Agenda opgesteld 11 juni 2021

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 15 juni

14.00 uur

Woensdag 16 juni

10.15 uur

Donderdag 17 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over primair en voortgezet onderwijs en corona

De Voorzitter: dhr. De Hoop wenst zijn motie op stuk nr. 225 te wijzigen, dhr. Segers zijn motie op stuk nr. 237 en mw. Paul haar motie op stuk nr. 240. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld.

Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 570-VIII, nr. 224

– de motie-De Hoop c.s. over expliciteren hoe door het Nationaal Programma Onderwijs het lerarentekort wordt aangepakt

35 570-VIII, nr. 225 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur

35 570-VIII, nr. 226 (aangehouden)

– de motie-Kwint/Westerveld over extra geld voor het inschrijven van thuiszitters

35 570-VIII, nr. 227

– de motie-Kwint c.s. over een gezamenlijke aanpak tegen laaggeletterdheid

35 570-VIII, nr. 228 (aangehouden)

– de motie-Kwint over meer geld toekennen via de achterstandsindicatoren

35 570-VIII, nr. 229

– de motie-Beertema over het keuzemenu beperken tot de categorieën A en B

35 570-VIII, nr. 230

– de motie-Van Meenen over pabostudenten de mogelijkheid bieden om kinderen te tutoren

35 570-VIII, nr. 231

– de motie-Van Meenen/De Hoop over de werkdrukmiddelensystematiek toepassen bij de verdeling van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs

35 570-VIII, nr. 232

– de motie-Peters/Bisschop over zo nodig de termijn voor besteding van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar verlengen

35 570-VIII, nr. 233

– de motie-Peters/Paul over meetbare doelen voor de inzet van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs

35 570-VIII, nr. 234

– de motie-Westerveld c.s. over afspraken voor meer vaste aanstellingen en minder kleine banen

35 570-VIII, nr. 235

– de motie-Westerveld/De Hoop over ervoor zorgen dat al het geld van het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar blijft voor het onderwijs

35 570-VIII, nr. 236

– de motie-Segers/Van Meenen over de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs eventueel in drie schooljaren besteden

35 570-VIII, nr. 237 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Segers c.s. over een op het onderwijs gericht onderzoeksnetwerk opzetten

35 570-VIII, nr. 238

– de motie-Bisschop/Peters over het aandeel Nederlands onderzoek in de menukaart versterken

35 570-VIII, nr. 239

– de motie-Bisschop/Peters over interventies waar scholen en ouders direct samenwerken een duidelijker eigenstandige positie geven

35 570-VIII, nr. 240 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Paul/Peters over een Rekenkameronderzoek naar de resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs

35 570-VIII, nr. 241

– de motie-Van Baarle over het betrekken van leerlingen bij de totstandkoming van herstelplannen van scholen

35 570-VIII, nr. 242

– de motie-Van Baarle over onderadvisering bij leerlingen met een migratieachtergrond

35 570-VIII, nr. 243

– de motie-Van Baarle over de invoering van digitale hulpmiddelen monitoren op kansengelijkheid

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

35 696

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19)

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 740

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19)

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 522

Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden

35 522 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen bijgehouden met *

*– gewijzigd amendement Grinwis/Leijten (11) over het ook van toepassing verklaren op marktkooplieden

– amendement Stoffer/Leijten (10) over de nietigheid van bedingen of besluiten die winkeliers dwingen open te zijn op door de Winkeltijdenwet beschermde dagen of tijden

– artikel I

– amendement Aartsen (8) over een evaluatiebepaling in het bijzonder ten aanzien van de gevolgen voor winkeliers en het winkelaanbod (invoegen artikel Ia)

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees

31 985, nr. 69

– de motie-Teunissen over een plan van aanpak voor de uitfasering van de import van kalfjes

31 985, nr. 70

– de motie-Teunissen over handelsmissies vooraf toetsen op de gevolgen voor dierenwelzijn

31 985, nr. 71

– de motie-Klink over zich inzetten voor papierloos certificeren bij de export van dierlijke producten

31 985, nr. 72

– de motie-Grinwis over geen handelsverdragen sluiten die de ecologische draagkracht van onze natuurlijke omgeving overschrijden

31 985, nr. 73 (aangehouden)

– de motie-Grinwis over het beperken van de import van kalveren naar Nederland

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat hersteloperatie kinderopvangtoeslag

31 066, nr. 827

– de motie-Alkaya over een versnelde uitrol van de pilots om gedupeerden binnen één dag op één plek te beoordelen

31 066, nr. 828

– de motie-Inge van Dijk c.s. over langetermijnplanningen voor een zo snel mogelijke behandeling van de aanmeldingen

31 066, nr. 829

– de motie-Inge van Dijk c.s. over een uitvoerbare en juridisch houdbare brede schuldenaanpak als eerste prioriteit

31 066, nr. 830

– de motie-Kat c.s. over ondersteuning van ouders in het buitenland bij re-integratie op de arbeidsmarkt

31 066, nr. 831

– de motie-Kat c.s. over onderzoek naar ondersteuning van ouders bij wonen, werk, financiën, zorg en gezin

31 066, nr. 832

– de motie-Snels c.s. over een forfaitaire tegemoetkoming voor ouders die nu niet in aanmerking komen voor de Catshuisregeling

31 066, nr. 833

– de motie-Grinwis c.s. over het geanonimiseerd publiceren van de uitspraken van de Commissie Werkelijke Schade

31 066, nr. 834

– de motie-Grinwis c.s. over de compensatie van nagekomen schulden

31 066, nr. 835

– de motie-Idsinga c.s. over voorleggen wat nodig is om de hersteloperatie structureel op te schalen

31 066, nr. 836

– de motie-Edgar Mulder over onmiddellijk beginnen met het inventariseren van private schulden van gedupeerde ouders

31 066, nr. 837

– de motie-Edgar Mulder over alle onterechte tegemoetkomingen per direct stopzetten

31 066, nr. 838

– de motie-Azarkan over een aangepast plan van aanpak om de hersteloperatie uiterlijk in 2024 te kunnen afronden

31 066, nr. 839 (aangehouden)

– de motie-Azarkan over financieel compenseren van ondernemers die aantoonbare schade hebben ondervonden door het onrechtmatig handelen van de Belastingdienst

31 066, nr. 840

– de motie-Azarkan over laagdrempelige toegang tot de eigen gegevens in de Fraude Signalering Voorziening

31 066, nr. 841 (aangehouden)

– de motie-Azarkan over het versnellen van het onderzoek naar de Fraude Signalering Voorziening

31 066, nr. 842

– de motie-Azarkan over een plan van aanpak om voor de Belastingdienst gevluchte Nederlanders te ondersteunen bij hun terugkeer

31 066, nr. 843

– de motie-Van Raan/Simons over het proces van heling centraal stellen

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat 2021

De Voorzitter: dhr. Azarkan wenst zijn moties op stuk nrs. 25 en 27 te wijzigen en mw. Den Haan haar moties op stuk nrs. 28 en 29. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 830, nr. 5

– de motie-Tony van Dijck over mondkapjes terugsturen en de betaalde miljoenen terugvorderen

35 830, nr. 6

– de motie-Tony van Dijck over een plan van aanpak om in de toekomst de rol van toezichthouder beter te kunnen uitvoeren

35 830, nr. 7

– de motie-Heinen c.s. over een protocol voor het informeren van de Kamer over uitgaven in het kader van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet

35 830, nr. 8

– de motie-Alkaya over een zwarte lijst van bedrijven die bonussen uitkeren aan bestuurders terwijl ze steun ontvangen

35 830, nr. 9

– de motie-Sneller c.s. over tussentijdse rapportages over het aanpakken van de onvolkomenheden

35 830, nr. 10

– de motie-Nijboer over in kaart brengen welke fiscale regelingen verantwoord afgeschaft kunnen worden

35 830, nr. 11

– de motie-Nijboer over een wijziging van de Comptabiliteitswet om het budgetrecht van de Kamer te versterken

35 830, nr. 12

– de motie-Inge van Dijk over de uitwisseling van best practices tussen departementen

35 830, nr. 13

– de motie-Inge van Dijk over meetbare doelstellingen in rijksbeleid voor een beter inzicht in de effectiviteit

35 830, nr. 14

– de motie-Snels/Nijboer over onderzoek naar de trendmatige verslechtering in de rechtmatigheid van uitgaven en verplichtingen

35 830, nr. 15

– de motie-Grinwis c.s. over de veelheid en complexiteit aan fiscale regelingen verkleinen

35 830, nr. 16

– de motie-Van Raan c.s. over aandacht voor brede welvaart in het opleidingsaanbod voor ambtelijk professionals

35 830, nr. 17

– de motie-Van Raan c.s. over ambitieuze en meetbare doelstellingen voor het toepassen van de internationale sociale voorwaarden bij aanbestedingen van de rijksoverheid

35 830, nr. 18

– de motie-Van Raan over het toepassingsbereik van de RPE uitbreiden naar fiscale regelingen

35 830, nr. 19

– de motie-Van Raan over een indicator dierenwelzijn toevoegen aan de Monitor Brede Welvaart

35 830, nr. 20

– de motie-Van Raan over een indicator voor de financiële waarde die Nederland onttrekt aan ontwikkelingslanden

35 830, nr. 21

– de motie-Van Houwelingen c.s. over deelaudits bij de VWS-begroting alsnog naar de Kamer sturen

35 830, nr. 22

– de motie-Stoffer over staat en onderhoud van het Defensievastgoed

35 830, nr. 23

– de motie-Stoffer c.s. over versterking van de eigen financiering van maatschappelijke organisaties die subsidie van het Rijk ontvangen

35 830, nr. 24

– de motie-Azarkan/Van Houwelingen over het afkeuren van het handelen van de Minister van Financiën ten aanzien van het financieel beheer en de rechtmatigheid van de rijksuitgaven

35 830, nr. 25 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Azarkan over bezien hoe de Rekenkamer gedurende het boekjaar onrechtmatigheden een halt kan toeroepen

35 830, nr. 26

– de motie-Azarkan over de 28 miljoen euro terug laten geven aan de belastingbetaler

35 830, nr. 27 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Azarkan over de juridische overeenkomst over de mondkapjes ongedaan maken

35 830, nr. 28 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Den Haan c.s. over een onderzoek naar de huidige en de gewenste cultuur op het Ministerie van VWS

35 830, nr. 29 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Den Haan c.s. over onderzoeken hoeveel bedrijven alsnog failliet zullen gaan als de steunpakketten wegvallen

35 830, nr. 31 (gewijzigd, was nr. 30)

– de gewijzigde motie-Van der Plas over een overzicht van de kosten van de repatriëring van Syriëgangster Ilham B

Stemming

10. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat EU-Gezondheidsraad 15 juni 2021

21 501–31, nr. 615

– de motie-Pouw-Verweij/Van den Berg over inzetten op afgebakende mandaten bij de onderhandelingen over de Europese Gezondheidsunie

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

35 718

Verdere behandeling van aanhangige stukken

35 718 (bijgewerkt t/m wijzigingsvoorstel nr. 54)

– Onderdelen A t/m G

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel H:

– voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (54) (toevoegen brief)

– Onderdeel H

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel I:

– voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (53) (toevoegen brieven)

– Onderdelen I t/m N

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat NAVO Ministeriële Defensie en Buitenlandse Zaken

28 676, nr. 362

– de motie-Jasper van Dijk over uitspreken dat kernwapens de wereld uit moeten

28 676, nr. 363

– de motie-Jasper van Dijk over een eind maken aan het beginsel van nuclear sharing

28 676, nr. 364

– de motie-Jasper van Dijk over als waarnemer aanwezig zijn bij de eerste vergadering over het VN-verdrag voor een verbod op kernwapens

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Conferentie over de Toekomst van Europa

35 663, nr. 9

– de motie-Sjoerdsma c.s. over het niet bij voorbaat uitsluiten van verdragswijzigingen

35 663, nr. 10

– de motie-Amhaouch over een paper over de hervorming van het Europees buitenlandbeleid

35 663, nr. 11

– de motie-Amhaouch/Kamminga over het betrekken van de Nederlandse burger bij de Conferentie over de Toekomst van Europa

35 663, nr. 12

– de motie-Eppink over een open debat met oog voor politieke diversiteit en inhoudelijke alternatieven

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nederlandse Polaire Strategie

35 570-V, nr. 71

– de motie-Van der Lee c.s. over geen financiering van activiteiten en bedrijven die een bedreiging vormen voor het polaire gebied

35 570-V, nr. 72

– de motie-Brekelmans/Agnes Mulder over een goede balans in het opkomen voor de verschillende belangen van Nederland in het noordpoolgebied

35 570-V, nr. 73

– de motie-Sjoerdsma/Tjeerd de Groot over de IMO oproepen tot meer transparantie in haar besluitvorming

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat evaluatie Wet dieren

28 286, nr. 1186

– de motie-Vestering over diergedragsdeskundigen betrekken bij de invulling van de open normen in de Wet dieren

28 286, nr. 1187

– de motie-Vestering/Tjeerd de Groot over voorbereidingen treffen voor een tussenevaluatie van de Wet dieren

28 286, nr. 1188

– de motie-Beckerman/Vestering over een verbod op het doden van haantjes

28 286, nr. 1189

– de motie-Beckerman over een onderzoek naar een verbod op het doden van haantjes

28 286, nr. 1190

– de motie-Van Campen c.s. over het Besluit houders van dieren als grondslag en kader hanteren bij de uitwerking van het amendement

28 286, nr. 1191

– de motie-Van Campen over Europeesrechtelijke kaders en het EVRM in relatie tot eigendomsrechten meenemen bij analyse van de Wet dieren

28 286, nr. 1192

– de motie-Van der Plas c.s. over wetenschappelijk vaststellen wat wordt verstaan onder natuurlijk gedrag van gedomesticeerde dieren

28 286, nr. 1193

– de motie-Van der Plas over een impactanalyse van de wetswijziging voor de handhaafbaarheid

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting»

35 569, nr. 2

– de motie-Smolders c.s. over het schrappen van artikel 226 van de Gemeentewet over hondenbelasting

35 569, nr. 3

– de motie-De Kort over de financiële gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting

De Voorzitter: ik stel voor het burgerinitiatief met de stemmingen over de moties als behandeld te beschouwen en de initiatiefnemer hierover schriftelijk te informeren onder dankzegging voor het initiatief.

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

35 648

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn

35 648 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– amendement Rajkowski c.s. (12,I) over het in de basisregistratie personen opnemen van contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen

– onderdeel A

– onderdelen B t/m F

– amendement Rajkowski c.s. (13) over een melding aan de andere bewoners bij inschrijving op een woonadres (invoegen onderdeel Fa)

– onderdelen G t/m J

– amendement Ceder (9) over het niet langer toestaan van het schrappen van de afstammingsgegevens op verzoek van adoptiefouders

– onderdeel K

– amendement Rajkowski c.s. (12,II) (invoegen onderdeel Ka)

– onderdeel L

– amendement Rajkowski c.s. (12,III) (invoegen onderdeel La)

– onderdeel M

– amendement Rajkowski c.s. (12,IV) (invoegen onderdelen Ma t/m Mc)

– onderdeel N t/m W

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

18. Stemming over: motie ingediend bij de Wijziging van de Wet basisregistratie personen

35 648, nr. 14

– de motie-Ceder over een experiment starten met een briefadres voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats

19. Debat over de werkwijze van de NCTV met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

35 663, nr. 5

20. Debat over de Staat van de Europese Unie met maximum spreektijden van:

7 minuten voor de VVD en D66

6 minuten voor PVV en CDA

5 minuten voor SP, PvdA en GroenLinks

4 minuten voor Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Forum voor Democratie, JA21, VOLT, SGP, DENK, Fractie Den Haan, BBB en BIJ1

2 minuten voor de Groep Van Haga

4 minuten voor de leden van het Europees parlement

32 813, nr. 716

21. Tweeminutendebat Continuering van het RES-proces met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 063, nr. 15

22. Tweeminutendebat Uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 289, nr. 441

23. Tweeminutendebat Situatie op het Avicenna College met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 497, nr. 396

24. Tweeminutendebat vermeende TLV-fraude op Tyltylschool De Maasgouw in Zuid-Limburg en de uitzending Reporter Radio met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 693

25. Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU

35 680

26. Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie

35 216

27. Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

35 606

28. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

35 145

29. Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting)

35 670

30. Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

35 767

31. Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

35 842

32. Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

35 762

33. Regels voor de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/520 van het Europese parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (Wet implementatie EETS-richtlijn)

Dinsdag 22 juni

14.00 uur

Woensdag 23 juni

10.15 uur

Donderdag 24 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 593

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij de Wijziging van de Wet publieke gezondheid

35 593, nr. 13

– de motie-Van den Berg over de kosten van het verlengen van Kansrijke Start tot aan het primair onderwijs

Langetermijnagenda

– Burgerinitiatief «Erken Fibromyalgie» (35 826, nr. 1)

– VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)

– Tweeminutendebat Koninkrijksrelaties (CD d.d. 26/05)

– Tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi (CD d.d. 19/05)

– Tweeminutendebat Circulaire economie (CD d.d. 27/05)

– Tweeminutendebat Sint Eustatius (CD d.d. 02/06)

– Tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie (CD d.d. 27/05)

– Tweeminutendebat Taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing (CD d.d. 27/05)

– Tweeminutendebat Drugsbeleid (CD d.d. 02/06)

– Tweeminutendebat Strafrechtelijke onderwerpen (CD d.d. 03/06)

– Tweeminutendebat Wonen en corona (CD d.d. 03/06)

– Tweeminutendebat Wijziging Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving (32 757, nrs. 179 en 180)

– Tweeminutendebat JBZ-raad 7–8 juni 2021 (algemeen deel) (32 317, nr. 68)

– Tweeminutendebat Duurzaam Vervoer (CD d.d. 08/06)

– Tweeminutendebat Dutchbat-III (CD d.d. 08/06)

– Tweeminutendebat Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (CD d.d. 09/06)

– Tweeminutendebat Onderbrengen vermist-kind-alertering bij Burgernet (Kamerstuk 29 668, nr. 60)

– Tweeminutendebat IVD (CD d.d. 09/06)

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek)

35 708 (Fiscale verzamelwet 2022)

35 625 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten)

35 551 (Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding)

35 671 (Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs)

29, 30 juni en 1 juli (week 26)

– Tweeminutendebat Water (CD 09/06)

– Tweeminutendebat Maritiem (CD d.d. 02/06)

35 504 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen)

35 665 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten)

35 720 (Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

6, 7 en 8 juli (week 27)

– Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 01/06)

9 juli t/m 6 september 2021 (week 28 t/m 35)

– Zomerreces 2021

7, 8 en 9 september (week 36)

35 562 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen)

35 401 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV)

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

14, 15 en 16 september (week 37)

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

35 587 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard)

35 783 (Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

Te agenderen debatten

1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

2. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

4. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

5. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

6. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

7. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

8. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Bromet) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

9. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

10. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

11. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

12. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

13. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

14. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

15. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

16. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

17. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

18. Debat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

19. Debat over studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

20. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

21. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

22. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

23. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

24. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

25. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

26. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

27. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

28. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

29. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

30. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

31. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

32. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

33. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

34. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

35. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

36. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

37. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

38. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

39. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

40. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

41. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

42. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

43. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

44. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

45. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

46. Hoofdlijnendebat over de toekomst van de ouderenhuisvesting (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

47. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

48. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

49. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

50. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

51. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

52. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

53. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

54. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

55. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

56. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

57. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

58. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (Staatssecretarissen Financien)

59. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

60. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

61. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

62. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

63. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

64. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

65. Debat over het nieuwe EU-pact voor asiel en immigratie (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

66. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

67. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

68. Debat over bedreigingen van de media (Kuiken) (Minister J&V)

69. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (Sienot) (Minister EZK)

70. Debat over de benoeming van een lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (Pia Dijkstra) (Minister J&V)

71. Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (Belhaj) (Minister Defensie)

72. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen) (Minister-President, Minister Financiën)

73. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

74. Debat over het voorstel om het vetorecht in de Europese Unie gedeeltelijk af te schaffen (Maeijer) (Minister-President)

75. Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

76. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

77. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (Minister BZK)

78. Debat over de behandeling van migranten in de procedures bij de IND (Kuzu) (Staatssecretaris J&V)

79. Debat over scheefgroei in de polder (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

80. Debat over buitenlandse spionage via mobiele netwerken (Van Ginneken) (Staatssecretaris EZK)

81. Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Tjeerd de Groot) (Minister EZK, Minister LNV)

82. Debat over misstanden in de turnsport (Westerveld) (Minister MZ)

83. Debat over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen (Leijten) (Minister BZK)

84. Debat over de uitspraak in de klimaatrechtszaak tegen Shell (Van der Lee) (Minister en Staatssecretaris EZK)

85. Debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen (Markuszower) (Minister J&V, Minister BuZa)

86. Debat over de mondkapjesdeal met dhr. Van Lienden (Pouw-Verweij) (Minister MZ)

87. Debat over agressie tegen en bedreiging van journalisten (Ellemeet) (Minister J&V)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

2. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

3. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

5. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

6. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

7. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

8. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

10. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

11. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

12. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

13. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

14. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

15. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

16. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

17. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

18. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

20. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

21. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

22. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

23. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers en over de toename van het aantal illegalen in Nederland (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

24. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

25. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

26. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

27. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

28. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

29. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

30. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

31. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

32. Dertigledendebat over de CO2-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

34. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

35. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

36. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

37. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

38. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

39. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

40. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

41. Dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen (De Jong) (Minister SZW)

42. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

43. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse Minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (Minister Financiën, Minister I&W)

44. Dertigledendebat over het bericht dat ruim 1.000 illegalen niet worden uitgezet (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

45. Dertigledendebat over geweld tegen gebedshuizen (Azarkan) (Minister J&V)

46. Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

46. Dertigledendebat over het bericht dat Justitie «illegale» Marokkanen per direct moet vrijlaten (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

48. Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten (Van Baarle) (Minister J&V)

49. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (Vestering) (Minister LNV)

50. Dertigledendebat over fouten bij de terugkeer van ongewenste vreemdelingen (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

51. Dertigledendebat over mensensmokkel naar Nederland (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

52. Dertigledendebat over vermogensongelijkheid in Nederland (Simons) (Minister Financiën)

53. Dertigledendebat over de uitvoering van het Urgendavonnis (Boucke) (Minister-President, Minister EZK)

54. Dertigledendebat over Europese subsidies die niet zijn besteed aan natuur- en milieuprojecten (Maeijer) (Minister BuZa)

55. Dertigledendebat over het oplopende geweld in Israël en Palestina (Jasper van Dijk) (Minister BuZa)

56. Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (Ouwehand) (Minister-President)

57. Dertigledendebat over het bericht dat de LBV een cao-akkoord met uitzendwerkgevers heeft gesloten (Van Kent) (Minister SZW)

58. Dertigledendebat over de bevolkingsgroei als gevolg van massa- immigratie (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 14 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur en corona

Maandag 14 juni van 12.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Kamerstuk 35 853)

Donderdag 17 juni van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 17 juni van 14.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Jaarverslag en Slotwet 2020 en de Staat van het Onderwijs

Donderdag 17 juni van 17.30 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Jaarverslagen en Slotwetten 2020

Maandag 21 juni van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over Jaarverslag en Slotwet 2020

Maandag 21 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming Tweede Kamer

Dinsdag 22 juni van 16.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Woensdag 23 juni van 18.45 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 24 juni van 10.00 tot 12.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Jaarverslag en Slotwet Financiën en Nationale Schuld 2020

Donderdag 24 juni van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor BuHa/OS over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 24 juni van 19.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Jaarverslag en Slotwet 2020

Maandag 28 juni van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota van het lid Kwint over «Naar vore! Plannen voor een gezonde popsector» (Kamerstuk 35 813)

Maandag 28 juni van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (Kamerstukken 35 799 en 35 812)

Dinsdag 29 juni van 16.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Jaarverslag en Slotwet 2020

Woensdag 30 juni van 17.30 tot 21.30 uur

Van de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat en Financiën over het Nationaal Groeifonds

Donderdag 1 juli van 14.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Jaarverslag en Slotwet 2020

Maandag 5 juli van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het advies van de Raad van State inzake ministeriële verantwoordelijkheid (Kamerstuk 35 300, nr. 78)

Maandag 5 juli van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over middelbaar beroeps- en hoger onderwijs en corona

Woensdag 7 juli van 10.00 tot 14.45 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Klimaat en energie

Woensdag 29 september van 15.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

(Kamerstuk 35 232)

Donderdag 30 september van 14.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie (Kamerstuk 35 615)

Maandag 25 oktober van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 1 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2022

Recesperiodes

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Naar boven