Agenda opgesteld 3 oktober 2014

A OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 7 oktober

14.00 uur

Woensdag 8 oktober

10.15 uur

Donderdag 9 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies inzake art. 23 Grondwet

De Voorzitter: dhr. Rog verzoekt zijn motie op stuk nr. 34 aan te houden.

31 135, nr. 34 (aangehouden)

– de motie-Rog c.s. over de zorgplicht

31 135, nr. 35 (aangehouden)

– de motie-Rog/Van Meenen over toezicht en handhaving

31 135, nr. 36

– de motie-Rog/Van Meenen over School at Sea

31 135, nr. 37

– de motie-Van Meenen/Jasper van Dijk over leerlingenvervoer

31 135, nr. 38

– de motie-Ypma/Straus over het toelatingsbeleid

31 135, nr. 39 (aangehouden)

– de motie-Bisschop/Voordewind over recht op een plaats in het onderwijs

31 135, nr. 40

– de motie-Jasper van Dijk over de beslissing tot verzelfstandiging

31 135, nr. 41 (aangehouden)

– de motie-Voordewind/Bisschop over artikel 5b Leerplichtwet

31 135, nr. 42 (aangehouden)

– de motie-Voordewind c.s. over «de laatste school van de richting»

31 135, nr. 43 (aangehouden)

– de motie-Voordewind/Bisschop over de gemeentelijke opheffingsnormen

31 135, nr. 44 (aangehouden)

– de motie-Straus c.s. over de ongelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs

31 135, nr. 45 (aangehouden)

– de motie-Straus/Ypma over afstandsonderwijs

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

33 974, nr. 4

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij het EU-voorstel: Instelling controleur procedurewaarborgen bij Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF COM (2014) 340

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Stemming

5. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

De Voorzitter: mw. Thieme wenst haar motie op stuk nr. 24 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 000, nr. 24 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Thieme/Pechtold over presenteren van een kader voor de hervorming van het belastingstelsel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bewegingsonderwijs

De Voorzitter: dhr. Van Nispen wenst zijn moties op stuk nrs. 104 en 105 te wijzigen. Mw. Ypma wenst haar motie op stuk nr. 107 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 234, nr. 102

– de motie-Van Veen/Ypma over minimaal twee uur bewegingsonderwijs

30 234, nr. 103

– de motie-Van Veen over de vakleraren bewegingsonderwijs

30 234, nr. 104 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Nispen over een rapportage over de verbeteringen en de resultaten

30 234, nr. 105 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Nispen over duidelijkheid over de uitvoering

30 234, nr. 106

– de motie-Rog/Bruins Slot over een rapportage over de afgesproken doelen

30 234, nr. 107 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ypma c.s. over sportdeelname van kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Tbs

De Voorzitter: mw. Berndsen-Jansen verzoekt haar motie op stuk nr. 178 aan te houden. Mw. Kooiman wenst haar motie op stuk nr. 176 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 452, nr. 174

– de motie-Helder over niet opnieuw opleggen van tbs

29 452, nr. 175

– de motie-Helder over behandeling in penitentiaire inrichtingen

29 452, nr. 176 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kooiman c.s. over onaangekondigde inspectiebezoeken

29 452, nr. 177

– de motie-Oskam c.s. over de Rooyse Wissel

29 452, nr. 178 (aangehouden)

– de motie-Berndsen-Jansen/Oskam over onafhankelijk onderzoek

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO AMvB Stelselvernieuwing rechtsbijstand

31 753, nr. 87

– de motie-Van Nispen/Schouw over de hogere uitgaven aan rechtsbijstand

31 753, nr. 88

– de motie-Van Nispen/Schouw over de sociale advocatuur

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

33 957

Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes

33 957 (bijgewerkt t/m amendement nr.12)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Aukje de Vries (11)

– onderdeel B

– amendement Merkies (8,I)

  • Indien 8 verworpen:

  • – amendement Van Hijum (7)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m F

– amendement Van Hijum (12)

– amendement Merkies (8,II)

– onderdeel G

– onderdelen H t/m L

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes

33 957, nr. 9

– de motie-Aukje de Vries c.s. over ontzien van kleinere partijen

33 957, nr. 10

– de motie-Merkies over contacten tussen toezichthouders en de sector

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

34 000-IV, nr. 11

– de motie-Van Raak over onderzoek naar stemmen kopen op Sint-Maarten

34 000-IV, nr. 12

– de motie-Fritsma over niet eeuwig voor de Antillen blijven zorgen

34 000-IV, nr. 13

– de motie-Fritsma over de benoeming van de nieuwe Rijksvertegenwoordiger

34 000-IV, nr. 14

– de motie-Segers/Hachchi over actief overleg over wetsvoorstellen

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

33 902

Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a)

33 902 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, aanhef

– amendement Verhoeven (9)

– amendement Agnes Mulder (7)

– amendement Klever (8)

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

13. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Telecommunicatiewet

33 902, nr. 10

– de motie-Verhoeven over informatie vóór het moment van toestemming

14. Gezamenlijke behandeling van:

34 000 I

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015

34 000 IIIA t/m C

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015

15. Debat over de situatie m.b.t. aardbevingen in Groningen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

27 428, nr. 269

16. VSO Aanpak alternatieven doden van eendagshaantjes met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 659, nr. 125

17. VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 05/03) + VSO Concept-convenant met staatsbosbeheer met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (AO d.d. 25/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Veiligheidsonderwerpen (AO d.d. 26/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 983

20. Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet)

33 900

21. Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (re- en dupliek)

33 673

22. Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken alsmede enkele andere wijzigingen

32 889

23. Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

32 855

24. Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

33 947

25. Wijziging van de Visserijwet 1963 (elektronische toestemming sportvisserij)

Langetermijnagenda

14, 15 en 16 oktober (week 42)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Economie en Innovatie) (XIII)

– Debat over de agenda van de Europese Top (15 oktober)

– VAO HSL-Zuid/Fyra (AO d.d. 11/09)

– VAO Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) (AO d.d. 10/09)

– VSO Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (27 428, nr. 288)

– VAO Decentrale energie, (AO d.d. 23/09)

– VAO Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (AO d.d. 24/09)

– VAO Kinderopvang (AO d.d. 01/10)

33 978 (Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een Minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT))

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

33 713 (Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve))

33 946 (Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering en in verband met enkele wijzigingen van technische aard (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa))

34 017 (Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT))

33 964 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen)) (re- en dupliek)

Herfstreces: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014 (week 43)

28, 29 en 30 oktober (week 44)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel landbouw en Natuur) (XIII)

– Begroting Infrastructuur & Milieu (XII)

– Begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII)

– VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30 373, nr. 50)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid))

4, 5 en 6 november (week 45)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst» (33 898, nr. 1)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) +

33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen)

33 882 (Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast)

11, 12 en 13 november (week 46)

– Begroting Defensie (X) (12/13 November)

– Belastingplan 2015

33 738 (Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten))

33 796 (Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 873 (Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233))

33 904 (Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging», waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer)

33 948 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs))

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

18, 19 en 20 november (week 47)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V) (19/20 november)

– Begroting BuHa-OS (XVII) (19/20 november)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

25, 26 en 27 november (week 48)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

2, 3 en 4 december (week 49)

9, 10 en 11 december (week 50)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Debat over het verslag van de Nationale ombudsman over 2012 en 2013

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering) (te agenderen na ontvangst van het kabinetsstandpunt over een drietal uitvoeringstoetsen van het CVZ)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS) (antwoord 1e termijn + re-en dupliek)

2. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + Minister EZ + Staatssecretaris I&M)

3. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (staatssecretaris + Minister VWS)

4. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

5. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

6. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

7. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

8. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Fin.)

9. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

10. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

11. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ) (voorafgegaan door een brief)

12. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

13. Debat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

14. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

15. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (Minister VWS)

16. Debat over het bericht «Schippers zet NZA onder druk» (Bruins Slot) (Minister VWS)

17. Debat over terugkerende Syriëgangers (Bontes) (Minister V&J)

18. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (Staatssecretaris VWS)

19. Debat over het conflict over de kwaliteit van scholing in de kinderopvang binnen het BKK (Heerma) (Minister SZW)

20. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

21. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

22. Debat over de bedreigde terminale thuiszorg (Van Weyenberg) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS en Minister SZW)

23. Debat over de bescherming van tolken (Sjoerdsma) (Staatssecretaris V&J en Minister Defensie)

24. Debat over de toekomst van de accountancy (Nijboer) (Minister van Financien)

25. Debat over de moord op Theo van Gogh (Wilders) (Minister BZK en Minister V&J)

26. Debat over de gang van zaken m.b.t. het onderzoek naar giftige stoffen bij Defensie (Hachchi) (Minister Defensie)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ, Minister Defensie)

2. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

3. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen en over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Merkies/Omtzigt) (Staatssecretaris en Minister Financiën, Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

5. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

8. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (Klein) (Minister SZW)

11. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (Minister W&R en Minister OCW)

12. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

14. Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen (Klein) (Minister SZW)

15. Dertigledendebat over de zienswijzen vanuit Groningen over de gaswinning (Agnes Mulder) (Minister EZ)

16. Dertigledendebat over het vertrouwen van advocaten in het justitiebeleid van het kabinet (Schouw) (Minister en Staatssecretaris V&J)

17. Dertigledendebat over de voortgang van het herstel van woningen in Groningen (Van Veldhoven) (Minister EZ)

18. Dertigledendebat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

19. Dertigledendebat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

20. Dertigledendebat over de stijgende topinkomens in de ouderenzorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over de regierol van de zorgverzekeraars in het zorgstelsel (Klever) (Minister VWS)

22. Dertigledendebat over de ontwikkelingen met betrekking tot het vormen van een megaprovincie (Bosma) (Minister BZK)

23. Dertigledendebat over de salarisverhoging voor topmanagers van ABN AMRO (Van Hijum) (Minister van Financiën)

24. Dertigledendebat over problemen met Wajongers op de arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister SZW)

25. Dertigledendebat over de sterk gedaalde dieselverkoop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

26. Dertigledendebat over gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers (Van Hijum) (Staatssecretaris Veiligheid & Justitie)

27. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (Bruins Slot) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over de huurstijging (Karabulut) (Minister W&R)

29. Dertigledendebat over het oordeel van de commissie MER over het luchthavenbesluit Lelystad (Hachchi) (Staatssecretaris I&M)

30. Dertigledendebat over het gebruik van giftige verf bij Defensie (Hachchi) (Minister Defensie)

31. Dertigledendebat over meer vrouwen in topfuncties (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

32. Dertigledendebat over de aanbestedingen bij de Nationale Politie (Oskam) (Minister V&J)

33. Dertigledendebat over het verlies aan banen in het gevangeniswezen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

34. Dertigledendebat over het toelaten van uitgeprocedeerde asielzoekers in het kader van het kinderpardon (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

35. Dertigledendebat over de «Grenseffectentoets» (Graus) (Minister van EZ)

36. Dertigledendebat over de subsidie voor windmolens op zee (Van Tongeren) (Minister EZ)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 13 oktober van 10.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Wet aanpassing financieel toetsingskader (33 972)

Maandag 27 oktober van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS voor 2015

Maandag 27 oktober van 11.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Financien over het Belastingplan 2015 (34 002)

Maandag 3 november van 9.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Personeel van de begroting Defensie voor 2015

Maandag 3 november van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Materieel van de begroting Defensie voor 2015

Maandag 3 november van 17.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Jeugd van de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie voor 2015

Maandag 17 november van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het onderdeel Politie van de begroting voor 2015

Maandag 2 december van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over de Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Raak over het Nederlandse Gemenebest (33 689)

Recesperiodes

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Spreektijden

begrotingsbehandeling

(incl. de Algemene Financiële

Beschouwingen)

(Stand van zaken

per 3 oktober)

VVD:

374

minuten

PvdA:

350,5

minuten

SP:

223

minuten

CDA:

195

minuten

PVV:

205

minuten

D66:

193

minuten

ChristenUnie:

131

minuten

GroenLinks:

126

minuten

SGP:

119,5

minuten

PvdD:

120

minuten

50PLUS/Baay-Timmerman:

60

minuten

50PLUS/Klein:

60

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

50

minuten

Van Vliet:

30

minuten

Naar boven