma (25600 V, nr. 72);

 • een, over de honorair consul-generaal van het Koninkrijk te Asunción (25600 V, nr. 77);

 • een, inzake de situatie in en rond de Westelijke Sahara, respectievelijk het aanvankelijk voor eind van dit jaar voorziene referendum (25957, nr. 2);

 • een, ten geleide van het CPT-rapport (25964, nr. 3);

vijf, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:

 • een, over dreigende hongersnood in Zuid-Soedan (25600 V, nr. 73);

 • een, ten geleide van een overzicht van het dezerzijds in 1997 gevoerde beleid op het gebied van buitenlandse schulden van ontwikkelingslanden en landen in transitie en de daaruit voortgevloeide maatregelen (25600 V, nr. 74);

 • een, ten geleide van het verslag van het bezoek aan Afghanistan en Pakistan (25600 V, nr. 75);

 • een, over milieu in ontwikkelingslanden (25600 V, nr. 78);

 • een, ten geleide van het verslag van de High Level Meeting (HLM) van het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO (25600 V, nr. 79);

een, van de ministers voor Ontwikkelingssamenwerking en van Financiën, over de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) (25600 V, nr. 76);

drie, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de bijeenkomst van het Uitvoerend Comité Schengen d.d. 21 april 1998 te Brussel (19326, nr. 197);

 • een, ten geleide van de agenda van de Interne Marktraad van 18 mei 1998 (21501-01, nr. 110);

 • een, ten geleide van zeventien fiches die werden opgesteld naar aanleiding van overleg door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (22112, nr. 99);

zeven, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van antwoorden op vragen van het lid Roethof die gesteld zijn tijdens het algemeen overleg over de herijking van het Nationaal actieprogramma elektronische snelwegen d.d. 15 april 1998 (24565, nr. 9);

 • een, over de ontsnapping van drie TBS-gestelden uit de TBS-kliniek Oldenkotte te Rekken (24587, nr. 26);

 • een, over heenzendingen wegens plaatsgebrek eerste kwartaal 1998 (24587, nr. 27);

 • een, ten geleide van het rapport "Zorg voor vóórtdurend delictgevaarlijke TBS-verpleegden" (24587, nr. 28);

 • een, ten geleide van een notitie betreffende de problematiek van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheidsorganen (25294, nr. 9);

 • een, over de ontwikkeling van verhoormethoden voor bijzondere situaties (25600 VI, nr. 58);

 • een, over het onderzoek naar de griffierechten (25926, nr. 5);

een, van de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van een overzicht van de recente ontwikkelingen op het gebied van het asielbeleid (19637, nr. 343);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken, over effect bestuur (25665, nr. 3);

zes, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, over de positie van de studenten op het niveau van de opleiding (24646, nr. 83);

 • een, ten geleide van een notitie met een nadere invulling van de hoofdlijnen van het bekostigingsmodel (25297, nr. 4);

 • een, over vrijstelling, vermindering en terugbetaling van les- en cursusgeld (25321, nr. 13);

 • een, ten geleide van een afschrift van het Strategisch Plan TNO 1999-2002 en het Kabinetsstandpunt over het wetenschapsbeleid (25608, nr. 12);

 • een, ten geleide van het advies over de in een eerste ronde te honoreren voorstellen voor toponderzoekscholen (25608, nr. 13);

 • een, over experimenten met duale opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (25615, nr. 19);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over de wijze van invoering van het verdrag (23821, R1509, nr. 10);

zes, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de vergadering van de Ecofin-Raad van 21 april 1998 (21501-07, nr. 219);

 • een, ten geleide van de ontwerpagenda van de Ecofin-Raad van 19 mei 1998 (21501-07, nr. 220);

 • een, over toetreding tot de muntunie (25107, nr. 21);

 • een, over het Italiaanse economisch en financieel programma voor de middellange termijn (DPEF) (25107, nr. 22);

 • een, ten geleide van het Beheersverslag Belastingdienst 1997, het jaarverslag Belastingdienst 1997 en de Fiscale Monitor 1997 (25600 IXB, nr. 23);

 • een, ten geleide van de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Corporate Governance (25732, nr. 5);

twee, van de staatssecretaris van Financiën, te weten:

 • een, over de reparatiewetgeving ter bestrijding van constructies met betrekking tot onroerende zaken in de omzetbelasting en de overdrachtsbelasting (25600 IXB, nr. 20);

 • een, over de verschillende fiscale instrumenten die de diverse EU-landen hanteren met betrekking tot het bezit en gebruik van een motorvoertuig (25600 IXB, nr. 21);

een, van de minister van Defensie, ten geleide van het onderzoek van dr. D. Engelen "Oorzaak, aard en omvang van de oneigenlijke vernietiging van archiefmateriaal van de MID in de periode 1993-1998" (25809, nr. 7);

een, van de staatssecretaris van Defensie, ten geleide van aanvullende informatie over het project "Short range air defence" (Shorad)-systemen (25824, nr. 3);

zes, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over het omgaan met verontreinigde grond (22727, nr. 19);

 • een, ten geleide van commentaar op de gewijzigde moties m.b.t. de partiële herziening van de PKB Nationaal Ruimtelijk Beleid (25180, nr. 77);

 • een, over de vernieuwing van het bodemsaneringsbeleid (25411, nr. 6);

 • een, over uitvoer van afvalstoffen (25600 XI, nr. 52);

 • een, over de aanpak van asbestbevattende wegen (25834, nr. 2);

 • een, over een aanwijzing aan de gemeenteraad van Steenbergen (25923, nr. 2);

een, van de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, over de coördinatie van werkzaamheden binnen en tussen vergunningverlenende instanties en mogelijkheden te inventariseren voor de verdere harmonisatie en stroomlijning van de procedures rond de verlenging van vergunningen (24036, nr. 81);

acht, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van de rapportage van de accountantsdienst inzake de accountantscontrole over de jaren 1996 en 1997 van het project Stormvloedkering Nieuwe Waterweg (20317, nr. 25);

 • een, ten geleide van de agenda van de EU-Raad voor telecommunicatie en post welke op 19 mei 1998 te Brussel zal worden gehouden (21501-10, nr. 40);

 • een, over de ontbrekende zogenoemde House Airway Bills (22861, nr. 24);

 • een, over de voortgang van de tracéprocedures N33 Spijk-Eemshaven (25734, nr. 2);

 • een, ten geleide van het tracébesluit A4 (Burgerveen-Leiden) (25924, nr. 4);

 • een, inzake de Tracéwetprocedure Rijksweg 7 bij Sneek (25982, nr. 2);

 • een, inzake Wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 1995, van de Voorschriften omtrent de kleur en de sterkte der lichten, alsmede omtrent de goedkeuring der navigatielantaarns voor de Rijnvaart en van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 (26029);

 • een, over de voortgang van de tracéprocedure A2 Everdingen-Deil, Zaltbommel-Meppel (26031);

een, van de ministers van Verkeer en Waterstaat, van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de voortgang in de beleidsontwikkeling inzake ondergronds transport en buisleidingen (OTB) (26018);

drie, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad van EU-ministers voor industrie, die gehouden zal worden in Brussel op 7 mei 1998 (21501-12, nr. 47);

 • een, over de REB-teruggaafregeling (24250, nr. 41);

 • een, over de laatste stand van zaken met betrekking tot de herstructurering van de elektriciteitsproductiesector (25097,25621 , nr. 22);

twee, van de staatssecretaris van Economische Zaken, te weten:

 • een, over het Nederlandse MKB op de Europese markt (26022);

 • een, over internationaal ondernemen (25600 XIII, nr. 43);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het verslag van de vergadering van de Sociale Raad van 7 april 1998 (21501-18, nr. 79);

een, van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de stand van zaken van het proces Samenwerking werk en inkomen (25600 XV, nr. 49);

zes, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over wachttijden in de curatieve zorg (25170, nr. 12);

 • een, over de procedure ex artikel 14a van de ZFW en artikel 39 Wfv (25600 XVI, nr. 65);

 • een, over een aanwijzing aan het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (25604, nr. 30);

 • een, over de CAO zorgsector (25999, nr. 4);

 • een, over afsluiten van CAO's in de VWS-sectoren (25999, nr. 5);

 • een, inzake evaluatie persoonsgebonden budget (25657, nr. 4);

twee, van de informateur, te weten:

 • een, ten geleide van de informatieopdracht die door Hare Majesteit de Koningin op 8 mei 1998 is verstrekt (26024);

 • een, ten geleide van het eindverslag van de onderzoekswerkzaamheden (26024, nr. 2);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport "Privatisering van het ABP" (26015);

een, van de werkgroep Onderzoek archieven inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ten geleide van het onderzoeksrapport inzake het beleid en beheer van de archieven van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (25809, nr. 4).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

5. een brief van het lid Van Ardenne-van der Hoeven, ten geleide van het voorstel van wet van het lid Van Ardenne-van der Hoeven tot wijziging van de bepalingen betreffende pensioen in de Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen (26019).

Deze stukken zijn al gedrukt en rondgedeeld en voor advies naar de Raad van State gezonden;

6. de volgende brieven:

een, van de minister van Justitie, inzake mondeling verzoek mevrouw Sipkes om informatie rijksrechercheonderzoek asielzoekerscentrum Nijmegen;

een, van de minister van Binnenlandse Zaken, ten geleide van een notitie van de werkgroep Thanatopraxie inzake haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen op het terrein van de thanatopraxie (tijdelijk conserveren van stoffelijke overschotten);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het Onderwijsverslag 1997;

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het ontwerp ministeriële regeling ten behoeve van een goede invoering van de Wet op het primair onderwijs;

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het jaarverslag Wereldbank boekjaar 1997 en World Development Report 1997;

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake voorwaarden juridische fusie en afsplitsing;

een, van de staatssecretaris van Defensie, ten geleide van de jaarlijkse rapportage over de toepassing van de Wet militair tuchtrecht over het jaar 1996;

drie, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, ten geleide van een algemene maatregel van bestuur houdende vaststelling van regels voor het na gebruik innemen en verwerken van wit- en bruingoed (Besluit verwijdering wit- en bruingoed);

 • een, ten geleide van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en het Besluit geluidhinder spoorwegen;

 • een, over de discussienota "Nederland 2030";

twee, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, ten geleide van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit beheer sociale huursector en het Besluit Centraal fonds voor de volkshuisves- ting (afschaffing minimale huursomstijging);

 • een, ten geleide van de rapportage "Normhuur(quotes) IHS: varianten en doorrekening";

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van het Meerjarenbeleid concessies 1998-2002 van Koninklijke PTT Nederland NV (KPN);

 • een, inzake de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg (Maeslantkering);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de resultaten van het laatste onderzoeksproject dat is uitgevoerd onder auspiciën van de commissie Onderzoek Sociale Zekerheid;

twee, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van het besluit van het Lisv-bestuur van 22 april 1998 m.b.t. artikel 14, lid 2, Dagloonregels IWS;

 • een, ten geleide van de rapportage Monitor stress en lichamelijke belasting 1995-1996 uitgevoerd door NIA-TNO en de Arbeidsinspectie, getiteld "Arbobeleid in ontwikkeling: werkdruk en RSI de belangrijkste problemen";

drie, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van het rapport van het onderzoek dat is uitgevoerd naar de uitvoerbaarheid van een inkomensafhankelijke maximering van de eigen bijdragen in de Ziekenfondswet (ZFW);

 • een, ten geleide van het rapport Geneesmiddelendistributie in verpleeghuizen;

 • een, inzake Wijziging van het Besluit ziekenhuisverpleging ziekenfondsverzekering i.v.m. eigen bijdrage;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake de subsidieregeling begeleiding in maatschappelijke opvang.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

7. de volgende brieven:

een, van de minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening van het Verenigd Koninkrijk, inzake de 2082ste zitting van de Landbouwraad te Luxemburg 20/21 april 1998;

Lijst van ingekomen stukkeneen, van de secretaris-generaal van het Europees Parlement ten geleide van een aantal aangenomen resoluties.

Deze brieven liggen op de griffie ter inzage;

8. de volgende adressen:

een, van B. Refualu te Echt, met betrekking tot kwijtschelding van een aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van de Erven E.H. Menzl te Heemskerk, met betrekking tot kwijtschelding van aanslagen in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van D. Idema te Haarlem, met betrekking tot middeling van inkomstenbelasting over de jaren 1993, 1994 en 1995;

een, van G.A. Waarbroek te Halle, met betrekking tot toekenning van een groter mestquotum;

een, van B. Tahroucht te Rotterdam, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1995 en 1996;

een, van R. Princen te Eindhoven, met betrekking tot het niet beantwoorden van correspondentie door het Kabinet van de Koningin;

een, van J.W.P.M. Koppen te Noordwijkerhout, met betrekking tot toepassing hardheidsclausule voor belastingaangifte over 1992;

een, van M. Joughlaf te Enschede, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van mevrouw M.C. Groenheijde te 's-Gravenhage, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1996;

een, van mevrouw M. Niezgoda te Delft, met betrekking tot een betalingsregeling voor een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van A.H. de Jongh te Utrecht, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1996;

een, van C. Hellemons te Hapert, met betrekking tot tegemoetkoming studiekosten t.b.v. zijn zoon;

een, van A. Kucukcetin te 's-Gravenhage, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1995;

een, van Handelsonderneming S.R. Joemai BV te Rotterdam, met betrekking tot ambtshalve vermindering van vennootschapsbelasting;

een, van mevrouw C.M. Boeren te St. Willebrord, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van C.L. Boon te Spijkenisse, met betrekking tot een betalingsregeling voor aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1995 en 1996;

een, van R.A.J.M. Kerckhoffs te Maastricht, met betrekking tot kwijtschelding van de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1995;

een, van G.J.M. van Hees te Gouda, met betrekking tot toepassing van de hardheidsclausule inzake tariefgroepindeling;

een, van J.V. van de Laar te Vaals, met betrekking tot toepassing van de hardheidsclausule inzake waardebepaling van de eigen woning;

een, van S. Abdi te Hoogezand, met betrekking tot een betalingsregeling voor een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van L. van Leeuwen te Weert, met betrekking tot een betalingsregeling voor aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van mevrouw M. van Toren, met betrekking tot het aflossen van haar studieschuld;

een, van M. Sarikaya te Utrecht, met betrekking tot het niet beantwoorden van correspondentie door het ministerie van Financiën inzake een schuldsanering;

een, van mevrouw H. Akkas-Cekic te Haarlem, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van K. Khirane te Rotterdam, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van mevrouw J.I. Brink te Rotterdam, met betrekking tot een betalingsregeling voor een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften;

9. de volgende brieven:

een, van dr. J. Wiebes, over de Tweede-Kamerverkiezingen;

een, van mevrouw M.L. Sebek, over haar rechten en inkomen;

een, van L.M. Vermeulen, inzake de 24-uurseconomie.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Justitie:

 • - het wetsvoorstel Aanpassing van wetgeving aan de wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Tweede invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen) (25961);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet conflictenrecht namen in verband met de totstandkoming van de wet van 10 april 1997 tot wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere artikelen van dit Wetboek (Stb. 161) (25971);

 • - het voorstel van wet van de leden Dittrich, Swildens-Rozendaal en O.P.G. Vos tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (strafbaarstelling van belaging) (25768);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen) (26016);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het beroep in cassatie in strafzaken (uitsluiting beroep in lichte overtredingszaken en invoering verplichte schriftuur van een advocaat) (26027);

b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet inzake de behandeling van bezwaarschriften door commissies (26014);

c. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, houdende aanpassingen in het systeem van selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld (25947);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met onder meer de bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs (25979);

d. de vaste commissie voor Financiën:

 • - het wetsvoorstel Regels inzake de administratieve bijstand tussen de landen van het Koninkrijk op het gebied van de douane en inzake de heffing en de invordering van omzetbelasting, accijnzen, algemene bestedingsbelasting en belasting op bedrijfsomzetten (Rijkswet administratieve bijstand douane) (25948, R1616);

 • - het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Coördinatiewet Sociale Verzekering en in samenhang daarmee enige andere wetten naar aanleiding van de voorstellen van de werkgroep Fiscale behandeling pensioenen (Wet fiscale behandeling van pensioenen) (26020);

e. de vaste commissies voor Defensie en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezamenlijk:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met de Kaderwet dienstplicht (25990);

f. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet ter uitvoering van de EG-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso-II) (25972);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (toevoeging van bepalingen over internationale zaken) (25991);

g. de vaste commissie voor Economische Zaken:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de IJkwet in verband met de erkenning van ijkbevoegden (26013);

h. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • - het wetsvoorstel Machtiging tot medewerking aan de oprichting van een Waarborgfonds voor de zorgsector (25627);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Drank- en Horecawet (25969);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid) (26011).

Naar boven