Agenda opgesteld 28 mei 2021

A OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 1 juni

14.00 uur

Woensdag 2 juni

10.15 uur

Donderdag 3 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 548

Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021

35 548 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen bijgehouden met *

De Voorzitter: voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 63 van de Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat het over onze rechtspositie gaat. Dat wil zeggen dat wij dit wetsvoorstel alleen kunnen aannemen met ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.

– artikel I, onderdelen A t/m TT

*– nader gewijzigd amendement Sneller (12) over het behoud van de uitkering door voormalige leden van de Staten-Generaal binnen het gehele Koninkrijk

– onderdeel UU

– onderdelen VV t/m CCCC

*– amendement Sneller (10,I) over het wijzigen van de citeertitel (toevoegen onderdeel DDDD)

– artikel I

– artikelen II t/m IX

*– amendement Sneller (10,II) (invoegen artikel IXA)

– artikel X

*– amendement Sneller (10,III)

– artikel XI

– artikelen XII en XIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

35 730

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 513

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

35 513 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdelen A en B

– amendement Bromet (10) over een vaste plek voor burgerparticipatie in het verlengd lokaal bestuur

– onderdeel C

– onderdelen D t/m G

– amendement Leijten (9,I) over het schrappen van eventuele aanvullende vergoedingen

– onderdeel H

– onderdelen I t/m L

– amendement Leijten (9,II)

– onderdeel M

– onderdelen N t/m Q

– amendement Leijten (9,III)

– onderdeel R

– onderdelen S t/m V

– amendement Leijten (9,IV)

– onderdeel W

– onderdelen X t/m AA

– amendement Leijten (9,V)

– onderdeel AB

– onderdelen AC t/m AF

– amendement Leijten (9,VI)

– onderdeel AG

– onderdelen AH t/m AK

– amendement Leijten (9,VII)

– onderdeel AL

– onderdelen AM t/m AS

– artikel I

– artikel II, onderdeel A

– amendement Leijten (9,VIII) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdelen B t/m D

– artikel II

– artikel III, onderdeel A

– amendement Leijten (9,IX) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdelen B t/m D

– artikel III

– artikel IV, aanhef

– amendement Leijten (9,X) (invoegen onderdeel aA)

– onderdelen A t/m C

– artikel IV

– artikelen IVa t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten

35 513, nr. 11

– de motie-Bromet over een kader voor democratische controle op privaatrechtelijke samenwerkingen

35 513, nr. 12

– de motie-Leijten over een visie op het lokale bestuur

35 513, nr. 13

– de motie-Leijten over wetenschappelijk onderzoek naar regionale regelingen

35 513, nr. 14

– de motie-Inge van Dijk over concrete voorstellen bij de discussie over de ontwikkelrichting van het binnenlands bestuur

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving

30 950, nr. 240

– de motie-Azarkan over een plan van aanpak om moslimhaat te bestrijden

30 950, nr. 241

– de motie-Azarkan over mensenrechten en antidiscriminatie als belangrijk onderdeel van de nieuwe kerndoelen in het onderwijs

30 950, nr. 242

– de motie-Azarkan over moslimhaat of moslimdiscriminatie erkennen als specifieke vorm van discriminatie en racisme

30 950, nr. 243 (aangehouden)

– de motie-Azarkan over moslimdiscriminatie weer apart opnemen in de politieregistraties

30 950, nr. 244

– de motie-Azarkan over verkiezingscampagnes en -programma's controleren op naleving van de mensenrechten

30 950, nr. 245

– de motie-Simons over een juridische definitie van «moslimhaat» verwerken in antidiscriminatiewetgeving

30 950, nr. 246 (aangehouden)

– de motie-Simons over een kader voor een verbod op organisaties die racistisch ideeëngoed tegen moslims verspreiden

30 950, nr. 247

– de motie-Simons over aan de politieleiding overbrengen dat etnisch profileren moet leiden tot ontslag

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

35 552-(R2148)

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten)

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij de Wijziging van de Paspoortwet

35 552, nr. 9

– de motie-Van der Plas over laagdrempelige toegang tot het aanvragen van een ID of verblijfsdocument

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand

31 753, nr. 238

– de motie-Van Nispen/Azarkan over extra budget voor de sociale advocatuur

31 753, nr. 239

– de motie-Van Nispen/Azarkan over het uitvoeren van scenario 1 van de commissie-Van der Meer per 1 januari 2022

31 753, nr. 240

– de motie-Van Baarle/Van Nispen over het wegnemen van hardheden in de Wet op de rechtsbijstand

31 753, nr. 241

– de motie-Van Baarle/Van Nispen over de toegankelijkheid van het recht bij online-instrumenten

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving

32 761, nr. 184

– de motie-Belhaj c.s. over duidelijke kaders voor toekomstige experimenteeromgevingen

32 761, nr. 185

– de motie-Belhaj c.s. over aanbeveling 2 van de functionaris gegevensbescherming niet uitvoeren

32 761, nr. 186

– de motie-Belhaj c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming rond het LIMC

32 761, nr. 187

– de motie-Belhaj c.s. over een beleidsvisie voor informatiegestuurd optreden

32 761, nr. 188

– de motie-Van Wijngaarden c.s. over het versterken van de positie van juridische experts binnen Defensie

32 761, nr. 189

– de motie-Leijten/Jasper van Dijk over het opheffen van het LIMC

32 761, nr. 190

– de motie-Kuzu/Belhaj over twee onafhankelijke audits binnen de Defensieorganisatie

32 761, nr. 191

– de motie-Van Meijeren over proactief inventariseren welke overheidsdiensten burgers volgen zonder gedegen juridische grondslag

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

35 718

Verdere behandeling van aanhangige stukken

35 718 (bijgewerkt t/m wijzigingsvoorstel nr. 47)

– Onderdelen A t/m M

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel N:

– voorstel van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (47) (vervallen brieven)

– Onderdeel N

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

Stemming

13. Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma

30 490, nr. 37

– de motie-Hagen over een specifieke regeling voor werk- en rusttijden bij Search and Rescue

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

35 564

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)

35 564 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Michon-Derkzen/Sneller (12) over het ook van toepassing verklaren van de strafverhogingsgrond op journalisten en publicisten

– amendement Van der Staaij (10) over het ook van toepassing verklaren van de strafverhogingsgrond op politieambtenaren en buitengewone opsporingsambtenaren

  • NB. Indien 12 en 10 beide worden aangenomen, worden de via de amendementen in te voegen teksten in elkaar verwerkt in het voorgestelde vijfde lid.

– onderdeel B

– artikel I

– artikel II

– amendement Van Nispen (7,I) over voorstel schrappen om kosten te verhalen op degene die strafbare feiten pleegt

– artikel III

– amendement Van Nispen (7,II)

– artikel IV

– artikel V

– amendement Van Nispen (7,III)

– artikel VI

– amendement Van Nispen (7,IV)

– artikel VII

– artikel VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten

35 564, nr. 13

– de motie-Michon-Derkzen c.s. over het strafbaar stellen van doxing

35 564, nr. 14

– de motie-Van Nispen over een plan om fors te investeren in de strafrechtketen

35 564, nr. 15

– de motie-Eerdmans/Van der Staaij over het tegengaan van legale aanwezigheid van betrokkenen bij drugssmokkel op haventerreinen

35 564, nr. 16 (aangehouden)

– de motie-Kathmann over visvergunningen onder de reikwijdte van de Wet Bibob laten vallen

35 564, nr. 17

– de motie-Bikker/Kuik over een structurele Noordzeehavenaanpak voor bestrijding van ondermijnende criminaliteit

35 564, nr. 18

– de motie-Bikker c.s. over de strafmaat als middel om Nederland minder aantrekkelijk te maken voor drugscriminaliteit

35 564, nr. 19

– de motie-Kuik/Bikker over het wetsvoorstel NPS en het ontwerpbesluit voor het zomerreces verder brengen in het wetgevingstraject

16. Debat over het economisch steunpakket met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie inclusief behandeling van:

35 685

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket)

35 723

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket)

35 677

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus)

17. Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

32 847, nr. 745

18. Tweeminutendebat Wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. Tweeminutendebat telecommunicatie (CD d.d. 20/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 530

20. Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

35 522

21. Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden

35 748

22. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding OV-sector)

35 804

23. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector Q4 2021)

35 781

24. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche)

35 586, nr. 6

25. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Dinsdag 8 juni

14.00 uur

Woensdag 9 juni

10.15 uur

Donderdag 10 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 667

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

35 667, nr. 26

– de motie-Van den Berg/Van den Hil over een rechtsgrond om meer informatie te kunnen verstrekken

35 667, nr. 27

– de motie-Van den Berg/Kuiken over onderzoeken in hoeverre de Wvggz en de Wfz elkaar tegenwerken in de uitvoering

35 667, nr. 28

– de motie-Van den Hil c.s. over de problemen in de financiële ondersteuning van ggz-patiënten na een dwangopname in kaart brengen

35 667, nr. 29

– de motie-Agema over dwangzorg als indicator voor opname in een zorginstelling

35 667, nr. 30

– de motie-Agema over voldoende middelen beschikbaar stellen zodat verpleeghuizen kunnen voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

35 667, nr. 31

– de motie-Van der Laan over onderzoeken in welke mate administratieve verplichtingen voor cliënten in negatieve zin bijdragen aan hun rechtspositie

35 667, nr. 32

– de motie-Kwint/Westerveld over het verduidelijken van de richtlijnen en taken van de inzet van cliëntenvertrouwenspersonen

35 667, nr. 33 (ingetrokken)

– de motie-Kwint over het zoeken naar overeenstemming over lichtere en zwaardere dwang

35 667, nr. 35

– de motie-Westerveld over het gebruik van dwang en de gevolgen ervan opnemen in de evaluatie

Langetermijnagenda

8, 9 en 10 juni (week 23)

– Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting» (35 569, nr. 1)

– Tweeminutendebat Uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen (35 063, nr. 15)

– Tweeminutendebat Situatie op het Avicenna College (31 289, nr. 441)

– Tweeminutendebat evaluatie Wet dieren (28 286, nr. 1183)

– Tweeminutendebat vermeende TLV-fraude op Tyltylschool De Maasgouw in Zuid-Limburg en de uitzending Reporter Radio (31 497, nr. 396)

– Tweeminutendebat NAVO Ministeriële Defensie en Buitenlandse Zaken (CD d.d. 25/05)

– Tweeminutendebat Conferentie over de Toekomst van Europa (CD d.d. 12/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

– Tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi (CD d.d. 19/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

35 606 (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

35 648 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn)

35 680 (Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie)

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek)

35 708 (Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022))

35 693 (Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU)

35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking))

15, 16 en 17 juni (week 24)

– Debat over de Staat van de Europese Unie (35 663, nr. 5)

– Burgerinitiatief «Erken Fibromyalgie» (35 826, nr. 1)

35 593 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten)

35 551 (Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding)

35 671 (Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs)

22, 23 en 24 juni (week 25)

– VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)

– Tweeminutendebat Koninkrijksrelaties (CD d.d. 26/05)

29, 30 juni en 1 juli (week 26)

35 504 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen)

35 665 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten)

6, 7 en 8 juli (week 27)

– nader te bepalen

9 juli t/m 6 september 2021 (week 28 t/m 35)

– Zomerreces 2021

7, 8 en 9 september (week 36)

35 562 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen)

14, 15 en 16 september (week 37)

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

35 587 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 515 (Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg))

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

35 287 (Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021))

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

Te agenderen debatten

1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

2. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

4. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

5. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

6. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

7. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

8. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Bromet) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

9. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

10. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

11. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

12. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

13. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

14. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

15. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

16. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

17. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

18. Debat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

19. Debat over studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

20. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

21. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

22. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

23. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

24. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

25. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

26. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

27. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

28. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

29. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

30. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

31. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

32. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

33. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

34. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

35. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

36. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

37. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

38. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

39. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

40. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

41. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

42. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

43. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

44. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

45. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

46. Hoofdlijnendebat over de toekomst van de ouderenhuisvesting (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

47. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

48. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

49. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

50. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

51. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

52. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

53. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

54. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

55. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

56. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

57. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

58. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (Staatssecretarissen Financien)

59. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

60. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

61. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

62. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

63. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

64. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

65. Debat over het nieuwe EU-pact voor asiel en immigratie (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

66. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

67. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

68. Debat over bedreigingen van de media (Kuiken) (Minister J&V)

69. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (Sienot) (Minister EZK)

70. Debat over de benoeming van een lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (Pia Dijkstra) (Minister J&V)

71. Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (Belhaj) (Minister Defensie)

72. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen) (Minister-President, Minister Financiën)

73. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

74. Debat over het voorstel om het vetorecht in de Europese Unie gedeeltelijk af te schaffen (Maeijer) (Minister-President)

75. Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

76. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

77. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (Minister BZK)

78. Debat over de werkwijze van de NCTV (Azarkan) (Minister J&V)

79. Debat over de behandeling van migranten in de procedures bij de IND (Kuzu) (Staatssecretaris J&V)

80. Debat over scheefgroei in de polder (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

81. Debat over buitenlandse spionage via mobiele netwerken (Van Ginneken) (Staatssecretaris EZK)

82. Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Tjeerd de Groot) (Minister EZK, Minister LNV)

83. Debat over misstanden in de turnsport (Westerveld) (Minister MZ)

84. Debat over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen (Leijten) (Minister BZK)

85. Debat over de veiligheid van Afghaanse tolken (Piri) (Minister Defensie)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

3. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

4. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

5. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

6. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

7. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

8. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

9. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

12. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

13. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

14. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

15. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

16. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

17. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

18. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

19. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

20. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

21. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

22. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

23. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

24. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers en over de toename van het aantal illegalen in Nederland (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

25. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

26. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

27. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

28. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

29. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

30. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

31. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

32. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

33. Dertigledendebat over de CO2-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

34. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

35. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

36. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

37. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

38. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

39. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

40. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

41. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

42. Dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen (De Jong) (Minister SZW)

43. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

44. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse Minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (Minister Financiën, Minister I&W)

45. Dertigledendebat over het bericht dat ruim 1.000 illegalen niet worden uitgezet (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

46. Dertigledendebat over geweld tegen gebedshuizen (Azarkan) (Minister J&V)

47. Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

48. Dertigledendebat over het bericht dat Justitie «illegale» Marokkanen per direct moet vrijlaten (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

49. Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten (Van Baarle) (Minister J&V)

50. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (Vestering) (Minister LNV)

51. Dertigledendebat over het bericht dat de leden van het Adviescollege Levenslanggestraften overwegen op te stappen (Smeets) (Minister voor Rechtsbescherming)

52. Dertigledendebat over fouten bij de terugkeer van ongewenste vreemdelingen (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

53. Dertigledendebat over mensensmokkel naar Nederland (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

54. Dertigledendebat over vermogensongelijkheid in Nederland (Simons) (Minister Financiën)

55. Dertigledendebat over de uitvoering van het Urgendavonnis (Boucke) (Minister-President, Minister EZK)

56. Dertigledendebat over Europese subsidies die niet zijn besteed aan natuur- en milieuprojecten (Maeijer) (Minister BuZa)

57. Dertigledendebat over het oplopende geweld in Israël en Palestina (Jasper van Dijk) (Minister BuZa)

58. Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (Ouwehand) (Minister-President)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 31 mei van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Helvert, Van der Staaij en Voordewind over «Christenvervolging – Schapen tussen de Wolven» (Kamerstuk 35 719)

Maandag 31 mei van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van der Laan over ouderen met een verstandelijke beperking (Kamerstuk 35 651)

Maandag 7 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Jaarverslag en Slotwet 2020

Maandag 7 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Primair en voortgezet onderwijs en corona

Maandag 7 juni van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over «Een eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij» (Kamerstuk 35 503)

Maandag 14 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur en corona

Donderdag 17 juni van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 17 juni van 12.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Jaarverslag en Slotwet 2020 en de Staat van het Onderwijs

Donderdag 17 juni van 17.30 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Jaarverslagen en Slotwetten 2020

Maandag 21 juni van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over Jaarverslag en Slotwet 2020

Maandag 21 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming Tweede Kamer

Maandag 21 juni van 17.30 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota van het lid Kwint over «Naar vore! Plannen voor een gezonde popsector» (Kamerstuk 35 813)

Dinsdag 22 juni van 16.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Woensdag 23 juni van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Jaarverslag en Slotwet 2020

Woensdag 23 juni van 17.30 tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 24 juni van 10.00 tot 12.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Jaarverslag en Slotwet Financiën en Nationale Schuld 2020

Donderdag 24 juni van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor BuHa/OS over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 24 juni van 19.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Jaarverslag en Slotwet 2020

Maandag 28 juni van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) (Kamerstuk 35 850-IX)

Dinsdag 29 juni van 16.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Jaarverslag en Slotwet 2020

Donderdag 1 juli van 14.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Jaarverslag en Slotwet 2020

Maandag 5 juli van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Advies van de Raad van State inzake ministeriële verantwoordelijkheid (Kamerstuk 35 300, nr. 78)

Maandag 5 juli van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Middelbaar beroeps- en Hoger onderwijs en corona

Recesperiodes

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Naar boven