33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

N MOTIE VAN HET LID VOS C.S.

Voorgesteld 15 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering maar een beperkt aantal omgevingswaarden op nationaal niveau wil vaststellen,

overwegende, dat het aan decentrale overheden wordt overgelaten om aanvullende omgevingswaarden of regels ten aanzien van andere aspecten te stellen,

overwegende, dat zonder nadere regels of normen niet gegarandeerd kan worden dat de kwaliteit van de leefomgeving tenminste behouden blijft,

verzoekt de regering instructieregels als «vangnet» op te nemen in de uitvoeringsregels, zodat decentrale overheden in ieder geval regels moeten stellen op het gebied van geluid, geur, landschappelijke waarden en natuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vos

Strik

Stienen

Lintmeijer

Meijer

Bikker

Ganzevoort

Teunissen

Naar boven