Agenda opgesteld 17 juni 2022

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 21 juni

14.00 uur

Woensdag 22 juni

10.15 uur

Donderdag 23 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 384

Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek

35 384 (bijgewerkt t/m amendement nr. 22)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Hijink (20,I) over het handhaven van de vergunningplicht voor ongerichte preventieve onderzoeken naar onbehandelbare ziekten en aandoeningen

– amendement Van der Laan (17,I) over het vervangen van een verbod op inlichtingen over nevenbevindingen door het inkaderen van onderzoek gericht op nevenbevindingen

– onderdeel B

– amendement Van der Laan (17,II)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m F

– amendement Van der Laan (17,III)

– gewijzigd amendement Ploumen (9,I) over het wel melden van nevenbevindingen bij bevolkingsonderzoek

  • NB. Indien zowel 17 als 9 wordt aangenomen, wordt de met 17,III voorgestelde tekst van het voorgestelde artikel 9a ingevoegd als lid 01 in artikel 9a.

– nader gewijzigd amendement Westerveld (22) over de noodzaak van gebruik van een zorgstandaard of een vergunning bij preventief gezondheidsonderzoek naar kanker

– amendement Van der Laan (16,I) over de mogelijkheid van het stellen van voorwaarden aan de inlichtingenplicht van aanbieders

– onderdeel G

– onderdelen H t/m N

– amendement Hijink c.s. (18,I) over een evaluatie van de Wet preventief gezondheidsonderzoek vier jaar na inwerkingtreding van deze wet

– onderdeel O

– onderdeel P

– artikel I

– artikel II

– amendement Ploumen (8) over het aanwijzen van categorieën waarvoor steeds doorverwijzing voor onderzoek plaatsvindt (invoegen artikel IIA)

– artikel III

– artikel IV, onderdeel A, aanhef

– amendement Hijink (20,II)

– amendement Van der Laan (17,IV)

– gewijzigd amendement Ploumen (9,II)

  • NB. Indien zowel 17 als 9 wordt aangenomen, wordt de met 17,IV, onderdeel 2, voorgestelde tekst van het voorgestelde artikel 9a ingevoegd als lid 01 in artikel 9a.

– amendement Van der Laan (16,II)

– amendement Hijink c.s. (18,II)

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel IV

– artikelen IVA en V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over «Mondzorg: een goed begin is het halve werk»

De Voorzitter: mw. Van den Hil wenst haar motie op stuk nr. 5 te wijzigen en dhr. Kuzu zijn moties op stuk nrs. 8 en 9.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 882, nr. 4

– de motie-Van den Hil c.s. over uitbreiding van de opleidingscapaciteit van de studie tandheelkunde

35 882, nr. 5 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van den Hil c.s. over verkorting van de opleiding tandheelkunde tot vijf jaar

35 882, nr. 6

– de motie-Werner/Sahla over onderzoek naar het gratis aanbieden van mondzorg door studenten tandheelkunde

35 882, nr. 7

– de motie-Sahla/Werner over onderzoeken hoe het tandartsbezoek van kinderen kan toenemen, met speciale aandacht voor de schooltandarts

35 882, nr. 8 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kuzu/Sahla over aan de publiekscampagne over mondverzorging een onderdeel toevoegen voor ouderen die de Nederlandse taal niet volledig beheersen

35 882, nr. 9 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kuzu/Sahla over onderzoek naar mogelijkheden om mensen met schulden enige vorm van mondzorg te bieden

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

De Voorzitter: dhr. Azarkan wenst zijn moties op stuk nrs. 1037 t/m 1041 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld.

Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 066, nr. 1034

– de motie-Kat c.s. over na inwerkingtreding van de Wet hersteloperatie direct van start gaan met uitbetaling aan kinderen van wie de bankrekeningnummers bekend zijn

31 066, nr. 1035

– de motie-Kat/Van Raan over het monitoren van de effecten op huishoudens van de kwijtschelding van schulden

31 066, nr. 1036

– de motie-Kat over uitspreken dat een AMvB als grondslag voor de kindregeling gebruikt dient te worden indien de Wet hersteloperatie toeslagen niet gereed is

31 066, nr. 1037 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Azarkan c.s. over bezien hoe het proces van integrale beoordeling substantieel kan worden versneld

31 066, nr. 1038 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Azarkan c.s. over een kader op grond waarvan de Commissie Werkelijke Schade de compensatiebedragen kan vaststellen

31 066, nr. 1039 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Azarkan/Van der Plas over bezien of een vorm van lex silentio positivo mogelijk is bij de afhandeling van beroepen

31 066, nr. 1040 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Azarkan c.s. over een plan van aanpak voor jongeren in een zorgtraject vanwege de gevolgen van de toeslagenaffaire

31 066, nr. 1041 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Azarkan c.s. over het eigen risico voor ggz-zorg compenseren voor jongeren uit de toeslagenaffaire

31 066, nr. 1042

– de motie-Paul c.s. over het ontwikkelen van voorzieningen om initiatieven van ouders en kinderen te ondersteunen

31 066, nr. 1043

– de motie-Inge van Dijk c.s. over de toereikendheid van het noodbedrag van € 500 voor gedupeerde ouders

31 066, nr. 1044

– de motie-Omtzigt c.s. over een plan om binnen een halfjaar te voldoen aan de wettelijke termijnen bij de procedures van de hersteloperatie

31 066, nr. 1045

– de motie-Omtzigt over de op de zaak betrekking hebbende stukken binnen de wettelijke termijnen aanleveren

31 066, nr. 1046

– de motie-Alkaya c.s. over bureaucratische belemmeringen wegnemen in het herstel van het toeslagenschandaal

31 066, nr. 1047

– de motie-Van Raan c.s. over binnen de gemeentelijke aanpak ruimte creëren voor ondersteuning aan kinderen die nu uitwonend en 18-plus zijn

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Kinderopvang

De Voorzitter: mw. Sahla wenst haar motie op stuk nr. 454 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 322, nr. 448

– de motie-Kwint c.s. over ervoor zorgen dat het bij de uitwerking van de kinderopvangvergoeding voor niemand duurder wordt

31 322, nr. 449

– de motie-Kwint over kinderopvangorganisaties verplichten tot terugbetaling bij niet-geleverde kinderopvang

31 322, nr. 450

– de motie-Kathmann/Maatoug over het ondersteunen van lage en middeninkomens bij kinderopvangtarieven boven de maximumuurprijs

31 322, nr. 451

– de motie-Kathmann/Maatoug over rechten voor ouders bij een fusie of overname van een kinderopvangorganisatie

31 322, nr. 452

– de motie-Van den Hil/Ceder over het betrekken van alle veldpartijen bij de hervorming van de kinderopvangsector

31 322, nr. 453

– de motie-Palland over zorgen dat ouderparticipatiecrèches in het nieuwe stelsel kunnen voortbestaan

31 322, nr. 454 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Sahla/Maatoug over oplossingen voor geïdentificeerde knelpunten bij samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs

31 322, nr. 455

– de motie-Léon de Jong over zorgen dat personeelstekorten binnen de kinderopvang niet resulteren in het afwijken van geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen

Stemming

7. Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging Besluit kinderopvangtoeslag

31 322, nr. 456

– de motie-Kwint over het verruimen van het recht op kinderopvangtoeslag naar ouders die niet kunnen werken vanwege een al dan niet tijdelijke ernstige ziekte

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Gezond en veilig werken

25 883, nr. 436 (aangehouden)

– de motie-Kathmann/Maatoug over een tegemoetkomingsfonds long covid voor in ieder geval werknemers in het onderwijs en de zorg

25 883, nr. 437

– de motie-Kathmann/Maatoug over een verbod op flitsbezorging door jongeren onder de 16 jaar

25 883, nr. 438

– de motie-Léon de Jong over malafide uitzendbureaus nooit meer direct of indirect werkzaam laten zijn binnen de uitzendbranche

25 883, nr. 439

– de motie-Léon de Jong over geen migranten uit de Franse banlieues naar Nederland halen

25 883, nr. 441 (gewijzigd, was nr. 440)

– de gewijzigde motie-Van Kent/Kathmann over een onderzoek naar de bouwplaats-ID

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal

Beleid

De Voorzitter: mw. Kathmann wenst haar motie op stuk nr. 673 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

21 501–31, nr. 673 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kathmann/Maatoug over punten om te betrekken in het actieplan verhoging dekkingsgraad cao's

21 501–31, nr. 674

– de motie-Kathmann/Maatoug over internationale indicatieve referentiewaarden gebruiken bij het vaststellen van de toereikendheid van het minimumloon

21 501–31, nr. 675

– de motie-Léon de Jong over actief verzet tegen EU-bemoeienis met het Nederlandse socialezekerheidsstelsel en arbeidsmarktbeleid

21 501–31, nr. 676

– de motie-Van Kent over het minimumloon in Nederland verhogen naar € 15 per uur met behoud van de koppeling met alle uitkeringen

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2022

De Voorzitter: dhr. Thijssen wenst zijn motie op stuk nr. 1442 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

21 501–32, nr. 1439

– de motie-Eppink/Van der Plas over het aanpassen van de Wet natuurbescherming met het oog op haalbaarheid

21 501–32, nr. 1440

– de motie-Eppink/Van der Plas over een reparatiewet introduceren om Nederland van het stikstofslot te halen

21 501–32, nr. 1441

– de motie-Van der Plas over de visserijsector ondersteunen met Europese steunmaatregelen

21 501–32, nr. 1442 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Thijssen c.s. over een stappenplan om bij te dragen aan een betere mondiale voedselzekerheid

21 501–32, nr. 1443

– de motie-Thijssen/Bromet over klimaatuitgaven besteden aan werkelijk effectieve maatregelen die doelgericht bijdragen aan de Europese klimaat- en energiedoelen

21 501–32, nr. 1444

– de motie-Grinwis over een overbruggingsregeling uitwerken voor tijdelijke steun aan de visserijsector

21 501–32, nr. 1445

– de motie-Wassenberg over de bestaande maximaal toegestane foutmarges in rapportages niet verhogen

21 501–32, nr. 1446

– de motie-Bisschop over vlas- en hennepteelt anders waarderen in de ecoregeling

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Drugsbeleid

24 077, nr. 491

– de motie-Michon-Derkzen c.s. over de huidige regeling aanpassen voor ruimere compensatie van gedupeerden van drugsdumpingen

24 077, nr. 492

– de motie-Van Nispen over een bankrekening verstrekken aan deelnemers aan het experiment met legale wietteelt

24 077, nr. 493

– de motie-Van Nispen over een breder onderzoek van de staatscommissie naar de huidige omgang met typen drugs

24 077, nr. 494

– de motie-Slootweg/Bikker over het inrichten van een gespecialiseerd juridisch loket dat kennis beschikbaar stelt voor gemeenten

24 077, nr. 495

– de motie-Bikker/Slootweg over een plan van aanpak om drugstoerisme in Nederland tegen te gaan

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

36 088

Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022)

36 088 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– amendement Stoffer (11,I) over het verhogen van de energiebelastingvermindering

– amendement Wilders (9,I) over het verlagen van het btw-tarief naar 0%

– amendement Wilders (10,I) over het verlagen van het btw-tarief op levering van energie naar 0%

  • NB1. Indien zowel 11 als 9 en/of 10 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 11,I.

  • NB2. Indien zowel 9 als 10 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 10,I.

– artikel I

– amendement Stoffer (11,II)

– amendement Wilders (9,II)

– amendement Wilders (10,II)

  • NB1. Indien zowel 11 als 9 en/of 10 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 11,II.

  • NB2. Indien zowel 9 als 10 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 10,II.

– artikel II

– amendement Stoffer (11,III)

  • NB. Indien zowel 11 als 9 en/of 10 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 11,III.

– artikel III

– amendement Stoffer (11,IV en V) (invoegen artikelen AIV en BIV)

– artikel IV

– amendement Wilders (6,I) over het verlagen van de brandstofaccijnzen naar 0% (invoegen artikel IVA)

Indien 6 verworpen:

– amendement Van Baarle/Van Haga (12,I) over het verlagen tot het Europees minimum van de diesel en benzine accijnzen (invoegen artikel IVa)

– amendement Wilders (6,II)

– artikel V

– artikel VI

– amendement Wilders (6,III) (invoegen artikel VIA)

Indien 6 verworpen:

– amendement Van Baarle/Van Haga (12,II) (invoegen artikel VIa)

– amendement Wilders (6,IV)

– artikel VII

– artikel VIII

– amendement Stoffer (11,VI)

– amendement Wilders (6,V)

  • NB. Indien zowel 11 als 6 wordt aangenomen, wordt in artikel IX, tweede lid, de tekst van 11,VI, tweede onderdeel, als een nieuw onderdeel opgenomen.

Indien 6 verworpen:

– amendement Van Baarle/Van Haga (12,III)

  • NB. Indien zowel 11 als 12 wordt aangenomen, wordt in artikel IX, tweede lid, de tekst van 11, VI, tweede onderdeel, als een nieuw onderdeel opgenomen.

– artikel IX

– artikel X

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022)

36 088, nr. 13

– de motie-Van Baarle over aan de energiebedrijven overbrengen dat de btw-verlaging ten gunste moet komen aan burgers

36 088, nr. 14

– de motie-Van Baarle/Van Haga over het komen met een voorstel om de accijns op brandstof substantieel te verlagen

36 088, nr. 15

– de motie-Van Haga/Van Baarle over de accijns op benzine en diesel meer in lijn brengen met de buurlanden

36 088, nr. 16

– de motie-Van Haga/Smolders over het btw-tarief voor energie blijvend op maximaal 9% houden

36 088, nr. 17

– de motie-Stoffer over het monitoren van de effecten van de compensatie voor de gestegen energie- en brandstofprijzen

36 088, nr. 18

– de motie-Alkaya over de lasten op arbeid of consumptie niet verhogen en niet bezuinigen op publieke dienstverlening

36 088, nr. 19

– de motie-Idsinga over de effecten van de verlaging van de brandstofaccijns in Duitsland in kaart brengen en de afstemming met buurlanden versterken

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

36 121, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens COM (2022) 107

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

15. Debat over de Europese top van 23 en 24 juni 2022 met maximum spreektijden van:

8 minuten voor VVD en D66

7 minuten voor PVV en CDA

6 minuten voor SP, PvdA, GroenLinks

5 minuten voor de Partij voor Dieren, Forum voor Democratie, ChristenUnie, JA21, SGP, Denk, VOLT, BBB, Fractie Den Haan en BIJ1

2.5 minuten voor de Groep Van Haga, het lid Omtzigt en het lid Gündogan

16. Debat over het stikstofbeleid met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

17. Tweeminutendebat Milieuraad d.d. 28 juni 2022 (onder voorbehoud) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30 872, nr. 279

18. Tweeminutendebat Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. Tweeminutendebat Innovatie (CD 25/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 20/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. Tweeminutendebat Water (CD d.d. 07/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 929

22. Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten)

35 914

23. Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders) (voortzetting)

36 082

24. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)

Dinsdag 28 juni

14.00 uur

Woensdag 29 juni

10.15 uur

Donderdag 30 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

36 003

Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022)

36 003 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikelen I t/m XLII

– artikel XLIII, onderdelen A t/m P

– amendement Van Nispen/Sneller (10,I) over de mogelijkheid van herziening van een strafzaak na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie

– onderdeel Q

– onderdeel R

– amendement Van Nispen/Sneller (10,II)

– onderdeel S

– amendement Van Nispen/Sneller (10,III) (invoegen onderdeel Sa)

– onderdelen T t/m FF

– artikel XLIII

– artikelen XLIV t/m XLVA

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met

35 729

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

De Voorzitter: dhr. Van Nispen verzoekt om een hoofdelijke stemming over beide wetsvoorstellen.

(hoofdelijk)

35 729

(hoofdelijk)

De Voorzitter: op 31 mei jl. heeft de Kamer, met de daarvoor ingevolge artikel 137, vijfde lid, vereiste gekwalificeerde meerderheid, ingestemd met het splitsingsvoorstel op stuk nr. 15. Dan komen nu in stemming de wetsvoorstellen zoals die als gevolg van die splitsing luiden.

Voor die wetsvoorstellen is ingevolge artikel 137, vierde lid, een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat zij een tweede lezing van een voorstel tot wijziging van de Grondwet betreffen. Dat wil zeggen dat wij de voorstellen alleen kunnen aannemen met ten minste een 2/3 meerderheid.

wetsvoorstel I (nr. 16)

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel I (nr. 16)

wetsvoorstel II (nr. 17)

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel II (nr. 17)

  • NB. Indien beide wetsvoorstellen worden aangenomen, wordt in het opschrift van wetsvoorstel II voor «correctief referendum» ingevoegd «decentraal».

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

35 729, nr. 9

– de motie-Ephraim over met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand nemen

35 729, nr. 10

– de motie-Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum

35 729, nr. 11

– de motie-Inge van Dijk c.s. over het evalueren van bestaande vormen van burgerparticipatie op nationaal niveau

35 729, nr. 12

– de motie-Baudet over uitspreken dat in een democratie de wens van de meerderheid van de bevolking leidend dient te zijn

35 729, nr. 13

– de motie-Baudet over de uitslag van een bindend referendum hoe dan ook opvolgen

35 729, nr. 14

– de motie-Baudet over het aantal op te halen handtekeningen niet hoger laten zijn dan 300.000

Langetermijnagenda

– Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12)

– Tweeminutendebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo) (CD d.d. 24/05)

– Tweeminutendebat Onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf (31 015, nr. 258)

– Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD d.d. 01/06)

– Tweeminutendebat Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag (CD d.d. 13/04)

– Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 20/04)

– Tweeminutendebat Jeugdbeleid (CD 18/5)

– Tweeminutendebat Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie (31 288, nr. 960)

– Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 02/06)

– Tweeminutendebat Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen (CD d.d. 02/06)

– Tweeminutendebat Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie (CD d.d. 07/06)

– Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 13 juni 2022 (CD d.d. 08/06)

– Tweeminutendebat Regionale luchthavens (CD d.d. 08/06)

– Tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid/ Pakketbeheer (CD 09/06)

– Tweeminutendebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid (CD 09/06)

– Tweeminutendebat Masterplan basisvaardigheden (CD 14/06)

– Tweeminutendebat Hoofdlijnenbeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken (CD 14/06)

– Tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs (CD 15/06)

– Tweeminutendebat Coronasteunpakket (CD d.d. 12/5)

35 833 (Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp)

35 332 (Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

36 003 (Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022))

36 064 (Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage))

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

36 037 (Voorstel van de leden Paternotte en Segers tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het als ongeoorloofd gedrag aanmerken van het bedreigen van een persoon)

35 756 (Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (voortzetting))

36 057 (Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen)

35 714 (voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (voortzetting)

35 920 (Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)) (voortzetting)

35 943 (Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg)

36 017 (Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (Trb. 2021, 103 en Trb. 2021, 144))

35 396 (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail)

36 002 (Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022))

5, 6 en 7 juli (week 27)

– Debat over de Voorjaarsnota 2022 (36 120, nr. 1) (voortzetting)

36 081 (Regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet (Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb))

8 juli tot en met 5 september 2022 (week 28 t/m 35)

– zomerreces

6, 7 en 8 september (week 36)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 825 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte)

35 991 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen)

35 916 (Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem)

34 661 (voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

36 078 (Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht)

36 055 (Wijziging van de Woningwet in verband met aanpassing van het saneringskader)

35 824 (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

13, 14 en 15 september (week 37)

35 673 (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 892 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing))

20, 21 en 22 september 2022 (week 38)

– nader te bepalen

27, 28 en 29 september 2022 (week 39)

– nader te bepalen

4, 5 en 6 oktober 2022 (week 40)

– nader te bepalen

11, 12 en 13 oktober 2022 (week 41)

– nader te bepalen

18, 19 en 20 oktober 2022 (week 42)

35 915 (Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (re-en dupliek)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 386 (voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten (voortzetting)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 501 (Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen)

35 594 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers)

35 157 (voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 406 (voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en + houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 523 (voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

Te agenderen debatten

1. Debat over groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

2. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

3. Debat over de aankomende klimaattop in Sharm-el-Sheikh (COP27) (Teunissen) (Minister-President)

4. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (Van der Laan) (Minister SZW, Minister OCW, Staatssecretaris VWS)

5. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

6. Debat op hoofdlijnen over digitale zaken (Staatssecretaris BZK, Minister EZK en Minister J&V)

7. Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Minister Natuur en Stikstof, Minister Klimaat en Energie)

8. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (Agema) (Minister VWS, Minister-President, Minister J&V, Minister MZ)

9. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (Minister BZK)

10. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Amhaouch) (Minister EZK)

11. Debat over de Staat van de rechtsstaat (Minister BZK)

12. Debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport)

13. Debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen (Peters) (Minister voor RB)

14. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (Minister Financiën)

15. Debat over de aanpak van zorgfraude (Hijink) (Minister Langdurige zorg en Sport)

16. Debat over persvrijheid en persveiligheid (Werner) (Staatssecretaris OCW, Minister J&V)

17. Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie (Azarkan) (Minister J&V)

18. Debat over de renovatie van de Afsluitdijk (Van der Molen) (Minister I&W)

19. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (Minister Financiën)

20. Debat over het bericht dat een topambtenaar van het Ministerie van OCW een klokkenluider over misstanden bij de NPO in de kou heeft gezet (Martin Bosma) (Staatssecretaris OCW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-President)

2. Dertigledendebat over exportkredietverzekeringen (Van Raan) (Staatssecretaris Financiën, Minister BHO)

3. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

4. Dertigledendebat over opnamestops op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (Agema) (Minister VWS)

5. Dertigledendebat over de modernisering van het staatsnoodrecht (Ephraim) (Minister BZK)

6. Dertigledendebat over koopkracht (Azarkan) (Minister Financiën)

7. Dertigledendebat over het bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch profileren (Azarkan) (Staatssecretaris J&V, Staatssecretaris BZK)

8. Dertigledendebat over de inzet en deelname van het kabinet aan het International Migration Review Forum (Van Haga) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

9. Dertigledendebat over het bericht dat het Ministerie van VWS ziekenhuizen in de coronacrisis ontmoedigde hun intensive care uit te breiden (Van Haga) (Minister Langdurige zorg en Sport)

10. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak (Omtzigt) (Minister J&V, Minister SZW)

11. Dertigledendebat over het rapport «Handleidingen aan de Poort 2–1» (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister BZK)

12. Dertigledendebat over het bericht dat aftappen van communicatie toch mogelijk is ondanks dat een meerderheid van de Nederlanders tegen de «sleepwet» stemde (Baudet) (Staatssecretaris BZK)

13. Dertigledendebat over de UNESCO-status van de Waddenzee in relatie tot de plannen voor gaswinning (Kröger) (Minister voor Natuur en Stikstof)

14. Dertigledendebat over een mogelijke integratie van het Duitse en Nederlandse leger (Van Haga) (Minister Defensie)

15. Dertigledendebat over een eerdere veroordeling van de verdachte in de zaak Gino (Markuszower) (Minister RB)

16. Dertigledendebat over de staat van het hotspotarchief Covid-19 (Omtzigt) (Minister BZK, Minister VWS)

17. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-President, Staatssecretaris Financiën)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 20 juni van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Maandag 20 juni van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2023

Maandag 20 juni 2022 van 15.15 tot 18.15 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht

(Kamerstuk 35 974)

Woensdag 22 juni van 17.30 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 23 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 27 juni van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

(Kamerstuk 35 394)

Maandag 27 juni van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Jaarverslag en Slotwet 2021

Dinsdag 28 juni van 17.00 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 29 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 30 juni van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 30 juni van 18.30 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 4 juli van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wet inzake Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden (Kamerstuk 36 080)

Maandag 4 juli 2022 van 14.30 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Beleidsnota BUHA-OS

Maandag 12 september 2022 van 13.30 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen (Kamerstuk 36 101)

Maandag 12 september van 13.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Deelnemingenbeleid

Maandag 26 september 2022 van 11.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Maandag 26 september van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Alkaya «Van «neutrale» arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening» (Kamerstuk 35 727)

Maandag 17 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 31 oktober van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2023

Maandag 14 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Recessen

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022

Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

Voorjaarsreces 2023: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 15 maart 2023

(geen avondvergadering op dinsdag 14 maart 2023 en geen vergadering op woensdag 15 maart 2023)

Meireces 2023: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023

(Koningsdag: donderdag 27 april 2023)

Hemelvaart 2023: donderdag 18 mei 2023 (geen vergadering)

Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023

Naar boven