Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 17 maart 2016

Agenda Dinsdag 22 maart 2016

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Stemmingen

33 962

Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

33 962, J

Motie van het lid Van Hattem (PVV) c.s. om in de uitwerking van de AMvB's geen maatregelen op te nemen voor het versoepelen van mogelijkheden voor de vestiging van asielzoekerscentra, moskeeën en windturbineparken

33 962, K

Motie van het lid Meijer (SP) c.s. over de termijn van inwerkingtreding

33 962, L

Motie van het lid Stienen (D66) c.s. over aandacht voor grensoverschrijdende aspecten en mondiale opgaven in de Nationale Omgevingsvisie

33 962, M

Motie van het lid Vos (GroenLinks) c.s. over het uit de huidige wet- en regelgeving overnemen van de beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen

33 962, N

Motie van het lid Vos (GroenLinks) c.s. over het opnemen van instructieregels in de uitvoeringsregels

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

33 582

Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

34 089

Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES)

34 292

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34)

II debat

34 156

Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren)

III debat incl. eventuele stemming

34 401

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord)

IV korte heropening (t.b.v. het indienen van een gewijzigde motie Van Apeldoorn incl. stemming over de gewijzigde motie)

34 300

Algemene financiële beschouwingen

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

34 129

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel

2. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

34 251

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen