Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 8 december 2017

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 12 december

Woensdag 13 december

Donderdag 14 december

Stemmingen

34 775-XVI, nr. 32

34 775-XVI, nr. 33

34 775-XVI, nr. 34

34 775-XVI, nr. 35

34 775-XVI, nr. 36

34 775-XVI, nr. 37 (gewijzigd)

34 775-XVI, nr. 38

34 775-XVI, nr. 39

34 775-XVI, nr. 40

34 775-XVI, nr. 41

34 775-XVI, nr. 42

34 775-XVI, nr. 43

Stemmingen

34 717

Stemmingen

34 717, nr. 10

34 717, nr. 11

34 717, nr. 12

34 717, nr. 13

34 717, nr. 14

34 717, nr. 15

34 717, nr. 16

34 717, nr. 17 (aangehouden)

34 717, nr. 18

34 717, nr. 19

34 717, nr. 20

34 717, nr. 21

Stemmingen

34 775-VIII, nr. 36 (gewijzigd en nader gewijzigd)

34 775-VIII, nr. 37

34 775-VIII, nr. 38 (aangehouden)

34 775-VIII, nr. 39

34 775-VIII, nr. 40

34 775-VIII, nr. 41 (aangehouden)

34 775-VIII, nr. 42

34 775-VIII, nr. 43

34 775-VIII, nr. 44

34 775-VIII, nr. 45

34 775-VIII, nr. 46

34 775-VIII, nr. 47

34 775-VIII, nr. 48

34 775-VIII, nr. 49

34 775-VIII, nr. 50

Stemmingen

34 775-VIII, nr. 65

34 775-VIII, nr. 66

34 775-VIII, nr. 67

34 775-VIII, nr. 68

34 775-VIII, nr. 69

34 775-VIII, nr. 70

34 775-VIII, nr. 71

34 775-VIII, nr. 72

34 775-VIII, nr. 73

34 775-VIII, nr. 74

34 775-VIII, nr. 75

34 775-VIII, nr. 76

34 775-VIII, nr. 77

34 775-VIII, nr. 78

34 775-VIII, nr. 79

34 775-VIII, nr. 80

34 775-VIII, nr. 81

34 775-VIII, nr. 82

34 775-VIII, nr. 83

34 775-VIII, nr. 84

34 775-VIII, nr. 85

34 775-VIII, nr. 86

34 775-VIII, nr. 87

34 775-VIII, nr. 88

34 775-VIII, nr. 89 (aangehouden)

34 775-VIII, nr. 90

34 775-VIII, nr. 91

34 775-VIII, nr. 92

34 775-VIII, nr. 93 (aangehouden)

34 775-VIII, nr. 94

34 775-VIII, nr. 95

34 775-VIII, nr. 96

34 775-VIII, nr. 97

34 775-VIII, nr. 98

34 775-VIII, nr. 99

34 775-VIII, nr. 100 (gewijzigd)

34 775-VIII, nr. 101

34 775-VIII, nr. 102

34 775-VIII, nr. 103

34 775-VIII, nr. 104

34 775-VIII, nr. 105

34 775-VIII, nr. 106

Stemming

25 268, nr. 153

Stemmingen

33 037, nr. 235

33 037, nr. 236

33 037, nr. 237

33 037, nr. 238 (aangehouden)

33 037, nr. 239

33 037, nr. 240

33 037, nr. 241

33 037, nr. 242

33 037, nr. 243 (aangehouden)

33 037, nr. 244

33 037, nr. 245

33 037, nr. 246

Stemming

34 775-X, nr. 44

Stemmingen

34 775-XIII, nr. 15

34 775-XIII, nr. 16

34 775-XIII, nr. 17

34 775-XIII, nr. 18

34 775-XIII, nr. 19

34 775-XIII, nr. 20

34 775-XIII, nr. 21 (aangehouden)

34 775-XIII, nr. 22

34 775-XIII, nr. 23 (overgenomen)

34 775-XIII, nr. 24

34 775-XIII, nr. 25

34 775-XIII, nr. 26

34 775-XIII, nr. 27 (overgenomen)

34 775-XIII, nr. 28

34 775-XIII, nr. 29

34 775-XIII, nr. 30

34 775-XIII, nr. 31

34 775-XIII, nr. 32

34 775-XIII, nr. 33

34 775-XIII, nr. 34

34 775-XIII, nr. 35

34 775-XIII, nr. 36

34 775-XIII, nr. 37

34 775-XIII, nr. 38

34 775-XIII, nr. 39

34 775-XIII, nr. 40

34 775-XIII, nr. 41

34 775-XIII, nr. 42

34 775-XIII, nr. 43

34 775-XVI

34 775-XIII

34 779

34 736

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor VWS over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

De Voorzitter: dhr. Peters wenst zijn motie op stuk nr. 37 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Westerveld over de voorkeur voor bovenregionale subsidierelaties

– de motie-Westerveld over de pleegzorgvergoeding na het 18de levensjaar

– de motie-Westerveld/Kooiman over altijd loon- en prijsbijstelling uitkeren

– de motie-Westerveld over de rechten van vluchtelingenkinderen

– de motie-Westerveld/Özütok over de democratische controle op de uitgave van middelen

– de gewijzigde motie-Peters c.s. over de best passende vorm van contractering

– de motie-Kooiman/Westerveld over sluitende basistarieven

– de motie-Kooiman over de topinkomens van bestuurders

– de motie-Raemakers c.s. over een kindervragenuur

– de motie-Raemakers/Dijksma over de werving van nieuwe pleegouders

– de motie-Kuzu over perverse prikkels in het systeem

– de motie-Kuzu over gezinnen met een migrantenachtergrond

4. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van een ILUC-richtlijn inzake brandstofkwaliteit

34 717 (bijgewerkt t/m amendement nr. 22)

– artikel I, onderdelen A t/m P

– amendement Ziengs/Von Martels (22) over het niet limiteren van niet-conventionele biobrandstoffen die aan de duurzaamheidseisen voldoen

– onderdeel Q

– onderdelen R t/m AA

– artikel I

– artikelen II t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Implementatie ILUC-richtlijn inzake brandstofkwaliteit

– de motie-Wassenberg over geen palmolie en sojaolie gebruiken voor biobrandstoffen

– de motie-Wassenberg over verlaging van het aandeel voedselbrandstoffen in de tank

– de motie-Wassenberg/Van Raan over minder vliegen ter verduurzaming van de luchtvaart

– de motie-Van Aalst over het schrappen van de bijmengverplichting voor alle biobrandstoffen

– de motie-Van Eijs/Dik-Faber over het meenemen van ILUC in de emissieberekeningen

– de motie-Von Martels/Van Eijs over sturen op CO2-reductie van verschillende biobrandstoffen

– de motie-Von Martels over ingaan op de ontwikkeling van CO2-reductie in de rapportage Energie voor Vervoer

– de motie-Ziengs over het niet verlagen van de limiet op conventionele biobrandstoffen

– de motie-Kröger c.s. over vanaf 2021 geen palmolie en soja meer gebruiken voor biobrandstoffen

– de motie-Kröger over geen groei van het gebruik van palmolie en soja als biobrandstoffen

– de motie-Kröger over maximaal 2% hernieuwbare-brandstofeenheden

– de motie-Kröger over de jaarverplichting op maximaal 10% houden

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor OC&W over het begrotingsonderdeel Media

De Voorzitter: mw. Westerveld wenst haar motie op stuk nr. 36 te wijzigen en nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de nader gewijzigde motie-Westerveld/Van den Hul over de mediawijsheid onder senioren en volwassenen

– de motie-Westerveld/Van den Hul over de mate van democratische controle door regionale omroepen

– de motie-Westerveld/Van den Hul over programma's toegankelijk maken voor mensen met een audiovisuele beperking

– de motie-Westerveld c.s. over de website van de Tweede Kamer

– de motie-Kwint over extra middelen uit de rijksbegroting voor de publieke omroep

– de motie-Kwint c.s. over het btw-tarief op digitale media

– de motie-Kwint c.s. over bij de publieke omroep niet meer verdienen dan een Minister

– de motie-Kwint over het terugdringen van het aantal voorlichters in overheidsdienst

– de motie-Van den Hul/Westerveld over het ondervangen van het financiële tekort bij de NPO

– de motie-Van den Hul over de financiering van lokale omroepen uit fondsen voor innovatie en samenwerking

– de motie-Van den Hul c.s. over de onzekere flexpositie van personeel bij de publieke omroep

– de motie-Van den Hul c.s. over de effecten van de btw-verhoging voor gedrukte media

– de motie-Kuzu/Öztürk over diversiteitsbeleid bij de NPO

– de motie-Kuzu/Öztürk over het cross-checkinitiatief uit Frankrijk

– de motie-Kuzu/Öztürk over inspraak van jongeren in de besluitvorming bij de NPO

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

De Voorzitter: dhr. Bisschop wenst zijn motie op stuk nr. 100 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Beertema over de neutraliteit van het leraarschap

– de motie-Beertema over de startsalarissen van leraren in het primair onderwijs

– de motie-Beertema over het Nederlands als onderwijs- en cultuurtaal –

– de motie-Beertema over een Nederlandse vlag in Nederlandse onderwijsinstellingen

– de motie-Rudmer Heerema over de uitgaven per programma inzichtelijk maken

– de motie-Westerveld c.s. over het toepassen van een kasschuif

– de motie-Westerveld/Özdil over het wettelijke collegegeld betalen

– de motie-Westerveld/Van den Hul over de voorlichting over het zijinstromen

– de motie-Westerveld c.s. over aangepaste klassen voor kinderen met een ernstige beperking

– de motie-Westerveld over versterking van de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs

– de motie-Westerveld/Futselaar over hoge werkdruk bij scholieren en studenten

– de motie-Özdil over het Promovendi Netwerk Nederland

– de motie-Özdil/Futselaar over het niet verhogen van de rente op de studielening

– de motie-Özdil over studeren in het buitenland

– de motie-Rog over 9 miljoen euro voor lente- en zomerscholen

– de motie-Kuik c.s. over nadere vooropleidingseisen aan mbo'ers

– de motie-Kwint/Futselaar over ongelijke kansen in het onderwijs bestrijden

– de motie-Kwint c.s. over de vrijwillige ouderbijdrage

– de motie-Kwint/Özdil over begeleiden van mbo-studenten bij hun start op de arbeidsmarkt

– de motie-Futselaar over een vergoeding voor leden van opleidingscommissies

– de motie-Futselaar/Özdil over de rente op het studievoorschot

– de motie-Van Meenen over de toepassing van de urennorm in het mbo

– de motie-Van Meenen over de toepassing van de urennorm in het voortgezet onderwijs

– de motie-Van den Hul c.s. over de salariskloof tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs

– de motie-Van den Hul c.s. over fiscale belemmeringen voor kindcentra

– de motie-Van den Hul over zelfredzaamheid op de arbeidsmarkt

– de motie-Van den Hul over seksuele weerbaarheid op scholen

– de motie-Bruins/Van der Molen over extra middelen voor fundamenteel onderzoek

– de motie-Bruins/Van der Molen over extra middelen voor toegepast onderzoek en innovatie

– de motie-Bruins c.s. over bevordering voltijdaanstelling en grotere deeltijdaanstelling

– de motie-Bruins/Rog over verbetering van de kwaliteit van het techniekonderwijs in het vmbo

– de motie-Van Raan c.s. over werkdruk en welzijnsaspecten van leraren

– de motie-Van Raan over het hernieuwde curriculum van het vak economie

– de motie-Van Raan over een dagje zonder vlees op school

– de motie-Wassenberg over stoppen met subsidie aan het BRPC

– de gewijzigde motie-Bisschop over compensatie van het groen onderwijs

– de motie-Bisschop/Rog over vergelijkbaarheid van eindtoetsen

– de motie-Bisschop over de evaluatie van de eindtoets

– de motie-Kuzu over monitoren van besteding en effecten extra middelen

– de motie-Kuzu over voorkomen van kansenongelijkheid

– de motie-Kuzu over het effect van de tienjaarsrente bij een studielening

– de motie-Kuzu over ouders betrekken bij de overgang van kinderen naar het speciaal onderwijs

8. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

– de motie-Futselaar/Van den Hul over minder inzet van deurwaarders door DUO

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

– de motie-Grashoff over het actieprogramma niet naar de Europese Commissie sturen voordat de Kamer erover heeft kunnen debatteren

– de motie-Grashoff c.s. over een plan van aanpak tegen mestfraude

– de motie-Moorlag over een bindende gedragscode

– de motie-Moorlag over een effectievere aanpak van systematische mestfraude

– de motie-Futselaar/Grashoff over de norm voor nitraat op de zuidelijke zandgronden

– de motie-Ouwehand/Grashoff over het handhaven van de vergunningsvoorwaarden en dierrechten

– de motie-Ouwehand/Grashoff over het wegnemen van de structurele fraudedruk

– de motie-Ouwehand over het handhaven van de regels bij mestscheiding en -verwerking

– de motie-Lodders/Geurts over de randvoorwaarden voor het toepassen van bodemverbeteraars

– de motie-Geurts c.s. over voorkómen dat gezonde melkveebedrijven omvallen

– de motie-Geurts/Dik-Faber over pluimveemest

– de motie-Geurts over behoud van de regeling equivalente maatregelen

10. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

– de motie-Belhaj c.s. over versterken van de diversiteit

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018

– de motie-Graus over afzien van invoering van fosfaatrechten

– de motie-Graus over herwinbaar maken van dierlijke mestgrond, bouw- en energiestoffen

– de motie-Graus over het uitrijden en benutten van dierlijke mest

– de motie-Graus/Madlener over een nulmeting van de insectenstand

– de motie-Graus over een diervriendelijk registratiesysteem voor landbouwhuisdieren

– de motie-Graus/Helder over strafbaar stellen van het slaan van dieren

– de motie-Graus over een houdverbod voor recidivistische dierenbeulen

– de motie-Graus over dierenrechten waarborgen in de Grondwet

– de motie-Graus over behoud van het Dierenwelzijnsteam van de NVWA

– de motie-Lodders c.s. over de voortgang van de Impulsagenda Greenport 3.0

– de motie-Grashoff c.s. over een concrete afbouwstrategie voor glyfosaat

– de motie-Grashoff c.s. over de groei van de geitenhouderij begrenzen

– de motie-Grashoff/De Groot over afspraken over de bestrijding van mestfraude

– de motie-Geurts c.s. over het World Food Center

– de motie-Geurts/Ziengs over hergebruik van puin van agrarische gebouwen

– de motie-Futselaar/Grashoff over de urgentie van de aanpak van stalbranden

– de motie-Futselaar over een verbod op verkoop van zuivelproducten onder de inkoopprijs

– de motie-Futselaar/Grashoff over reduceren van de geurhinder door de agrarische sector

– de motie-De Groot c.s. over een definitie van kringlooplandbouw

– de motie-De Groot c.s. over monitoring van natuur, biodiversiteit en landschap

– de motie-Moorlag/Bisschop over een nationaal landbouw- en natuurakkoord

– de motie-Moorlag over verbetering van de leefbaarheid in de topkrimpregio

– de motie-Moorlag/Grashoff over een programma voor de reductie van dierlijke voedingsproducten

– de motie-Dik-Faber c.s. over een pilot gebiedsgerichte maatregelen

– de motie-Dik-Faber/De Groot over het Deltaplan Biodiversiteit

– de motie-Dik-Faber/De Groot over verlenging van de extra ondersteuning voor SZH

– de motie-Bisschop c.s. over levering van gegevens ten behoeve van de teeltonderzoeken

– de motie-Bisschop/Graus over versoepeling van de invoering van de Fosfaatwet

– de motie-Bisschop/Graus over het gebruik van fosfaatkunstmest op snijmais

12. Debat over de Europese Top van 14 en 15 december 2017 met maximum spreektijden van:

VVD, PVV, CDA en D66:

10

minuten

GroenLinks, SP en PvdA:

7

minuten

ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK en Forum voor Democratie:

5

minuten

13. VAO Post (AO d.d. 06/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

14. Artikel 100 brief inzake verlenging Nederlandse bijdrage Minusma (Mali) met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie (plenaire afronding in één termijn)

15. Artikel 100 brief inzake Nederlandse bijdrage aan Resolute Support (Afghanistan) in 2018 met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie (plenaire afronding in één termijn)

16. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

17. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (inclusief Klimaat uit de begroting I&W en exclusief Elektrisch vervoer en Digitale overheid)

18. Wijziging van de Wet kabelbaaninstallaties in verband met Verordening (EU) nr. 2016/424 van het Europees parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG (PbEU 2016, L 81)

19. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere strafrechtelijke wetten met het oog op het aanbrengen van enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk

Langetermijnagenda

19, 20 en 21 december (week 51)

– Debat over de Najaarsnota 2017 (34 385)

– VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 22/11)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 23/11)

– VSO over de Eritrese diasporabelasting in Europa (22 831, nr. 131)

– VAO GGZ (AO d.d. 29/11)

– VAO Arbeidsomstandigheden – Handhaving (AO d.d. 29/11)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Begroting Koning (I) + Algemene Zaken (IIIA t/m C)

– Stemmingen over alle begrotingen

20 december 2017 t/m 15 januari 2018 (week 52 en week 1 en 2)

– kerstreces

16, 17 en 18 januari 2018 (week 3)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 691 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet))

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

34 793 (Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de opname van een taakomschrijving voor commissievoorzitters)

34 627 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie))

34 716 (voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester)

34 558 (voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)

34 770 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26) (Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie))

34 652 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage)

23, 24 en 25 januari 2018 (week 4)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 769 (Wet transparant toezicht financiële markten)

34 618 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak)

30 en 31 januari, 1 februari 2018 (week 5)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

6, 7 en 8 februari (week 6)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

13, 14 en 15 februari (week 7)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 740 (Wet modernisering faillissementsprocedure)

20, 21 en 22 februari (week 8)

34 761 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam)

23 februari t/m 5 maart 2018 (week 9)

– krokusreces

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (28 286, nr. 902)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen) ((antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 652 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage)

34 617 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken)

34 723 (Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet))

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol (Jetten) (Minister I&W)(te agenderen na ommekomst 2e kabinetsreactie)

3. Debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU (Tony van Dijck) (Minister Financiën)(te agenderen na kabinetsreactie)

4. Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht (Popken) (Staatssecretaris Defensie) (te agenderen na ommekomst van een brief en rapport OVV)

5. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

6. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

7. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

8. Debat over de digitale berichtenbox Mijnoverheid (Omtzigt) (Staatssecretaris Financien en Staatssecretaris BZK)

9. Debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (Kuik) (Minister VWS)

10. Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden (Van Toorenburg) (Minister RB)

11. Debat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie (Kröger) (Minister EZK)

12. Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (Peters) (Minister VWS)

13. Debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

14. Debat over de Nationale Energieverkenning 2017 (Van Tongeren) (Minister EZK)

15. Debat over een experiment met soepelere bijstandsregels in Amsterdam (Nijkerken-De Haan) (Staatssecretaris SZW)

16. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

17. Debat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

18. Debat over het bericht dat de Raad van State de gaswinningsbesluiten Groningen vernietigt (Beckerman) (Minister EZK)

19. Debat over het rapport van de Europese Rekenkamer over de steunoperatie aan Griekenland (Tony van Dijck) (Minister Financiën)

20. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Sjoerdsma) (Minister OCW, Minister J&V, Minister SZW)

21. Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

22. Debat over de 125 miljoen euro voor woningcorporatie Humanitas (Koerhuis) (Minister BZK)

23. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

24. Debat over belastingontwijking (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

25. Debat over de onafhankelijkheid van het onderzoeksinstituut WODC (Van Nispen) (Minister J&V)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

2. Dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden (Van Raan) (Staatssecretaris I&W)

3. Dertigledendebat over het geneesmiddel Orkambi voor de behandeling van taaislijmziekte (Agema) (Minister MZ)

4. Dertigledendebat over Oost-Europese chauffeurs die maandenlang leven in hun cabine (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Minister I&W)

5. Dertigledendebat over de instroom van 60-plussers in de WIA (Van Brenk) (Minister SZW)

6. Dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij! (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW, Minister RB)

7. Dertigledendebat over de afname van de insectenpopulatie in Nederland (Ouwehand) (Minister LNV)

8. Dertigledendebat over belastingvoordelen voor een voormalig korpschef (Nijboer) (Minister J&V en Staatssecretaris Financiën)

9. Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater (Lacin) (Minister I&W)

10. Dertigledendebat over de lastendruk in de zorg (Marijnissen) (Minister MZ)

11. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg

(Ellemeet) (Minister BZK, Minister VWS)

12. Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders schenden (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

13. Dertigledendebat over uitfasering van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (Ouwehand) (Minister LNV)

14. Dertigledendebat over het rapport van de commissie-Van der Meer over de rechtsbijstand (Van Nispen) (Minister RB)

15. Dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft (De Graaf) (Minister J&V, Minister SZW)

16. Dertigledendebat over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco (Wassenberg) (Minister EZK)

17. Dertigledendebat over het referendum over de Sleepwet (Van Raak) (Minister-President)

18. Dertigledendebat over gestolen atoomgeheimen (Van Raak) (Minister BZK, Minister BuZa, Minister Defensie)

19. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings (Marijnissen) (Minister VWS)

20. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (Marijnissen) (Minister VWS)

21. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (Agema) (Minister VWS)

22. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (Minister OCW)

23. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (Ouwehand) (Minister MZ)

24. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (Agema) (Minister MZ)

25. Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

26. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (Minister BVO en Media)

27. Dertigledendebat over een tekort aan betaalbare huurwoningen voor mensen met een middeninkomen (Kops) (Minister BZK)

28. Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

29. Dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers (Beckerman) (Minister BZK)

30. Dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over de onder curatelestelling van zorginstelling Careyn (Dijksma) (Minister VWS)

33. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

34. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

35. Dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties (Kuzu) (Minister BZK, Minister RB)

36. Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater (Arissen) (Staatssecretaris I&W)

37. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

38. Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen (Wassenberg) (Minister BZK)

39. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland (De Graaf) (Minister J&V)

40. Dertigledendebat over het tekort bij de invoering van de Omgevingswet (Van Tongeren) (Minister BZK)

41. Dertigledendebat over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit (Van der Lee) (Minister EZK)

42. Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven (Kröger) (Minister I&W, Staatssecretaris I&W)

43. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet een referendum over afschaffing van het referendum zou blokkeren (Wassenberg) (Minister BZK)

44. Interpellatie-Grashoff over het bericht dat het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn pas volgend jaar met de Kamer kan worden besproken (Minister LNV)

45. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 11 december van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor I&W over het MIRT

Maandag 11 december 2017 van 14.00 uur tot 18.00

Van de vaste commissie voor BZK over de begrotingsonderdelen Wonen en Ruimtelijke ordening

Maandag 5 februari 2018 van 14.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over het werkprogramma van de Europese Commissie

Recesperiodes

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(stand van zaken per

8 december 2017)

VVD:

226

minuten

PVV:

101

minuten

CDA:

117

minuten

D66:

103

minuten

GroenLinks:

80

minuten

SP:

93

minuten

PvdA:

80

minuten

ChristenUnie:

45

minuten

PvdD:

35

minuten

50PLUS:

75

minuten

SGP:

32

minuten

DENK:

36

minuten

Forum voor Democratie:

75

minuten