Agenda opgesteld 15 oktober 2021

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 26 oktober

14.00 uur

Woensdag 27 oktober

10.15 uur

Donderdag 28 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie

De Voorzitter: dhr. Van Baarle wenst zijn motie op stuk nr. 7 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 615, nr. 4

– de motie-Van Baarle over uitvoering geven aan de beslispunten uit de initiatiefnota-Azarkan

35 615, nr. 5

– de motie-Van Baarle over het aanstellen van een nationaal coördinator tegen moslimdiscriminatie

35 615, nr. 6

– de motie-Van Baarle over een intersectionele aanpak met specifieke aandacht voor moslimdiscriminatie

35 615, nr. 7 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Baarle over maatregelen ten aanzien van de veiligheid van islamitische instellingen

35 615, nr. 8

– de motie-Van Baarle over een rijksbijdrage voor het basisweerstandsniveau van islamitische instellingen

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven

35 724, nr. 5

– de motie-Van Haga c.s. over het geheel afschaffen van de erf- en schenkbelasting

35 724, nr. 6

– de motie-Van Haga c.s. over geen nieuwe governanceverplichtingen voor familiebedrijven

35 724, nr. 7

– de motie-Van Haga c.s. over bescherming van de privacy van aandeelhouders in het UBO-register

35 724, nr. 8

– de motie-Van Haga/Amhaouch over periodiek onderzoek naar familiebedrijven samen met het CBS en andere kennispartners

35 724, nr. 9

– de motie-Amhaouch/Stoffer over mogelijkheden om bedrijfsoverdracht beter onder de aandacht te brengen bij ondernemers

35 724, nr. 10

– de motie-Amhaouch/Grinwis over het verkennen van decentrale initiatieven rondom familiebedrijven

35 724, nr. 11

– de motie-Amhaouch/Boswijk over de spoedige financiering van het businessplan kenniscentrum bedrijfsovername

35 724, nr. 12

– de motie-Van der Plas c.s. over het instellen van een loket familiebedrijven bij de Belastingdienst

35 724, nr. 13

– de motie-Van Strien/Amhaouch over het verkennen van betere financiering van familiebedrijven

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de Jeugdwet

De Voorzitter: dhr. De Neef wenst zijn motie op stuk nr. 4 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 721, nr. 4 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-De Neef c.s. over het toetsen van de jeugdzorg op bewezen effectiviteit

35 721, nr. 5

– de motie-Van den Berg c.s. over verankering van de formeel steunpersoon in de Jeugdwet

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

35 232, nr. 6

– de motie-Geurts/Grinwis over betere consumentenbescherming bij erfpacht

35 232, nr. 7

– de motie-Minhas over een handelingskader voor gemeenten bij erfpacht

35 232, nr. 8

– de motie-Minhas over de AFM betrekken bij het verbeteren van de consumentenbescherming bij erfpacht

35 232, nr. 9

– de motie-Beckerman over een onderzoek naar het instrument van een braakligboete

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

35 714, nr. 11

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Romke de Jong en Maatoug «Wet werken waar je wilt»

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

35 718

Verdere behandeling van aanhangige stukken

35 718 (bijgewerkt t/m wijzigingsvoorstel nr. 78)

– Onderdelen A t/m H

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel I:

– voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (78) (vervallen en toevoegen brieven)

– Onderdelen I t/m N

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over misstanden in de turnsport

30 234, nr. 278

– de motie-Westerveld c.s. over de grenzen tussen tucht- en strafrechtpleging verduidelijken

30 234, nr. 280

– de motie-Westerveld c.s. over een regeling voor alle zorgkosten als gevolg van grensoverschrijdend gedrag

30 234, nr. 279

– de motie-Westerveld c.s. over onderzoeken of de tegemoetkoming voor slachtoffers van misstanden in de sport voldoende is

30 234, nr. 281

– de motie-Van der Laan c.s. over bewerkstelligen dat het Centrum Veilige Sport volledig onafhankelijk wordt

30 234, nr. 282

– de motie-Van der Laan c.s. over grensoverschrijdend gedrag binnen de sport onafhankelijk laten onderzoeken

30 234, nr. 283

– de motie-Van Nispen c.s. over in gesprek gaan over rollen en verantwoordelijkheden rondom integere en veilige sport

30 234, nr. 286 (gewijzigd, was nr. 284)

– de gewijzigde motie-Pouw-Verweij/Omtzigt over bevorderen dat het tuchtrecht wordt geëvalueerd en versterkingsvoorstellen worden gedaan

30 234, nr. 285

– de motie-Pouw-Verweij over een handreiking om bewust af te wegen of doorgaan met topsport de moeite waard is

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

35 845

Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024

De Voorzitter: de fractie van BBB verzoekt om een hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel. Wij stemmen nu over de amendementen en zullen straks over het wetsvoorstel stemmen.

35 845 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– amendement Van Baarle (8,I) over het ongedaan maken van de verlaging van de indexatie in het jaar 2024 (wijziging opschrift)

– amendement Kwint (9,I) over het tijdelijk beperken van het recht op kinderbijslag tot een inkomensgrens van € 200.000 (wijziging opschrift)

– amendement Van Baarle c.s. (10,I)over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren (wijziging opschrift)

NB. Indien enerzijds 9 en anderzijds 8 en/of 10 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan de met 9,I voorgestelde wijzigingsopdracht, maar wordt na «Het» ingevoegd «recht op kinderbijslag beperken tot een maximum inkomen van € 200.000 en het».

– amendement Van Baarle (8,III)

– amendement Kwint (9,III)

– amendement Van Baarle c.s. (10,III)

NB. Indien enerzijds 9 en anderzijds 8 en/of 10 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan de met 9,III voorgestelde wijzigingsopdracht, maar wordt de met dat amendement voorgestelde opdracht tot het na artikel 7a van de Algemene Kinderbijslagwet invoegen van artikel 7aa ondergebracht in een in artikel I in te voegen onderdeel A, en wordt voor het met artikel I voorgestelde artikel 13a de onderdeelsaanduiding «B» ingevoegd.

NB. Indien zowel 8 als 10 wordt aangenomen, wordt de met 10,III, onderdeel 1, onder a, voorgestelde wijziging doorgevoerd in het met artikel I voorgestelde artikel 13a zoals dat na aanname van 8 is komen te luiden en wordt geen uitvoering gegeven aan 10,III, onderdeel 1, onder b.

– artikel I

– artikel II

– amendement Van Baarle (8,II)

– amendement Kwint (9,II)

– amendement Van Baarle c.s. (10,II)

NB: Indien enerzijds 9 en anderzijds 8 en/of 10 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan de met 9,II voorgestelde wijzigingsopdracht, maar wordt na «BKWI» ingevoegd «het recht op kinderbijslag te beperken tot een inkomen van maximaal € 200.000 over de jaren 2022, 2023, en deels over 2024 en».

– beweegreden

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024

35 845, nr. 11

– de motie-Kwint over niet indexeren van salarissen van Kamerleden en bewindspersonen

35 845, nr. 12

– de motie-Kwint over fors verlagen van de standaardboete bij de SVB

35 845, nr. 13

– de motie-Kwint over de overheid zelf melding bij de SVB laten doen van de uithuisplaatsing van kinderen

35 845, nr. 14

– de motie-Van Baarle over het wetsvoorstel intrekken en een andere dekking zoeken voor de verbetermaatregelen

35 845, nr. 15

– de motie-Van Baarle over het effect op kinderarmoede en lage inkomens monitoren

35 845, nr. 16

– de motie-Palland c.s. over een nota van wijziging om eventuele overdekking te voorkomen

35 845, nr. 17

– de motie-Omtzigt c.s. over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt

35 845, nr. 18

– de motie-Omtzigt c.s. over in alle publicaties van de Nederlandse regering alleen de relatieve-armoededefinitie gebruiken

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Rechtspraak

29 279, nr. 675

– de motie-Van Nispen over verlaging van de drempels voor herziening ten voordele van strafzaken

29 279, nr. 676

– de motie-Van Nispen over in gesprek gaan over werdrukverlichting en meer tijd voor reflectie en kwaliteit

29 279, nr. 677

– de motie-Van Nispen over indexeren van de tarieven voor gerechtstolken en -vertalers en behoud van Friese gerechtstolken

29 279, nr. 678

– de motie-Eerdmans over een pilot met evaluatiegesprekken tussen rechters en slachtoffers na uitspraken in strafzaken

29 279, nr. 679

– de motie-Eerdmans over publieksvoorlichtingscampagnes richten op de strafmaat voor vergrijpen

29 279, nr. 680

– de motie-Palland c.s. over het kunnen spreken van de Friese taal in de rechtbank

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) en van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022

35 925-III, nr. 6 (aangehouden)

– de motie-Leijten over het uitvoeren van een weerbaarheidsscan binnen de rijksoverheid

35 925-III, nr. 7

– de motie-Leijten c.s. over maatregelen ter versterking van de integriteit van het landsbestuur

35 925-III, nr. 8

– de motie-Leijten over het melden van afgestoten financiële belangen door toekomstige bewindspersonen

35 925-I, nr. 7

– de motie-Leijten/Wassenberg over een algehele herziening van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis

35 925-III, nr. 9

– de motie-Sneller over nadere informatie over financiële belangen van bewindspersonen

35 925-I, nr. 8 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg over de subsidieaanvraag voor Kroondomein Het Loo met de Kamer delen

35 925-I, nr. 9 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg over de notariële akte van het vruchtgebruik van het Kroondomein met de Kamer delen

35 925-III, nr. 10

– de motie-Van Baarle over het betreuren van de handelwijze bij de sollicitatie van twee bewindslieden

35 925-III, nr. 11

– de motie-Van Baarle/Leijten over het afdwingbaar maken en sanctioneren van de gedragscode voor bewindspersonen

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022

35 925-IV, nr. 9

– de motie-De Graaf over de finale afronding van het dekolonisatieproces

35 925-IV, nr. 10

– de motie-Aukje de Vries c.s. over de structurele uitgaven voortvloeiend uit incidentele investeringen op de BES-eilanden

35 925-IV, nr. 11

– de motie-Aukje de Vries/Van den Berg over het financieel beheer op Bonaire en Sint-Eustatius op orde brengen

35 925-IV, nr. 12

– de motie-Wuite c.s. over verbetering van de inkomenspositie van inwoners van Caribisch Nederland

35 925-IV, nr. 13

– de motie-Wuite c.s. over de dienstverlening van Cultuur + Ondernemen openstellen voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten

35 925-IV, nr. 14

– de motie-Wuite c.s. over de gevolgen van het bestrijden van klimaatverandering onderwerp van gesprek maken tijdens het premiersoverleg

35 925-IV, nr. 15

– de motie-Kuiken over de verhoging van het minimumloon financieren uit de coronasteunpakketten

35 925-IV, nr. 16

– de motie-Van den Berg c.s. over compensatie voor de stijging van de energieprijzen

35 925-IV, nr. 17 (aangehouden)

– de motie-Van den Berg c.s. over een agrarisch-onderwijsplan voor het primaire onderwijs op de BES-eilanden

35 925-IV, nr. 18

– de motie-Bromet/Koekkoek over het voorwaardelijk maken van de steun aan de grensbewaking van Aruba en Curaçao

35 925-IV, nr. 19

– de motie-Bromet c.s. over een wetswijzing die de invoering van het bsn in Caribisch Nederland mogelijk maakt

35 925-IV, nr. 20

– de motie-Ceder over verbetering van de signalering en aanpak van mensenhandel

35 925-IV, nr. 21

– de motie-Koekkoek c.s. over ondersteuning bieden aan het maatschappelijk middenveld om de mensenrechtenschendingen te bestrijden

35 925-IV, nr. 22

– de motie-Koekkoek c.s. over binnen twee maanden een schriftelijke reactie op de bevindingen uit het rapport van Amnesty International

35 925-IV, nr. 23

– de motie-Simons over kwijtschelding van de terugbetalingsplicht van de onafhankelijke landen met betrekking tot de liquiditeitssteun

35 925-IV, nr. 24

– de motie-Simons/Koekkoek over humanitaire hulp in 2022 blijven financieren en de basislevensbehoeften voor iedereen op de eilanden garanderen

35 925-IV, nr. 25 (aangehouden)

– de motie-Simons/Koekkoek over ruimte in de begroting voor onderzoek naar verzetsstrijders tegen het Nederlandse koloniale bewind

15. Aanbieding van de klimaatnota

16. Debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

35 925-XVI

17. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

35 925-VII

18. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022

35 898

19. Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet

35 865

20. Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode)

Langetermijnagenda

15 t/m 25 oktober 2021 (week 42)

– herfstreces

2, 3 en 4 november 2021 (week 44)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

– Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

– Tweeminutendebat CBR (CD d.d. 05/10)

– Tweeminutendebat Mestbeleid (CD 15/9)

– Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)

– Tweeminutendebat kindermisbruik en seksueel geweld (CD 16/9)

– Tweeminutendebat MH-17 (CD d.d. 16/06)

– Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP) (CD d.d. 30/09)

– Tweeminutendebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijke ordeningsaspecten (CD d.d. 16/09)

– Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 06/10)

– Tweeminutendebat Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (Kamerstuk 35 570-VIII, nr. 282)

– Tweeminutendebat Leefbaarheid en veiligheid (CD d.d. 07/10)

– Tweeminutendebat Verbeterplan van de registratie van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP) (27 859, nr. 155

– Tweeminutendebat Tweede resultatenoverzicht realisatieplan visie Waardevol en verbonden (2021Z16728)

35 625 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten)

35 759 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 587 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard)

35 737 (Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen)

9, 10 en 11 november 2021 (week 45)

– Belastingplan 2022 (incl. stemmingen)

– Begroting Defensie (X)

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

35 714 (Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt))

16, 17 en 18 november 2021 (week 46)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Burgerinitiatief «Tijd voor Transparantie»(35 862, nr. 1)

– Tweeminutendebat Leraren (CD 06/10)

– Tweeminutendebat Media (CD d.d. 12/10)

35 838 (Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 764 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen)

35 734 (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, en van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PbEU 2019, L 136) (Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud))

35 819 (Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies))

35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)

35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)

35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

23, 24 en 25 november 2021 (week 47)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

35 775 (Goedkeuring van de op 17 juli 2018 te Tokio tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (Trb. 2018, 171))

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek) (re- en dupliek)

35 881 (Wijziging van de Kernenergiewet (verruiming inspraak))

30 november, 1 en 2 december 2021 (week 48)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

7, 8 en 9 december (week 49)

- stemmingen over alle begrotingen (7 december)

35 769 (Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen)

35 771 (Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning)

35 811 (Wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij houdende aanpassingen in verband met het certificerings- en vergunningstelsel, de positie van particuliere beveiligers, de scheepsbeheerder en de kapitein, de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en herstel van enkele onvolkomenheden (Reparatiewet WtBK))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 741 (Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond)

14, 15 en 16 december (week 50)

35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

– Tweeminutendebat Fictieve verloning van aanvullende beurzen

– Tweeminutendebat Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019 (31 288, nr. 912)

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

Te agenderen debatten

1. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

2. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

3. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

4. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

5. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

6. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

7. Debat over scheefgroei in de polder (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

8. Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Tjeerd de Groot) (Minister EZK, Minister LNV)

9. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties «Klem tussen balie en beleid» (Van der Plas)

10. Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (Vestering) (Minister LNV)

11. Debat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

12. Debat over de werkgroep Energie van Rusland en Nederland (Van der Lee) (Minister-President, Minister EZK)

13. Debat over het lekken van de Prinsjesdagstukken (Leijten) (Minister-President)

14. Debat over het conceptbesluit dat huiseigenaren verplicht tot het nemen van energiemaatregelen (Koerhuis) (Minister BZK)

15. Debat over de ontwikkelingen in rechts-extremistische netwerken (Ellemeet) (Minister J&V)

16. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (Agema) (Minister VWS)

17. Debat over de huisvesting van statushouders (Eerdmans) (Staatssecretaris V&J, Minister BZK)

18. Debat over het intrekken van vergunningen van boeren die veel stikstof uitstoten (Van der Plas) (Minister LNV)

19. Debat over groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

20. Debat over de subsidie aan Siriz (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

21. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

22. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

23. Debat over het bericht dat Oekraïne maanden voor de MH17-ramp waarschuwde voor een onveilig luchtruim (De Roon) (Minister J&V), Minister I&W)

24. Debat over de digitale uitgaven van de overheid (Minister EZK, Minister J&V, Staatssecretaris BZK)

25. Debat over de VN-top over biodiversiteit (Teunissen) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

26. Debat over het bericht dat het PwC-onderzoek naar een verdwenen memo in de toeslagenaffaire is afgezwakt (Azarkan) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

27. Debat over de Pandora papers (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

2. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

3. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

4. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

5. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

6. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

7. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

8. Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

9. Dertigledendebat over het bericht dat Justitie «illegale» Marokkanen per direct moet vrijlaten (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

10. Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten (Van Baarle) (Minister J&V)

11. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (Vestering) (Minister LNV)

12. Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (Ouwehand) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Staatssecretaris EZK)

14. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (Minister BZK)

15. Dertigledendebat over de overstap van een bewindspersoon naar een lobbyorganisatie (Van Baarle) (Minister BZK)

16. Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren (Van Meijeren) (Minister-President, Minister LNV)

17. Dertigledendebat over de werkwijze van de NCTV (Van der Werf) (Minister J&V)

18. Dertigledendebat over het bericht dat investeringsbedrijf Blackstone in Nederland geen belastingen betaalt (Azarkan) (Staatssecretaris Financiën)

19. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet werkt aan het terughalen van meer IS-vrouwen (Markuszower) (Minister J&V)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 25 oktober van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 1 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het pakket Belastingplan 2022

Maandag 25 oktober van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders «Wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij» (Kamerstuk 35 503)

Dinsdag 26 oktober van 17.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de begroting van het Ministerie van I&W voor het jaar 2022

Maandag 1 november 2021 van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Personeel en Materieel

Maandag 1 november 2021 van 17.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (Kamerstuk 35 899)

Maandag 8 november 2021 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de reparatiewet ter bescherming van de koopvaardij (Kamerstuk 35 811)

Maandag 15 november van 10.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte

Maandag 15 november 2021 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 22 november 2021 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur

Maandag 22 november 2021 van 11.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 29 november 2021 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Maandag 29 november 2021 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media

Maandag 29 november 2021 van 18.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken over Mijnbouw/Groningen

Maandag 6 december 2021 van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 6 december 2021 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Emancipatie

Maandag 13 december 2021 van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak (Kamerstuk 35 581)

Maandag 17 januari 2022 van 13.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over «Nu investeren in de GGD» (Kamerstuk 35 758)

Recesperiodes

Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Spreektijden begrotings-

behandelingen (stand van

zaken per 15 oktober)

VVD:

327

minuten

D66:

231

minuten

PVV:

195

minuten

CDA:

170

minuten

SP:

128

minuten

PvdA:

128

minuten

GroenLinks:

125

minuten

Partij voor de Dieren:

116

minuten

ChristenUnie:

102

minuten

Forum voor Democratie:

108

minuten

VOLT:

88

minuten

JA21:

88

minuten

SGP:

96

minuten

DENK:

83

minuten

Fractie Den Haan:

80

minuten

BBB:

78

minuten

BIJ1:

75

minuten

Groep Van Haga:

45

minuten

Omtzigt:

36

minuten

Naar boven