Agenda opgesteld 9 maart 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 13 maart

14.00 uur

Woensdag 14 maart

10.15 uur

Donderdag 15 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 871

Wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen

34 871 (bijgewerkt t/m amendement nr. 7)

– artikel I, onderdelen A t/m R

– gewijzigd amendement Van Toorenburg c.s. (7) over een mogelijkheid tot het verlengen van de termijn voor onderzoek en besluitvorming

– onderdeel S

– onderdelen T t/m Y

– artikel I

– artikelen II t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 867, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoorordening

29 984, nr. 751 (overgenomen)

– de motie-Jetten over betrokkenheid en inspraak van klanten en stakeholders van een zbo ProRail

29 984, nr. 752

– de motie-Laçin c.s. over de veiligheid van reizigers bij regionale treinreizen

29 984, nr. 753

– de motie-Laçin over informeren van de Kamer tijdens het proces om van ProRail een zbo te maken

29 984, nr. 754

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden

29 984, nr. 755

– de motie-Kröger c.s. over overnemen van de cao met de beste arbeidsvoorwaarden

29 984, nr. 756

– de motie-Kröger c.s. over afspraken omtrent bezetting met betrekking tot sociale veiligheid

29 984, nr. 757

– de motie-Amhaouch c.s. over geen prijsverhoging door de omvorming van ProRail

29 984, nr. 758

– de motie-Van der Graaf/Jetten over de toevoeging van sprinterdiensten

29 984, nr. 759 (overgenomen)

– de motie-Ziengs over een update van de quickscan van de ACM

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Milieuraad

21 501-08, nr. 707 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg over een verbod op toegevoegde plastics in verzorgingsproducten

21 501-08, nr. 708

– de motie-Wassenberg over heldere productieafspraken voor plastic

21 501-08, nr. 709 (overgenomen)

– de motie-Wassenberg over een verplicht percentage gerecycled plastic in verpakkingen

21 501-08, nr. 710

– de motie-Kröger over een totaalverbod op oxo-degradeerbare plastics

21 501-08, nr. 711

– de motie-Kröger/Van Tongeren over het uitfaseren van voertuigen op fossiele brandstoffen

21 501-08, nr. 712

– de motie-Van Eijs/Agnes Mulder over tariefdifferentiatie om recycling te stimuleren

21 501-08, nr. 713 (overgenomen)

– de motie-Van Eijs/Agnes Mulder over een Europees verbod op bewust toegevoegde microplastics

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

33 835, nr. 66

– de motie-Grashoff over implementatie van suggesties van de NVWA

33 835, nr. 67

– de motie-Geurts c.s. over keuring en toezicht in de landbouwsector

33 835, nr. 68

– de motie-Geurts/Lodders over de haalbaarheid van programma BLIK

33 835, nr. 69

– de motie-Ouwehand/Thieme over de onverdoofde slacht

33 835, nr. 70

– de motie-Ouwehand over met fipronil vergiftigde mest

33 835, nr. 71

– de motie-Futselaar/Moorlag over een meldplicht bij fraude en/of misleiding

33 835, nr. 72 (aangehouden)

– de motie-Graus over achterstallige afhandelingen van juridische zaken

33 835, nr. 73 (aangehouden)

– de motie-Graus over het aantal fte van de specialistische dierenwelzijnsteams

33 835, nr. 74 (aangehouden)

– de motie-Graus over permanente inzet tijdens het offerfeest

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierziekten en antibioticabeleid

De Voorzitter: dhr. Geurts verzoekt zijn moties op stuk nrs. 237 en 238 aan te houden.

29 683, nr. 236

– de motie-Grashoff over een schadefonds naar analogie van het Diergezondheidsfonds

29 683, nr. 237 (aangehouden)

– de motie-Geurts over opvangen van financiële afwaardering van producten

29 683, nr. 238 (aangehouden)

– de motie-Geurts over vaccinatie bij dierziekte-uitbraken

29 683, nr. 239

– de motie-Arissen over een verbod op het gebruik van colistine in de veehouderij

29 683, nr. 240

– de motie-Arissen over labelen van veehouderijsystemen voor registratie antibioticagebruik

29 683, nr. 241

– de motie-Graus over het vervangen van antibiotica door andere middelen

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Strafrechtelijke onderwerpen

29 279, nr. 409

– de motie-Van Oosten c.s. over seponering wegens ouderdom van de zaak

29 279, nr. 410 (aangehouden)

– de motie-Van Oosten over supersnelrecht

29 279, nr. 411

– de motie-Van Nispen/Kuiken over extra geld voor veiligheid

29 279, nr. 412

– de motie-Markuszower over geen verlof voor levenslang gestraften

29 279, nr. 413

– de motie-Markuszower over een verschijningsplicht ter zitting

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 558

Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)

34 558 (bijgewerkt t/m amendement nr. 15)

– artikelen 1 t/m 3

– amendement Voordewind (14) over een lichte voorhangbepaling bij artikel 4

– artikel 4

– artikelen 5 t/m 8

– amendement Öztürk (10) over een lichte voorhangbepaling

– artikel 9

– artikel 10

– gewijzigd amendement Voordewind (12,I) over beeld- en geluidsopnamen van (gewelds)incidenten (invoegen artikel 10a)

– gewijzigd amendement Voordewind (12,II)

– artikel 11

– artikelen 12 t/m 18

– amendement Voordewind (15) over een wetsevaluatie na 3 jaren (invoegen artikel 18a)

– artikelen 19 en 20

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 598

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van de Europese Rekenkamer over de steunoperatie aan Griekenland

21 501-07, nr. 1489

– de motie-Tony van Dijck over terugvorderen van alle geleende miljarden

21 501-07, nr. 1490

– de motie-Tony van Dijck over voorbereidingen om de eurozone te verlaten

21 501-07, nr. 1491

– de motie-Azarkan over serieus nemen van voorstellen van de oppositie

21 501-07, nr. 1492 (aangehouden)

– de motie-Omtzigt c.s. over effectieve controle door de Europese Rekenkamer

21 501-07, nr. 1493 (aangehouden)

– de motie-Omtzigt/Azarkan over het fraudeschandaal Novartis

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco

29 023, nr. 230

– de motie-Wassenberg c.s. over in publieke handen houden van Eneco

29 023, nr. 231

– de motie-Wassenberg/Beckerman over warmtenetten uitsluiten van mogelijke verkoop

29 023, nr. 232

– de motie-Beckerman/Wassenberg over de Staat of andere gemeenten laten kopen van aandelen

29 023, nr. 233

– de motie-Van der Lee c.s. over aanpassen van de mededingingswetgeving

29 023, nr. 234

– de motie-Moorlag c.s. over duurzame randvoorwaarden voor productie- en leveringsbedrijven

29 023, nr. 235

– de motie-Kops over behoud van banen bij de verkoop van Eneco

29 023, nr. 236

– de motie-Kops over een meerderheid van de Eneco-aandelen in Nederlandse handen houden

Stemming

14. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg

30 111, nr. 108

– de motie-Ellemeet c.s. over zorgbestuurders aanspreken op salarisstijging

Stemming

15. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

34 808, nr. 10

– de motie-Paternotte/Van der Lee over het aanscherpen van de definitie van UBO

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Initiatiefnota van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk over «Vast werk loont»

34 855, nr. 4

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over een hogere WW-premie voor flexibele arbeidscontracten

34 855, nr. 5

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over breed toepassen van de gedifferentieerde WW-premie

34 855, nr. 6

– de motie-Van Weyenberg c.s. over snel indienen van het voorstel voor de WW-premiedifferentiatie

34 855, nr. 7

– de motie-Wiersma c.s. over een meer activerende WW

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

34 851

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

34 851 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikelen 1 en 2

– amendement Van der Staaij (15) over de wettelijke plicht tot het in aanmerking nemen van de behoeften van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (invoegen artikel 2a)

– artikelen 3 en 4

– amendement Buitenweg (13) over het verlagen van de leeftijdsgrens voor toestemming

– artikel 5

– artikel 6

– amendement Van Dam c.s. (14) over drie collegeleden van de AP

– amendement Buitenweg (10) over een voordracht van de Tweede Kamer voor de AP

– artikel 7

– artikelen 8 t/m 33

– amendement Buitenweg (12) over transparantie van medewerking aan inlichtingen- en veiligheidsdiensten (invoegen artikel 33a)

– artikelen 34 t/m 41

– amendement Van Nispen/Leijten (16) over het vervallen van de uitzondering voor financiële ondernemingen

– artikel 42

– amendement Buitenweg (11,I) over het maximeren van de journalistieke exceptie

– artikel 43

– amendement Buitenweg (11,II) (invoegen artikel 43a)

– artikelen 44 t/m 54

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

De Voorzitter: mw. Buitenweg trekt haar motie op stuk nr. 17 in.

34 851, nr. 17 (ingetrokken)

– de motie-Buitenweg over democratische legitimering van het coherentiemechanisme

34 851, nr. 18

– de motie-Koopmans c.s. over hulpvaardige handhaving

34 851, nr. 19 (overgenomen)

– de motie-Koopmans c.s. over ervaringen en voornemens inzake de AVG

34 851, nr. 20

– de motie-Van Nispen over meer geld voor de Autoriteit Persoonsgegevens

34 851, nr. 21

– de motie-Van der Staaij/Van Toorenburg over duidelijke richtlijnen voor de functionaris gegevensbescherming

34 851, nr. 22

– de motie-Verhoeven/Van Toorenburg over de leeftijdsgrens in de UAVG heroverwegen

34 851, nr. 23

de motie-Verhoeven/Van Nispen over de uitvoering van de additionele taken door de AP

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Nationale Energieverkenning 2017

30 196, nr. 575

– de motie-Van der Lee c.s. over de algehele voortgang van het klimaatakkoord

30 196, nr. 576

– de motie-Van der Lee c.s. over transparantie van gehanteerde rekenmethodes

30 196, nr. 577

– de motie-Van der Lee c.s. over de financiële sector actiever betrekken bij het klimaatakkoord

30 196, nr. 578

– de motie-Jetten c.s. over een meerjarig campagneplan

30 196, nr. 579

– de motie-Jetten c.s. over een EU-doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030

30 196, nr. 580

– de motie-Wassenberg c.s. over natuur- en milieuorganisaties uitnodigen voor de sectortafels

30 196, nr. 581

– de motie-Wassenberg c.s. over klimaatdoelen periodiek aanpassen

30 196, nr. 582

– de motie-Wassenberg c.s. over inkrimping van de veestapel

30 196, nr. 583

– de motie-Dik-Faber/Agnes Mulder over evaluatie van de postcoderoosregeling

30 196, nr. 584 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber/Agnes Mulder over kleinschalige zonprojecten

30 196, nr. 585

– de motie-Agnes Mulder c.s. over betrekken van inwoners bij het klimaatakkoord

30 196, nr. 586

– de motie-Agnes Mulder c.s. over maatschappelijk draagvlak

30 196, nr. 587

– de motie-Beckerman c.s. over dwingende verduurzamingsmaatregelen voor de industrie

30 196, nr. 588

– de motie-Beckerman c.s. over meer werkgelegenheid in de groene sector

30 196, nr. 589

– de motie-Moorlag c.s. over vervuilers laten betalen voor een schone toekomst

30 196, nr. 590

– de motie-Moorlag c.s. over voldoende vakmensen voor de uitvoering van het klimaat- en energieakkoord

30 196, nr. 591

– de motie-Kops over de kosten van iedere afzonderlijke maatregel

30 196, nr. 592

– de motie-Kops over de betaalbaarheid van de stijgende energierekening

30 196, nr. 593

– de motie-Sazias c.s. over alle nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting

30 196, nr. 594

– de motie-Sazias c.s. over een evenredige verdeling van de kosten van de energietransitie

30 196, nr. 595

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Jetten over belemmerende wet- en regelgeving

20. Debat over het boek van de Vereniging Ouders van een vermoord kind «Een schaduw levenslang» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

21. Debat over fraude bij de registratie van rundvee met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

22. Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

23. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

24. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

25. VAO Participatiewet (AO d.d. 08/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg (AO d.d. 15/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 240, nr. 76

27. VSO Monitor sociale veiligheid in en rond scholen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Discriminatie (AO d.d. 14/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Mijnbouw (AO d.d. 15/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 07/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Telecommunicatie (AO d.d. 15/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (AO d.d. 22/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Toerisme (AO d.d. 07/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Innovatie (AO d.d. 08/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt (AO d.d. 07/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 126

36. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)

34 606

37. Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (antwoord 1e termijn + 2e termijn Kamer)

34 745

38. Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter)

34 812

39. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

34 803

40. Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) (Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten)

34 737

41. Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de strafbaarstelling van het belemmeren van humanitaire hulp in een niet-internationaal gewapend conflict

34 424

42. Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16)

34 852

43. Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 20XX)

Langetermijnagenda

20 en 22 maart 2018 (week 12)

– Debat over de Europese Top van 22 en 23 maart 2018

– VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 21/02)

– VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 21/02)

– VAO Bouwregelgeving en energiebesparing (AO d.d. 07/03)

– VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO d.d. 06/03)

34 815 (Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie)

34 807 (Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden)

34 821 (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)

27, 28 en 29 maart 2018 (week 13)

– Aanbieding jaarverslagen van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman (34 890)

34 618 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 873- (R2098) (Wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82))

3, 4 en 5 april 2018 (week 14)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

10, 11 en 12 april 2018 (week 15)

17, 18 en 19 april 2018 (week 16)

34 805 (Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer) + 34 806 (Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen) + 34 824 (Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland)

34 825 (Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem) + 34 826 (Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen) + 34 827 (Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer) + 34 828 (Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum) + 34 829 (Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum) + 34 830 (Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard) + 34 831 (Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland) + 34 832 (Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout) + 34 833 (Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

– VAO Kinderporno en kindermisbruik (AO d.d. 15/02)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht (Popken) (Staatssecretaris Defensie) (te agenderen na ommekomst van een brief en rapport OVV)

3. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

4. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

5. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

6. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

7. Debat over de 125 miljoen euro voor woningcorporatie Humanitas (Koerhuis) (Minister BZK)

8. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

9. Debat over belastingontwijking (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

10. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (Diertens) (Minister MZ)

11. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

12. Debat over cryptovaluta (Paternotte) (Minister Financiën)

13. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

14. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

15. Debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

16. Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen (Van Weyenberg) (Minister OCW en Minister SZW)

17. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs» (Futselaar) (Minister OCW)

18. Debat over cybersecurity (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

19. Debat over de strijd tegen het liquidatiegeweld (Van Toorenburg) (Minister J&V)

20. Debat over de Nederlandse economie na de Brexit (Paternotte) (Minister en Staatssecretaris EZK)

21. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (Minister OCW)

22. Debat over discriminatie bij uitzendbureaus (Özütok) (Minister en Staatssecretaris SZW)

23. Debat over de kerncentrale van Tihange (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

24. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

25. Debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen (Van Kent) (Staatssecretaris SZW)

26. Debat over de oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas (Markuszower) (Minister J&V) (te agenderen na ommekomst van een brief)

27. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

28. Debat over de belastingdruk voor eenverdieners (Bisschop) (Staatssecretaris Financiën)

29. Debat over de uitrol van het 5G netwerk (Paternotte) (Minister Defensie, Staatssecretaris EZK)

30. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

31. Debat over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die het Nederlandse bedrijfsleven hard zal raken (Edgar Mulder) (Staatssecretaris Financiën)

32. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

33. Debat over de zorg aan verwarde personen (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

34. Debat over woningcorporaties die winst maken op sociale huurhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

35. Debat over misstanden in varkensstallen (De Groot) (Minister LNV)

36. Debat over Schiphol en Lelystad Airport (Graus)) (Minister I&W)

37. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

38. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

39. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

40. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

41. Debat over de verhoging van de beloning van de bestuursvoorzitter van ING (Nijboer) (Minister Financien)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over belastingvoordelen voor een voormalig korpschef (Nijboer) (Minister J&V en Staatssecretaris Financiën)

2. Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders schenden (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

3. Dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft (De Graaf) (Minister J&V, Minister SZW)

4. Dertigledendebat over het referendum over de Sleepwet (Van Raak) (Minister-President)

5. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (Marijnissen) (Minister VWS)

6. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (Agema) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (Ouwehand) (Minister MZ)

8. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (Agema) (Minister MZ)

9. Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

10. Dertigledendebat over een tekort aan betaalbare huurwoningen voor mensen met een middeninkomen (Kops) (Minister BZK)

11. Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

12. Dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers (Beckerman) (Minister BZK)

13. Dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

14. Dertigledendebat over de onder curatelestelling van zorginstelling Careyn (Dijksma) (Minister VWS)

15. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

16. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

17. Dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties (Kuzu) (Minister BZK, Minister RB)

18. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen (Wassenberg) (Minister BZK)

20. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland (De Graaf) (Minister J&V)

21. Dertigledendebat over het tekort bij de invoering van de Omgevingswet (Van Tongeren) (Minister BZK)

22. Dertigledendebat over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit (Van der Lee) (Minister EZK)

23. Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven (Kröger) (Minister en Staatssecretaris I&W)

24. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

25. Dertigledendebat over de democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden (Özütok) (Minister BZK)

26. Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Leijten) (Minister-President)

27. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

28. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (Dijksma) (Minister VWS, Staatssecretaris VWS, Minister MZ)

29. Dertigledendebat over het besluit van de Verenigde Staten om de netneutraliteit af te schaffen (Azarkan) (Staatssecretaris EZK)

30. Dertigledendebat over ontgroeningsrituelen bij de krijgsmacht (Ploumen) (Staatssecretaris Defensie)

31. Dertigledendebat over de woonlasten voor huurders (Beckerman) (Minister BZK)

32. Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD (Arissen) (Minister BZK)

33. Dertigledendebat over betaalbare woonruimte voor twintigers en dertigers (Beckerman) (Minister BZK)

34. Dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames (Van der Lee) (Minister EZK)

35. Dertigledendebat over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels (Kuiken) (Minister RB)

36. Dertigledendebat over bouwlocaties voor sociale huurhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

37. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (Kröger) (Minister VWS, Staatssecretaris I&W)

38. Dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers (Baudet) (Minister BZK)

39. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (Hijink) (Minister VWS)

40. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo haar deuren moet sluiten (Kooiman) (Minister MZ)

41. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen (Futselaar) (Minister OCW)

42. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

43. Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris I&W)

44. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen (Arissen) (Minister BZK)

45. Dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet (Westerveld) (Minister VWS, Minister RB)

46. Dertigledendebat over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018 (Van Brenk) (Minister SZW)

47. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (Agema) (Minister VWS)

48. Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen (Van Dam) (Minister J&V)

49. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid «Samenwerken aan nucleaire veiligheid» (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&W)

50. Dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht (Arissen) (Minister Defensie)

51. Dertigledendebat over de snelle stijging van de zeespiegel (Sienot) (Minister I&W)

52. Dertigledendebat over de boete van het UWV voor Defensie (Gijs van Dijk) (Minister Defensie)

53. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III (Asscher) (Minister-President)

54. Dertigledendebat over de controle op de online verkoop van vlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister VWS)

55. Dertigledendebat over de kosten van het klimaatbeleid (Wassenberg) (Minister EZK)

56. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

57. Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan (Westerveld) (Minister BVO en Media)

58. Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici (Moorlag) (Minister EZK)

59. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (Agema) (Minister VWS)

60. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

61. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

62. Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs (Van Raak) (Minister J&V)

63. Dertigledendebat over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten (Özütok) (Minister BZK)

64. Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer (Laçin) (Minister I&W)

65. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (Ellemeet) (Minister VWS)

66. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

67. Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen rijksoverheid (Kuiken) (Minister BZK)

68. Dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken (Leijten) (Minister Financiën)

69. Dertigledendebat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

70. Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

71. Dertigledendebat over voldoende middelen voor de politie (Kuiken) (Minister J&V)

72. Dertigledendebat over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor investeringsbeschermingsverdragen tussen Nederland en EU-lidstaten (Alkaya) (Minister BuHa-OS)

73. Dertigledendebat over wachttijden bij de spoedeisende hulp van ziekenhuizen (Dijksma) (Minister MZ)

74. Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

75. Dertigledendebat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 26 maart 2018 van 12.30 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie en het werkprogramma van de Europese Commissie

Recesperiodes

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Naar boven