Agenda opgesteld 16 maart 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 20 maart

Woensdag 21 maart

Donderdag 22 maart

Stemmingen

34 352, nr. 87

34 352, nr. 88

34 352, nr. 89

34 352, nr. 90

34 352, nr. 91

34 352, nr. 92

34 352, nr. 93

34 352, nr. 94

34 352, nr. 95

34 352, nr. 96

34 352, nr. 97

Stemmingen

31 765, nr. 300

31 765, nr. 301 (aangehouden)

31 765, nr. 302

31 765, nr. 303

31 765, nr. 304

31 765, nr. 305

31 765, nr. 306

Stemmingen

29 240, nr. 77 (overgenomen)

29 240, nr. 78

29 240, nr. 79

Stemmingen

30 950, nr. 144

30 950, nr. 145

30 950, nr. 146

30 950, nr. 147

30 950, nr. 148

30 950, nr. 149 (overgenomen)

30 950, nr. 150

30 950, nr. 151 (gewijzigd)

30 950, nr. 152

30 950, nr. 153

Stemmingen

32 849, nr. 117

32 849, nr. 118

32 849, nr. 119

32 849, nr. 120

32 849, nr. 121

32 849, nr. 122

32 849, nr. 123

32 849, nr. 124

32 849, nr. 125 (aangehouden)

Stemmingen

34 126

Stemming

34 126, nr. 12

Stemmingen

34 803

Stemmingen

31 428, nr. 11

Stemmingen

28 089, nr. 69

28 089, nr. 70

28 089, nr. 71

28 089, nr. 72 (overgenomen)

28 089, nr. 73

Stemmingen

33 552, nr. 45 (overgenomen)

33 552, nr. 46

33 552, nr. 47

Stemmingen

32 623, nr. 199

Stemmingen

32 824, nr. 206

32 824, nr. 207

32 824, nr. 208 (aangehouden)

32 824, nr. 209 (ingetrokken)

32 824, nr. 210 (aangehouden)

32 824, nr. 211

32 824, nr. 212

32 824, nr. 213

32 824, nr. 214

32 824, nr. 215

32 824, nr. 216

32 824, nr. 217

32 824, nr. 218

Stemmingen

24 095, nr. 427

24 095, nr. 428 (gewijzigd)

24 095, nr. 429

24 095, nr. 430 (aangehouden)

24 095, nr. 431 (aangehouden)

Stemmingen

31 311, nr. 199

31 311, nr. 200

31 311, nr. 201

31 311, nr. 202

31 311, nr. 203

31 311, nr. 204

Stemmingen

26 419, nr. 68

26 419, nr. 69

26 419, nr. 70

26 419, nr. 71

26 419, nr. 72

Stemmingen

33 009, nr. 51

33 009, nr. 52

33 009, nr. 53

33 009, nr. 54

33 009, nr. 55

33 009, nr. 56

33 009, nr. 57

33 009, nr. 58

33 009, nr. 59

Stemmingen

34 745

Stemmingen

33 037, nr. 276

33 037, nr. 277

33 037, nr. 278

Stemmingen

31 524, nr. 354 (gewijzigd)

31 524, nr. 355

31 524, nr. 356

Stemmingen

34 812

Stemmingen

34 812, nr. 9

34 812, nr. 10

34 812, nr. 11

Stemmingen

34 775-VII, nr. 61

34 775-VII, nr. 62

34 775-VII, nr. 63

34 775-VII, nr. 64

Stemmingen

30 420, nr. 264 (aangehouden)

30 420, nr. 265

30 420, nr. 266

30 420, nr. 267

30 420, nr. 268

29 665, nr. 277

34 815

34 822

14.00 uur

Geen vergadering i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Participatiewet

– de motie-Jasper van Dijk/Gijs van Dijk over het voortbestaan van de expertise van het SW-bedrijf

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over rechten bij arbeidsbeperking

– de motie-Jasper van Dijk/Voortman over draagvlak voor loondispensatie

– de motie-Van Brenk/Gijs van Dijk over arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking

– de motie-De Jong over een beschutte werkomgeving

– de motie-De Jong over bestaande sociale werkplaatsen in stand houden

– de motie-De Jong over bestaande sociale werkplaatsen inzetten voor beschut werk

– de motie-Voortman over wachten met een voorstel voor loondispensatie

– de motie-Voortman over ruimte voor het schrappen van de zoekperiode

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over verdringing door Flextensie

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over mensen met een arbeidsbeperking als volwaardige werknemers

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg

De Voorzitter: mw. Sazias verzoekt haar motie op stuk nr. 301 aan te houden.

– de motie-Ellemeet over een gesprek met Sensoor en Veilig Thuis

– de motie-Sazias over de problematiek van de zorgval

– de motie-Agema over excuses aan ouderen

– de motie-Agema over erkennen dat er een gebrek is aan plekken in verzorgingshuizen

– de motie-Slootweg over het terugvorderen van ongebruikte extra middelen

– de motie-Hermans over instandhouding van de middelen

– de motie-Hijink over een arbeidsmarktakkoord

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Monitor sociale veiligheid in en rond scholen

– de motie-Westerveld over het herkennen van kindermishandeling

– de motie-Westerveld over de sociale veiligheid van het schoolpersoneel

– de motie-Bisschop c.s. over het beperken van de lasten voor kleine scholen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Discriminatie

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk wenst zijn motie op stuk nr. 151 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Paternotte c.s. over extra aandacht voor misstanden in de uitzendbranche

– de motie-Özütok over regelgeving standaard toetsen aan de mensenrechten

– de motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over een voorbeeldrol van de rijksoverheid

– de motie-Azarkan over het tegengaan van discriminatie door uitzendbureaus als onderdeel van het SNA-keurmerk

– de motie-Azarkan over uitbreiding van het mandaat van de Inspectie

– de motie-Azarkan over een blijvend gesprek met de Algemene Bond Uitzendondernemingen over het tegengaan van discriminatie

– de motie-Azarkan over naming-and-shaming van discriminerende uitzendbureaus

– de gewijzigde motie-Jasper van Dijk c.s. over geen zaken meer doen met discriminerende uitzendbureaus

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over het publiceren van een lijst met discriminerende uitzendbureaus

– de motie-Jasper van Dijk over uitbreiden van de bevoegdheden van de Inspectie SZW

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mijnbouw

– de motie-Beckerman/Wassenberg over een structureel schadefonds voor mijnbouwschade in Limburg

– de motie-Beckerman c.s. over complexe schades alsnog onder het nieuwe schadeprotocol

– de motie-Nijboer c.s. over vergoeding van de meerkosten van aardbevingsbestendig bouwen

– de motie-Van Tongeren c.s. over geen plaats voor schaliegaswinning in Nederland

– de motie-Van Tongeren c.s. over het niet goedkeuren van aangepaste winningsplannen

de motie-Van Tongeren over het vergoeden van schade door bedrijven met risicovolle activiteiten

– de motie-Jetten over het evalueren van het verscherpte toezicht op AkzoNobel

– de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber over een landelijk schadeprotocol voor mijnbouw

– de motie-Agnes Mulder c.s. over het ook na 30 jaar vergoeden van mijnbouwschade

8. Stemmingen in verband met:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)

34 126 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, aanhef

– amendement Helder (7,I) over het vervallen van het strafplafond bij meerdaadse samenloop (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Van der Staaij (11,I) over het voorkomen dat bij samenloop van vrijheidsstraffen het onvoorwaardelijk deel van de vrijheidsstraf korter wordt dan het geval zou zijn als de vrijheidsstraffen afzonderlijk ten uitvoer zouden zijn gelegd (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Helder (7,II)

Indien 7 verworpen:

– amendement Van Oosten (9,I) over cumulatie van gevangenisstraf bij ernstige delicten

– onderdeel A

Indien 7 verworpen:

– amendement Van Oosten (9,II)

– amendement Helder (7,III)

– onderdeel B

– amendement Helder (7,IV)

– onderdeel C

– onderdeel D

– amendement Helder (7,V) (invoegen onderdeel Da)

– amendement Helder (7,VI)

Indien 7 verworpen:

– gewijzigd amendement Groothuizen/Van Dam (13) over het verruimen van de strafruimte met een derde van het wettelijk maximum in bepaalde gevallen bij ongelijktijdige berechting

– onderdeel E

– artikel I

– amendement Helder (7,VII)

– artikel II

– amendement Helder (8) over een evaluatiebepaling (invoegen artikel IIa)

– artikel III

– amendement Van der Staaij (11,II) (invoegen artikel IIIa)

– artikel IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

9. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken

– de motie-Helder over monitoren of het door de rechtspraktijk te ontwikkelen beleid tot stand komt

10. Stemmingen in verband met:

Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) (Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten)

– artikelen 1 t/m 5

– beweegreden

– wetsvoorstel

11. Stemmingen in verband met:

Brief van het presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over het jaar 2017

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater

– de motie-Wassenberg c.s. over de stof GenX op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen plaatsen

– de motie-Wassenberg over uitstoot van GenX aanmerken als milieucriminaliteit

– de motie-Kröger/Sienot over opvragen van afzet- en transportlijsten door de ILT

– de motie-Kröger over een verbod op uitstoot en lozing van GenX

– de motie-Laçin over onderzoek naar de omgevingsveiligheid van GenX-afnemers

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het boek van de Vereniging Ouders van een vermoord kind «Een schaduw levenslang»

– de motie-Van Toorenburg over bijzondere aandacht voor de rechten van nabestaanden en slachtoffers

– de motie-Van Toorenburg over een second opinion door een andere lijkschouwer

– de motie-Van Toorenburg over een ombudsman voor nabestaanden van slachtoffers

14. Stemmingen in verband met:

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Inburgering en integratie

De Voorzitter: dhr. Özdil verzoekt zijn motie op stuk nr. 210 aan te houden.

– de motie-Jasper van Dijk over inburgeringsonderwijs bij regionale opleidingscentra

– de motie-Jasper van Dijk over de Inspectie OCW meer betrekken bij toezicht op inburgering

– de motie-Jasper van Dijk over toezicht door de Inspectie OCW op naleving van artikel 167a

– de motie-Özdil over aanpassing examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving

– de motie-Özdil over regie van de gemeenten bij inburgering

– de motie-Paternotte c.s. over modernisering van de vragen van het examen

– de motie-De Graaf over geen ontheffing op grond van aantoonbaar geleverde inspanning

– de motie-De Graaf over ontheffing van de inburgeringsplicht op basis van analfabetisme

– de motie-Pieter Heerma/Becker over heroverwegen van het systeem van vrijstellingen bij analfabetisme

– de motie-Becker c.s. over beperken van buitenlandse beïnvloeding

– de motie-Becker over gelijk behandelen van mannelijke en vrouwelijke asielzoekers

– de motie-Kuzu over opnemen van wederzijdse acceptatie in het integratiebeleid

– de motie-Kuzu over de uitspraak dat integratie slechts voor nieuwkomers is

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Telecommunicatie

De Voorzitter: dhr. Van der Lee verzoekt zijn motie op stuk nr. 431 aan te houden. Mw. Van den Berg verzoekt haar aangehouden motie op stuk nr. 428 in stemming te brengen en wenst deze te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Van den Berg over het landelijk beschikbaar stellen van de 3,5 GHz-band

– de gewijzigde motie-Van den Berg over ten minste 100 Mbps voor iedereen in 2023

– de motie-Weverling/Paternotte over het schriftelijkheidsvereiste voor het overstappen van kleinzakelijke ondernemers

– de motie-Paternotte/Weverling over experimenten op de 3.5Ghzband

– de motie-Van der Lee over juridische ruimte om looptijden gelijk te trekken.

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

– de motie-Wörsdörfer c.s. over verbetering van de mkb-financieringsmarkt

– de motie-Paternotte c.s. over investeringsactiviteiten van het Ministerie van EZK

– de motie-Van der Lee c.s. over alternatieve vormen van financiering voor het mkb

– de motie-Graus over een Nationale Volksbank

– de motie-Graus over de toegankelijkheid van de mkb-financiering

– de motie-Graus/Paternotte over een beter financieringsaanbod voor ondernemers

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toerisme

– de motie-Von Martels/Paternotte over het bevorderen van toerismespreiding

– de motie-Paternotte/Von Martels over herzien van prestatieafspraken met het NBTC

– de motie-Paternotte c.s. over een meerdaagse variant van het Holland Travel Ticket

– de motie-Van der Lee/Paternotte over vakantieverhuur van woningen via digitale platforms

– de motie-Moorlag/Van der Lee over een programmatische aanpak van de spreiding van toerisme

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Innovatie

– de motie-Alkaya c.s. over meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling

– de motie-Alkaya c.s. over de balans tussen belastingvoordeel en gerichte financiering

– de motie-Van der Lee c.s. over sectorale innovatie voor kleine bedrijven

– de motie-Van der Lee/Alkaya over bescherming van vitale bedrijven tegen overnames

– de motie-Amhaouch c.s. over 2,5% van bbp voor R&D

– de motie-Veldman c.s. over een strategie voor de internationalisering van WTI

– de motie-Veldman c.s. over de toekomstbestendigheid van het instrumentarium

– de motie-Moorlag/Van der Lee over de middelen voor innovatie meer richten op maatschappelijke opgaven

– de motie-Van Eijs over hervorming van het topsectorenbeleid

20. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter)

34 745 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdelen A t/m Q

– amendement Weverling/Van der Lee (10,I) over geen harde verplichting voor de netbeheerder na 2027

– onderdeel R

– onderdelen S en T

– artikel I

– artikelen II t/m IIIA

– amendement Weverling/Van der Lee (10,II)

– artikel IV, onderdeel A

– amendement Weverling/Van der Lee (10,III)

– artikel IV, onderdeel B

– artikel IV

– artikel V

– beweegreden

– wetsvoorstel

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over fraude bij de registratie van rundvee

– de motie-Ouwehand c.s. over kortere productieketens in de landbouw

– de motie-Bisschop/Graus over vergoeden van de kosten van DNA-analyses

– de motie-Bisschop/Graus over geen korting op toeslagrechten

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt

De Voorzitter: dhr. Van Meenen wenst zijn motie op stuk nr. 354 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de gewijzigde motie-Van Meenen/Westerveld over de hoogte van het instellingscollegegeld

– de motie-Westerveld/Özdil over de kosten van het instellingscollegegeld per studie

– de motie-Westerveld/Özdil over niet meer instellingscollegegeld betalen dan de werkelijke kosten

23. Stemmingen in verband met:

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

– artikelen I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

24. Stemmingen over; moties ingediend bij Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs

– de motie-El Yassini over stopzetten van de kinderbijslag

– de motie-El Yassini c.s. over de verschillen in de regio-indeling

– de motie-El Yassini over afspraken over het maximale aantal voortijdig schoolverlaters

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Democratische vernieuwing

– de motie-Martin Bosma c.s. over actief openbaar maken van processen verbaal

– de motie-Koopmans c.s. over het technisch voorzitten door niet-raadsleden

– de motie-Özütok/Den Boer over belemmeringen voor democratische controle door raadsleden

– de motie-Van der Graaf over een maatschappelijke diensttijd voor jongeren

26. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats

– de motie-Özütok/Van den Hul over een wettelijk quotum voor de positie van vrouwen aan de top

– de motie-Van den Hul/Özütok over de ambitie om in de top vijf van de Global Gender Gap Index te staan

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over positief zijn over de initiatiefwet gelijke beloning voor mannen en vrouwen

– de motie-Jasper van Dijk over wegnemen van financiële belemmeringen voor partners om verlof op te nemen

– de motie-Jasper van Dijk over compensatie voor zelfstandigen die geen zwangerschapsuitkering hebben ontvangen

27. Debat over de Europese Top van 22 en 23 maart 2018 met maximum spreektijden van:

VVD, PVV, CDA en D66:

10

minuten

GroenLinks, SP en PvdA:

7

minuten

ChristenUnie, PvdD, 50PLUS,SGP, DENK en Forum voor Democratie:

5

minuten

28. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

29. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

30. VSO Ontwerp-luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) in verband met de vaststelling van het maximum aantal nachtvluchten op Schiphol met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 13/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 21/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Kinderporno en kindermisbruik (AO d.d. 15/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Landbouw- en Visserijraad 19 maart 2018 (AO d.d. 14/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Natuur (AO d.d. 08/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Programma Aanpak Stikstof (PAS) (AO d.d. 13/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie

38. Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode

Langetermijnagenda

27, 28 en 29 maart 2018 (week 13)

– Aanbieding jaarverslagen van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman (34 890)

– VAO Politie (organisatie) (AO d.d. 15/03)

– VAO Bouwregelgeving en energiebesparing (AO d.d. 07/03)

– VAO Leven lang leren (AO d.d. 13/03)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 14/03)

– VAO Leraren (AO d.d. 14/03)

34 807 (Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden)

34 618 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 873- (R2098) (Wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82))

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn Kamer)

3, 4 en 5 april 2018 (week 14)

– VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 21/02)

– VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO d.d. 06/03)

34 821 (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)

10, 11 en 12 april 2018 (week 15)

17, 18 en 19 april 2018 (week 16)

34 629 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet)

34 805 (Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer)

34 806 (Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen)

34 824 (Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland)

34 825 (Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem) + 34 826 (Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen) + 34 827 (Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer) + 34 828 (Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum) + 34 829 (Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum) + 34 830 Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard) + 34 831 (Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland) + 34 832 (Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout) + 34 833 (Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen)

24, 25 en 26 april 2018 (week 17)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

27 april 2018 t/m 14 mei (week 18 en 19)

– Meireces

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht (Popken) (Staatssecretaris Defensie) (te agenderen na ommekomst van een brief en rapport OVV)

3. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

4. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

5. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

6. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

7. Debat over de 125 miljoen euro voor woningcorporatie Humanitas (Koerhuis) (Minister BZK)

8. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

9. Debat over belastingontwijking (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

10. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (Diertens) (Minister MZ)

11. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

12. Debat over cryptovaluta (Paternotte) (Minister Financiën)

13. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

14. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

15. Debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

16. Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen (Van Weyenberg) (Minister OCW en Minister SZW)

17. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs» (Futselaar) (Minister OCW)

18. Debat over cybersecurity (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

19. Debat over de strijd tegen het liquidatiegeweld (Van Toorenburg) (Minister J&V)

20. Debat over de Nederlandse economie na de Brexit (Paternotte) (Minister en Staatssecretaris EZK)

21. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (Minister OCW)

22. Debat over discriminatie bij uitzendbureaus (Özütok) (Minister en Staatssecretaris SZW)

23. Debat over de kerncentrale van Tihange (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

24. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

25. Debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen (Van Kent)

(Staatssecretaris SZW)

26. Debat over de oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas (Markuszower) (Minister J&V) (te agenderen na ommekomst van een brief)

27. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

28. Debat over de belastingdruk voor eenverdieners (Bisschop) (Staatssecretaris Financiën)

29. Debat over de uitrol van het 5G netwerk (Paternotte) (Minister Defensie, Staatssecretaris EZK)

30. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

31. Debat over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die het Nederlandse bedrijfsleven hard zal raken (Edgar Mulder) (Staatssecretaris Financiën)

32. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

33. Debat over de zorg aan verwarde personen (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

34. Debat over woningcorporaties die winst maken op sociale huurhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

35. Debat over misstanden in varkensstallen (De Groot) (Minister LNV)

36. Debat over Schiphol en Lelystad Airport (Graus)) (Minister I&W)

37. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

38. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

39. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

40. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

41. Debat over de verhoging van de beloning van de bestuursvoorzitter van ING (Nijboer) (Minister Financien)

42. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

43. Debat over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen (Krol) (Minister BZK)

44. Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg (Agema) (Minister VWS, Minister MZ)

45. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

46. Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb (Moorlag) (Minister BZK)

47. Debat over uitspraken van de directeur van de MIVD over Rusland (Belhaj) (Minister Defensie)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over belastingvoordelen voor een voormalig korpschef (Nijboer) (Minister J&V en Staatssecretaris Financiën)

2. Dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft (De Graaf) (Minister J&V, Minister SZW)

3. Dertigledendebat over het referendum over de Sleepwet (Van Raak) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (Marijnissen) (Minister VWS)

5. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (Ouwehand) (Minister MZ)

6. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (Agema) (Minister MZ)

7. Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers (Beckerman) (Minister BZK)

9. Dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

10. Dertigledendebat over de onder curatelestelling van zorginstelling Careyn (Dijksma) (Minister VWS)

11. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

12. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

13. Dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties (Kuzu) (Minister BZK, Minister RB)

14. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

15. Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen (Wassenberg) (Minister BZK)

16. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland (De Graaf) (Minister J&V)

17. Dertigledendebat over het tekort bij de invoering van de Omgevingswet (Van Tongeren) (Minister BZK)

18. Dertigledendebat over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit (Van der Lee) (Minister EZK)

19. Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven (Kröger) (Minister en Staatssecretaris I&W)

20. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

21. Dertigledendebat over de democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden (Özütok) (Minister BZK)

22. Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Leijten) (Minister-President)

23. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

24. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (Dijksma) (Minister VWS, Staatssecretaris VWS, Minister MZ)

25. Dertigledendebat over het besluit van de Verenigde Staten om de netneutraliteit af te schaffen (Azarkan) (Staatssecretaris EZK)

26. Dertigledendebat over ontgroeningsrituelen bij de krijgsmacht (Ploumen) (Staatssecretaris Defensie)

27. Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD (Arissen) (Minister BZK)

28. Dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames (Van der Lee) (Minister EZK)

29. Dertigledendebat over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels (Kuiken) (Minister RB)

30. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (Kröger) (Minister VWS, Staatssecretaris I&W)

31. Dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers (Baudet) (Minister BZK)

32. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (Hijink) (Minister VWS)

33. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo haar deuren moet sluiten (Kooiman) (Minister MZ)

34. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen (Futselaar) (Minister OCW)

35. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

36. Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris I&W)

37. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen (Arissen) (Minister BZK)

38. Dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet (Westerveld) (Minister VWS, Minister RB)

39. Dertigledendebat over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018 (Van Brenk) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (Agema) (Minister VWS)

41. Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen (Van Dam) (Minister J&V)

42. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid «Samenwerken aan nucleaire veiligheid» (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&W)

43. Dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht (Arissen) (Minister Defensie)

44. Dertigledendebat over de snelle stijging van de zeespiegel (Sienot) (Minister I&W)

45. Dertigledendebat over de boete van het UWV voor Defensie (Gijs van Dijk) (Minister Defensie)

46. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III (Asscher) (Minister-President)

47. Dertigledendebat over de controle op de online verkoop van vlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister VWS)

48. Dertigledendebat over de kosten van het klimaatbeleid (Wassenberg) (Minister EZK)

49. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

50. Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan (Westerveld) (Minister BVO en Media)

51. Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici (Moorlag) (Minister EZK)

52. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (Agema) (Minister VWS)

53. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

54. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

55. Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs (Van Raak) (Minister J&V)

56. Dertigledendebat over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten (Özütok) (Minister BZK)

57. Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer (Laçin) (Minister I&W)

58. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (Ellemeet) (Minister VWS)

59. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

60. Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen rijksoverheid (Kuiken) (Minister BZK)

61. Dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken (Leijten) (Minister Financiën)

62. Dertigledendebat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

63. Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

64. Dertigledendebat over voldoende middelen voor de politie (Kuiken) (Minister J&V)

65. Dertigledendebat over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor investeringsbeschermingsverdragen tussen Nederland en EU-lidstaten (Alkaya) (Minister BuHa-OS)

66. Dertigledendebat over wachttijden bij de spoedeisende hulp van ziekenhuizen (Dijksma) (Minister MZ)

67. Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

68. Dertigledendebat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

69. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

70. Dertigledendebat over de gevolgen van fijnstof op de ontwikkeling van de hersenen van ongeboren kinderen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

71. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

72. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

73. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

74. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

75. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het demonstratierecht (Özütok) (Minister BZK)

76. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

77. Dertigledendebat over een rapport van PWC over financieel-economische fraude (Van der Lee) (Minister EZK)

78. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Arissen) (Minister MZ)

79. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (Ellemeet) (Minister MZ)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 26 maart 2018 van 12.30 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie en het werkprogramma van de Europese Commissie

Maandag 23 april van 16.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Nijboer over de financiële sector en big data (Kamerstuk 34 616)

Recesperiodes

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Naar boven