33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

M MOTIE VAN HET LID VOS C.S.

Voorgesteld 15 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat regels over het verlenen en weigeren van omgevingsvergunningen (beoordelingsregels) niet langer op wettelijk niveau zullen zijn geregeld,

van mening dat deze regels van groot belang zijn voor de wijze waarop besluiten over vergunningplichtige activiteiten in de fysieke leefomgeving worden genomen en dus voor het beschermingsniveau dat tenminste moet worden gehandhaafd,

verzoekt de regering de beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen in de uitvoeringsregelgeving zoveel mogelijk ongewijzigd over te nemen uit de huidige wet- en regelgeving en ervoor te zorgen dat eventuele herformulering niet tot verslechtering van het beschermingsniveau leidt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vos

Strik

Stienen

Lintmeijer

Bikker

Ganzevoort

Meijer

Teunissen

Naar boven