Agenda opgesteld 20 mei 2022

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 24 mei

14.00 uur

Woensdag 25 mei

10.15 uur

Donderdag 26 mei

Geen vergadering i.v.m. Hemelvaart

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting

De Voorzitter: dhr. Peter de Groot wenst zijn motie op stuk nr. 901 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 847, nr. 886

– de motie-Van Haga/Smolders over particuliere bouwers niet meer verplichten sociale woningen te bouwen

32 847, nr. 887

– de motie-Van Haga/Smolders over goede voorbeelden van woningsplitsing in kaart brengen en woningsplitsing bevorderen

32 847, nr. 888

– de motie-Van Haga/Smolders over transformatie van gebouwen tot woningen bevorderen

32 847, nr. 889

– de motie-Kops over afzien van een warmtepompplicht

32 847, nr. 890

– de motie-Geurts c.s. over Foodvalley aanwijzen als grootschalige woningbouwlocatie

32 847, nr. 891

– de motie-Grinwis/Peter de Groot over het wegnemen van obstakels voor de versnelling van de woningbouw langs de Oude Lijn

32 847, nr. 892

– de motie-Grinwis/Boulakjar over verbetering van het grondbeleid

32 847, nr. 893

– de motie-Grinwis/Geurts over bij de uitwerking van het Programma Woningbouw recht doen aan de sturende rol van water en bodem

32 847, nr. 894

– de motie-Van Baarle over voor 1 juli 2022 de gedetailleerde planning met woningaantallen aanleveren

32 847, nr. 895

– de motie-Van Baarle over de benutting van inkomensafhankelijke huurverhoging in de particuliere sociale sector

32 847, nr. 896

– de motie-Van Baarle over corporaties aansporen iets te doen aan achterstallig onderhoud

32 847, nr. 897 (aangehouden)

– de motie-Beckerman/Nijboer over wet- en regelgeving voor servicekostenprocedures vereenvoudigen

32 847, nr. 898

– de motie-Beckerman/Nijboer over de inkomensafhankelijke huurverhoging niet doorvoeren

32 847, nr. 899

– de motie-Beckerman over leeftijdsdiscriminatie voor de huurtoeslag afschaffen

32 847, nr. 900

– de motie-Boulakjar c.s. over voldoende studentenwoningen opnemen in de nationale en regionale prestatieafspraken

32 847, nr. 901 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Peter de Groot/Geurts over buitenstedelijke locaties meenemen in de herijking van de plancapaciteit in het Programma Woningbouw

32 847, nr. 902

– de motie-Nijboer/Beckerman over extra maatregelen om huurders financieel te ondersteunen in de Voorjaarsnota

32 847, nr. 903

– de motie-Bisschop over inzicht geven in de betaalbaarheid binnen het betaalbare segment

32 847, nr. 904

– de motie-Bisschop over bij de Nationale Bouw- en Woonagenda rekening houden met de eigen positie van medeoverheden

32 847, nr. 905 (aangehouden)

– de motie-Goudzwaard/Peter de Groot over de Ladder uit de Omgevingswet verwijderen om de buitenstedelijke bouwopgave te versnellen

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen

28 286, nr. 1238

– de motie-Vestering over een plan voor livestreams van camerabeelden uit slachthuizen

28 286, nr. 1239

– de motie-Vestering over verplichte controle door een NVWA-dierenarts of een dier daadwerkelijk dood is

28 286, nr. 1240

– de motie-Vestering over borgen dat de NVWA mag bepalen waar camera's in slachthuizen worden geplaatst

28 286, nr. 1241

– de motie-Vestering over het aantal dieren dat wordt gefokt, gebruikt en gedood afstemmen op het toezicht dat kan worden waargemaakt

28 286, nr. 1242

– de motie-Tjeerd de Groot over de bandsnelheid van alle slachthuizen re-evalueren

28 286, nr. 1243

– de motie-Beckerman over slachthuizen niet toestaan over te stappen op CO2-bedwelming

28 286, nr. 1244

– de motie-Bromet over camerabeelden uit slachthuizen publiekelijk livestreamen gedurende de leerperiode van algoritmes

28 286, nr. 1245

– de motie-Graus/Eerdmans over permanent cameratoezicht in slachthuizen ten behoeve van de dierenpolitie en NVWA

28 286, nr. 1246

– de motie-Graus/Eerdmans over een roulatiesysteem binnen NVWA-teams om intimidaties en dergelijke te voorkomen

28 286, nr. 1247

– de motie-Graus/Eerdmans over hoge boetes en andere straffen voor recidivisten binnen slachthuizen

28 286, nr. 1248

– de motie-Graus/Eerdmans over definitieve sluiting van recidiverende slachthuizen mogelijk maken

28 286, nr. 1249

– de motie-Van Campen/Eerdmans over een «three strikes out»-handhavingsvoorstel in de procedure voor verscherpt toezicht op slachthuizen

28 286, nr. 1250

– de motie-Van Campen c.s. over realtime op afstand uitleesbaar cameratoezicht in slachthuizen als basisvoorwaarde

28 286, nr. 1251

– de motie-Van Campen c.s. over maatwerkregels voor zelfslachtende slachters in wet- en regelgeving

28 286, nr. 1252

– de motie-Eerdmans c.s. over het waarborgen van fysieke inspecties bij slachthuizen door de NVWA

28 286, nr. 1253

– de motie-Van der Plas over slim cameratoezicht bij goed presterende slachthuizen om NVWA-capaciteit vrij te maken

28 286, nr. 1254

– de motie-Van der Plas over een toetsingskader voor de slachtsnelheid instellen

Stemming

5. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Voortgang verbetering slachtsysteem d.d. 8 juli 2021

28 286, nr. 1203

– de motie-Vestering/Beckerman over zorgen dat camerabeelden uit slachthuizen eigendom worden van de overheid

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 608

Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

De Voorzitter: dhr. Stoffer verzoekt om een hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel

35 608 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,I) over het behoud van de geborgde zetels doch met een andere verdeling (wijziging opschrift)

– artikel I, aanhef

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,III) (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,IV)

– onderdeel A

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,V)

– onderdeel B

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,VI)

– onderdeel C

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,VII)

– onderdeel D

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,VIII)

– onderdeel E

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,IX)

– onderdeel F

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,X)

– onderdeel G

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,XI)

– onderdeel H

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,XII)

– onderdeel I

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,XIII)

– onderdeel Ia

– onderdeel J

– artikel I

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,XIV)

– artikel II

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,XV)

– artikel IIA

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,XVI)

– artikel IIB

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,XVII)

– artikel IIBa

– artikel IIC

– artikel III

– amendement Grinwis/Goudzwaard (13,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

7. Stemming over: motie ingediend bij het Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

35 608, nr. 14

– de motie-Minhas c.s. over een eventuele afschaffing van de geborgde zetels pas na 2023 in werking laten treden

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Gehandicaptenbeleid /Verpleeghuiszorg /Wlz

24 170, nr. 255

– de motie-Westerveld/Bikker over landelijke afspraken over het behoud van hulpmiddelen thuis

24 170, nr. 256

– de motie-Werner over toegang tot cultuur en sport in lokaal beleid en APV verankeren

24 170, nr. 257

– de motie-Werner/Agema over zorgen dat mensen met een beperking gelijkwaardig kunnen reizen met het bovenregionale openbaar vervoer

24 170, nr. 258

– de motie-Werner over voorstellen om de uitstroom van wijkverpleegkundigen te beperken

24 170, nr. 259

– de motie-Hijink over het handhaven van de bezettingsnorm in de verpleeghuiszorg

24 170, nr. 260

– de motie-Sahla c.s. over doelmatiger en doeltreffender beleid gericht op mensen met een licht verstandelijke beperking

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

35 983

Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad)

35 983 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– amendement Westerveld/Van der Laan (9) over speciale deskundigheid over sport en bewegen voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking

– artikel 1

– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (8,II) over het tevens op «bewegen» richten van de taakomschrijving

– artikel 2

– artikelen 3 en 4

– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (8,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet op de Nederlandse Sportraad)

De Voorzitter: dhr. Van Nispen wenst zijn motie op stuk nr. 11 te wijzigen en dhr. Rudmer Heerema zijn motie op stuk nr. 12.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 983, nr. 10

– de motie-Inge van Dijk over aandacht in de advisering van de Sportraad voor kansengelijkheid

35 983, nr. 11 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Nispen over de Nederlandse sport minder afhankelijk maken van sponsoring door gokbedrijven

35 983, nr. 12 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Rudmer Heerema over het bevorderen van sportparticipatie door ouderen

Stemmingen

11. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over sms-berichten op de telefoon van de Minister-President

35 925 III, nr. 17

– de motie-Klaver c.s. over zakelijke digitale communicatie niet verwijderen zonder voorafgaande goedkeuring door een archiveringsfunctionaris

35 925 III, nr. 18

– de motie-Van der Plas/Eppink over specificaties van de telefoonrekening(en) van de Minister-President naar de Kamer sturen

35 925 III, nr. 19

– de motie-Omtzigt over het beëindigen van de samenwerking met landsadvocaat Pels Rijcken

35 925 III, nr. 20

– de motie-Omtzigt over het spoedig inspecteren van de archieven bij het Ministerie van Algemene Zaken

35 925 III, nr. 22

– de motie-Dassen over de telefoon van alle bewindspersonen wekelijks laten uitlezen op chatverkeer

35 925 III, nr. 23

– de motie-Dassen/Omtzigt over het Verdrag van Tromsø alsnog ondertekenen en laten ratificeren

35 925 III, nr. 24

– de motie-Ellian c.s. over een uniforme werkwijze voor bewindspersonen voor het archiveren van communicatie

35 925 III, nr. 25

– de motie-Jansen over uitspreken dat Minister-President Mark Rutte niet boven de wet staat

35 925 III, nr. 26

– de motie-Van der Graaf c.s. over een advies van de regeringscommissaris Informatiehuishouding over het gebruik van communicatiekanalen in relatie tot archief- en openbaarheidswetgeving

35 925 III, nr. 27

– de motie-Van der Graaf/Dassen over de Handreiking bewaren chatberichten zo interpreteren dat een te bewaren chatbericht daadwerkelijk integraal wordt gearchiveerd

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Politie

29 628, nr. 1080

– de motie-Helder/Van Nispen over het formuleren van een concrete aanpak van verkeershufters

29 628, nr. 1081

– de motie-Van Nispen over veiligheidsvereisten zwaarder mee laten wegen bij de aanschaf van door de politie gebruikte apparatuur

29 628, nr. 1082 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen over meer inzicht in de daadwerkelijke politiesterkte

29 628, nr. 1083 (aangehouden)

– de motie-Van Baarle over een plan van aanpak om het vertrouwen van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in de politie te herstellen

29 628, nr. 1084

– de motie-Van Baarle over klokkenluiders bij de politie in bescherming nemen

29 628, nr. 1085 (aangehouden)

– de motie-Van Baarle over onderzoek naar fatale incidenten met mensen met een niet-westerse achtergrond

29 628, nr. 1086

– de motie-Van Baarle/Mutluer over risicoclassificatiealgoritmen bij de politie ontdoen van risico's op vooringenomenheid

29 628, nr. 1087

– de motie-Van der Werf c.s. over voldoende bevoegdheden voor de commissie-Schneiders om de vooruitgang binnen de Landelijke Eenheid actief te monitoren

29 628, nr. 1088

– de motie-Michon-Derkzen/Knops over het wijzigen van de criteria voor behoud dan wel toekenning van een wapen aan groene boa's

29 628, nr. 1089 (aangehouden)

– de motie-Mutluer over onderzoeken of de financieringswijze van de politie voldoende ruimte biedt voor leiderschapsontwikkeling

29 628, nr. 1090

– de motie-Mutluer/Michon-Derkzen over een samenwerkingsagenda voor politie en groene boa's

29 628, nr. 1091

– de motie-Mutluer/Michon-Derkzen over het voor boa's mogelijk maken om het rijbewijzenregister van de RDW te raadplegen

29 628, nr. 1092

– de motie-Bisschop/Michon-Derkzen over bevorderen dat groene boa's veilig kunnen werken

29 628, nr. 1093

– de motie-Bisschop over een plan van aanpak voor het behalen van de norm van 10% politievrijwilligers vóór eind 2027

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de aanpak van discriminatie en racisme

30 950, nr. 302

– de motie-Van Baarle over een publiekscampagne gericht op bestrijding en bewustwording van racisme en discriminatie

30 950, nr. 303

– de motie-Van Baarle over de aangiftebereidheid van discriminatie vaker periodiek meten en uitsplitsen naar discriminatiegrond

30 950, nr. 304 (aangehouden)

– de motie-Van Baarle/Belhaj over een bijlage bij de begroting voor 2023 over de bestrijding van racisme en discriminatie

30 950, nr. 305

– de motie-Van Baarle/Belhaj over een plan van aanpak voor verbetering van de gang van discriminatiezaken door de strafrechtketen

30 950, nr. 306

– de motie-Koekkoek over maatregelen ter toetsing van algoritmen en IT-systemen op discriminerende effecten voorafgaand aan ingebruikneming daarvan

30 950, nr. 307

– de motie-Mutluer c.s. over onderzoeken hoe antidiscriminatievoorzieningen preventieve taken kunnen gaan uitvoeren

30 950, nr. 308

– de motie-Eerdmans/Ephraim over uitspreken dat Nederland geen racistisch land is

Stemming

14. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Wijziging van de Wet basisregistratie personen

35 772, nr. 27

– de motie-Leijten over de Kamer informeren over wetten, pilots en andere alternatieven die zijn ontstaan in de ministeriële commissie aanpak fraude

Stemming

15. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

35 816, nr. 18

– de motie-Sahla/Raemakers over cliëntenorganisaties proactief betrekken bij de uitvoering van het wetsvoorstel

16. Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

32 279, nr. 222

17. Tweeminutendebat Passende bekostiging integrale geboortezorg met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 19/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. Tweeminutendebat Personen- en familierecht (CD d.d. 24/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. Tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand (CD d.d. 20/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 771

21. Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (korte heropening)

22. Gezamenlijke behandeling van (re- en dupliek):

35 687

Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet vaststellingsprocedure staatloosheid)

35 688-(R2151)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid

35 893

23. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden (korte heropening)

35 729

24. Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (re- en dupliek)

35 298

25. Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers)

36 004

26. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

36 034

27. Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de omzetting van Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG (PbEU 2020, L 409) (Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten)

36 064

28. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage)

36 091

29. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting)

36 092

30. Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting)

35 977, nrs. 8 t/m 10

31. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

31 mei, 1 en 2 juni (week 22)

– Debat over de Voorjaarsnota 2022

– Tweeminutendebat Toerisme (CD d.d. 11/5)

– Tweeminutendebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur (CD d.d. 07/04)

– Tweeminutendebat Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag (CD d.d. 13/04)

– Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 20/04)

– Tweeminutendebat Kinderopvang (CD d.d. 21/4)

– Tweeminutendebat Dierproeven (CD d.d. 21/4)

– Tweeminutendebat GGZ /Maatschappelijke opvang/ Suïcidepreventie (CD d.d. 11/05)

– Tweeminutendebat Opties voor rechtsherstel box 3 (CD d.d.12/5)

– Tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan (CD d.d. 27/01)

– Tweeminutendebat Drugsbeleid (CD 12/5)

– Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD 31/03)

– Tweeminutendebat Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 (Kamerstuk 22 343, nr. 299)

– Tweeminutendebat Verduurzaming industrie (CD d.d. 07/04)

– Tweeminutendebat Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven (CD d.d. 11/05)

– Tweeminutendebat Circulaire economie (CD d.d. 11/05)

– Tweeminutendebat Handelsbetrekkingen Afrika (CD d.d. 16/02)

– Tweeminutendebat Wereldwijde aanpak COVID-19 (CD d.d. 10/03)

– Tweeminutendebat Gezond en veilig werken (CD d.d. 12/5)

– Tweeminutendebat Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik (30 872, nr. 279)

– Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 20/04)

– Tweeminutendebat Jeugdbeleid (CD 18/5)

35 915 (Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen)

35 756 (Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen))

35 943 (Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg)

35 868 (Wet digitale overheid)

35 991 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen)

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek) (voortzetting)

35 386 (Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten)

35 914 (Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders))

35 681 (Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (voortzetting))

7, 8 en 9 juni 2022 (week 23)

– Verantwoordingsdebat over het jaar 2021

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

35 833 (Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp)

35 714 (Voorstel van wet van de leden van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt))

36 003 (Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022))

36 017 (Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (Trb. 2021, 103 en Trb. 2021, 144))

34 974 (Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) (voortzetting))

14, 15 en 16 juni (week 24)

35 396 (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail)

35 929 (Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten))

35 824 (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

35 916 (Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

21, 22 en 23 juni (week 25)

– Debat over de Europese top van 23 en 24 juni 2022

– Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12)

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 332 (Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

35 825 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte)

35 892 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing))

28, 29 en 30 juni (week 26)

– Tweeminutendebat Coronasteunpakket (CD d.d. 12/5)

35 673 (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)

5, 6 en 7 juli (week 27)

– nader te bepalen

8 juli tot en met 5 september 2022 (week 28 t/m 35)

– zomerreces

6, 7 en 8 september (week 36)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 501 (Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen)

35 594 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en + houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

Te agenderen debatten

1. Debat over groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

2. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

3. Debat over de werkwijze van de NCTV (Van der Werf) (Minister J&V)

4. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Glasgow (Ouwehand) (Minister-President)

5. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (Van der Laan) (Minister SZW, Minister OCW, Staatssecretaris VWS)

6. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

7. Debat op hoofdlijnen over digitale zaken (Staatssecretaris BZK, Minister EZK en Minister J&V)

8. Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Minister Natuur en Stikstof, Minister Klimaat en Energie)

9. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (Agema) (Minister VWS, Minister-President, Minister J&V, Minister MZ)

10. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (Minister BZK)

11. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Amhaouch) (Minister EZK)

12. Debat over de Staat van de rechtsstaat (Minister BZK)

13. Debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport)

14. Debat over ongecontroleerd mailverkeer tussen gedetineerden en de buitenwereld (Markuszower) (Minister RB)

15. Debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen (Peters) (Minister voor RB)

16. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (Minister Financiën)

17. Debat over de aanpak van zorgfraude (Hijink) (Minister Langdurige zorg en Sport)

18. Debat over persvrijheid en persveiligheid (Werner) (Staatssecretaris OCW, Minister J&V)

19. Debat over een mogelijk vergunningenbeleid voor koeien in de wei (Bisschop) (Minister voor Natuur en Stikstof)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (Minister Financiën)

2. Dertigledendebat over het advies van de NZa over passende acute zorg (Agema) (Minister VWS)

3. Dertigledendebat over het bestuurlijk akkoord inzake de ouderenhuisvesting (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport)

4. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet (Klaver) (Minister-President)

5. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-President)

6. Dertigledendebat over de sluiting van gespecialiseerde GGZ-instellingen (Westerveld) (Minister Langdurige zorg en Sport)

7. Dertigledendebat over exportkredietverzekeringen (Van Raan) (Staatssecretaris Financiën, Minister BHO)

8. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

9. Dertigledendebat over opnamestops op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (Agema) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over de modernisering van het staatsnoodrecht (Ephraim) (Minister BZK)

11. Dertigledendebat over koopkracht (Azarkan) (Minister Financiën)

12. Dertigledendebat over het bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch profileren (Azarkan) (Staatssecretaris J&V, Staatssecretaris BZK)

13. Dertigledendebat over de inzet en deelname van het kabinet aan het International Migration Review Forum (Van Haga) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

14. Dertigledendebat over het bericht dat het Ministerie van VWS ziekenhuizen in de coronacrisis ontmoedigde hun intensive care uit te breiden (Van Haga) (Minister Langdurige zorg en Sport)

15. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad voor de Rechtspraak (Omtzigt) (Minister J&V, Minister SZW)

16. Dertigledendebat over het rapport «Handleidingen aan de Poort 2–1» (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister BZK)

17. Dertigledendebat over het bericht dat aftappen van communicatie toch mogelijk is ondanks dat een meerderheid van de Nederlanders tegen de «sleepwet» stemde (Baudet) (Staatssecretaris BZK)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 23 mei 2022 van 10.15 tot 16.15 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de buitengewone Europese Raad van 30 en 31 mei 2022

Maandag 30 mei van 14.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de reactie van de Venetië-commissie van de Raad van Europa over een adviesaanvraag inzake rechtsbescherming van burgers in Nederland

Maandag 13 juni van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Alkaya «Van «neutrale» arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening» (Kamerstuk 35 727)

Maandag 13 juni van 14.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over «Mondzorg: een goed begin is het halve werk» (Kamerstuk 35 882)

Dinsdag 14 juni van 17.00 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 16 juni van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 20 juni van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Maandag 20 juni van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2023

Maandag 20 juni 2022 van 15.15 tot 18.15 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht (Kamerstuk 35 974)

Dinsdag 21 juni van 16.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 22 juni van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 22 juni van 17.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 22 juni van 17.00 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 22 juni van 17.30 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 23 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 23 juni van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 27 juni van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Wet uitvoering breed offensief (Kamerstuk 35 394)

Dinsdag 28 juni van 17.00 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 29 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 30 juni van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 4 juli 2022 van 13.30 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Beleidsnota BUHA-OS

Maandag 26 september 2022 van 11.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Recessen

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022

Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

Voorjaarsreces 2023: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 15 maart 2023

(geen avondvergadering op dinsdag 14 maart 2023 en geen vergadering op woensdag 15 maart 2023)

Meireces 2023: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023

(Koningsdag: donderdag 27 april 2023)

Hemelvaart 2023: donderdag 8 mei 2023 (geen vergadering)

Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023

Naar boven