Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019

Agenda opgesteld 7 december 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 11 december

14.00 uur

Woensdag 12 december

10.15 uur

Donderdag 13 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO reactie op het rapport «Merchants of misery»

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 1006 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

28 286, nr. 1005

– de motie-Ouwehand over geen financiering voor bedrijven die aan MHP leveren

28 286, nr. 1006 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over aanpassen van het handelsbeleid

28 286, nr. 1007

– de motie-Bromet over deelname aan een imvo-convenant door toeleveringsbedrijven

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

35 066, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn

28 286, nr. 1008

– de motie-Wassenberg over een einde maken aan rashondenshows

28 286, nr. 1009

– de motie-Wassenberg over onderzoek naar het terugdringen van impulsaankopen van dieren

28 286, nr. 1010

– de motie-Wassenberg over een verplichte cursus voor toekomstige hondeneigenaren

28 286, nr. 1011

– de motie-Wassenberg over een verbod op de handel in dieren via internetplatforms

28 286, nr. 1012

– de motie-De Groot/Von Martels over een landelijk expertisecentrum voor complexe honden

28 286, nr. 1013 (ingetrokken)

– de motie-Moorlag/Von Martels over terugdringen van het fokken van «designerdieren»

28 286, nr. 1014

– de motie-Moorlag/Von Martels over in Europees verband terugdringen van de fok van designerdieren

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO bijgestelde onderzoekskaders van de Onderwijsinspectie

35 000 VIII, nr. 141

– de motie-Van Raan over vermelding van het convenant over sponsoring in schoolplannen

35 000 VIII, nr. 142

– de motie-Westerveld c.s. over duidelijk onderscheid tussen de rollen van de onderwijsinspectie

35 000 VIII, nr. 143

– de motie-Rog over een kwalitatief onderzoek naar zij-instroom

35 000 VIII, nr. 144

– de motie-Rog/Bisschop over door het bevoegd gezag laten bepalen wie als gesprekspartner optreedt

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

35 007

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

35 007 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

De Voorzitter: dhr. Azarkan wenst zijn amendement op stuk nr. 12 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– gewijzigd amendement Nijboer/Stoffer (8,I) over het terugdraaien van de aanpassing rentemaatstaf (wijzigen opschrift)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Nijboer/Stoffer (8,III)

– amendement Futselaar (10) over het blijven gelden van het mbo-rentepercentage op mbo-lening

  • NB. Indien 8 en 10 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 8,IV.

– onderdeel A

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Nijboer/Stoffer (8,IV)

  • NB. Indien 8 en 10 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 8,IV.

– onderdeel C

– artikel I

– artikel II

– gewijzigd amendement Nijboer/Stoffer (8,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000

35 007, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Futselaar over niet verslechteren van de voorwaarden van de ov-studentenkaart

35 007, nr. 14

– de motie-Westerveld c.s. over het instellen van een maximumrenteplafond

35 007, nr. 15

– de motie-Westerveld c.s. over de inkomenseffecten voor oud-studenten bij een ingekorte aflostermijn

35 007, nr. 16

– de motie-Westerveld c.s. over hogere inkomsten terug laten vloeien naar het onderwijs

35 007, nr. 17

– de motie-Westerveld c.s. over geen rente doorberekenen in de jokerjaren

35 007, nr. 18

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over de opbrengst van de hogere rentekosten beschikbaar stellen voor studenten

35 007, nr. 19

– de motie-Van der Molen/Bruins over in kaart te brengen van het totaalbedrag aan studieschuld

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nationaal Programma Groningen

De Voorzitter: dhr. Sienot wenst zijn motie op stuk nr. 542 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 529, nr. 537

– de motie-Beckerman c.s. over recht op inspectie op korte termijn

33 529, nr. 538

– de motie-Beckerman c.s. over meer geld voor het toekomstperspectief van Groningen

33 529, nr. 546 (gewijzigd, was nr. 539)

– de gewijzigde motie-Beckerman c.s. over geen verplichting tot cofinanciering voor provincie en gemeenten

33 529, nr. 540

– de motie-Kops over schrappen van duurzaamheids- en klimaatprojecten

33 529, nr. 541

– de motie-Van der Lee over de verbindingslijnen qua governance tussen de drie operaties

33 529, nr. 542 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Sienot c.s. over geen middelen uit het NPG inzetten voor schadeherstel

33 529, nr. 543

– de motie-Sienot c.s. over het militair vlieggebied EHD 42 gebruiken voor windmolenparken op zee

33 529, nr. 544

– de motie-Akerboom/Beckerman over prioriteit voor het inspecteren en versterken van woningen

33 529, nr. 545

– de motie-Akerboom over geen subsidie voor energiebronnen zoals mestvergisting en houtstook

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Klimaat en energie

De Voorzitter: mw. Beckerman wenst haar motie op stuk nr. 251 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 813, nr. 250

– de motie-Beckerman/Wassenberg over niet in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in Roermond

32 813, nr. 251 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beckerman c.s. over voor 1 juli duidelijkheid voor alle Limburgers met mijnbouwschade

32 813, nr. 252

– de motie-Akerboom/Van Raan over de ongeschiktheid van het poldermodel voor effectief klimaatbeleid

32 813, nr. 253

– de motie-Akerboom over geen subsidies voor mestvergisting

32 813, nr. 254

– de motie-Akerboom over geen subsidie voor pelletkachels en biomassaketels

32 813, nr. 255

– de motie-Van der Lee over uitstijgen boven het regeerakkoord

32 813, nr. 256

– de motie-Sienot/Agnes Mulder over het inzetten van het Joint Project Mechanism

32 813, nr. 257

– de motie-Moorlag over de gevolgen van de energietransitie voor de positie van werknemers

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bouwopgave

32 847, nr. 455

– de motie-Koerhuis/Ronnes over meer ruimte om te bouwen voor gemeenten boven Amsterdam en rondom Utrecht

32 847, nr. 456

– de motie-Ronnes/Koerhuis over daadwerkelijk overprogrammeren in harde plancapaciteit

32 847, nr. 457

– de motie-Van Eijs over opschorten van bouwprojecten op de Ladder van duurzame verstedelijking

32 847, nr. 458

– de motie-Smeulders c.s. over concrete doelstellingen voor het aantal studentenwoningen

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de gang van zaken rondom het bouwtoezicht

28 325, nr. 183

– de motie-Beckerman over privatisering in het bouwtoezicht uit de wet halen

28 325, nr. 184 (overgenomen)

– de motie-Koerhuis c.s. over het bestuursakkoord verwerken in het verdere wetstraject

28 325, nr. 185

– de motie-Koerhuis/Beckerman over de Kamer informeren over de lopende inventarisaties van probleemvloeren en brandgevaarlijke gevels

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 231

Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)

– artikelen I t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet herziening partneralimentatie

34 231, nr. 16

– de motie-Buitenweg over expliciet onderzoek naar het overschrijden van de termijn van vijf jaar

34 231, nr. 17

– de motie-Buitenweg over een onderzoek naar het wegnemen van obstakels

Stemming

15. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

De Voorzitter: dhr. van Dam wenst zijn motie op stuk nr. 46 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 000 VI, nr. 46 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Dam c.s. over inzicht in de inzet van de politie op het vlak van verkeershandhaving

15. VSO Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist (32 620, nr. 217) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

16. VAO Financiële markten (AO d.d. 08/11)met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen (AO d.d. 08/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 29/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Wijkverpleging (AO d.d. 14/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Landbouw- en Visserijraad d.d. 17 en 18 december 2018 (AO d.d. 11/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

21. VSO Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet (34 111, nr. 25) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 28/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Spoorveiligheid/ERTMS (AO d.d. 04/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Spoorordening (AO d.d. 06/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. Debat over de Europese Top van 13 en 14 december 2018 met maximum spreektijden van:

10 minuten voor VVD, PVV, CDA en D66;

7 minuten voor GroenLinks, SP en PvdA;

5 minuten voor ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK en Forum voor Democratie

26. Debat over de evaluatie van de Politiewet 2012 met maximum spreektijden van 8 minuten per fractie

27. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

34 420

28. Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (1e termijn Kamer)

34 857

29. Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten

34 864

30. Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet)

35 013

31. Wijziging van de Crisis-en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik

35 009

32. Wijziging van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken met het oog op het toepassen van niet-doelgebonden subsidiecriteria

34 918

33. Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan

35 035, nr. 3

34. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

18, 19 en 20 december (week 51)

– Debat over de Najaarsnota 2018 (35 095, nr. 1)

– VAO Meerjarig Financieel Kader (AO d.d. 08/11),

– VAO Chroom-6 bij Defensie (AO d.d. 07/11)

– VAO Artikel 100 Nederlandse deelname aan anti-ISIS coalitie en situatie in Syrië (AO d.d. 22/11)

– VAO Stand van zaken erf- en schenkbelasting (AO d.d. 25/09)

– VAO Luchtvaart (AO d.d. 05/12)

– VSO Concept ministeriële regeling betreffende minimaliseren gaswinning uit het Groningenveld (34 957, nr. 48)

34 534 (Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)) (voortzetting)

35 071 (Aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren)

week 52, week 1 en 2

Kerstreces

15, 16 en 17 januari (week 3)

– VAO Visserij (AO d.d. 06/12)

34 956 (Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen)

34 608 (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie))

34 997 (Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen))

22, 23 en 24 januari (week 4)

34 935 (Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers)

34 930 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder))

35 010 (Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren)

29, 30 en 31 januari (week 5)

34 853-R2096 (Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194))

34 959 (Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid en inzake het herstel van een omissie in de innovatiebox (Wet spoedreparatie fiscale eenheid)

5, 6 en 7 februari (week 6)

– Debat over de Staat van de Europese Unie

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 606 (Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 861 (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

34 837 (Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

2. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

3. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

4. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

5. Debat over extremistisch geweld (Markuszower) (Minister J&V)

6. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

7. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

8. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

9. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

10. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

11. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

12. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

13. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

14. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

15. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

16. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

17. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

18. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

19. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

20. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

21. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

22. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

23. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

24. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

25. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

26. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

27. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

28. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

29. Debat over insectensterfte in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

30. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

31. Debat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

32. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

33. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (Minister OCW)

34. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

35. Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen (Van Dam) (Minister J&V)

36. Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (Dik-Faber) (Minister LNV)

37. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister VWS)

38. Debat over de rapporten inzake het WODC (Buitenweg) (Minister J&V)

39. Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim (Bruins) (Minister I&W, Staatssecretaris Defensie)

40. Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s (De Graaf) (Minister J&V)

41. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

42. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

43. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

44. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

45. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

46. Debat over vaccinatie in Nederland (Hijink) (Staatssecretaris VWS)

47. Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte (Sienot) (Minister I&W)

48. Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

49. Debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken (Alkaya) (Minister Financiën)

50. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW)

51. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

52. Debat over Chroom 6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

53. Debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning (Beckerman) (Minister EZK)

54. Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid (Van der Molen) (Staatssecretaris BZK)

55. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

56. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

57. Debat over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten die mogelijk in de gevangenis verder geradicaliseerd zijn (Van Toorenbrug) (Minister J&V, Minister RB)

58. Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit (Omtzigt) Minister BuZa)

59. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (Van Gerven) (Minister MZ)

60. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (Minister BuZa, Minister J&V)

61. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

62. Debat over het bericht dat de bescherming van defensiemedewerkers tegen chroom-6 onvoldoende zou zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

63. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

64. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

65. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leven» (Bergkamp) (Minister VWS)

66. Debat over spionage door Rusland (Verhoeven) (Minister Defensie, Minister BZK, Minister BuZa)

67. Debat over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant (Buitenweg) (Minister J&V)

68. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

69. Debat over de relatie van Nederland met Saudi-Arabië (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

70. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

71. Debat over de LHBTI-monitor 2018 (Özütok) (Minister OCW, Minister J&V)

72. Debat over Nederlandse militaire steun aan Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

73. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

74. Debat over het toezicht op medische implantaten (Ellemeet) (Minister MZ)

75. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

76. Debat over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt (Nijboer) (Staatssecretaris Financiën)

77. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

2. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

3. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

5. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

6. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

7. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

8. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

9. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Van Kooten-Arissen) (Minister MZ)

10. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

11. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

12. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

14. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

15. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

16. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

17. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

18. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

19. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan de ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

20. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

21. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

22. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

23. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

25. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

26. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

27. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

28. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

29. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

30. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

31. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

32. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

33. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

34. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

35. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

36. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

37. Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken (Van Raak) (Minister-President)

38. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

39. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (Minister OCW)

40. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (Minister OCW)

41. Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

42. Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden (Özütok) (Staatssecretaris BZK, Staatssecretaris SZW)

43. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

44. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering (Thieme) (Minister-President, Minister BuHa-OS)

45. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

46. Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht (Van Raan) (Minister I&W)

47. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

48. Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond (Ellemeet) (Minister MZ, Staatssecretaris EZK)

49. Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering (Van Raan) (Minister EZK)

50. Dertigledendebat over het nieuwe akkoord met Shell en ExxonMobil over de gaswinning en Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

51. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector (Van Raan) (Minister Financiën, Minister BuHa-OS)

52. Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

53. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

54. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (Ellemeet) (Minister MZ)

55. Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden (Kuzu) (Minister BuZa)

56. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (Agema) (Minister VWS)

57. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (Van Brenk) (Minister SZW)

58. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (Van Gerven) (Minister MZ)

59. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

60. Interpellatiedebat over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Van Rooijen) (Minister Financiën)

61. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (Van Rooijen) (Minister SZW)

62. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen (Diertens) (Staatssecretaris VWS)

63. Dertigledendebat over de uitzetting van asielkinderen Lili en Howick (Azarkan) (Staatssecretaris J&V)

64. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

65. Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen (Beckerman) (Minister EZK)

66. Dertigledendebat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis (Nijboer) (Minister Financiën)

67. Dertigledendebat over de arbeidsvoorwaarden bij de politie (Baudet) (Minister J&V)

68. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

69. Dertigledendebat over het lekken van olie- en gasputten (Van der Lee) (Minister EZK)

70. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie in 2019 met meer dan 10 euro per maand stijgt (Ellemeet) (Minister MZ)

71. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (Minister OCW)

72. Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

73. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (Dik-Faber) (Minister VWS)

74. Dertigledendebat over subsidies voor windmolenparken (Kops) (Minister EZK)

75. Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (Smeulders) (Minister SZW)

76. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

77. Dertigledendebat over grenzen aan het investeren in verduurzaming door woningcorporaties (Beckerman) (Minister BZK)

78. Dertigledendebat over het actieplan «Slim en duurzaam» van de luchtvaartsector (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

79. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (Van Gerven) (Minister MZ)

80. Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

81. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

82. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

83. Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

84. Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

85. Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets (Van Raan (Minister I&W)

86. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

87. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok) (Minister BuZa, Staatssecretaris BZK)

88. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

89. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar was (Van Gerven) (Minister MZ)

90. Dertigledendebat over personeelsgegevens en kunstmatige intelligentie op de werkvloer (Alkaya) (Minister BZK, Staatssecretaris EZK)

91. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

92. Dertigledendebat over ongelijkheid in onderwijskansen in Nederland (Westerveld) (Minister BVO en Media)

93. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister BVO en Media)

94. Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld) (Minister VWS)

95. Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen (Nijboer) (Minister BZK)

96. Dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit (Futselaar) (Minister OCW)

97. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

98. Dertigledendebat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV)

99. Dertigledendebat over patiëntenstops in de zorg (Hijink) (Minister MZ)

100. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

101. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

102. Dertigledendebat over de onderhandelingen inzake het Klimaatakkoord (Van der Lee) (Minister EZK)

103. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (Arno Rutte) (Minister VWS)

104. Dertigledendebat over het gebruik van vervuilde grond bij nieuwbouwprojecten (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

105. Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk (Van Gerven) (Minister MZ)

106. Dertigledendebat over gezondheidsrisico’s als gevolg van klimaatverandering (Kröger) (Staatssecretaris I&W, Staatssecretaris VWS)

107. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab (Agema) (Minister MZ)

108. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

109. Dertigledendebat over het niet halen van de CO2-doelstelling (Van Raan) (Minister EZK)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 10 december van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet «Big Farma: niet gezond!» (34 834)

Maandag 17 december van 14.00 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Ellemeet: «Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg» (Kamerstuk 34 948)

Recesperiodes

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Voorjaarsreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Herfstreces 2019: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020