5 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.) (30880);

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele) (32045);

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. I1107/70 van de Raad (PbEU L 315) (32376);

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming (32575);

Goedkeuring van de op 29 april 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 153) (32577);

Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet (32641);

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (PbEU L 140) en de uitvoering van verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302) en verordening (EU) nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 270) (herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten) (32667);

Wijziging van de Wet vervoer over zee in verband met de intrekking van de groepsvrijstelling voor lijnvaartconferences (32811);

Invoering van de Politiewet 200. en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 201X) (32822);

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn (32830);

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de implementatie van de Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (32843);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2012 (33000-I);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012 (33000-IIA);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012 (33000-IIB);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (33000-III);

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 (33000-IV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 (33000-V);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (33000-VI);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (33000-VII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (33000-VIII);

Vaststelling van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (33000-IXA);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (33000-IXB);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 (33000-X);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (33000-XII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (33000-XIII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (33000-XV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (33000-XVI);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (33000-A);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 (33000-B);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012 (33000-C);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2012 (33000-F);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2012 (33000-H);

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets (33024);

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht (33045);

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-I);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-IV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-VII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-VIII);

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-IXA);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-IXB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-XV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-XVI);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-B).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een aantal koninklijke besluiten van 16 december 2011, inzake o.a. ontslag aan minister Donner als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (griffienr. 149758);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (griffienr. 149770);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 8 en 9 december 2011 te Brussel (griffienr. 149730);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake vrijstelling van de leerplicht en thuisonderwijs (griffienr. 149734);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake Crisis- en herstelwet (griffienr. 149745);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake nahangprocedure op grond van artikel 65 van de Wet toelating (griffienr. 149767);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake uitstel beantwoording voorlopig verslag 31452 (griffienr. 149742).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de directeur van het Kabinet der Koningin, houdende mededeling van de goedkeuring door H.M. de Koningin van een aantal door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 149771).

De Voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van J.B. te C., inzake noodroep vanuit Curaçao (griffienr. 149772).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van R.l.C., inzake onderwijsstakingen Laks/VO raad en vakbonden (griffienr. 149763);

een, van E.K., inzake zorgelijke ontwikkelingen (griffienr. 149735).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van P.M., inzake keuze 3 aannemers N33 (griffienr. 149736);

een, van H.P. te G., inzake permanente bewoning recreatieverblijven (griffienr. 148188.16);

een, van E.S., inzake VVD-demagoog gaat over lijken (griffienr. 148595.03).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van A.B. te A., inzake wetsvoorstel 31571 (ritueel slachten) (griffienr. 148165.65);

een, van F.J.E.D. te E., inzake alsvoren (griffienr. 148565.66);

een, van A.v.d.V., inzake alsvoren (griffienr. 148165.60);

een, van S.T. te D.H., inzake alsvoren (griffienr. 148165.61);

een, van M.B., inzake alsvoren (griffienr. 149165.65).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van B.P.M.N., inzake wetsvoorstel 32777 (AOW) (griffienr. 149405.05);

een, van G.J.V. te H., inzake wetsvoorstel 32815 (Wajong) (griffienr. 149354.21);

een, van L.v.O., inzake alsvoren (griffienr. 149354.20);

een, van J.K., inzake alsvoren (griffienr. 149354.16).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van K.v.M., inzake financiering van de huisarts (griffienr. 149769);

een, van E.v.d.V., inzake dreigende veranderingen voor haar gezin na invoering van de huishoudtoets (griffienr. 149773);

een, van M.v.d.L. te D., inzake kindermishandeling (griffienr. 149768);

een, van R.v.L., inzake verbetering rechtspositie pleegouders (griffienr. 149737).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van P.P. te H., inzake nadere informatie met betrekking tot privatisering (griffienr. 147864.08).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de Parlementaire Onderzoekscommissie.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven