33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

L MOTIE VAN HET LID STIENEN C.S.

Voorgesteld 15 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de kwaliteit van de leefomgeving en de bescherming daarvan zich niet door grenzen laat bepalen;

overwegende, dat er bij de implementatie van de Omgevingswet ruime aandacht dient te zijn voor zowel grensoverschrijdende aspecten van de inrichting van de fysieke leefomgeving als voor mondiale opgaven zoals het tegengaan van klimaatverandering (in relatie tot het klimaatakkoord gesloten te Parijs 2015), behoud van biodiversiteit en de afhankelijkheid van schaarse grondstoffen;

verzoekt de regering bij het opstellen van de nationale omgevingsvisie uiteen te zetten hoe de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van bovengenoemde doelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stienen

Backer

Teunissen

Meijer

Bikker

Vos

Naar boven