Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 26 januari 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 30 januari

14.00 uur

Woensdag 31 januari

10.15 uur

Donderdag 1 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de onafhankelijkheid van het onderzoeksinstituut WODC

28 844, nr. 136

– de motie-Van Nispen over de beïnvloeding of manipulatie van andere onderzoeken

28 844, nr. 137

– de motie-Van Nispen over externe onderzoeken zonder tussenkomst naar de Kamer sturen

28 844, nr. 138 (aangehouden)

– de motie-Groothuizen c.s. over het WODC laten aansluiten bij het LOWI

28 844, nr. 139 (aangehouden)

– de motie-Krol over wettelijke verankering van de onafhankelijke positie van onderzoek

28 844, nr. 140 (ingetrokken)

– de motie-Buitenweg over de juridische status van publieke kennisorganisaties

28 844, nr. 141

– de motie-Kuiken/Van Nispen over transparantie over aanpassingen in rapporten

28 844, nr. 142 (aangehouden)

– de motie-Van der Graaf/Groothuizen over de Gedragscode Wetenschapsbeoefening

28 844, nr. 143

– de motie-Azarkan over het jaarlijkse functioneringsgesprek van topambtenaren

28 844, nr. 144

– de motie-Azarkan over een verklaring naar eer en geweten

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 652

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage

34 652 (bijgewerkt t/m amendement nr. 24)

De Voorzitter: mw. Van Eijs wenst haar amendement op stuk nummer 15 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– amendement Beckerman c.s. (13,I&II) over het verder uitbreiden van de taken van de huurcommissie inzake geliberaliseerde huurovereenkomsten (wijziging opschrift en invoegen artikelen aI en bI)

 • Indien 13 verworpen:

 • – amendement Koerhuis (17,I&II) over het behouden van middenhuurwoningen in de vrije sector (wijziging opschrift en invoegen artikel 0I)

 • – amendement Ronnes (18,I&II) over het beoordelen van een huurverlagingsvoorstel in de vrije sector (wijziging opschrift en invoegen artikel 0I)

– amendement Nijboer (19,I&II) over verlenging van de termijn voor het laten beoordelen van de aanvangshuurprijs (wijziging opschrift en invoegen artikel 0I)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Beckerman c.s. (13,III) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdelen B t/m D

– amendement Beckerman c.s. (13,IV) (invoegen onderdeel Da)

– onderdeel E

– gewijzigd amendement Van Eijs/Koerhuis (24) over een gedifferentieerd tarief voor veelgebruikers in de afgelopen drie kalenderjaren

– onderdeel F

– onderdeel G

– amendement Beckerman c.s. (13,V)

– onderdeel H

– onderdelen I en J

– amendement Beckerman c.s. (13,VI) (invoegen onderdelen J0a en J00a)

 • Indien 13 verworpen:

 • – amendement Koerhuis (17,III) (invoegen onderdeel J0a)

– amendement Beckerman c.s. (13,VII) (invoegen onderdeel Mb)

– onderdeel N

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

34 652, nr. 20

– de motie-Beckerman c.s. over de huurprijsbescherming

34 652, nr. 21

– de motie-Beckerman c.s. over consequenties uit alle uitspraken van de Huurcommissie

34 652, nr. 22

– de motie-Kops over niet doorberekenen van de verhuurderheffing

34 652, nr. 23 (overgenomen)

– de motie-Van Eijs/Koerhuis over kostendekkende leges

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

32 849, nr. 115

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan de Afdeling advisering van de Raad van State

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

34 867, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 793

Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de opname van een taakomschrijving voor commissievoorzitters

– voorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde

34 793, nr. 5

– de motie-Öztürk over een videoscheidsrechter

34 793, nr. 6

– de motie-Öztürk over een jaarlijkse evaluatie van commissievoorzitters

34 793, nr. 7

– de motie-Öztürk over een jaarlijkse evaluatie van de Kamervoorzitter

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 627

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

34 627 (bijgewerkt t/m amendement nr. 39)

De Voorzitter: dhr. Bosman wenst zijn amendement op stuk nr. 7 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, aanhef

– amendement Dik-Faber/Jetten (28,I) over full disclosure

– amendement Moorlag c.s. (24,I) over een rendementseis van tenminste 45% voor kolencentrales vanaf 2021

– amendement Moorlag (25,I) over een rendementseis van tenminste 48% voor kolencentrales vanaf 2031

 • NB. Indien nrs. 24 en 25 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 25,I.

– onderdeel A

– onderdelen B t/m I

– amendement Dik-Faber/Jetten (28,II)

– onderdeel J

– onderdelen K t/m O

– gewijzigd amendement Van der Lee/Van Tongeren (21,I) over mogelijke flexibele bijdrage netwerkbedrijven

– onderdeel P

– onderdelen Q t/m AC

– amendement Agnes Mulder/Jetten (29,I) over transparant financieel beleid

– onderdeel AG

– amendement Dik-Faber/Jetten (28,III) (invoegen onderdelen AG0a t/m AG0000a)

– amendement Moorlag c.s. (24,II) (invoegen onderdeel AGA)

– amendement Moorlag (25,II) (invoegen onderdeel AGA)

 • NB. Indien nrs. 24 en 25 beide worden aangenomen, worden de teksten van het voorgestelde artikel 69, eerste lid, in elkaar verwerkt en wordt verder geen uitvoering gegeven aan 25,II.

– onderdelen Aga t/m AJ

– amendement Dik-Faber/Jetten (28,IV)(invoegen AJa)

– onderdelen AK en AL

– artikel I

– artikel II, onderdelen A t/m J

– amendement Van der Lee/Van Tongeren (20) over het toevoegen van veiligheid en betrouwbaarheid aan het begrip kwaliteit

– onderdeel K

– onderdelen La en M

– amendement Wassenberg (26) over bevoegdheden van de gasnetbeheerder

– amendement Wassenberg (27,I) over gasloos als nieuw norm

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Van Tongeren (17,I) over het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen

  • Indien 27 en 17 verworpen:

  • – gewijzigd amendement Jetten c.s. (39,I) over het afschaffen van de gasaansluitplicht

– onderdeel N

– onderdelen O t/m R

– gewijzigd amendement Van der Lee/Van Tongeren (21,II)

– onderdeel S

– onderdelen T en U

 • Indien 27 en 17 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jetten c.s. (39,II)(invoegen onderdeel Ua)

– amendement Agnes Mulder/Jetten (29,II)

– onderdeel Ua

– onderdelen V t/m AL

– artikel II

– artikelen III t/m XIII

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Van Tongeren (17,II)(Invoegen artikel XIIIA)

– artikelen XIV t/m XV

– amendement Wassenberg (27,II)(invoegen artikel XVa)

 • Indien 27 en 17 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jetten c.s. (39,III) (invoegen artikel XVa)

– artikelen XVI t/m XVIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

De Voorzitter: de aanwezige leden van de fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen artikel I, onderdeel AJ, en artikel II, onderdeel AL, te hebben gestemd.

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet

34 627, nr. 30

– de motie-Dik-Faber over de kosten van verkabeling van hoogspanningskabels

34 627, nr. 31

– de motie-Dik-Faber/Jetten over transparantie over de herkomst van elektriciteit

34 627, nr. 32

– de motie-Beckerman c.s. over kosteloze verwijdering van gasaansluitingen voor huishoudens

34 627, nr. 33

– de motie-Beckerman c.s. over een campagne over verduurzamingsmogelijkheden

34 627, nr. 34

– de motie-Kops over de kosten van energietransitie

34 627, nr. 35

– de motie-Kops over een nieuw energie- en klimaatakkoord

34 627, nr. 36

– de motie-Van der Lee c.s. over een eerlijker verdeling van bekabelingskosten

34 627, nr. 37 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren/Van der Lee over niet méér gas winnen uit kleine velden

34 627, nr. 38

– de motie-Van Tongeren c.s. over de herkomst van aardgas en biogas transparanter maken

34 627, nr. 40

– de motie-Moorlag c.s. over het vermijden van onnodige investeringen

34 627, nr. 41

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Bisschop over de verantwoordelijkheid voor de laadapparatuur

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

34 781

Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen

34 781 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– amendement Moorlag (9,I) over het vervallen van de gasaansluitplicht voor alle gebouwen

– artikel I

– amendement Moorlag (9,II)

– artikel II

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij!

24 515, nr. 413

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over de vijf punten van het Manifest Schuldvrij!

24 515, nr. 414

– de motie-Jasper van Dijk over boeteregimes van de overheid

24 515, nr. 415

– de motie-Jasper van Dijk over blokkeren van het schuldhulpverleningstraject

24 515, nr. 416 (aangehouden)

– de motie-Van Brenk c.s. over indammen van buitensporige rentes

24 515, nr. 417

– de motie-Van Brenk over rentetarieven voor sociale kredietverlening

24 515, nr. 418

– de motie-Nijboer c.s. over een verbod op winst van incassobureaus

24 515, nr. 419

– de motie-Kuzu c.s. over een aangescherpt afsluitingsbeleid voor drinkwater en wifi

14. Debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

15. Debat over de digitale berichtenbox Mijnoverheid met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

16. Dertigledendebat over de lastendruk in de zorg met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

17. Dertigledendebat over de afname van de insectenpopulatie in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

18. Dertigledendebat over het rapport van de commissie-Van der Meer over de rechtsbijstand met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

19. VAO Externe veiligheid (AO d.d. 18/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28 099, nr. 55

20. VSO over uitvoering van de motie van de leden Van Eijs en Kröger inzake het proactief aanbieden van een bloedonderzoek met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 14/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs (AO d.d. 17/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2016 (AO d.d. 17/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Mestbeleid/Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (AO d.d. 23/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Landbouw-en Visserijraad (AO d.d. 24/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 764

26. Wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen

34 032

27. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

34 769

28. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties in verband met het vergroten van de transparantie van het toezicht op financiële markten (Wet transparant toezicht financiële markten)

34 770

29. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26) (Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie)

33 861

30. Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen (2e termijn)

34 666

31. Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen)

34 753

32. Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)

Langetermijnagenda

6, 7 en 8 februari (week 6)

– VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 18/01)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

34 723 (Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet))

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 735 (Wet accreditatie op maat))

34 543 (Wet uitvoering antidopingbeleid))

34 755 (Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling van vouchers))

13, 14 en 15 februari (week 7)

34 740 (Wet modernisering faillissementsprocedure)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 743 (Wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in verband met de uitvoering van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (mariene goed-engineering))

34 742-R2091 (Goedkeuring van de op 18 oktober 2013 te Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.4(8) (Trb. 2014, 46 en 144))

34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) + 34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)

20, 21 en 22 februari (week 8)

34 761 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam)

34 737 (Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de strafbaarstelling van het belemmeren van humanitaire hulp in een niet-internationaal gewapend conflict)

23 februari t/m 5 maart 2018 (week 9)

– krokusreces

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen) ((antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 558 (voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)) (voortzetting)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (voortzetting)

34 618 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak) (voortzetting)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol (Jetten) (Minister I&W)(te agenderen na ommekomst 2e kabinetsreactie)

3. Debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU (Tony van Dijck) (Minister Financiën) (te agenderen na kabinetsreactie)

4. Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht (Popken) (Staatssecretaris Defensie) (te agenderen na ommekomst van een brief en rapport OVV)

5. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

6. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

7. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

8. Debat over het rapport van de RSJ over de re-integratie van gedetineerden (Van Toorenburg) (Minister RB)

9. Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (Peters) (Minister VWS)

10. Debat over de Nationale Energieverkenning 2017 (Van Tongeren) (Minister EZK)

11. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

12. Debat over het bericht dat de Raad van State de gaswinningsbesluiten Groningen vernietigt (Beckerman) (Minister EZK)

13. Debat over het rapport van de Europese Rekenkamer over de steunoperatie aan Griekenland (Tony van Dijck) (Minister Financiën)

14. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Sjoerdsma) (Minister OCW, Minister J&V, Minister SZW)

15. Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

16. Debat over de 125 miljoen euro voor woningcorporatie Humanitas (Koerhuis) (Minister BZK)

17. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

18. Debat over belastingontwijking (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

19. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (Diertens) (Minister MZ)

20. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

21. Debat over cryptovaluta (Paternotte) (Minister Financiën)

22. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

23. Debat over de informele Europese Top van 23 februari 2018 (Minister-President)

24. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

25. Debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

26. Debat over het bericht: «Eén op de drie vindt partnergeweld acceptabel» (Van Toorenburg) (Minister RB en Minister VWS)

27. Debat over de Turkse aanval op Syrië (De Roon) (Minister BuZa)

28. Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen (Van Weyenberg) (Minister OCW en Minister SZW)

29. Debat over fraude bij de registratie van rundvee (Lodders) (Minister LNV)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

2. Dertigledendebat over belastingvoordelen voor een voormalig korpschef (Nijboer) (Minister J&V en Staatssecretaris Financiën)

3. Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater (Laçin) (Minister I&W)

4. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg

(Ellemeet) (Minister BZK, Minister VWS)

5. Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders schenden (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

6. Dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft (De Graaf) (Minister J&V, Minister SZW)

7. Dertigledendebat over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco (Wassenberg) (Minister EZK)

8. Dertigledendebat over het referendum over de Sleepwet (Van Raak) (Minister-President)

9. Dertigledendebat over gestolen atoomgeheimen (Van Raak) (Minister BZK, Minister BuZa, Minister Defensie)

10. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings (Marijnissen) (Minister VWS)

11. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (Marijnissen) (Minister VWS)

12. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (Agema) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (Minister OCW)

14. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (Ouwehand) (Minister MZ)

15. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (Agema) (Minister MZ)

16. Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

17. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (Minister BVO en Media)

18. Dertigledendebat over een tekort aan betaalbare huurwoningen voor mensen met een middeninkomen (Kops) (Minister BZK)

19. Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

20. Dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers (Beckerman) (Minister BZK)

21. Dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

22. Dertigledendebat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

23. Dertigledendebat over de onder curatelestelling van zorginstelling Careyn (Dijksma) (Minister VWS)

24. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

25. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

26. Dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties (Kuzu) (Minister BZK, Minister RB)

27. Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater (Arissen) (Staatssecretaris I&W)

28. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

29. Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen (Wassenberg) (Minister BZK)

30. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland (De Graaf) (Minister J&V)

31. Dertigledendebat over het tekort bij de invoering van de Omgevingswet (Van Tongeren) (Minister BZK)

32. Dertigledendebat over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit (Van der Lee) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven (Kröger) (Minister I&W, Staatssecretaris I&W)

34. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet een referendum over afschaffing van het referendum zou blokkeren (Wassenberg) (Minister BZK)

35. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

36. Dertigledendebat over de democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden (Özütok) (Minister BZK)

37. Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Leijten) (Minister-President)

38. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

39. Dertigledendebat over het maximum aantal vluchten op Schiphol (Graus) (Minister I&W)

40. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (Dijksma) (Minister VWS, Staatssecretaris VWS, Minister MZ)

41. Dertigledendebat over het besluit van de Verenigde Staten om de netneutraliteit af te schaffen (Azarkan) (Staatssecretaris EZK)

42. Dertigledendebat over ontgroeningsrituelen bij de krijgsmacht (Ploumen) (Staatssecretaris Defensie)

43. Dertigledendebat over de woonlasten voor huurders (Beckerman) (Minister BZK)

44. Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD (Arissen) (Minister BZK)

45. Dertigledendebat over betaalbare woonruimte voor twintigers en dertigers (Beckerman) (Minister BZK)

46. Dertigledendebat over een bijdrage van de Staat in de reorganisatiekosten van de NAM (Nijboer) (Minister EZK)

47. Dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames (Van der Lee) (Minister EZK)

48. Dertigledendebat over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels (Kuiken) (Minister RB)

49. Dertigledendebat over bouwlocaties voor sociale huurhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

50. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (Kröger) (Minister VWS, Staatssecretaris I&W)

51. Dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers (Baudet) (Minister BZK)

52. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (Hijink) (Minister VWS)

53. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo haar deuren moet sluiten (Kooiman) (Minister MZ)

54. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen (Futselaar) (Minister OCW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 26 maart 2018 van 13.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie en het werkprogramma van de Europese Commissie

Recesperiodes

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019