Agenda opgesteld 4 juni 2021

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 8 juni

14.00 uur

Woensdag 9 juni

10.15 uur

Donderdag 10 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 667

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

35 667 (bijgewerkt t/m amendement nr. 38)

– artikel I, onderdelen A t/m E

– amendement Van den Berg (38,I) over de mogelijkheid voor Wvggz-cliënten om via de rechter over te stappen naar de Wzd

– onderdeel F

– amendement Westerveld (20) over een zelfbindingsverklaring vanaf 12 jaar

– onderdeel G

– onderdelen H en I

– amendement Van den Berg/Van der Laan (9) over een beslistermijn voor de rechter in het kader van een deskundigenonderzoek en het horen van getuigen

– onderdeel J

– onderdelen K t/m S

– amendement Van den Berg (38,II) (invoegen onderdeel Sa)

– onderdelen T t/m LL

– artikel I

– amendement Westerveld (16,I) over vervangen van de term geneesheer-directeur in geneeskundig-directeur (invoegen artikel Ia)

– artikel II, onderdeel A

– amendement Van der Laan/Van den Berg (10) over verplichte BIG-registratie voor deskundigen

– onderdeel B

– onderdelen C t/m E

– gewijzigd amendement Van der Laan c.s. (24,I) over een onafhankelijke deskundige

– onderdeel F

– onderdeel G

– gewijzigd amendement Van der Laan c.s. (24,II)

– onderdeel H

– gewijzigd amendement Van der Laan c.s. (24,III)

– onderdeel I

– onderdeel Ia

– amendement Van der Staaij/Pouw-Verweij (25) over vereenvoudiging van de beoordeling of onvrijwillige zorg verleend moet worden

– onderdeel Ib

– onderdeel Ic

– amendement Van den Berg c.s. (23) over een schriftelijke beslissing bij onvrijwillige zorg uiterlijk binnen 48 uur

– onderdeel J

– gewijzigd amendement Van der Laan c.s. (24,IV)

– onderdeel K

– onderdelen L t/m S

– amendement Van den Berg (38,III)

– onderdeel T

– onderdeel U

– amendement Van den Berg (38,IV)

– onderdeel V

– onderdelen W t/m Y

– gewijzigd amendement Van der Laan c.s. (24,V) (invoegen onderdelen Ya en Yb)

– onderdelen Z t/m GG

– amendement Van den Berg (38,V)

– onderdeel HH

– onderdelen II t/m OO

– amendement Westerveld/Pouw-Verweij (34) over verplicht informeren over de cliëntvertrouwenspersoon (invoegen onderdeel OOa)

– onderdelen PP en QQ

– artikel II

– gewijzigd amendement Kwint c.s. (37) over behoud van bijstand na gedwongen opname

– amendement Westerveld (16,II)

– artikel III

– artikel IV

– amendement Westerveld (16,III) (invoegen artikel IVa)

– artikelen V en VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

35 667, nr. 26

– de motie-Van den Berg/Van den Hil over een rechtsgrond om meer informatie te kunnen verstrekken

35 667, nr. 27

– de motie-Van den Berg/Kuiken over onderzoeken in hoeverre de Wvggz en de Wfz elkaar tegenwerken in de uitvoering

35 667, nr. 28

– de motie-Van den Hil c.s. over de problemen in de financiële ondersteuning van ggz-patiënten na een dwangopname in kaart brengen

35 667, nr. 29

– de motie-Agema over dwangzorg als indicator voor opname in een zorginstelling

35 667, nr. 30

– de motie-Agema over voldoende middelen beschikbaar stellen zodat verpleeghuizen kunnen voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

35 667, nr. 31

– de motie-Van der Laan over onderzoeken in welke mate administratieve verplichtingen voor cliënten in negatieve zin bijdragen aan hun rechtspositie

35 667, nr. 32

– de motie-Kwint/Westerveld over het verduidelijken van de richtlijnen en taken van de inzet van cliëntenvertrouwenspersonen

35 667, nr. 33 (ingetrokken)

– de motie-Kwint over het zoeken naar overeenstemming over lichtere en zwaardere dwang

35 667, nr. 35

– de motie-Westerveld over het gebruik van dwang en de gevolgen ervan opnemen in de evaluatie

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van der Laan over ouderen met een verstandelijke beperking

35 651, nr. 5

– de motie-Westerveld over huurbescherming om het aantal gedwongen verhuizingen van mensen met een beperking te verminderen

35 651, nr. 6

– de motie-Westerveld/Van der Laan over mensen met een beperking beter betrekken bij het verenigingsleven

35 651, nr. 7

– de motie-Paulusma over intimiteit in de gehandicaptenzorg

35 651, nr. 8

– de motie-Werner c.s. over de specialisatie AVG-arts tijdens opleidingen meer onder de aandacht brengen

35 651, nr. 9

– de motie-Tellegen over levenseindewensen als onderdeel van het zorgplangesprek

35 651, nr. 10

– de motie-Agema over onderzoek naar de persoonlijke netwerken van mensen met een beperking wier ouders zijn overleden of niet meer voor hen kunnen zorgen

35 651, nr. 11

– de motie-Agema over onderzoek naar de administratielast van zorgmedewerkers in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Peters, Van der Staaij en Ceder over «Christenvervolging – Schapen tussen de Wolven»

De Voorzitter: dhr. Bisschop wenst zijn motie op stuk nr. 5 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 719, nr. 5 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bisschop c.s. over gerechtvaardigd onderscheid tussen religieuze groepen of levensovertuigingen

35 719, nr. 6

– de motie-Bisschop/Segers over mensenrechten zwaar meewegen bij het onder exportcontrole brengen van nog niet gecontroleerde surveillancetechnologie

35 719, nr. 7

– de motie-Segers c.s. over zich inzetten voor een VN-resolutie voor afschaffing van de doodstraf bij afvalligheid en blasfemie

35 719, nr. 8

– de motie-Agnes Mulder c.s. over de oprichting van een parlementaire groep voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

32 847, nr. 749

– de motie-Koerhuis over oplossingen voor de huurproblematiek van gescheiden ouders met kinderen

32 847, nr. 750

– de motie-Bromet c.s. over een onderzoek naar de mogelijkheid om de Ierse aanpak te volgen

32 847, nr. 751

– de motie-Grinwis over betaalbare huisvesting voor grotere gezinnen met een relatief laag inkomen

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

35 530

Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

35 530 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikelen 1 en 2

– amendement Leijten (8) over het om niet vervullen van het lidmaatschap van het adviescollege

– amendement De Kort (7) over dat politieke ambtsdragers niet binnen twee jaar na hun aftreden lid kunnen worden van het adviescollege

– artikel 3

– artikelen 4 t/m 6

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

De Voorzitter: mw. Leijten wenst haar motie op stuk nr. 9 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 530, nr. 9 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Leijten over de vergoeding voor politieke ambtsdragers spiegelen aan die voor uitvoerders in de publieke sector

35 530, nr. 10

– de motie-Bisschop over een eenmalige verhoging van de vergoeding voor Statenleden

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat telecommunicatie

De Voorzitter: dhr. Van der Lee verzoekt zijn motie op stuk nr. 540 aan te houden.

24 095, nr. 535

– de motie-Inge van Dijk/Rajkowski over het ontsluiten van de «witte gebieden»

24 095, nr. 536

– de motie-Inge van Dijk c.s. over technologische alternatieven voor snel internet onderzoeken

24 095, nr. 537

– de motie-Grinwis c.s. over een proportionele vergoeding voor de noodverlenging van de radiovergunningen

24 095, nr. 538

– de motie-Grinwis/Van Ginneken over het voortzetten van de maatregelen ter verlaging van de kosten van het levensonderhoud op de BES

24 095, nr. 539

– de motie-Van Ginneken c.s. over de veilingregeling aanhangig maken bij de Tweede Kamer

24 095, nr. 540 (aangehouden)

– de motie-Van der Lee over aanpassing van het veilingmodel

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

35 522

Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden

35 522 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– amendement Grinwis (9) over het ook van toepassing verklaren op marktkooplieden

– amendement Stoffer/Leijten (10) over de nietigheid van bedingen of besluiten die winkeliers dwingen open te zijn op door de Winkeltijdenwet beschermde dagen of tijden

– artikel I

– amendement Aartsen (8) over een evaluatiebepaling in het bijzonder ten aanzien van de gevolgen voor winkeliers en het winkelaanbod (invoegen artikel Ia)

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

35 718

Verdere behandeling van aanhangige stukken

35 718 (bijgewerkt t/m wijzigingsvoorstel nr. 51)

– Onderdelen A t/m J

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel K:

– voorstel van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (50) (toevoegen brief)

– Onderdeel K

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel L:

– voorstel van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (37) vervallen brief en toevoegen brieven)

– Onderdelen L t/m N

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

Stemming

13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving

De Voorzitter: mw. Belhaj wenst haar motie op stuk nr. 185 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 761, nr. 185 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Belhaj c.s. over aanbeveling 2 van de functionaris gegevensbescherming niet uitvoeren

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het economisch steunpakket

De Voorzitter: mw. Maatoug verzoekt haar motie op stuk nr. 297 aan te houden. Dhr. Gijs van Dijk wenst zijn motie op stuk nr. 280 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 420, nr. 280 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Gijs van Dijk c.s. over het terug laten storten van de overheidssteun aan Booking.com

35 420, nr. 281

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over het niet verrekenen van de min-uren van werknemers

35 420, nr. 282

– de motie-Van Kent c.s. over een eenmalige uitkering voor alle bijstandsgerechtigden

35 420, nr. 283

– de motie-Van Kent c.s. over booking.com ten minste het uitgekeerde bedrag aan bonussen laten terugbetalen

35 420, nr. 284

– de motie-Aartsen c.s. over het verlengen van de mogelijkheid om belastingbetaling uit te stellen

35 420, nr. 285

– de motie-Aartsen over een apart ambtenarenteam met mandaat voor alle terugbetalingen

35 420, nr. 286

– de motie-Romke de Jong c.s. over een garantiefonds voor boekhandels

35 420, nr. 287

– de motie-Romke de Jong/Aartsen over een stoppersregeling voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen

35 420, nr. 288

– de motie-Tony van Dijck over verlenging van het steun- en herstelpakket tot 1 januari 2022

35 420, nr. 289

– de motie-Tony van Dijck over een betalingstermijn van 120 maanden voor openstaande belastingschulden

35 420, nr. 290

– de motie-Tony van Dijck over gebruik van de Tozo-regeling ook zonder partnertoets

35 420, nr. 291

– de motie-Stoffer/Van Haga over gezamenlijke afspraken om de afbetaling van schulden te vereenvoudigen

35 420, nr. 292

– de motie-Stoffer over plannen voor maatwerk voor specifieke sectoren

35 420, nr. 293

– de motie-Amhaouch c.s. over het verkennen van beleidsvarianten voor een tijdelijke solidariteitsheffing

35 420, nr. 294

– de motie-Amhaouch/Aartsen over snelle vergunningverlening, extra standplaatsruimte en coulance met de inning van pachtgelden voor kermisbedrijfhouders

35 420, nr. 295

– de motie-Amhaouch/Palland over maatwerk voor zelfstandige ondernemers in de grensstreek

35 420, nr. 296

– de motie-Amhaouch/Palland over verdere vermindering van de administratieve lasten van de NOW

35 420, nr. 297 (aangehouden)

– de motie-Maatoug c.s. over de kostendelersnorm voor mensen onder de 27 jaar buiten werking stellen tot eind 2021

35 420, nr. 298

– de motie-Grinwis/Amhaouch over bij de Belastingdienst een team voor schrijnende gevallen instellen

35 420, nr. 299

– de motie-Van Baarle/Aartsen over onderzoek naar de solvabiliteitspositie van bedrijven

35 420, nr. 300

– de motie-Van Baarle/Simons over tijdelijk beleid tegen ongelijkheid op de arbeidsmarkt tussen Nederlanders met een migratieachtergrond en Nederlanders zonder migratieachtergrond

35 420, nr. 301

– de motie-Van Haga/Stoffer over de TVL verstrekken op basis van het omzetverlies per afzonderlijke bv

35 420, nr. 302

– de motie-Van Haga/Van der Plas over onderzoeken hoe dga's in aanmerking kunnen komen voor de NOW of gelijksoortige regelingen

35 420, nr. 303

– de motie-Van Haga/Van Houwelingen over de HVA ook toekennen aan horecagroothandels

35 420, nr. 304

– de motie-Van Haga over een regeling voor grensondernemers

35 420, nr. 305

– de motie-Van der Plas over de risico's van een mogelijk vertrek van Booking.com in kaart brengen

35 420, nr. 306

– de motie-Simons c.s. over inkomenssteun voor alle zelfstandige sekswerkers

35 420, nr. 307

– de motie-Simons c.s. over inkomensregelingen openstellen voor sekswerkers die onder een opting-inregeling werken

35 420, nr. 308

– de motie-Simons c.s. over de partnertoets bij de Tozo laten vervallen

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

35 685

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket)

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

35 723

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket)

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

35 677

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus)

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

18. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

25 295, nr. 1243

– de motie-Paternotte/Bikker over bewerkstelligen dat mensen zonder afspraak gevaccineerd kunnen worden bij bekende locaties

25 295, nr. 1245

– de motie-Paternotte c.s. over vliegverboden heroverwegen voor landen waar zorgwekkende varianten heersen

25 295, nr. 1247

– de motie-Wilders over gedurende de EK voetbal terrassen openhouden, het aantal terrasbezoekers niet maximeren en het kijken via tv-schermen toestaan

25 295, nr. 1248

– de motie-Wilders over de overeenkomst van de heer Van Lienden met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen laten vernietigen

25 295, nr. 1249

– de motie-Wilders over het aantal ic-bedden, intensivisten en ic-verpleegkundigen fors uitbreiden

25 295, nr. 1251

– de motie-Van den Berg/Paternotte over zorgen dat testcapaciteit per direct weer opgeschaald kan worden op het moment dat dit nodig is

25 295, nr. 1252

– de motie-Kwint over geen verhoging van de vergoeding voor bewindspersonen ten minste tot zorgverleners hun loonsverhoging hebben gekregen

25 295, nr. 1253 (aangehouden)

– de motie-Kwint/Gündogan over nader onderzoek naar het inkoopbeleid van coronamaterialen

25 295, nr. 1254

– de motie-Ploumen over in de endemische situatie als uitgangspunt hanteren dat zo weinig mogelijk mensen ziek worden

25 295, nr. 1255

– de motie-Westerveld c.s. over de noodopvang openstellen voor alle dak- en thuislozen

25 295, nr. 1256

– de motie-Westerveld c.s. over de opsporing van bedreigingen en doxing tegen journalisten en wetenschappers optimaliseren

25 295, nr. 1257

– de motie-Bikker c.s. over een nationaal actiemoment en een substantiële bijdrage aan Giro555

25 295, nr. 1258

– de motie-Baudet over artsen toestaan ivermectine voor te schrijven aan coronapatiënten

25 295, nr. 1259

– de motie-Baudet over de mondkapjesplicht zo snel mogelijk opheffen

25 295, nr. 1260

– de motie-Baudet over sporten in groepen ook binnen per direct weer toestaan

25 295, nr. 1261

– de motie-Van der Staaij/Paternotte over bepalen welke maatregelen tegen COVID-19 in de endemische fase nog noodzakelijk en proportioneel zijn

25 295, nr. 1262

– de motie-Kuzu over de mondkapjesplicht in lijn met de versoepelingen afschaffen

25 295, nr. 1263

– de motie-Kuzu over 18-minners vrijstellen van beperkingen of vrijstellingen die bij vaccinatie komen kijken

25 295, nr. 1264

– de motie-Kuzu over beschermen van personeel dat weigert te testen of de testuitslag bekend te maken

25 295, nr. 1265

– de motie-Den Haan c.s. over bezien of de capaciteit van terrassen nog binnen stap 3 kan worden verhoogd naar 100

25 295, nr. 1266

– de motie-Den Haan over de voorlichting over het belang van de tweede vaccinatie verbeteren en intensiveren

25 295, nr. 1267

– de motie-Den Haan c.s. over mobiele prikbussen in alle wijken waar de vaccinatiebereidheid laag is

25 295, nr. 1268

– de motie-Van der Plas/Van Haga over zonnestudio's indelen in dezelfde categorie als sportscholen

25 295, nr. 1271

– de motie-Simons/Gündogan over verlengen van de nachtopvang voor niet-rechthebbende dak- en thuislozen

25 295, nr. 1272

– de motie-Simons/Gündogan over het Nederlandse medisch personeel gedurende hun werkzaamheden in Suriname doorbetalen

25 295, nr. 1274

– de motie-Van Haga/Van der Plas over onderzoeken of met een haalbare capaciteitsnorm de kermissen kunnen draaien binnen de kaders van gezondheidsrisico's

19. Verantwoordingsdebat 2021 met maximum spreektijden van:

20 minuten voor VVD en D66

15 minuten voor PVV en CDA

12 minuten voor SP, PvdA, GroenLinks

10 minuten voor Partij voor de Dieren en ChristenUnie

8 minuten voor Forum voor Democratie, VOLT, JA21, SGP, DENK, Fractie Den Haan, BBB, BIJ1

4 minuten voor Groep Van Haga

35 569, nr. 1

20. Debat over het Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

21. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

22. VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. Tweeminutendebat hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD d.d. 27/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. Tweeminutendebat NAVO Ministeriële Defensie en Buitenlandse Zaken (CD d.d. 25/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. Tweeminutendebat Conferentie over de Toekomst van Europa (CD d.d. 12/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28 286, nr. 1183

27. Tweeminutendebat evaluatie Wet dieren met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 606

28. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

35 593

29. Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

35 648

30. Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn

35 763

31. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

35 836

32. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 betreffende tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021–2022 in verband met COVID-19

Langetermijnagenda

15, 16 en 17 juni (week 24)

– Debat over de Staat van de Europese Unie (35 663, nr. 5)

– Burgerinitiatief «Erken Fibromyalgie» (35 826, nr. 1)

– Tweeminutendebat Uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen (35 063, nr. 15)

– Tweeminutendebat Situatie op het Avicenna College (31 289, nr. 441)

– Tweeminutendebat vermeende TLV-fraude op Tyltylschool De Maasgouw in Zuid-Limburg en de uitzending Reporter Radio (31 497, nr. 396)

– Tweeminutendebat mensenhandel en prostitutie (CD d.d. 27/05)

– Tweeminutendebat taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing (CD d.d. 27/05)

– Tweeminutendebat drugsbeleid (CD d.d. 02/06)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

35 680 (Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie)

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek)

35 708 (Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022))

35 693 (Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU)

35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking))

22, 23 en 24 juni (week 25)

– VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)

– Tweeminutendebat Koninkrijksrelaties (CD d.d. 26/05)

– Tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi (CD d.d. 19/05)

– Tweeminutendebat Circulaire economie (CD d.d. 27/05)

– Tweeminutendebat Sint Eustatius (CD d.d. 02/06)

35 625 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten)

35 551 (Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding)

35 671 (Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs)

29, 30 juni en 1 juli (week 26)

35 504 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen)

35 665 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten)

6, 7 en 8 juli (week 27)

– Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 01/06)

– Tweeminutendebat Maritiem (CD d.d. 02/06)

9 juli t/m 6 september 2021 (week 28 t/m 35)

– Zomerreces 2021

7, 8 en 9 september (week 36)

35 562 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen)

14, 15 en 16 september (week 37)

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

35 587 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 515 (Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg))

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

35 287 (Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021))

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

Te agenderen debatten

1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

2. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

4. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

5. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

6. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

7. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

8. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Bromet) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

9. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

10. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

11. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

12. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

13. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

14. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

15. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

16. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

17. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

18. Debat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

19. Debat over studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

20. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

21. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

22. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

23. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

24. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

25. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

26. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

27. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

28. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

29. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

30. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

31. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

32. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

33. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

34. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

35. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

36. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

37. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

38. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

39. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

40. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

41. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

42. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

43. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

44. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

45. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

46. Hoofdlijnendebat over de toekomst van de ouderenhuisvesting (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

47. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

48. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

49. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

50. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

51. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

52. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

53. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

54. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

55. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

56. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

57. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

58. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (Staatssecretarissen Financien)

59. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

60. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

61. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

62. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

63. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

64. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

65. Debat over het nieuwe EU-pact voor asiel en immigratie (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

66. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

67. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

68. Debat over bedreigingen van de media (Kuiken) (Minister J&V)

69. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (Sienot) (Minister EZK)

70. Debat over de benoeming van een lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (Pia Dijkstra) (Minister J&V)

71. Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (Belhaj) (Minister Defensie)

72. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen) (Minister-President, Minister Financiën)

73. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

74. Debat over het voorstel om het vetorecht in de Europese Unie gedeeltelijk af te schaffen (Maeijer) (Minister-President)

75. Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

76. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

77. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (Minister BZK)

78. Debat over de werkwijze van de NCTV (Azarkan) (Minister J&V)

79. Debat over de behandeling van migranten in de procedures bij de IND (Kuzu) (Staatssecretaris J&V)

80. Debat over scheefgroei in de polder (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

81. Debat over buitenlandse spionage via mobiele netwerken (Van Ginneken) (Staatssecretaris EZK)

82. Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Tjeerd de Groot) (Minister EZK, Minister LNV)

83. Debat over misstanden in de turnsport (Westerveld) (Minister MZ)

84. Debat over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen (Leijten) (Minister BZK)

85. Debat over de uitspraak in de klimaatrechtszaak tegen Shell (Van der Lee) (Minister en Staatssecretaris EZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

2. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

3. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

5. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

6. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

7. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

8. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

10. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

11. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

12. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

13. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

14. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

15. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

16. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

17. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

18. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

20. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

21. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

22. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

23. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers en over de toename van het aantal illegalen in Nederland (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

24. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

25. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

26. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

27. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

28. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

29. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

30. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

31. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

32. Dertigledendebat over de CO2-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

34. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

35. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

36. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

37. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

38. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

39. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

40. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

41. Dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen (De Jong) (Minister SZW)

42. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

43. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse Minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (Minister Financiën, Minister I&W)

44. Dertigledendebat over het bericht dat ruim 1.000 illegalen niet worden uitgezet (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

45. Dertigledendebat over geweld tegen gebedshuizen (Azarkan) (Minister J&V)

46. Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

46. Dertigledendebat over het bericht dat Justitie «illegale» Marokkanen per direct moet vrijlaten (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

48. Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten (Van Baarle) (Minister J&V)

49. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (Vestering) (Minister LNV)

50. Dertigledendebat over het bericht dat de leden van het Adviescollege Levenslanggestraften overwegen op te stappen (Smeets) (Minister voor Rechtsbescherming)

51. Dertigledendebat over fouten bij de terugkeer van ongewenste vreemdelingen (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

52. Dertigledendebat over mensensmokkel naar Nederland (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

53. Dertigledendebat over vermogensongelijkheid in Nederland (Simons) (Minister Financiën)

54. Dertigledendebat over de uitvoering van het Urgendavonnis (Boucke) (Minister-President, Minister EZK)

55. Dertigledendebat over Europese subsidies die niet zijn besteed aan natuur- en milieuprojecten (Maeijer) (Minister BuZa)

56. Dertigledendebat over het oplopende geweld in Israël en Palestina (Jasper van Dijk) (Minister BuZa)

57. Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (Ouwehand) (Minister-President)

58. Dertigledendebat over het bericht dat de LBV een cao-akkoord met uitzendwerkgevers heeft gesloten (Van Kent) (Minister SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 7 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Jaarverslag en Slotwet 2020

Maandag 7 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Primair en voortgezet onderwijs en corona

Maandag 14 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur en corona

Donderdag 17 juni van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 17 juni van 12.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Jaarverslag en Slotwet 2020 en de Staat van het Onderwijs

Donderdag 17 juni van 17.30 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Jaarverslagen en Slotwetten 2020

Maandag 21 juni van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over Jaarverslag en Slotwet 2020

Maandag 21 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming Tweede Kamer

Dinsdag 22 juni van 16.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Woensdag 23 juni van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Jaarverslag en Slotwet 2020

Woensdag 23 juni van 18.45 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 24 juni van 10.00 tot 12.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Jaarverslag en Slotwet Financiën en Nationale Schuld 2020

Donderdag 24 juni van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor BuHa/OS over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 24 juni van 19.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Jaarverslag en Slotwet 2020

Maandag 28 juni van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota van het lid Kwint over «Naar vore! Plannen voor een gezonde popsector» (Kamerstuk 35 813)

Maandag 28 juni van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (Kamerstukken 35 799 en 35 812)

Dinsdag 29 juni van 16.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 1 juli van 14.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Jaarverslag en Slotwet 2020

Maandag 5 juli van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Advies van de Raad van State inzake ministeriële verantwoordelijkheid (Kamerstuk 35 300, nr. 78)

Maandag 5 juli van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Middelbaar beroeps- en Hoger onderwijs en corona

Recesperiodes

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Naar boven