Agenda opgesteld 29 mei 2020

A OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 2 juni

14.00 uur

Woensdag 3 juni

10.15 uur

Donderdag 4 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 417

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

35 418

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 419

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie

35 359, nr. 4

– de motie-Emiel van Dijk/De Jong over het vermijden van goedkope arbeid uit het buitenland in crisistijd

35 359, nr. 5

– de motie-Emiel van Dijk/De Jong over een nexit om de controle terug te vorderen

35 359, nr. 6

– de motie-Tielen c.s. over kwaliteitseisen en een verbeterd SNA-keurmerk

35 359, nr. 7

– de motie-Tielen over een verbetering van taal en inburgering bij arbeidsmigranten

35 359, nr. 8

– de motie-Smeulders/Bromet over de naleving van de coronamaatregelen in slachthuizen

35 359, nr. 9

– de motie-Palland/Tielen over aanscherpen van de registratieplicht van buitenlandse werknemers in de BRP

35 359, nr. 10

– de motie-Van Kent/Bruins over de kosten voor bescherming tegen het coronavirus niet afwentelen op arbeidsmigranten

35 359, nr. 11

– de motie-Van Kent/Bruins over beëindigen van de mogelijkheid voor werkgevers om loon in te houden voor huisvesting

35 359, nr. 12

– de motie-Van Weyenberg/Gijs van Dijk over de Europese wet- en regelgeving over tewerkstellingsvergunningen voor werknemers van buiten de EU

35 359, nr. 13

– de motie-Van Weyenberg over verbeteren van de huisvesting van arbeidsmigranten

35 359, nr. 14

– de motie-Gijs van Dijk/Smeulders over het aan banden leggen van premieshoppen in Europees verband

35 359, nr. 15

– de motie-Bruins c.s. over voorstellen om malafide uitzendondernemingen tegen te gaan

35 359, nr. 16

– de motie-Bruins c.s. over een advies van de Raad van State inzake het reguleren van vrij verkeer van personen en diensten

35 359, nr. 17

– de motie-Stoffer over tegemoetkomingen inzake vrij verkeer voor alle lidstaten laten gelden

35 359, nr. 18

– de motie-Stoffer over meer beperkingen aan de positie van werknemers van buiten de EU

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2019

De Voorzitter: dhr. Tony van Dijck wenst zijn motie op stuk nr. 6 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 470, nr. 5

– de motie-Tony van Dijck over geen kapitaalinjectie in Air France-KLM zolang er sprake is van bonussen bij de top

35 470, nr. 6 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Tony van Dijck/Graus over KLM losweken van Air France

35 470, nr. 7

– de motie-Alkaya/Beckerman over terughalen van het voorschot van 90 miljoen euro aan de NAM

35 470, nr. 8

– de motie-Alkaya over de koopkracht van huishoudens in de laagste inkomensgroep

35 470, nr. 9

– de motie-Van Raan over een bespiegeling over brede welvaart opnemen in de Miljoenennota

35 470, nr. 10

– de motie-Van Raan over een bespiegeling over brede welvaart opnemen bij voorgenomen beleid

35 470, nr. 11

– de motie-Van Raan over uitbreiding van de Comptabiliteitswet met een bepaling over de brede welvaart

35 470, nr. 12

– de motie-Van Raan over het Rijk duurzaam laten bankieren

35 470, nr. 13

– de motie-Van Raan over een indicator dierenwelzijn in de Monitor Brede Welvaart

35 470, nr. 14

– de motie-Stoffer/Bruins over het beter verantwoorden van de klimaatgerelateerde uitgaven

35 470, nr. 20 (gewijzigd, was nr. 15)

– de gewijzigde motie-Kuzu over aandacht voor doelmatigheid en rechtmatigheid bij de coronamaatregelen

35 470, nr. 16

– de motie-Krol over de achterstand in de brede welvaart van ouderen verminderen

35 470, nr. 17

– de motie-Krol over het beschikbaar stellen van huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo

35 470, nr. 18

– de motie-Krol over het verlagen van de gemiddelde schuld per huishouden

35 470, nr. 19

– de motie-Krol over het opheffen van de achterstand in gezonde levensverwachting bij vrouwen

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

35 361

Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

35 361 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Van der Molen/Jasper van Dijk (18,I) over commerciële boodschappen in programma's met een significant kinderpubliek

– onderdeel A

– onderdelen B en C

– amendement Van der Graaf c.s. (13,I) over regels voor commerciële boodschappen met betrekking tot kansspelen (invoegen onderdeel Ca)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (16,I) over het nader inkaderen van reclamezendtijden

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Van der Molen/Jasper van Dijk (18,II) (invoegen onderdeel Da)

– onderdelen E t/m G

– amendement Van der Graaf c.s. (13,II) (invoegen onderdeel Ga)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (16,II)

– onderdeel H

– gewijzigd amendement Van der Molen/Jasper van Dijk (18,III)

– onderdeel I

– gewijzigd amendement Van der Molen/Jasper van Dijk (18,IV) (invoegen onderdeel Ia)

  • Indien 18 verworpen:

  • – amendement Van der Molen/Van der Graaf (7) over uitbreiding van het sponsoringsverbod voor kinderprogramma's naar commerciële mediadiensten (invoegen onderdeel Ia)

– amendement Van der Graaf c.s. (13,III) (invoegen onderdeel Ia)

– gewijzigd amendement van der Molen/Jasper van Dijk (18,V)

– onderdeel J

– amendement Van der Graaf c.s. (13,IV) (invoegen onderdeel Ja)

– onderdelen K t/m N

– amendement Van der Graaf c.s. (13,VI)

– gewijzigd amendement Van der Molen/Jasper van Dijk (18,VI)

  • NB. Indien zowel 13 als 18 wordt aangenomen, wordt in de met 13,V, ingevoegde tekst «en» vervangen door een komma.

– onderdeel O

– onderdeel P

– amendement Bisschop (12,I) over een leeftijdsgrens van achttien jaar voor schadelijk media-aanbod

– amendement Van der Molen (9) over de keuzemogelijkheid voor een kwalificatiesysteem

– onderdeel Q

– amendement Bisschop (12,II)

– amendement Van der Molen (8) over het gedurende de hele vertoning tonen van de leeftijdsclassificatie

– onderdeel R

– amendement Bisschop (12,III)

– onderdeel S

– onderdelen T t/m V

– nader gewijzigd amendement Westerveld c.s. (17) over toegankelijkheid van crisiscommunicatie voor personen met een auditieve of visuele beperking (invoegen onderdeel Va)

– onderdelen W en X

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Media

32 827, nr. 188

– de motie-Jasper van Dijk over sponsoring van op kinderen gerichte video's aan banden leggen

32 827, nr. 189

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over nieuw budget vrijmaken voor het noodfonds

32 827, nr. 190

– de motie-El Yassini over reclame voor onvrije landen door online-influencers

32 827, nr. 191

de motie-Westerveld over stimuleringsmaatregelen om de vitale mediasector te steunen

32 827, nr. 193 (ingetrokken)

de motie-Van der Graaf c.s. over een structurele overlegstructuur over de toegankelijkheid van het audiovisuele media-aanbod

32 827, nr. 194 (ingetrokken)

– de motie-Van der Graaf c.s. over het reclameverbod voor kansspelen ook toepassen op het niet-lineaire media-aanbod

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag

31 066, nr. 640 (ingetrokken)

– de motie-Leijten over het onderzoek naar de werking van de kwalificatie opzet/grove schuld

31 066, nr. 641

– de motie-Leijten c.s. over kenbaar maken waarvan ouders worden verdacht bij opzet/grove schuld

31 066, nr. 642

– de motie-Azarkan c.s. over bij ontbrekende dossiers de bewijslast omkeren in het voordeel van de toeslaggerechtigden

31 066, nr. 643

– de motie-Azarkan/Van Raan over een brede doorlichting en toetsing op beroepsmatige discriminatie

31 066, nr. 644

– de motie-Azarkan/Van Raan over een klip-en-klare afwijzing van beroepsmatige discriminatie

31 066, nr. 645

– de motie-Nijboer/Leijten over compensatie voor alle ouders uiterlijk 1 september 2020

31 066, nr. 646

– de motie-Snels over een parlementaire ondervraging

31 066, nr. 647

– de motie-Van Kooten-Arissen/Leijten over vergelijkbare meldingen meenemen in het externe nader onderzoek

Stemming

11. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten

28 362, nr. 29

– de motie-Leijten over toegang tot stukken die betrekking hebben op de tot staatsgeheim verklaarde ministeriële commissie aanpak fraude

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg Mijnbouw/Groningen

33 529, nr. 746

– de motie-Beckerman c.s. over de uitvoering van de motie-Beckerman/Moorlag over duidelijkheid voor alle gedupeerden

33 529, nr. 747

– de motie-Beckerman c.s. over voor alle gevallen uitgaan van NPR 2018

33 529, nr. 748

– de motie-Beckerman c.s. over het versterken van 233 woningen in Opwierde volgens dezelfde normen als voor wijkgenoten

33 529, nr. 749

– de motie-Van Raan/Beckerman over gaswinning onder gasveld Ameland zo spoedig mogelijk stoppen

33 529, nr. 750

– de motie-Van Raan over een verbod op zandsuppletie als compensatie

33 529, nr. 751

– de motie-Van Raan over het inzetten van kwelders

33 529, nr. 752

– de motie-Van Raan/Beckerman over geen nieuwe zout- en gaswinningsvergunningen in afwachting van rapporten

33 529, nr. 753

– de motie-Van Raan/Beckerman over gaswinning onder de Waddenzee zo snel mogelijk beëindigen

33 529, nr. 754

– de motie-Bromet/Van der Lee over een inhaalslag met het compenseren van het mkb

33 529, nr. 755

– de motie-Bromet/Van der Lee over geen winningsplan onder de Waddenzee zonder een nieuw scenario voor zeespiegelstijging

33 529, nr. 756

– de motie-Kops/Beckerman over het terugbetalen van 90 miljoen euro door de NAM

33 529, nr. 757

– de motie-Kops over stikstofregels schrappen zodat de versterking daar niet door wordt belemmerd

33 529, nr. 758 (aangehouden)

– de motie-Sienot c.s. over duidelijkheid geven aan bewoners in Opwierde

33 529, nr. 759

– de motie-Agnes Mulder over de afvalwaterinjectie in Twente in 2021 evalueren

33 529, nr. 760 (aangehouden)

– de motie-Agnes Mulder/Sienot over de NPR-norm uit 2018 als standaardnorm

33 529, nr. 761

– de motie-Dik-Faber over één regime hanteren in dorpen waar een gebiedsgerichte aanpak geldt

33 529, nr. 762

– de motie-Moorlag/Beckerman over de geschillen met NAM op transparante wijze via de overheidsrechter beslechten

33 529, nr. 763

– de motie-Moorlag/Beckerman over de archieven van de arbiter toegankelijk houden voor onderzoeksdoeleinden

33 529, nr. 764

– de motie-Moorlag c.s. over het advies van het Adviescollege Veiligheid Groningen over het initiatief «opname op verzoek» overnemen

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de verschillende korte termijn stimulerings- en reddingsmaatregelen en de lange termijnontwikkelingen van de economie

De Voorzitter: mw. Van Kooten-Arissen wenst haar motie op stuk nr. 69 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld.

Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 420, nr. 44

– de motie-Klaver c.s. over belastingverhoging voor winstgevende bedrijven

35 420, nr. 45

– de motie-Klaver c.s. over steunpakket 2.0 meer in balans brengen ten gunste van zzp'ers

35 420, nr. 46

– de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over investeringen in het kader van de werkagenda

35 420, nr. 47

– de motie-Van Weyenberg c.s. over bij het tweede noodpakket expliciet kijken naar de positie van toetreders op de arbeidsmarkt

35 420, nr. 48

– de motie-Wilders over de ontslagboete ook opnemen in de NOW 2

35 420, nr. 49

– de motie-Wilders over de partnerinkomenstoets in de Tozo 2-regeling schrappen

35 420, nr. 50

– de motie-Wilders over niet instemmen met de introductie van Europese belastingen of met een verhoging van de EU-begroting

35 420, nr. 51

– de motie-Asscher/Van Weyenberg over de doelgroep voor de vangnetregeling voor flexwerkers vergroten

35 420, nr. 52

– de motie-Asscher c.s. over voorstellen doen voor eerder-stoppen-met-werkenregelingen

35 420, nr. 53

– de motie-Van Brenk/Van Kooten-Arissen over gelijke voorwaarden in de Tozo-regeling voor zelfstandig ondernemers onder en boven de AOW-gerechtigde leeftijd

35 420, nr. 54

– de motie-Van Brenk over beleid gericht op het begeleiden van werk naar werk en verkrijgen van werk

35 420, nr. 55

– de motie-Van Brenk over voorrang bij het weer in dienst nemen van werknemers door NOW-steun ontvangende bedrijven

35 420, nr. 56

– de motie-Segers over een verantwoorde algemene bedrijfsvoering als voorwaarde voor toekomstige overheidssteun

35 420, nr. 57

– de motie-Pieter Heerma c.s. over een advies van de Denktank coronacrisis over de wijze waarop reshoring de maakindustrie kan versterken

35 420, nr. 58

– de motie-Azarkan over beperken van het te subsidiëren salaris

35 420, nr. 59

– de motie-Azarkan over toegang van studentondernemers tot de Tozo

35 420, nr. 60

– de motie-Van Haga/Baudet over de Tozo 2 onafhankelijk maken van het inkomen van de partner

35 420, nr. 61

– de motie-Van Haga/Baudet over de bowlingbranche gelijkstellen aan de horeca wat betreft coronamaatregelen

35 420, nr. 62

– de motie-Van Haga/Baudet over onderzoeken hoe dga's ook onder de NOW-regeling kunnen vallen

35 420, nr. 63

– de motie-Marijnissen c.s. over inkomensterugval van zzp'ers en ondernemers met een partner in de Tozo-regeling voorkomen

35 420, nr. 64

– de motie-Stoffer over het urencriterium uit de inkomstenbelasting toepassen in de Tozo-regeling

35 420, nr. 65

– de motie-Stoffer over verlaging van de ODE-heffing in de derde schijf

35 420, nr. 66

– de motie-Baudet/Van Haga over staken van het klimaatbeleid

35 420, nr. 67

– de motie-Baudet/Van Haga over niet akkoord gaan met de voorgestelde EU-steungelden

35 420, nr. 68

– de motie-Van Kooten-Arissen/Van Brenk over de Tozo 2 ook openstellen voor zzp'ers boven de AOW-leeftijd

35 420, nr. 69 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Kooten-Arissen over de bijdrage van de overheid voor omscholing proportioneel laten oplopen

Stemming

14. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de buitengewone Europese top van 20 februari 2020

21 501-20, nr. 1521 (gewijzigd, was nr. 1517)

– de gewijzigde motie-Ouwehand c.s. over het intrekken van de steun voor het Mercosur-verdrag

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Openbaar vervoer, infrastructuur en corona

35 300 XII, nr. 97

– de motie-Postma c.s. over het ontwerpbesluit hemplicht snorfiets

35 300 XII, nr. 98

– de motie-Schonis/Van der Graaf over maatregelen in het openbaar vervoer voor mensen met een lichamelijke beperking

35 300 XII, nr. 99

– de motie-Laçin over zeggenschap over het openbaar vervoer in ruil voor staatssteun

35 300 XII, nr. 100

– de motie-Laçin c.s. over uniforme maatregelen in de gehele ov-keten om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te waarborgen

35 300 XII, nr. 101 (aangehouden)

– de motie-Laçin over onderzoek naar aanvullende beschermingsmiddelen voor ov-medewerkers

35 300 XII, nr. 102

– de motie-Van Aalst de veiligheid van het personeel in het openbaar vervoer

35 300 XII, nr. 103

– de motie-Van Aalst over de vergoedingen voor NS-bestuurders gelijkstellen aan de Wet normering topinkomens

35 300 XII, nr. 104

– de motie-Kröger/Schonis over een actieplan fiets

35 300 XII, nr. 105

– de motie-Van Esch over de data en databronnen om mobiliteit te monitoren

35 300 XII, nr. 106

– de motie-Van Esch over voorkomen van een negatief effect van de krimp in reizigersaantal op korte termijn op de capaciteitsgroei

35 300 XII, nr. 107

– de motie-Moorlag/Laçin over voorrang in het openbaar vervoer voor mensen met een vitaal beroep

35 300 XII, nr. 108 (aangehouden)

– de motie-Moorlag over scenario's om de buitenlandse deelnemingen van de NS af te bouwen

35 300 XII, nr. 111 (ingetrokken)

– de motie-Moorlag over meldpunten voor reizigers en werknemers in het openbaar vervoer

35 300 XII, nr. 109 (aangehouden)

– de motie-Öztürk over geen boetes voor gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer

35 300 XII, nr. 110

– de motie-Van der Graaf c.s. over meenemen van de fiets in de trein

16. Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

17. VAO Grensoverschrijdende samenwerking (AO d.d. 11/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 288, nr. 827

18. VSO Toetreding meer instellingen tot de pilot voor flexstuderen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24 724, nr. 169

19. VSO Studievoorschotvouchers en toezeggingen AO 16 oktober 2019 over DUO met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 288, nr. 840

20. VSO Beantwoording schriftelijke vragen inzake het bericht «Ruzie met de universiteit over een briljant idee» met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 524, nr. 460

21. VSO Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017–2021 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Innovatie (AO d.d. 05/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Kunstmatige Intelligentie en sleuteltechnologieën (AO d.d. 12/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 242

24. Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

35 422

25. Herstel van de voorzieningen in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius)

Langetermijnagenda

9, 10 en 11 juni (week 24)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 12/03)

– VAO Tolken en vertalers (AO d.d. 19/02)

– VSO Weging Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland (32 734, nr. 40)

– VAO Kernwapenbeleid (AO d.d. 29/01)

– VAO Jemen (AO d.d. 04/03)

– VAO Vreemdelingen-en Asielbeleid (AO d.d. 12/03)

– VAO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen (AO d.d. 05/02)

– VSO Beleidsvisie op filantropie (32 740, nr. 22)

– VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

– VAO Gevangeniswezen/tbs (AO d.d. 06/02)

– VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 04/03)

– VAO Handhaving in het verkeer (AO d.d. 05/03)

– VAO Strafrechtketen (AO d.d. 05/03)

– VAO Terrorisme (AO d.d. 29/01)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VAO Wijkverpleging (AO d.d. 04/03)

– VSO Datalek Donorregister (32 761, nr. 162)

– VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

– VSO Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19/02)

– VAO Sociale Staat van Nederland (AO d.d. 04/03)

– VAO Uitvoering sociale zekerheid (AO d.d. 12/03)

– VAO Inburgering en Integratie (AO d.d. 05/02)

– VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 19 maart 2020 (AO d.d. 11/03)

– VSO Voorhang verkeersverdelingsregel (VVR) (31 936, nr. 715)

– VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (AO d.d. 04/03)

– VSO Implicaties PAS uitspraak voor de 7 MIRT projecten (35 300 A, nr. 77)

– VSO Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo (32 034, nr. 32)

– VAO Curriculum.nu (AO d.d. 05/03)

– VSO Voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs (31 293, nr. 518)

32 411 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))

35 257 (Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces))

16, 17 en 18 juni (week 25)

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

23, 24 en 25 juni (week 26)

35 298 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers))

30 juni, 1 en 2 juli (week 27)

– Debat over de voorjaarsnota 2020 (35 450)

3 juli tot en met 31 augustus 2020 (week 28 t/m 35)

– Zomerreces 2020

1, 2 en 3 september (week 36)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 129 (Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum)

35 374 (Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets)

35 337 (Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet)

35 256 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

8, 9 en 10 september (week 37)

35 317 (Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten)

15, 16 en 17 september (week 38)

– Prinsjesdag 2020

– Algemene Politieke Beschouwingen

22, 23 en 24 september (week 39)

35 349 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten))

29 en 30 september, 1 oktober (week 40)

35 366 (Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen)

6, 7 en 8 oktober (week 41)

35 348 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

35 079 (Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (voortzetting))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

35 402 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2018/1805 van het Europees parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (PbEU 2018, L 303/1)

35 367 (Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap)

Te agenderen debatten

1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

3. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

4. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

5. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

6. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

7. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

10. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

12. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

14. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

15. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

16. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

18. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

19. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

20. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

21. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

22. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

23. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

24. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

25. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

26. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

27. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

28. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

29. Debat over de marktwerking in de zorg (Sazias) (Minister VWS)

30. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

31. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

32. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

33. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

34. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

35. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

36. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

37. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

38. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

39. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

40. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

41. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

42. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

43. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

44. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

45. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

46. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

47. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

48. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

49. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

50. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

51. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

52. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

53. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

54. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

55. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

56. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

57. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

58. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

59. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

60. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

61. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

62. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

63. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

64. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

65. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (Minister BVO en Media)

66. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

67. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

68. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

69. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

70. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

71. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

72. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

73. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

74. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

75. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

76. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

77. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

78. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

79. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

80. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

81. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

82. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

83. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

84. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

85. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

86. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

87. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (Minister Financiën)

88. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

89. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

90. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

91. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

92. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

93. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

94. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

95. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

96. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

97. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

98. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

99. Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (De Groot) (Minister LNV)

100. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

101. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

102. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

103. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

104. Debat over de Europese Green Deal (De Groot) (Minister-President, Minister EZK)

105. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (Minister OCW)

106. Debat over de Urgendazaak (Van der Lee) (Minister EZK, Minister-President)

107. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

108. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (Minister OCW)

109. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

110. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

111. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

112. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

113. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Agema) (Minister VWS)

114. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

115. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (Ploumen) (Minister MZ)

116. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (Van den Hul) (Minister VWS)

117. Debat over de aanwijzing van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (Minister BVO en Media)

118. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

119. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS)

120. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

121. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

122. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

123. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

124. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (Agema) (Minister VWS)

125. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

126. Debat over het rapport «Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn» (Van der Staaij) (Minister VWS)

127. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

128. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

129. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

130. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (De Groot) (Minister I&W)

131. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

132. Debat over medische implantaten (Agema) (Minister MZ)

133. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

134. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

135. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

136. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

137. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

138. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (Hijink) (Minister VWS)

139. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (Minister OCW)

140. Debat over de ziekenhuisfaillissementen (Agema) (Minister MZ)

141. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

142. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

143. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

144. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

145. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

146. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

147. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

148. Debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen (De Groot) (Minister LNV)

149. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

6. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

7. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

8. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

9. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

10. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

11. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

12. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

13. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

14. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

15. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

16. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

18. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

19. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

20. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

21. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

23. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

25. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

26. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

27. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

28. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

29. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

30. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

31. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

32. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

33. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

34. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

35. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

36. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

37. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

38. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

39. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

40. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

41. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

42. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

43. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

44. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

45. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

46. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

47. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

48. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (Ouwehand) (Minister I&W, Minister LNV)

49. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

50. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

51. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

52. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

53. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

54. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

55. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

56. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (Van Brenk) (Minister SZW)

57. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

58. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

59. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

60. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

61. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

62. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

63. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

64. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (Van den Berg) (Minister MZ)

65. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (Minister OCW)

66. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

67. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

68. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (Minister OCW)

69. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (Agema) (Minister MZ)

70. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

71. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (Jansen) (Minister VWS)

72. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

73. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

74. Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw (Wassenberg) (Minister LNV)

75. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

76. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

77. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

78. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

79. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

80. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

81. Dertigledendebat over afgestudeerde mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (Minister OCW)

82. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

83. Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen (Laçin) (Minister I&W)

84. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

85. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

86. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

87. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

88. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (Minister J&V, Minister OCW)

89. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

90. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

Wetgevings- en notaoverleggen

Woensdag 3 juni 2020 van 09.30 tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over Asiel en Migratie

Maandag 8 juni van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over Veiligheid

Maandag 8 juni van 11.00 tot 16.00 uur.

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven

Dinsdag 9 juni 2020 van 16.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota Nationaal Bomenplan van de leden Bromet en Futselaar (Kamerstuk 35 309)

Woensdag 10 juni 2020 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Klimaat en energie

Donderdag 11 juni 2020 van 10.30 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Vastgoed Defensie

Maandag 15 juni van 10.00 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Care

Maandag 15 juni van 13.00 tot 18.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

Dinsdag 16 juni van 16.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over Jaarverslag en Slotwet 2019

Woensdag 17 juni van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Sociaal minimum en kinderrechten

Donderdag 18 juni van 09.30 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Luchtvaart en corona

Maandag 22 juni van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Rechtshandhaving

Maandag 22 juni van 13.30 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (Kamerstuk 35 178)

Maandag 22 juni van 15.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Mensenrechtenrapportage

Maandag 22 juni van 17.30 tot 20.30 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Jaarverslag en Slotwet 2019

Woensdag 24 juni van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Toekomst van het geldstelsel

Donderdag 25 juni van 13.00 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Cure

Maandag 29 juni van 10.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur en corona II

Maandag 29 juni van 13.30 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Maandag 29 juni van 17.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Jaarverslag en Slotwet 2019 inclusief Begroten en verantwoorden

Dinsdag 30 juni van 16.30 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over de Justitieketen

Woensdag 1 juli van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over de initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme (Kamerstuk 35 164)

Recesperiodes

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Herfstreces 2020: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2020

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaarsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 februari maart 2021

Verkiezingsreces 2021: vrijdag 26 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Naar boven