Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake afwijking van de bevoegdheidseisen ten behoeve van leraren-in-opleiding (25197), en over:

- de motie-Dijksma/Rijpstra over registerleraarschap (25197, nr. 12).

(Zie vergadering van heden.)

De artikelen I t/m III worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Hoeven (stuk nr. 10) tot invoeging van een nieuw artikel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA, het AOV en de CD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Rijpstra (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de VVD en de groep-Nijpels voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Aangezien het gewijzigde amendement-Rijpstra (stuk nr. 11) is aangenomen, komt het amendement-Van der Hoeven (stuk nr. 9) niet meer in stemming.

Artikel IV, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Rijpstra (stuk nr. 11), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel V en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, het GPV, de SGP, de RPF, de VVD, de groep-Nijpels en het AOV voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijksma/Rijpstra (25197, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de VVD en de groep-Nijpels voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven