8 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van het volgende verslag van de commissie voor de Verzoekschriften te doen plaatsvinden op 13 september 2011:

Verslag over het verzoekschrift van R.S. te D., betreffende eisen invoer auto (XCI, B);

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 13 september 2011:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-XV);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-XVI);

Wijziging van de begrotingsstaat van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-XVII);

Voorstel van wet van de leden Verburg, Aptroot en Dijksma tot wijziging van de Wet houdende wijzing van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (32664);

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de Begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (327800-I);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-III);

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-IV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-V);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-VII);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-XV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-XVI);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-B);

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-C);

Wijziging van de begrotingsstaat van het diergezondheidsfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-F);

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-H);

c. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op 13 september 2011:

Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning) (32454);

Aanpassing van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (32555);

d. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op 27 september 2011:

Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen van deze en enige andere wetten (32574);

Wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens) (32603);

e. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op 27 september 2011:

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen (31841);

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand) (32444);

f. de plenaire behandeling van het belastingplan te doen plaatsvinden op 12 en 13 december 2011.

Naar boven