Agenda opgesteld 8 oktober 2021

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 12 oktober

14.00 uur

Woensdag 13 oktober

10.15 uur

Donderdag 14 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland over de reparatie van het AOW-AOV-hiaat

35 666, nr. 4

– de motie-Leijten/Peters over meer gedupeerden van verhoging van de AOW-leeftijd in kaart brengen

35 666, nr. 5

– de motie-Peters/Leijten over een compensatieregeling voor zelfstandigen die al ziek waren voor de verhoging van de AOW-leeftijd en geen toegang hebben tot de overbruggingsregeling

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie

De Voorzitter: dhr. Van Baarle wenst zijn motie op stuk nr. 7 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 615, nr. 4

– de motie-Van Baarle over uitvoering geven aan de beslispunten uit de initiatiefnota-Azarkan

35 615, nr. 5

– de motie-Van Baarle over het aanstellen van een nationaal coördinator tegen moslimdiscriminatie

35 615, nr. 6

– de motie-Van Baarle over een intersectionele aanpak met specifieke aandacht voor moslimdiscriminatie

35 615, nr. 7 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Baarle over maatregelen ten aanzien van de veiligheid van islamitische instellingen

35 615, nr. 8

– de motie-Van Baarle over een rijksbijdrage voor het basisweerstandsniveau van islamitische instellingen

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Mensenrechten

32 735, nr. 322

– de motie-Jasper van Dijk over niet investeren in bedrijven die betrokken zijn bij de illegale bezetting van Palestijnse gebieden

32 735, nr. 323

– de motie-Jasper van Dijk over zorgen dat ABN AMRO niet langer investeert in de illegale bezetting van Palestijnse gebieden

32 735, nr. 324

– de motie-Brekelmans over strategische afhankelijkheden van autoritaire grootmachten verminderen

32 735, nr. 325 (aangehouden)

– de motie-Brekelmans over buitenlandse bedreiging van de diaspora in Nederland als expliciet onderdeel van het mensenrechtenbeleid

32 735, nr. 326 (aangehouden)

– de motie-Van der Lee c.s. over een multidisciplinaire sanctietaskforce

32 735, nr. 327 (aangehouden)

– de motie-Van der Lee c.s. over het mensenrechtenbeleid herijken

32 735, nr. 328

– de motie-Sjoerdsma over mogelijk maken dat slachtoffers van mensenrechtenschendingen namen van mensenrechtenschenders aandragen bij de regering

32 735, nr. 329

– de motie-Sjoerdsma over de verantwoordelijken voor de dood van Sergej Magnitsky op de Europese sanctielijst laten plaatsen

32 735, nr. 330

– de motie-Agnes Mulder over humanitaire hulp aan de Afghaanse bevolking

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 455

Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten)

35 455 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel 1

– amendement Leijten (8) over alleen toestaan van een experiment met alleen een vermelding van politieke groeperingen en kandidaatnummers

– artikel 2

– gewijzigd amendement Leijten (11) over het tevens geldig verklaren van stemmen waar alleen een stemvakje voor de lijst is ingekleurd

– artikel 3

– artikel 4

– amendement Leijten (9,I) over het in principe verplichten van registratie van logo's

– artikel 5

– amendement Leijten (9,II)

– artikel 6

– amendement Leijten (9,III)

– artikel 7

– amendement Leijten (9,IV)

– artikel 8

– amendement Leijten (9,V)

– artikel 9

– artikelen 10 en 11

– amendement Leijten (9,VI)

– artikel 12

– artikel 13

– amendement Omtzigt (7,I) over het verifieerbaar en natrekbaar zijn van de op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen

(invoegen artikel 13a)

– artikel 14

– artikelen 15 t/m 18

– amendement Omtzigt (7,II) (invoegen artikel 18a)

– artikelen 19 en 20

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

35 670

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

35 670 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I, onderdelen A t/m Mb

– gewijzigd amendement Leijten (11) over het tevens geldig verklaren van stemmen waar alleen een stemvakje voor de lijst is ingekleurd

– onderdeel N

– onderdelen Na t/m Pa

– artikel I

– artikelen II t/m IX

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

De Voorzitter: mw. Van den Plas wenst haar motie op stuk nr. 12 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 455, nr. 12 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Plas over onderzoeksvragen en -plannen en rapportages van de experimenten naar de Kamer sturen voor een eerlijk beeld

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Vliegveiligheid

31 936, nr. 879

– de motie-Van Raan over een bredere definitie van de term «veiligheid» in relatie tot de luchtvaartsector

31 936, nr. 880

– de motie-Van Raan over stoppen met het afschieten van vogels rondom luchthavens

31 936, nr. 881

– de motie-Van Raan over beperkingen opleggen aan Maastricht Aachen Airport om gevaarlijke situaties te voorkomen

31 936, nr. 882

– de motie-Van Raan over het opvolgen van de OVV-aanbevelingen inzake afhankelijke start- en landingsbanen

31 936, nr. 883

– de motie-Rudmer Heerema/Hagen over een bemiddelingspoging om de pilot binnen ISMS alsnog tot uitvoering te laten komen

31 936, nr. 884 (aangehouden)

– de motie-Alkaya over het onmiddellijk starten van een onderzoek naar de effecten van ultrafijnstof op Schipholmedewerkers

31 936, nr. 885

– de motie-Van der Plas over een leidende rol nemen in het gelijktrekken van het beleid voor ontheffingen in de 20 kilometerzone rondom Schiphol

31 936, nr. 886

– de motie-Van der Plas over onderzoek naar de risico’s die ganzen vormen voor de vliegveiligheid rondom Schiphol

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Toezicht en handhaving

De Voorzitter: mw. Beckerman wenst haar motie op stuk nr. 305 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

22 343, nr. 302

– de motie-Van Esch c.s. over de financiële bijdrage die het Rijk zal leveren aan de financiering van de omgevingsdiensten

22 343, nr. 303

– de motie-Van Esch/Beckerman over het kiezen voor het scenario dat de meeste milieuwinst oplevert

22 343, nr. 304

– de motie-Grinwis over extra monitoring en meten aan de pijp tegen onvergunde uitstoot en lozingen door grote uitstoters

22 343, nr. 305 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beckerman over normen voor veiligheid, certificering en toepassing van circulaire bouwstoffen

22 343, nr. 306

– de motie-Van der Plas over het inrichten van extern toezicht op de omgevingsdiensten

22 343, nr. 307

– de motie-Van der Plas over uniform basispakket aan taken voor de omgevingsdiensten

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving

De Voorzitter: mw. Bouchallikh wenst haar motie op stuk nr. 379 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 175, nr. 379 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bouchallikh c.s. over aanvullende maatregelen om in 2030 aan de aangescherpte WHO-advieswaarden voor de luchtkwaliteit te voldoen

30 175, nr. 380

– de motie-Bouchallikh/De Hoop over de luchtvaart meenemen in het Schone Lucht Akkoord

30 175, nr. 381

– de motie-Van Esch over groeneaanslagreinigers met DDAC verbieden voor particulier gebruik

30 175, nr. 382 (aangehouden)

– de motie-Van Esch over in de voorlichting over houtstook geen informatie over schoner stoken opnemen waarvoor geen wetenschappelijke basis is

30 175, nr. 383

– de motie-Van Esch/Beckerman over ervoor zorgen dat granuliet niet mag worden toegepast in de afdeklaag

30 175, nr. 384

– de motie-Beckerman over onderzoek naar omkering van de bewijslast voor overtreding van uitstootnormen en milieuwetgeving

30 175, nr. 385

– de motie-Beckerman/Van Esch over onderzoek naar de hoeveelheid uitstoot van schadelijke stoffen per asfaltfabriek

30 175, nr. 386

– de motie-De Hoop c.s. over een oplossing voor het probleem van slechte luchtkwaliteit voor mensen met een longziekte

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie

De Voorzitter: mw. Bouchallikh verzoekt haar motie op stuk nr. 201 aan te houden.

28 089, nr. 200

– de motie-Bouchallikh c.s. over het minimaliseren van alle directe en indirecte lozingen van pfas op het oppervlaktewater

28 089, nr. 201 (aangehouden)

– de motie-Bouchallikh c.s. over het zo veel mogelijk beperken van de inkoop van pfas-houdende producten door het Rijk

28 089, nr. 202

– de motie-Bouchallikh/Van Esch over een inzet binnen Europa om zo snel mogelijk te komen tot een volledig verbod op pfas

28 089, nr. 203

– de motie-Van Esch/Beckerman over een nationaal totaalverbod op de toepassing van pfas

28 089, nr. 204

– de motie-Hagen/Bouchallikh over het in kaart brengen van pfas-hotspots en de daarbij behorende beheersmaatregelen

28 089, nr. 205

– de motie-Van Haga over een realistische termijn van tien jaar voor afname van pfas uit bronnen

28 089, nr. 206

– de motie-Van Haga over het niet per 1 januari 2022 verbieden van voedselverpakkingsmateriaal met pfas

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat over het bericht dat de rechtbank opnieuw bevestigt dat Deliveroo-bezorgers gewoon werknemers zijn

29 544, nr. 1077

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over extra opsporingsbudget voor handhaving van de aanpak van schijnzelfstandigheid

29 544, nr. 1078

– de motie-Maatoug/Gijs van Dijk over het inzetten van de webmodule in één sector, bijvoorbeeld de gezondheidszorg

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

De Voorzitter: dhr. Ephraim wenst zijn motie op stuk nr. 118 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 925, nr. 80

– de motie-Tony van Dijck/Wilders over 3 miljard van de extra klimaatuitgaven inzetten om de energielasten voor gezinnen te verlagen

35 925, nr. 81

– de motie-Tony van Dijck over verhuurderheffing afschaffen en deze middelen inzetten voor verlaging van huren en de bouw van sociale woningen

35 925, nr. 82

– de motie-Tony van Dijck over de rekenrente aanpassen naar een meer reële rekenrente

35 925, nr. 83

– de motie-Tony van Dijck over per direct de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en immigranten uit islamitische landen

35 925, nr. 84

– de motie-Heinen c.s. over de oorzaken van de sterke stijging van energieprijzen in kaart brengen

35 925, nr. 85

– de motie-Alkaya over het zwaarder belasten van vermogens boven een miljoen

35 925, nr. 86

– de motie-Alkaya over het aanpakken van energiearmoede in Nederland

35 925, nr. 87

– de motie-Hammelburg c.s. over internationale afspraken over het uitfaseren van exportkredietverzekeringen voor vervuilende activiteiten

35 925, nr. 88

– de motie-Hammelburg c.s. over bredewelvaartsindicatoren een centrale positie geven in de Miljoenennota, begrotingen en jaarverslagen

35 925, nr. 89

– de motie-Nijboer c.s. over compensatie van de helft van de hogere energierekening

35 925, nr. 90

– de motie-Inge van Dijk/Grinwis over de ondertekening van wetsvoorstellen die decentrale overheden raken

35 925, nr. 91

– de motie-Inge van Dijk c.s. over de spelregels voor het budgetrecht en het informatierecht van de Kamer op de deelkaders zorg en sociale zekerheid verduidelijken

35 925, nr. 92

– de motie-Inge van Dijk c.s. over de Raad van State vragen naar mogelijkheden om het Stabiliteits- en Groeipact te hervormen

35 925, nr. 93

– de motie-Grinwis c.s. over het onderzoek naar het niet-gebruik van toeslagen actualiseren

35 925, nr. 94

– de motie-Grinwis c.s. over de eis dat 50% van te ontwikkelen woningen betaalbare huur- en koopwoningen is

35 925, nr. 95

– de motie-Van Raan/Snels over artikel 3.1 van Comptabiliteitswet uitbreiden met een bepaling over brede welvaart

35 925, nr. 96 (aangehouden)

– de motie-Van Raan c.s. over ook de effecten op de nationale uitstoot van broeikasgassen opnemen in de Miljoenennota

35 925, nr. 97

– de motie-Van Raan/Nijboer over de Monitor Brede Welvaart en de Klimaat- en Energie Verkenning dezelfde status geven als de Macro Economische Verkenning

35 925, nr. 98 (ingetrokken)

– de motie-Van Raan/Nijboer over een overzicht van alle uitgaven en gederfde inkomsten van 2019 tot en met 2025 ten behoeve van de winning of het gebruik van fossiele brandstoffen

35 925, nr. 99

– de motie-Van Houwelingen over het plan voor herintroductie van de gulden met de Kamer delen

35 925, nr. 100

– de motie-Van Houwelingen over uitzoeken wat de lockdowns de Nederlandse economie en de Nederlander hebben gekost

35 925, nr. 101

– de motie-Van Houwelingen over de huizenprijzen bij de berekening van de inflatiecijfers door het CBS meenemen

35 925, nr. 102

– de motie-Van Houwelingen over garanderen dat contant geld een wettelijk betaalmiddel blijft

35 925, nr. 103

– de motie-Van Houwelingen over het uitsluiten van de invoering van een sociaalkredietsysteem in Nederland

35 925, nr. 104

– de motie-Van Houwelingen over de invoering van een CBDC of soortgelijke valuta in Nederland uitsluiten

35 925, nr. 105

– de motie-Van Houwelingen over het kwartje van Kok zo snel mogelijk afschaffen

35 925, nr. 106 (aangehouden)

– de motie-Gündoğan c.s. over in EU-verband gezamenlijk optrekken tegen stijgende gasprijzen

35 925, nr. 107

– de motie-Eppink c.s. over zich uitspreken tegen het IMF-voorstel om de eerste eigen woning in box 3 te laten vallen

35 925, nr. 108

– de motie-Eppink over asielopvang louter financieren uit de begroting van Ontwikkelingssamenwerking

35 925, nr. 109

– de motie-Eppink over een overzicht van ngo's die subsidies ontvangen uit publieke middelen

35 925, nr. 110

– de motie-Eppink over steun uitspreken voor behoud van de fiscale criteria in het Stabiliteits- en Groeipact

35 925, nr. 111

– de motie-Stoffer c.s. over de benodigde middelen voor beheer en onderhoud van de rijksinfrastructuur inzichtelijk maken

35 925, nr. 112

– de motie-Den Haan/Azarkan over toestaan dat pensioenfondsen eerder indexeren in de transitieperiode

35 925, nr. 113

– de motie-Van der Plas over stoppen met plannen om boeren te onteigenen

35 925, nr. 114

– de motie-Van der Plas over de kosten berekenen die op het bord van de burger komen als er geen of te weinig boeren zijn voor maatschappelijke taken

35 925, nr. 115

– de motie-Van der Plas over zich houden aan de afspraken op alle dossiers van IPO en UvW

35 925, nr. 116

– de motie-Ephraim over het te allen tijde respecteren van de eigendomsrechten van boeren

35 925, nr. 117

– de motie-Ephraim c.s. over een overzicht verschaffen van alle financiële risico's indien Italië de euro moet verlaten

35 925, nr. 118 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ephraim c.s. over voorkomen dat het Recovery Resilience Fund een meer permanent karakter krijgt

35 925, nr. 119

– de motie-Omtzigt over het terugdraaien van de intensivering van 600 miljoen euro voor elektrische auto's

35 925, nr. 120

– de motie-Omtzigt over het terugdringen van het aantal voorlichters

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

35 718

Verdere behandeling van aanhangige stukken

35 718 (bijgewerkt t/m wijzigingsvoorstel nr. 76)

– Onderdelen A t/m K

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel L:

– voorstel van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (76) (vervallen en toevoegen brieven)

– Onderdelen L t/m N

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

Stemming

16. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering)

De Voorzitter: dhr. Koerhuis wenst zijn motie op stuk nr. 348 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

27 926, nr. 348 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Koerhuis over de interne adviezen over het eigendomsrecht naar de Kamer sturen

17. Debat over de Europese top van 21 en 22 oktober 2021 met maximum spreektijden van:

8 minuten voor VVD en D66

7 minuten voor PVV en CDA

6 minuten voor SP, PvdA en GroenLinks

5 minuten voor Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Forum voor Democratie, VOLT, JA21, SGP, DENK, Fractie Den Haan, BBB en BIJ1

en 2,5 minuten voor Groep Van Haga en het lid Omtzigt

18. Debat over misstanden in de turnsport met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

19. Tweeminutendebat Rechtspraak (CD d.d. 30/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. Gezamenlijke behandeling van:

35 925-I

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022

35 925-III

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022

35 925-IV

21. Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022

35 845

22. Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024

35 859-(R2157)

23. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap om te voorzien in een grondslag voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel in gevallen waarin het Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan en in verlenging van de termijn voor van rechtswege verlies

Langetermijnagenda

15 t/m 25 oktober 2021 (week 42)

– herfstreces

26, 27 en 28 oktober 2021 (week 43)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Tweeminutendebat Mestbeleid (CD 15/9)

– Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)

– Tweeminutendebat kindermisbruik en seksueel geweld (CD 16/9)

– Tweeminutendebat MH-17 (CD d.d. 16/06)

– Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP) (CD d.d. 30/09)

– Tweeminutendebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijke ordeningsaspecten (CD d.d. 16/09)

– Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 06/10)

– Tweeminutendebat Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 282)

35 625 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten)

35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

35 759 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet)

2, 3 en 4 november 2021 (week 44)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

– Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

– Tweeminutendebat CBR (CD d.d. 05/10)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 587 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard)

35 737 (Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen)

9, 10 en 11 november 2021 (week 45)

– Belastingplan 2022 (incl. stemmingen)

– Begroting Defensie (X)

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

35 714 (Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt))

16, 17 en 18 november 2021 (week 46)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Burgerinitiatief «Tijd voor Transparantie» (35 862, nr. 1)

– Tweeminutendebat Leraren (CD 06/10)

35 838 (Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 764 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 734 (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, en van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PbEU 2019, L 136) (Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud))

35 819 (Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies))

35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)

35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)

35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

23, 24 en 25 november 2021 (week 47)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

35 775 (Goedkeuring van de op 17 juli 2018 te Tokio tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (Trb. 2018, 171))

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek) (re- en dupliek)

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

30 november, 1 en 2 december 2021 (week 48)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

7, 8 en 9 december (week 49)

– stemmingen over alle begrotingen (7 december)

35 769 (Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen)

35 771 (Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning)

35 811 (Wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij houdende aanpassingen in verband met het certificerings- en vergunningstelsel, de positie van particuliere beveiligers, de scheepsbeheerder en de kapitein, de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en herstel van enkele onvolkomenheden (Reparatiewet WtBK))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

14, 15 en 16 december (week 50)

– nader te bepalen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

– Tweeminutendebat Fictieve verloning van aanvullende beurzen (29 338, nr. 251)

– Tweeminutendebat Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019 (31 288, nr. 912)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

Te agenderen debatten

1. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

2. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

3. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

4. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

5. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

6. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

7. Debat over scheefgroei in de polder (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

8. Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Tjeerd de Groot) (Minister EZK, Minister LNV)

9. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties «Klem tussen balie en beleid» (Van der Plas)

10. Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (Vestering) (Minister LNV)

11. Debat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

12. Debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie (Kops) (Staatssecretaris EZK)

13. Debat over de werkgroep Energie van Rusland en Nederland (Van der Lee) (Minister-President, Minister EZK)

14. Debat over het lekken van de Prinsjesdagstukken (Leijten) (Minister-President)

15. Debat over het conceptbesluit dat huiseigenaren verplicht tot het nemen van energiemaatregelen (Koerhuis) (Minister BZK)

16. Debat over de ontwikkelingen in rechts-extremistische netwerken (Ellemeet) (Minister J&V)

17. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (Agema) (Minister VWS)

18. Debat over de huisvesting van statushouders (Eerdmans) (Staatssecretaris V&J, Minister BZK)

19. Debat over het intrekken van vergunningen van boeren die veel stikstof uitstoten (Van der Plas) (Minister LNV)

20. Debat over groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

21. Debat over de subsidie aan Siriz (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

22. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

23. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

24. Debat over het bericht dat Oekraïne maanden voor de MH17-ramp waarschuwde voor een onveilig luchtruim (De Roon) (Minister J&V), Minister I&W)

25. Debat over de digitale uitgaven van de overheid (Minister EZK, Minister J&V, Staatssecretaris BZK)

26. Debat over de VN-top over biodiversiteit (Teunissen) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

27. Debat over het bericht dat het PwC-onderzoek naar een verdwenen memo in de toeslagenaffaire is afgezwakt (Azarkan) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

28. Debat over de Pandora papers (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

2. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

3. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

4. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

5. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

6. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

7. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

8. Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

9. Dertigledendebat over het bericht dat Justitie «illegale» Marokkanen per direct moet vrijlaten (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

10. Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten (Van Baarle) (Minister J&V)

11. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (Vestering) (Minister LNV)

12. Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (Ouwehand) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Staatssecretaris EZK)

14. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (Minister BZK)

15. Dertigledendebat over de overstap van een bewindspersoon naar een lobbyorganisatie (Van Baarle) (Minister BZK)

16. Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren (Van Meijeren) (Minister-President, Minister LNV)

17. Dertigledendebat over de werkwijze van de NCTV (Van der Werf) (Minister J&V)

18. Dertigledendebat over het bericht dat investeringsbedrijf Blackstone in Nederland geen belastingen betaalt (Azarkan) (Staatssecretaris Financiën)

19. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet werkt aan het terughalen van meer IS-vrouwen (Markuszower) (Minister J&V)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 11 oktober van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de Jeugdwet (Kamerstuk 35 721)

Maandag 11 oktober van 10.30 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven (Kamerstuk 35 724)

Maandag 11 oktober van 15.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

(Kamerstuk 35 232)

Dinsdag 12 oktober van 18.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Maandag 25 oktober van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 1 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het pakket Belastingplan 2022

Maandag 25 oktober van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders «Wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij» (Kamerstuk 35 503)

Dinsdag 26 oktober van 17.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de begroting van het Ministerie van I&W voor het jaar 2022

Maandag 1 november 2021 van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Personeel en Materieel

Maandag 15 november van 10.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte

Maandag 15 november 2021 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 22 november 2021 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur

Maandag 22 november 2021 van 11.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 29 november 2021 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Maandag 29 november 2021 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media

Maandag 29 november 2021 van 18.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken over Mijnbouw/Groningen

Maandag 6 december 2021 van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 6 december 2021 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Emancipatie

Maandag 13 december 2021 van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak (Kamerstuk 35 581)

Maandag 17 januari 2022 van 13.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over «Nu investeren in de GGD» (Kamerstuk 35 758)

Recesperiodes

Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Spreektijden begrotings-

behandelingen (stand van

zaken per 8 oktober)

VVD:

340

minuten

D66:

258

minuten

PVV:

198

minuten

CDA:

179

minuten

SP:

138

minuten

PvdA:

138

minuten

GroenLinks:

133

minuten

Partij voor de Dieren:

121

minuten

ChristenUnie:

108

minuten

Forum voor Democratie:

108

minuten

VOLT:

92

minuten

JA21:

92

minuten

SGP:

96

minuten

DENK:

94

minuten

Fractie Den Haan:

80

minuten

BBB:

78

minuten

BIJ1:

88

minuten

Groep Van Haga:

45

minuten

Omtzigt:

36

minuten

Naar boven