Agenda opgesteld 23 maart 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 27 maart

14.00 uur

Woensdag 28 maart

10.15 uur

Donderdag 29 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Participatiewet

34 352, nr. 87

– de motie-Jasper van Dijk/Gijs van Dijk over het voortbestaan van de expertise van het SW-bedrijf

34 352, nr. 88

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over rechten bij arbeidsbeperking

34 352, nr. 89

– de motie-Jasper van Dijk/Voortman over draagvlak voor loondispensatie

34 352, nr. 90

– de motie-Van Brenk/Gijs van Dijk over arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking

34 352, nr. 91

– de motie-De Jong over een beschutte werkomgeving

34 352, nr. 92

– de motie-De Jong over bestaande sociale werkplaatsen in stand houden

34 352, nr. 93

– de motie-De Jong over bestaande sociale werkplaatsen inzetten voor beschut werk

34 352, nr. 94

– de motie-Voortman over wachten met een voorstel voor loondispensatie

34 352, nr. 95

– de motie-Voortman over ruimte voor het schrappen van de zoekperiode

34 352, nr. 96

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over verdringing door Flextensie

34 352, nr. 97

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over mensen met een arbeidsbeperking als volwaardige werknemers

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg

De Voorzitter: mw. Sazias verzoekt haar motie op stuk nr. 301 aan te houden en dhr. Slootweg zijn motie op stuk nr. 304.

31 765, nr. 300

– de motie-Ellemeet over een gesprek met Sensoor en Veilig Thuis

31 765, nr. 301 (aangehouden)

– de motie-Sazias over de problematiek van de zorgval

31 765, nr. 302

– de motie-Agema over excuses aan ouderen

31 765, nr. 303

– de motie-Agema over erkennen dat er een gebrek is aan plekken in verzorgingshuizen

31 765, nr. 304 (aangehouden)

– de motie-Slootweg over het terugvorderen van ongebruikte extra middelen

31 765, nr. 305

– de motie-Hermans over instandhouding van de middelen

31 765, nr. 306

– de motie-Hijink over een arbeidsmarktakkoord

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Monitor sociale veiligheid in en rond scholen

De Voorzitter: mw. Westerveld wenst haar motie op stuk nr. 78 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 240, nr. 77 (overgenomen)

– de motie-Westerveld over het herkennen van kindermishandeling

29 240, nr. 78 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Westerveld over de sociale veiligheid van het schoolpersoneel

29 240, nr. 79

– de motie-Bisschop c.s. over het beperken van de lasten voor kleine scholen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Discriminatie

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk wenst zijn motie op stuk nr. 151 te wijzigen en nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

De fractie van de PVV wordt aantekening verleend tegen de overgenomen motie op stuk nr. 149 te zijn.

30 950, nr. 144

– de motie-Paternotte c.s. over extra aandacht voor misstanden in de uitzendbranche

30 950, nr. 145

– de motie-Özütok over regelgeving standaard toetsen aan de mensenrechten

30 950, nr. 146

– de motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over een voorbeeldrol van de rijksoverheid

30 950, nr. 147

– de motie-Azarkan over het tegengaan van discriminatie door uitzendbureaus als onderdeel van het SNA-keurmerk

30 950, nr. 148

– de motie-Azarkan over uitbreiding van het mandaat van de Inspectie

30 950, nr. 149 (overgenomen)

– de motie-Azarkan over een blijvend gesprek met de Algemene Bond Uitzendondernemingen over het tegengaan van discriminatie

30 950, nr. 150

– de motie-Azarkan over naming-and-shaming van discriminerende uitzendbureaus

30 950, nr. 151 (gewijzigd en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Jasper van Dijk c.s. over geen zaken meer doen met discriminerende uitzendbureaus

30 950, nr. 152

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over het publiceren van een lijst met discriminerende uitzendbureaus

30 950, nr. 153

– de motie-Jasper van Dijk over uitbreiden van de bevoegdheden van de Inspectie SZW

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mijnbouw

De Voorzitter: mw. Van Tongeren wenst haar motie op stuk nr. 120 te wijzigen en mw. Agnes Mulder haar motie op stuk nr. 124. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 849, nr. 117

– de motie-Beckerman/Wassenberg over een structureel schadefonds voor mijnbouwschade in Limburg

32 849, nr. 118

– de motie-Beckerman c.s. over complexe schades alsnog onder het nieuwe schadeprotocol

32 849, nr. 119

– de motie-Nijboer c.s. over vergoeding van de meerkosten van aardbevingsbestendig bouwen

32 849, nr. 120 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Tongeren c.s. over geen plaats voor schaliegaswinning in Nederland

32 849, nr. 121

– de motie-Van Tongeren c.s. over het niet goedkeuren van aangepaste winningsplannen

32 849, nr. 122

de motie-Van Tongeren over het vergoeden van schade door bedrijven met risicovolle activiteiten

32 849, nr. 123

– de motie-Jetten over het evalueren van het verscherpte toezicht op AkzoNobel

32 849, nr. 124 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Agnes Mulder/Dik-Faber over een landelijk schadeprotocol voor mijnbouw

32 849, nr. 125 (aangehouden)

– de motie-Agnes Mulder c.s. over het ook na 30 jaar vergoeden van mijnbouwschade

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 126

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)

34 126 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen zijn aangegeven met *

– artikel I, aanhef

– amendement Helder (7,I) over het vervallen van het strafplafond bij meerdaadse samenloop (invoegen onderdeel 0A)

*– amendement Van der Staaij (15,I) over het voorkomen dat bij samenloop van vrijheidsstraffen het onvoorwaardelijk deel van de vrijheidsstraf korter wordt dan het geval zou zijn als de vrijheidsstraffen afzonderlijk ten uitvoer zouden zijn gelegd (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Helder (7,II)

  • Indien 7 verworpen:

  • – amendement Van Oosten (9,I) over cumulatie van gevangenisstraf bij ernstige delicten

– onderdeel A

  • Indien 7 verworpen:

  • – amendement Van Oosten (9,II)

– amendement Helder (7,III)

– onderdeel B

– amendement Helder (7,IV)

– onderdeel C

– onderdeel D

– amendement Helder (7,V) (invoegen onderdeel Da)

– amendement Helder (7,VI)

  • Indien 7 verworpen:

  • *– tweede nader gewijzigd amendement Groothuizen/Van Dam (16,I) over het voorkomen van grote verschillen bij het op te leggen strafmaximum en het verruimen van strafruimte bij cold-case zaken in geval van ongelijktijdige berechtiging

– onderdeel E

– artikel I

– amendement Helder (7,VII)

  • * Indien 7 verworpen:

  • *– tweede nader gewijzigd amendement Groothuizen/Van Dam (16,II)

– artikel II

– amendement Helder (8) over een evaluatiebepaling (invoegen artikel IIa)

– artikel III

*– amendement Van der Staaij (15,II) (invoegen artikel IIIa)

– artikel IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken

34 126, nr. 12

– de motie-Helder over monitoren of het door de rechtspraktijk te ontwikkelen beleid tot stand komt

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 803

Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) (Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten)

– artikelen 1 t/m 5

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

31 428, nr. 11

Brief van het presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over het jaar 2017

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater

De Voorzitter: dhr. Wassenberg wenst zijn motie op stuk nr. 70 te wijzigen en verzoekt deze vervolgens aan te houden.

28 089, nr. 69

– de motie-Wassenberg c.s. over de stof GenX op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen plaatsen

28 089, nr. 70 (gewijzigd en aangehouden)

– de gewijzigde motie-Wassenberg over illegale uitstoot van GenX aanmerken als milieucriminaliteit

28 089, nr. 71

– de motie-Kröger/Sienot over opvragen van afzet- en transportlijsten door de ILT

28 089, nr. 72 (overgenomen)

– de motie-Kröger over een verbod op uitstoot en lozing van GenX

28 089, nr. 73

– de motie-Laçin over onderzoek naar de omgevingsveiligheid van GenX-afnemers

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het boek van de Vereniging Ouders van een vermoord kind «Een schaduw levenslang»

De fractie van de PVV wordt aantekening verleend tegen de overgenomen motie op stuk nr. 45 te zijn.

33 552, nr. 45 (overgenomen)

– de motie-Van Toorenburg over bijzondere aandacht voor de rechten van nabestaanden en slachtoffers

33 552, nr. 46

– de motie-Van Toorenburg over een second opinion door een andere lijkschouwer

33 552, nr. 47

– de motie-Van Toorenburg over een ombudsman voor nabestaanden van slachtoffers

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

32 623, nr. 199

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Inburgering en integratie

De Voorzitter: dhr. Özdil verzoekt zijn motie op stuk nr. 210 aan te houden.

32 824, nr. 206

– de motie-Jasper van Dijk over inburgeringsonderwijs bij regionale opleidingscentra

32 824, nr. 207

– de motie-Jasper van Dijk over de Inspectie OCW meer betrekken bij toezicht op inburgering

32 824, nr. 208 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk over toezicht door de Inspectie OCW op naleving van artikel 167a

32 824, nr. 209 (ingetrokken)

– de motie-Özdil over aanpassing examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving

32 824, nr. 210 (aangehouden)

– de motie-Özdil over regie van de gemeenten bij inburgering

32 824, nr. 211

– de motie-Paternotte c.s. over modernisering van de vragen van het examen

32 824, nr. 212

– de motie-De Graaf over geen ontheffing op grond van aantoonbaar geleverde inspanning

32 824, nr. 213

– de motie-De Graaf over ontheffing van de inburgeringsplicht op basis van analfabetisme

32 824, nr. 214

– de motie-Pieter Heerma/Becker over heroverwegen van het systeem van vrijstellingen bij analfabetisme

32 824, nr. 215

– de motie-Becker c.s. over beperken van buitenlandse beïnvloeding

32 824, nr. 216

– de motie-Becker over gelijk behandelen van mannelijke en vrouwelijke asielzoekers

32 824, nr. 217

– de motie-Kuzu over opnemen van wederzijdse acceptatie in het integratiebeleid

32 824, nr. 218

– de motie-Kuzu over de uitspraak dat integratie slechts voor nieuwkomers is

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Telecommunicatie

De Voorzitter: dhr. Van der Lee verzoekt zijn motie op stuk nr. 431 aan te houden. Mw. Van den Berg verzoekt haar aangehouden motie op stuk nr. 428 in stemming te brengen en wenst deze te wijzigen. Ook wenst zij haar motie op stuk nr. 427 te wijzigen.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

24 095, nr. 427 (gewijzigd)

– de motie-Van den Berg/Graus over het landelijk beschikbaar stellen van de 3,5 GHz-band

24 095, nr. 428 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van den Berg over ten minste 100 Mbps voor iedereen in 2023

24 095, nr. 429

– de motie-Weverling/Paternotte over het schriftelijkheidsvereiste voor het overstappen van kleinzakelijke ondernemers

24 095, nr. 430 (aangehouden)

– de motie-Paternotte/Weverling over experimenten op de 3.5Ghzband

24 095, nr. 431 (aangehouden)

– de motie-Van der Lee over juridische ruimte om looptijden gelijk te trekken.

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

31 311, nr. 199

– de motie-Wörsdörfer c.s. over verbetering van de mkb-financieringsmarkt

31 311, nr. 200

– de motie-Paternotte c.s. over investeringsactiviteiten van het Ministerie van EZK

31 311, nr. 201

– de motie-Van der Lee c.s. over alternatieve vormen van financiering voor het mkb

31 311, nr. 202

– de motie-Graus over een Nationale Volksbank

31 311, nr. 203

– de motie-Graus over de toegankelijkheid van de mkb-financiering

31 311, nr. 204

– de motie-Graus/Paternotte over een beter financieringsaanbod voor ondernemers

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toerisme

26 419, nr. 68

– de motie-Von Martels/Paternotte over het bevorderen van toerismespreiding

26 419, nr. 69

– de motie-Paternotte/Von Martels over herzien van prestatieafspraken met het NBTC

26 419, nr. 70

– de motie-Paternotte c.s. over een meerdaagse variant van het Holland Travel Ticket

26 419, nr. 71

– de motie-Van der Lee/Paternotte over vakantieverhuur van woningen via digitale platforms

26 419, nr. 72

– de motie-Moorlag/Van der Lee over een programmatische aanpak van de spreiding van toerisme

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Innovatie

De Voorzitter: mw. Van Eijs verzoekt haar motie op stuk nr. 59 aan te houden.

33 009, nr. 51

– de motie-Alkaya c.s. over meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling

33 009, nr. 52

– de motie-Alkaya c.s. over de balans tussen belastingvoordeel en gerichte financiering

33 009, nr. 53

– de motie-Van der Lee c.s. over sectorale innovatie voor kleine bedrijven

33 009, nr. 54

– de motie-Van der Lee/Alkaya over bescherming van vitale bedrijven tegen overnames

33 009, nr. 55

– de motie-Amhaouch c.s. over 2,5% van bbp voor R&D

33 009, nr. 56

– de motie-Veldman c.s. over een strategie voor de internationalisering van WTI

33 009, nr. 57

– de motie-Veldman c.s. over de toekomstbestendigheid van het instrumentarium

33 009, nr. 58

– de motie-Moorlag/Van der Lee over de middelen voor innovatie meer richten op maatschappelijke opgaven

33 009, nr. 59 (aangehouden)

– de motie-Van Eijs over hervorming van het topsectorenbeleid

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

34 745

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter)

34 745 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdelen A t/m Q

– amendement Weverling/Van der Lee (10,I) over geen harde verplichting voor de netbeheerder na 2027

– onderdeel R

– onderdelen S en T

– artikel I

– artikelen II t/m IIIA

– amendement Weverling/Van der Lee (10,II)

– artikel IV, onderdeel A

– amendement Weverling/Van der Lee (10,III)

– artikel IV, onderdeel B

– artikel IV

– artikel V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over fraude bij de registratie van rundvee

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 276 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 037, nr. 276 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand c.s. over kortere productieketens in de landbouw

33 037, nr. 277

– de motie-Bisschop/Graus over vergoeden van de kosten van DNA-analyses

33 037, nr. 278

– de motie-Bisschop/Graus over geen korting op toeslagrechten

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt

De Voorzitter: mw. Westerveld trekt haar moties op stuk nrs. 355 en 356 in. Dhr. Van Meenen wenst zijn motie op stuk nr. 354 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 524, nr. 354 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Meenen/Westerveld over de hoogte van het instellingscollegegeld

31 524, nr. 355 (ingetrokken)

– de motie-Westerveld/Özdil over de kosten van het instellingscollegegeld per studie

31 524, nr. 356 (ingetrokken)

– de motie-Westerveld/Özdil over niet meer instellingscollegegeld betalen dan de werkelijke kosten

Stemmingen

23. Stemmingen in verband met:

34 812

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

– artikelen I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

24. Stemmingen over; moties ingediend bij Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs

34 812, nr. 9

– de motie-El Yassini over stopzetten van de kinderbijslag

34 812, nr. 10

– de motie-El Yassini c.s. over de verschillen in de regio-indeling

34 812, nr. 11

– de motie-El Yassini over afspraken over het maximale aantal voortijdig schoolverlaters

Stemmingen

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Democratische vernieuwing

De Voorzitter: mw. Van der Graaf verzoekt haar motie op stuk nr. 64 aan te houden.

34 775-VII, nr. 61

– de motie-Martin Bosma c.s. over actief openbaar maken van processen verbaal

34 775-VII, nr. 62

– de motie-Koopmans c.s. over het technisch voorzitten door niet-raadsleden

34 775-VII, nr. 63

– de motie-Özütok/Den Boer over belemmeringen voor democratische controle door raadsleden

34 775-VII, nr. 64 (aangehouden)

– de motie-Van der Graaf over een maatschappelijke diensttijd voor jongeren

Stemmingen

26. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk verzoekt zijn motie op stuk nr. 266 aan te houden. Mw. Van den Hul wenst haar motie op stuk nr. 265 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 420, nr. 264 (aangehouden)

– de motie-Özütok/Van den Hul over een wettelijk quotum voor de positie van vrouwen aan de top

30 420, nr. 265 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van den Hul/Özütok over verkleinen van de kloof tussen kansen voor mannen en vrouwen

30 420, nr. 266 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over positief zijn over de initiatiefwet gelijke beloning voor mannen en vrouwen

30 420, nr. 267

– de motie-Jasper van Dijk over wegnemen van financiële belemmeringen voor partners om verlof op te nemen

30 420, nr. 268

– de motie-Jasper van Dijk over compensatie voor zelfstandigen die geen zwangerschapsuitkering hebben ontvangen

Stemming

27. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs

31 288, nr. 608

– de motie-Van Meenen c.s. over de kosten van de selectieprocedure

Stemming

28. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018

34 775-XIII, nr. 102

– de motie-Dik-Faber/Agnes Mulder over een revolverend fonds

Stemmingen

29. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Europese Top van 22 en 23 maart 2018

21 501–20, nr. 1310

– de motie-Van Ojik over een brede evaluatie van de EU-Turkijedeal

21 501–20, nr. 1311

– de motie-Ploumen/Van Ojik over de Kamer informeren over toezegging aan Unilever met betrekking tot het afschaffen van de dividendbelasting

21 501–20, nr. 1312

– de motie-Leijten/Van Rooijen over niet instemmen met het voorstel voor een Europese Arbeidsautoriteit

21 501–20, nr. 1313

– de motie-Maeijer/De Jong over verzet tegen EU-bemoeienis met ons sociaal beleid

21 501–20, nr. 1314

– de motie-Omtzigt over het agenderen van het initiatief over transparantie

Stemmingen

30. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Ontwerp-luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) in verband met de vaststelling van het maximum aantal nachtvluchten op Schiphol

29 665, nr. 279

– de motie-Van Raan c.s. over vliegbewegingen met General Aviation meenemen in jaarplafond

29 665, nr. 280

– de motie-Van Raan c.s. over maximaal 29.000 nachtvluchten

29 665, nr. 281

– de motie-Van Raan c.s. over handhaving op alle gemaakte afspraken

29 665, nr. 282

– de motie-Kröger c.s. over advies van de Omgevingsraad Schiphol betrekken bij besluit

29 665, nr. 283

– de motie-Kröger/Van Raan over een maximumaantal vluchten voor klein zakelijk verkeer

29 665, nr. 284 (overgenomen)

– de motie-Kröger c.s. over anticiperend handhaven door de ILT

Stemmingen

31. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid

29 398, nr. 589

– de motie-Sienot c.s. over invoering van de kilometerheffing –

29 398, nr. 590

– de motie-Laçin over schijnzelfstandigheid binnen de rijschoolsector

29 398, nr. 591

– de motie-Laçin over vergroting van de pakkans bij gevaarlijk rijgedrag

29 398, nr. 592

– de motie-Laçin/Van Brenk over het Charter for Walking

29 398, nr. 593

– de motie-Van Brenk/Van Tongeren over eenzijdige voetgangersongelukken zichtbaar maken in rapportages

29 398, nr. 594

– de motie-Van Brenk over voetgangersbeleid in de Nationale Omgevingsvisie

29 398, nr. 595 (overgenomen)

– de motie-Van Aalst over mobiele apparatuur in de scheepvaart

29 398, nr. 596 (aangehouden)

– de motie-Van Aalst over «turbotheorie» op rijscholen

29 398, nr. 597

– de motie-Van Aalst/Remco Dijkstra over verkeersboetes van buitenlandse kentekenhouders

29 398, nr. 598

– de motie-Von Martels/Remco Dijkstra over de verkeersveiligheid op de N36

29 398, nr. 599

– de motie-Von Martels over ruimte voor agrarisch verkeer op de nieuwe Merwedebrug

29 398, nr. 600

– de motie-Von Martels over het gebruik van EDR ten behoeve van het Openbaar Ministerie

29 398, nr. 601

– de motie-Remco Dijkstra over de strafmaat voor asociale scooterrijders

34 890

32. Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman

33. Debat over belastingontwijking met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

34. Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

35. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

36. Dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

37. Dertigledendebat over ontgroeningsrituelen bij de krijgsmacht met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

38. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

39. VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 21/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (voortzetting)

40. VAO Kinderporno en kindermisbruik (AO d.d. 15/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

41. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 14/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

42. VAO Leven lang leren (AO d.d. 13/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

43. VAO Landbouw- en Visserijraad 19 maart 2018 (AO d.d. 14/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

44. VAO Natuur (AO d.d. 08/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

45. VAO Programma Aanpak Stikstof (PAS) (AO d.d. 13/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

46. VAO Leraren (AO d.d. 14/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

47. VAO Achterstandenbeleid (AO d.d. 15/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 618

48. Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 606

49. Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (voortzetting antwoord 1e termijn)

34 815

50. Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie

34 873 (R2098)

51. Wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82)

Langetermijnagenda

3, 4 en 5 april 2018 (week 14)

– VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 21/02)

– VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO d.d. 06/03)

– VAO Politie (organisatie) (AO d.d. 15/03)

– VAO Bouwregelgeving en energiebesparing (AO d.d. 07/03)

– VAO Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (AO d.d. 15/03)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 821 (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)

34 822 (Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode)

10, 11 en 12 april 2018 (week 15)

34 807 (Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden)

17, 18 en 19 april 2018 (week 16)

34 629 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet)

34 805 (Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer)

34 806 (Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen)

34 824 (Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland)

34 825 (Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem) + 34 826 (Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen) + 34 827 (Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer) + 34 828 (Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum) + 34 829 (Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum) + 34 830 Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard) + 34 831 (Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland) + 34 832 (Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout) + 34 833 (Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen)

24, 25 en 26 april 2018 (week 17)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

27 april 2018 t/m 14 mei (week 18 en 19)

– Meireces

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht (Popken) (Staatssecretaris Defensie) (te agenderen na ommekomst van een brief en rapport OVV)

3. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

4. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

5. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

6. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

7. Debat over de 125 miljoen euro voor woningcorporatie Humanitas (Koerhuis) (Minister BZK)

8. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

9. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (Diertens) (Minister MZ)

10. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

11. Debat over cryptovaluta (Paternotte) (Minister Financiën)

12. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

13. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

14. Debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

15. Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen (Van Weyenberg) (Minister OCW en Minister SZW)

16. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs» (Futselaar) (Minister OCW)

17. Debat over cybersecurity (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

18. Debat over de strijd tegen het liquidatiegeweld (Van Toorenburg) (Minister J&V)

19. Debat over de Nederlandse economie na de Brexit (Paternotte) (Minister en Staatssecretaris EZK)

20. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (Minister OCW)

21. Debat over discriminatie bij uitzendbureaus (Özütok) (Minister en Staatssecretaris SZW)

22. Debat over de kerncentrale van Tihange (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

23. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

24. Debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen (Van Kent)

(Staatssecretaris SZW)

25. Debat over de oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas (Markuszower) (Minister J&V) (te agenderen na ommekomst van een brief)

26. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

27. Debat over de belastingdruk voor eenverdieners (Bisschop) (Staatssecretaris Financiën)

28. Debat over de uitrol van het 5G netwerk (Paternotte) (Minister Defensie, Staatssecretaris EZK)

29. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

30. Debat over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die het Nederlandse bedrijfsleven hard zal raken (Edgar Mulder) (Staatssecretaris Financiën)

31. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

32. Debat over de zorg aan verwarde personen (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

33. Debat over woningcorporaties die winst maken op sociale huurhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

34. Debat over misstanden in varkensstallen (De Groot) (Minister LNV)

35. Debat over Schiphol en Lelystad Airport (Graus)) (Minister I&W)

36. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

37. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

38. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

39. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

40. Debat over de verhoging van de beloning van de bestuursvoorzitter van ING (Nijboer) (Minister Financien)

41. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

42. Debat over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen (Krol) (Minister BZK)

43. Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg (Agema) (Minister VWS, Minister MZ)

44. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

45. Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb (Moorlag) (Minister BZK)

46. Debat over uitspraken van de directeur van de MIVD over Rusland (Belhaj) (Minister Defensie)

47. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

48. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

49. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

50. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft (De Graaf) (Minister J&V, Minister SZW)

2. Dertigledendebat over het referendum over de Sleepwet (Van Raak) (Minister-President)

3. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (Agema) (Minister MZ)

4. Dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

5. Dertigledendebat over de onder curatelestelling van zorginstelling Careyn (Dijksma) (Minister VWS)

6. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

7. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

8. Dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties (Kuzu) (Minister BZK, Minister RB)

9. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

10. Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen (Wassenberg) (Minister BZK)

11. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland (De Graaf) (Minister J&V)

12. Dertigledendebat over het tekort bij de invoering van de Omgevingswet (Van Tongeren) (Minister BZK)

13. Dertigledendebat over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit (Van der Lee) (Minister EZK)

14. Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven (Kröger) (Minister en Staatssecretaris I&W)

15. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

16. Dertigledendebat over de democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden (Özütok) (Minister BZK)

17. Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Leijten) (Minister-President)

18. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

19. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (Dijksma) (Minister VWS, Staatssecretaris VWS, Minister MZ)

20. Dertigledendebat over het besluit van de Verenigde Staten om de netneutraliteit af te schaffen (Azarkan) (Staatssecretaris EZK)

21. Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD (Arissen) (Minister BZK)

22. Dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames (Van der Lee) (Minister EZK)

23. Dertigledendebat over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels (Kuiken) (Minister RB)

24. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (Kröger) (Minister VWS, Staatssecretaris I&W)

25. Dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers (Baudet) (Minister BZK)

26. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (Hijink) (Minister VWS)

27. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen (Futselaar) (Minister OCW)

28. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

29. Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris I&W)

30. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen (Arissen) (Minister BZK)

31. Dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet (Westerveld) (Minister VWS, Minister RB)

32. Dertigledendebat over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018 (Van Brenk) (Minister SZW)

33. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (Agema) (Minister VWS)

34. Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen (Van Dam) (Minister J&V)

35. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid «Samenwerken aan nucleaire veiligheid» (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&W)

36. Dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht (Arissen) (Minister Defensie)

37. Dertigledendebat over de snelle stijging van de zeespiegel (Sienot) (Minister I&W)

38. Dertigledendebat over de boete van het UWV voor Defensie (Gijs van Dijk) (Minister Defensie)

39. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III (Asscher) (Minister-President)

40. Dertigledendebat over de controle op de online verkoop van vlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister VWS)

41. Dertigledendebat over de kosten van het klimaatbeleid (Wassenberg) (Minister EZK)

42. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

43. Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan (Westerveld) (Minister BVO en Media)

44. Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici (Moorlag) (Minister EZK)

45. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (Agema) (Minister VWS)

46. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

47. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

48. Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs (Van Raak) (Minister J&V)

49. Dertigledendebat over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten (Özütok) (Minister BZK)

50. Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer (Laçin) (Minister I&W)

51. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (Ellemeet) (Minister VWS)

52. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

53. Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen rijksoverheid (Kuiken) (Minister BZK)

54. Dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken (Leijten) (Minister Financiën)

55. Dertigledendebat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

56. Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

57. Dertigledendebat over voldoende middelen voor de politie (Kuiken) (Minister J&V)

58. Dertigledendebat over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor investeringsbeschermingsverdragen tussen Nederland en EU-lidstaten (Alkaya) (Minister BuHa-OS)

59. Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

60. Dertigledendebat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

61. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

62. Dertigledendebat over de gevolgen van fijnstof op de ontwikkeling van de hersenen van ongeboren kinderen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

63. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

64. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

65. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

66. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

67. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het demonstratierecht (Özütok) (Minister BZK)

68. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

69. Dertigledendebat over een rapport van PWC over financieel-economische fraude (Van der Lee) (Minister EZK)

70. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Arissen) (Minister MZ)

71. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (Ellemeet) (Minister MZ)

72. Dertigledendebat over het SER-advies «De vele kanten van banen combineren» (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

73. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 26 maart 2018 van 12.30 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie en het werkprogramma van de Europese Commissie

Maandag 23 april van 16.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Nijboer over de financiële sector en big data (Kamerstuk 34 616)

Recesperiodes

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Naar boven