Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2012, 640AMvB

Besluit van 7 december 2012 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, alsmede van de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk de bijlage uit het Transactiebesluit 1994 en van enige andere besluiten in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van 15 november 2012, nr. 316659;

Gelet op de artikelen 2, vijfde lid, en 22, tweede lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de artikelen 257b, 257ba en 572, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering en artikel 74c van het Wetboek van Strafrecht;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 28 november 2012, nr. W.03.12.0469/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, uitgebracht mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2012, nr. 329570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden:

     

Afdeling A. Verkeer te land

     

Categorie-indeling B:

     

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

     

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

     

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

     

4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

     

5 – Voetgangers;

     

6 – Overige weggebruikers;

     

7 – Gezagvoerders/schippers;

     

8 – Een ieder.

       
     

NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen

     

Feit

Artikel

Tarief in euro per feit en per categorie

         

1

2

3

4

5

6

7

8

     

Nummers K 006 – K 175: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); Reglement Rijbewijzen (RR)

                 

K

010

 

als weggebruiker geen gevolg geven aan een door een opsporingsambtenaar ter zake van het verkeer op de weg gegeven aanwijzing

12 lid 1 WVW 1994

360

360

250

140

100

140

   

K

025

 

als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is

36 lid 3 sub d WVW 1994

40

40

40

         
     

het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan

40 lid 1 WVW 1994

               

K

030

a

– een motorrijtuig

 

130

130

90

       

130

K

030

b

– de aanhangwagen

 

130

130

90

       

130

K

035

 

het ongeldig verklaarde kentekenbewijs niet binnen de bepaalde termijn inleveren bij de minister van Infrastructuur en Milieu

57 lid 3 WVW 1994

             

220

     

als houder van een kentekenbewijs niet op eerste vordering van een daartoe aangewezen persoon dat bewijs of één of meer delen van dat bewijs overgeven, omdat (voor) het voertuig waarvoor het kentekenbewijs is afgegeven

                 

K

040

a

– de verschuldigde belastingen en rechten niet zijn voldaan

60 lid 1 sub a WVW 1994

             

130

K

040

b

– niet voldoet aan de bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 gestelde eisen

60 lid 1 sub b WVW 1994

             

130

K

040

e

– niet voldoet aan de in het kentekenbewijs vermelde voorschriften

60 lid 2 WVW 1994

             

130

     

voor een kentekenplichtig motorrijtuig van 3500 kg of minder

                 

K

045

a

– is geen keuringsbewijs afgegeven

72 lid 1 WVW 1994

130

           

130

K

045

b

– heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

72 lid 2 sub b WVW 1994

130

           

130

     

voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen van meer dan 3500 kg

                 

K

046

a

– is geen keuringsbewijs afgegeven

72 lid 1 WVW 1994

390

           

390

K

046

b

– heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

72 lid 2 sub b WVW 1994

390

           

390

     

als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs

                 

K

060

a

– niet voldoet aan de gestelde eisen

107 lid 2 sub a WVW 1994

45

45

30

         

K

060

e

– zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken

107 lid 2 sub b WVW 1994

90

90

60

         

K

060

c

– niet behoorlijk leesbaar is

107 lid 2 sub c WVW 1994

90

90

60

         
                         
     

Noot K 065 serie: Indien bestuurder in bezit van Nederlands rijbewijs afgegeven voor 19-01-2013 dan zijn op grond van overgangsrecht tot 19-01-2013 geldende bepalingen van toepassing. Indien bewoner uit EG, Europese Economische Ruimte of Zwitserland afkomstig is en in het bezit van geldig rijbewijs A 1 dan toegestaan met een leeftijd vanaf 16 jaar, A2 dan leeftijd vanaf 18 jaar en A dan leeftijd vanaf 20 jaar

                 

K

065

a

als bestuurder beneden de 18 jaar een motorrijtuig besturen (buitenlander met rijbewijs) (vervalt m.i.v. 19-01-2013)

110 lid 1 WVW 1994

130

130

           

K

065

c

als 17 jarige bestuurder in het bezit van een rijbewijs B een motorrijtuig van de rijbewijscategorie B besturen terwijl naast de bestuurder geen in de begeleiderpas vermelde begeleider zit

110 WVW 1994 jo. 173k lid 1 onder d RR

130

             

K

065

d

als 17 jarige bestuurder in het bezit van een rijbewijs B een motorrijtuig van de rijbewijscategorie B besturen terwijl naast de bestuurder een op de begeleiderpas vermelde begeleider zit, waarvan de bestuurder weet dat die begeleider zich zodanig onder invloed van een rijvaardigheid verminderende stof zoals alcohol of een andere stof in de zin van artikel 8, lid 1 WVW 1994 bevindt, dat de begeleider niet meer tot behoorlijk begeleiden in staat moet worden geacht

110 WVW 1994 jo. 173 k lid 1 onder d RR

130

             

K

090

aa

rijonderricht geven in het kader van de opleiding voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM, tweewielige bromfiets, terwijl deze niet is voorzien van een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b WVW 1994 jo. 7a RR

             

90

     

rijonderricht geven voor rijbewijs B terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van

                 

K

090

a

– een dubbele bediening c.q. een onderbreker

110b WVW 1994 jo. 8 sub a RR

             

260

K

090

b

– een binnen en een buitenspiegel ten behoeve van de rij-instructeur

110b WVW 1994 jo. 8 sub b RR

             

260

K

090

c

– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b WVW 1994 jo. 8 sub c RR

             

90

     

rijonderricht geven in het kader van de opleiding voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM, drie- of vierwielige bromfiets, terwijl deze niet is voorzien van

110b WVW 1994 jo. 7a RR

               

K

090

bb

– een dubbele bediening c.q. onderbreker

               

260

K

090

cc

– een binnen- en buitenspiegel ten behoeve van de rijinstructeur

               

260

K

090

dd

– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

               

90

K

120

 

het niet inleveren van een rijbewijs waarvan de geldigheid is geschorst

131 lid 3 sub b WVW 1994

             

220

K

145

a

als bestuurder handelen in strijd met één of meer aan een ontheffing verbonden voorschrift(en), niet betrekking hebbend op de begeleiding of vakbekwaamheid

150 lid 2 WVW 1994

130

130

90

50

       
     

als bestuurder van een motorrijtuig niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven

                 

K

150

a

– het kentekenbewijs

160 lid 1 sub a WVW 1994

45

45

45

         

K

150

c

– het rijbewijs

160 lid 1 sub b WVW 1994

90

90

90

         

K

150

cd

– rijbewijs, niet zijnde rijbewijs AM

artikel VIII Wet van 28 juni 2006, wijziging WVW 1994 ivm invoer bromfietsrijbewijs (Stb. 2006, 322)

   

90

         

K

150

e

– de ontheffing

160 lid 1 sub d WVW 1994

45

             

K

150

f

– het ingevolge de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders vereiste getuigschrift

160 lid 1sub c WVW 1994

60

             

K

150

g

– een gehandicaptenparkeerkaart of een kaart ten behoeve van gehandicaptenvervoer

160 lid 1 sub e WVW 1994

   

90

50

       

K

155

 

niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht

160 lid 5 WVW 1994

220

220

150

85

     

220

     

als bestuurder van een motorrijtuig of degene die aanstalten maakt een motorrijtuig te gaan besturen die op grond van artikel 132c, eerste lid, onderdeel d, de feitelijke beschikking heeft gekregen over een rijbewijs waarop de bij ministeriële regeling vastgestelde codering voor het rijden met een alcoholslot is vermeld, niet op eerste vordering

                 

K

161

a

– het alcoholslot, danwel de daarvan deel uitmakende ademalcoholtester tonen

160 lid 6 WVW 1994

220

             

K

161

b

– een blaastest op het in het motorrijtuig aanwezige alcoholslot uitvoeren

160 lid 6 WVW 1994

220

             
                         
     

Nummers S 005 – S 026, VA 004 – VR 101: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

                 
     

Categorie-indeling C: (maximum snelheid)

                 
     

1 – motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen);

                 
     

2 – vrachtauto’s, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto’s met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen;

                 
     

3 – bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor;

                 
     

4 – land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.

                 
                         
     

Hoofdstuk 2. Verkeersregels

                 
     

VIII. Maximum snelheid

                 
     

a. Algemeen

                 
     

als bestuurder niet in staat zijn, zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is

19 RVV 1990

               

S

005

a

– bij snelheden tot en met 80 km/h

 

260

260

180

         
                         
     

Snelheidsoverschrijdingen

                 
     

Noot

                 
     

1. indien een feitcode van toepassing is waarbij de snelheidsoverschrijding per kilometer is aangegeven en er wordt een waarde achter de komma gemeten, dan moet deze te allen tijde naar beneden worden afgerond op een hele kilometer.

                 
                         
     

2. * = recidiveregeling snelheid (zie Richtlijn voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen enz.); bij staandehouding wordt bij overschrijding vanaf 50 km/h of 30 km/h (cat. 3) het rijbewijs ingevorderd en dient het proces-verbaal met het proces-verbaal van invordering te worden ingezonden naar het openbaar ministerie.

                 
                         
     

3. indien bij een feitcode bij het tarief «OBM» staat vermeld dan betreft dit de eis ter zitting voor de eerste overtreding. Naast deze boete dient een OBM ov conform de recidiveregeling snelheidsovertredingen te worden geëist.

                 
                         
     

b. Binnen de bebouwde kom

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

20 sub a RVV 1990 (cat 1/2), 20 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)

               

VA

004

 

– met 4 km/h

 

26

43

26

26

       

VA

005

 

– met 5 km/h

 

32

51

32

32

       

VA

006

 

– met 6 km/h

 

39

59

39

39

       

VA

007

 

– met 7 km/h

 

45

69

45

45

       

VA

008

 

– met 8 km/h

 

51

79

51

51

       

VA

009

 

– met 9 km/h

 

58

89

58

58

       

VA

010

 

– met 10 km/h

 

66

98

66

66

       

VA

011

 

– met 11 km/h

 

89

124

89

89

       

VA

012

 

– met 12 km/h

 

97

134

97

97

       

VA

013

 

– met 13 km/h

 

107

146

107

107

       

VA

014

 

– met 14 km/h

 

115

158

115

115

       

VA

015

 

– met 15 km/h

 

124

170

124

124

       

VA

016

 

– met 16 km/h

 

133

182

133

133

       

VA

017

 

– met 17 km/h

 

143

195

143

143

       

VA

018

 

– met 18 km/h

 

154

208

154

154

       

VA

019

 

– met 19 km/h

 

164

222

164

164

       

VA

020

 

– met 20 km/h

 

176

236

176

176

       

VA

021

 

– met 21 km/h

 

188

251

188

188

       

VA

022

 

– met 22 km/h

 

200

266

200

200

       

VA

023

 

– met 23 km/h

 

213

281

213

213

       

VA

024

 

– met 24 km/h

 

224

297

224

224

       

VA

025

 

– met 25 km/h

 

238

314

238

238

       

VA

026

 

– met 26 km/h

 

251

332

251

251

       

VA

027

 

– met 27 km/h

 

267

350

267

267

       

VA

028

 

– met 28 km/h

 

280

367

280

280

       

VA

029

 

– met 29 km/h

 

294

383

294

294

       

VA

030

 

– met 30 km/h

 

308

   

308

       
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

62 jo. bord A1 RVV 1990

               

VB

004

 

– met 4 km/h

 

26

43

26

26

       

VB

005

 

– met 5 km/h

 

32

51

32

32

       

VB

006

 

– met 6 km/h

 

39

59

39

39

       

VB

007

 

– met 7 km/h

 

45

69

45

45

       

VB

008

 

– met 8 km/h

 

51

79

51

51

       

VB

009

 

– met 9 km/h

 

58

89

58

58

       

VB

010

 

– met 10 km/h

 

66

98

66

66

       

VB

011

 

– met 11 km/h

 

89

124

89

89

       

VB

012

 

– met 12 km/h

 

97

134

97

97

       

VB

013

 

– met 13 km/h

 

107

146

107

107

       

VB

014

 

– met 14 km/h

 

115

158

115

115

       

VB

015

 

– met 15 km/h

 

124

170

124

124

       

VB

016

 

– met 16 km/h

 

133

182

133

133

       

VB

017

 

– met 17 km/h

 

143

195

143

143

       

VB

018

 

– met 18 km/h

 

154

208

154

154

       

VB

019

 

– met 19 km/h

 

164

222

164

164

       

VB

020

 

– met 20 km/h

 

176

236

176

176

       

VB

021

 

– met 21 km/h

 

188

251

188

188

       

VB

022

 

– met 22 km/h

 

200

266

200

200

       

VB

023

 

– met 23 km/h

 

213

281

213

213

       

VB

024

 

– met 24 km/h

 

224

297

224

224

       

VB

025

 

– met 25 km/h

 

238

314

238

238

       

VB

026

 

– met 26 km/h

 

251

332

251

251

       

VB

027

 

– met 27 km/h

 

267

350

267

267

       

VB

028

 

– met 28 km/h

 

280

367

280

280

       

VB

029

 

– met 29 km/h

 

294

383

294

294

       

VB

030

 

– met 30 km/h

 

308

   

308

       
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (verkeersbord A1 [30 km/h])

62 jo. bord A1 RVV 1990

               

VS

004

 

– met 4 km/h

 

43

95

43

43

       

VS

005

 

– met 5 km/h

 

51

107

51

51

       

VS

006

 

– met 6 km/h

 

59

120

59

59

       

VS

007

 

– met 7 km/h

 

68

134

68

68

       

VS

008

 

– met 8 km/h

 

78

147

78

78

       

VS

009

 

– met 9 km/h

 

87

161

87

87

       

VS

010

 

– met 10 km/h

 

98

174

98

98

       

VS

011

 

– met 11 km/h

 

124

206

124

124

       

VS

012

 

– met 12 km/h

 

134

221

134

134

       

VS

013

 

– met 13 km/h

 

145

237

145

145

       

VS

014

 

– met 14 km/h

 

158

252

158

158

       

VS

015

 

– met 15 km/h

 

170

268

170

170

       

VS

016

 

– met 16 km/h

 

182

285

182

182

       

VS

017

 

– met 17 km/h

 

195

301

195

195

       

VS

018

 

– met 18 km/h

 

208

320

208

208

       

VS

019

 

– met 19 km/h

 

222

338

222

222

       

VS

020

 

– met 20 km/h

 

236

357

236

236

       

VS

021

 

– met 21 km/h

 

251

376

251

251

       

VS

022

 

– met 22 km/h

 

268

390

268

268

       

VS

023

 

– met 23 km/h

 

283

 

283

283

       

VS

024

 

– met 24 km/h

 

300

 

300

300

       

VS

025

 

– met 25 km/h

 

315

 

315

315

       

VS

026

 

– met 26 km/h

 

332

 

332

332

       

VS

027

 

– met 27 km/h

 

349

 

349

349

       

VS

028

 

– met 28 km/h

 

367

 

367

367

       

VS

029

 

– met 29 km/h

 

383

 

383

383

       

VS

030

 

– met 30 km/h

 

390

   

390

       
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen een erf

45 RVV 1990

               

VV

004

 

– met 4 km/h

 

43

95

43

43

       

VV

005

 

– met 5 km/h

 

51

107

51

51

       

VV

006

 

– met 6 km/h

 

59

120

59

59

       

VV

007

 

– met 7 km/h

 

68

134

68

68

       

VV

009

 

– met 9 km/h

 

87

161

87

87

       

VV

010

 

– met 10 km/h

 

98

174

98

98

       

VV

011

 

– met 11 km/h

 

124

206

124

124

       

VV

012

 

– met 12 km/h

 

134

221

134

134

       

VV

013

 

– met 13 km/h

 

145

237

145

145

       

VV

014

 

– met 14 km/h

 

158

252

158

158

       

VV

015

 

– met 15 km/h

 

170

268

170

170

       

VV

016

 

– met 16 km/h

 

182

285

182

182

       

VV

017

 

– met 17 km/h

 

195

301

195

195

       

VV

018

 

– met 18km/h

 

208

320

208

208

       

VV

019

 

– met 19 km/h

 

222

338

222

222

       

VV

020

 

– met 20 km/h

 

236

357

236

236

       

VV

021

 

– met 21 km/h

 

251

376

251

251

       

VV

022

 

– met 22 km/h

 

268

390

268

268

       

VV

023

 

– met 23 km/h

 

283

 

283

283

       

VV

024

 

– met 24 km/h

 

300

 

300

300

       

VV

025

 

– met 25 km/h

 

315

 

315

315

       

VV

026

 

– met 26 km/h

 

332

 

332

332

       

VV

027

 

– met 27 km/h

 

349

 

349

349

       

VV

028

 

– met 28 km/h

 

367

 

367

367

       

VV

029

 

– met 29 km/h

 

383

 

383

383

       

VV

030

 

– met 30 km/h

 

390

   

390

       
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

               

VC

004

 

– met 4 km/h

 

26

43

26

26

       

VC

005

 

– met 5 km/h

 

32

51

32

32

       

VC

006

 

– met 6 km/h

 

39

59

39

39

       

VC

007

 

– met 7 km/h

 

45

69

45

45

       

VC

008

 

– met 8 km/h

 

51

79

51

51

       

VC

009

 

– met 9 km/h

 

58

89

58

58

       

VC

010

 

– met 10 km/h

 

66

98

66

66

       

VC

011

 

– met 11 km/h

 

89

124

89

89

       

VC

012

 

– met 12 km/h

 

97

134

97

97

       

VC

013

 

– met 13 km/h

 

107

146

107

107

       

VC

014

 

– met 14 km/h

 

115

158

115

115

       

VC

015

 

– met 15 km/h

 

124

170

124

124

       

VC

016

 

– met 16 km/h

 

133

182

133

133

       

VC

017

 

– met 17 km/h

 

143

195

143

143

       

VC

018

 

– met 18 km/h

 

154

208

154

154

       

VC

019

 

– met 19 km/h

 

164

222

164

164

       

VC

020

 

– met 20 km/h

 

176

236

176

176

       

VC

021

 

– met 21 km/h

 

188

251

188

188

       

VC

022

 

– met 22 km/h

 

200

266

200

200

       

VC

023

 

– met 23 km/h

 

213

281

213

213

       

VC

024

 

– met 24 km/h

 

224

297

224

224

       

VC

025

 

– met 25 km/h

 

238

314

238

238

       

VC

026

 

– met 26 km/h

 

251

332

251

251

       

VC

027

 

– met 27 km/h

 

267

350

267

267

       

VC

028

 

– met 28 km/h

 

280

367

280

280

       

VC

029

 

– met 29 km/h

 

294

383

294

294

       

VC

030

 

– met 30 km/h

 

308

   

308

       
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990

               

VD

004

 

– met 4 km/h

 

43

95

43

43

       

VD

005

 

– met 5 km/h

 

51

107

51

51

       

VD

006

 

– met 6 km/h

 

59

120

59

59

       

VD

007

 

– met 7 km/h

 

68

134

68

68

       

VD

008

 

– met 8 km/h

 

78

147

78

78

       

VD

009

 

– met 9 km/h

 

87

161

87

87

       

VD

010

 

– met 10 km/h

 

98

174

98

98

       

VD

011

 

– met 11 km/h

 

124

206

124

124

       

VD

012

 

– met 12 km/h

 

134

221

134

134

       

VD

013

 

– met 13 km/h

 

145

237

145

145

       

VD

014

 

– met 14 km/h

 

158

252

158

158

       

VD

015

 

– met 15 km/h

 

170

268

170

170

       

VD

016

 

– met 16 km/h

 

182

285

182

182

       

VD

017

 

– met 17 km/h

 

195

301

195

195

       

VD

018

 

– met 18 km/h

 

208

320

208

208

       

VD

019

 

– met 19 km/h

 

222

338

222

222

       

VD

020

 

– met 20 km/h

 

236

357

236

236

       

VD

021

 

– met 21 km/h

 

251

376

251

251

       

VD

022

 

– met 22 km/h

 

268

390

268

268

       

VD

023

 

– met 23 km/h

 

283

 

283

283

       

VD

024

 

– met 24 km/h

 

300

 

300

300

       

VD

025

 

– met 25 km/h

 

315

 

315

315

       

VD

026

 

– met 26 km/h

 

332

 

332

332

       

VD

027

 

– met 27 km/h

 

349

 

349

349

       

VD

028

 

– met 28 km/h

 

367

 

367

367

       

VD

029

 

– met 29 km/h

 

383

 

383

383

       

VD

030

 

– met 30 km/h

 

390

   

390

       
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990

               

VE

004

 

– met 4 km/h

 

43

95

43

43

       

VE

005

 

– met 5 km/h

 

51

107

51

51

       

VE

006

 

– met 6 km/h

 

59

120

59

59

       

VE

007

 

– met 7 km/h

 

68

134

68

68

       

VE

008

 

– met 8 km/h

 

78

147

78

78

       

VE

009

 

– met 9 km/h

 

87

161

87

87

       

VE

010

 

– met 10 km/h

 

98

174

98

98

       

VE

011

 

– met 11 km/h

 

124

206

124

124

       

VE

012

 

– met 12 km/h

 

134

221

134

134

       

VE

013

 

– met 13 km/h

 

145

237

145

145

       

VE

014

 

– met 14 km/h

 

158

252

158

158

       

VE

015

 

– met 15 km/h

 

170

268

170

170

       

VE

016

 

– met 16 km/h

 

182

285

182

182

       

VE

017

 

– met 17 km/h

 

195

301

195

195

       

VE

018

 

– met 18 km/h

 

208

320

208

208

       

VE

019

 

– met 19 km/h

 

222

338

222

222

       

VE

020

 

– met 20 km/h

 

236

357

236

236

       

VE

021

 

– met 21 km/h

 

251

376

251

251

       

VE

022

 

– met 22 km/h

 

268

390

268

268

       

VE

023

 

– met 23 km/h

 

283

 

283

283

       

VE

024

 

– met 24 km/h

 

300

 

300

300

       

VE

025

 

– met 25 km/h

 

315

 

315

315

       

VE

026

 

– met 26 km/h

 

332

 

332

332

       

VE

027

 

– met 27 km/h

 

349

 

349

349

       

VE

028

 

– met 28 km/h

 

367

 

367

367

       

VE

029

 

– met 29 km/h

 

383

 

383

383

       

VE

030

 

– met 30 km/h

 

390

   

390

       
                         
     

c. (Auto)wegen buiten de bebouwde kom

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a, b, f en g RVV 1990 (cat 2), 21 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)

               

VF

004

 

– met 4 km/h

 

23

35

23

23

       

VF

005

 

– met 5 km/h

 

29

42

29

29

       

VF

006

 

– met 6 km/h

 

35

50

35

35

       

VF

007

 

– met 7 km/h

 

41

58

41

41

       

VF

008

 

– met 8 km/h

 

47

67

47

47

       

VF

009

 

– met 9 km/h

 

55

74

55

55

       

VF

010

 

– met 10 km/h

 

62

83

62

62

       

VF

011

 

– met 11 km/h

 

84

105

84

84

       

VF

012

 

– met 12 km/h

 

93

116

93

93

       

VF

013

 

– met 13 km/h

 

102

127

102

102

       

VF

014

 

– met 14 km/h

 

110

137

110

110

       

VF

015

 

– met 15 km/h

 

119

147

119

119

       

VF

016

 

– met 16 km/h

 

127

160

127

127

       

VF

017

 

– met 17 km/h

 

136

172

136

136

       

VF

018

 

– met 18 km/h

 

145

184

145

145

       

VF

019

 

– met 19 km/h

 

157

196

157

157

       

VF

020

 

– met 20 km/h

 

168

208

168

168

       

VF

021

 

– met 21 km/h

 

178

222

178

178

       

VF

022

 

– met 22 km/h

 

189

236

189

189

       

VF

023

 

– met 23 km/h

 

200

250

200

200

       

VF

024

 

– met 24 km/h

 

213

263

213

213

       

VF

025

 

– met 25 km/h

 

225

279

225

225

       

VF

026

 

– met 26 km/h

 

238

294

238

238

       

VF

027

 

– met 27 km/h

 

250

308

250

250

       

VF

028

 

– met 28 km/h

 

263

325

263

263

       

VF

029

 

– met 29 km/h

 

279

341

279

279

       

VF

030

 

– met 30 km/h

 

293

357

 

293

       
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A1 RVV 1990

               

VG

004

 

– met 4 km/h

 

23

35

23

         

VG

005

 

– met 5 km/h

 

29

42

29

         

VG

006

 

– met 6 km/h

 

35

50

35

         

VG

007

 

– met 7 km/h

 

41

58

41

         

VG

008

 

– met 8 km/h

 

47

67

47

         

VG

009

 

– met 9 km/h

 

55

74

55

         

VG

010

 

– met 10 km/h

 

62

83

62

         

VG

011

 

– met 11 km/h

 

84

105

84

         

VG

012

 

– met 12 km/h

 

93

116

93

         

VG

013

 

– met 13 km/h

 

102

127

102

         

VG

014

 

– met 14 km/h

 

110

137

110

         

VG

015

 

– met 15 km/h

 

119

147

119

         

VG

016

 

– met 16 km/h

 

127

160

127

         

VG

017

 

– met 17 km/h

 

136

172

136

         

VG

018

 

– met 18 km/h

 

145

184

145

         

VG

019

 

– met 19 km/h

 

157

196

157

         

VG

020

 

– met 20 km/h

 

168

208

168

         

VG

021

 

– met 21 km/h

 

178

222

178

         

VG

022

 

– met 22 km/h

 

189

236

189

         

VG

023

 

– met 23 km/h

 

200

250

200

         

VG

024

 

– met 24 km/h

 

213

263

213

         

VG

025

 

– met 25 km/h

 

225

279

225

         

VG

026

 

– met 26 km/h

 

238

294

238

         

VG

027

 

– met 27 km/h

 

250

308

250

         

VG

028

 

– met 28 km/h

 

263

325

263

         

VG

029

 

– met 29 km/h

 

279

341

279

         

VG

030

 

– met 30 km/h

 

293

357

           
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

               

VH

004

 

– met 4 km/h

 

23

35

23

         

VH

005

 

– met 5 km/h

 

29

42

29

         

VH

006

 

– met 6 km/h

 

35

50

35

         

VH

007

 

– met 7 km/h

 

41

58

41

         

VH

008

 

– met 8 km/h

 

47

67

47

         

VH

009

 

– met 9 km/h

 

55

74

55

         

VH

010

 

– met 10 km/h

 

62

83

62

         

VH

011

 

– met 11 km/h

 

84

105

84

         

VH

012

 

– met 12 km/h

 

93

116

93

         

VH

013

 

– met 13 km/h

 

102

127

102

         

VH

014

 

– met 14 km/h

 

110

137

110

         

VH

015

 

– met 15 km/h

 

119

147

119

         

VH

016

 

– met 16 km/h

 

127

160

127

         

VH

017

 

– met 17 km/h

 

136

172

136

         

VH

018

 

– met 18 km/h

 

145

184

145

         

VH

019

 

– met 19 km/h

 

157

196

157

         

VH

020

 

– met 20 km/h

 

168

208

168

         

VH

021

 

– met 21 km/h

 

178

222

178

         

VH

022

 

– met 22 km/h

 

189

236

189

         

VH

023

 

– met 23 km/h

 

200

250

200

         

VH

024

 

– met 24 km/h

 

213

263

213

         

VH

025

 

– met 25 km/h

 

225

279

225

         

VH

026

 

– met 26 km/h

 

238

294

238

         

VH

027

 

– met 27 km/h

 

250

308

250

         

VH

028

 

– met 28 km/h

 

263

325

263

         

VH

029

 

– met 29 km/h

 

279

341

279

         

VH

030

 

– met 30 km/h

 

293

357

           
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

               

VI

004

 

– met 4 km/h

 

35

51

35

         

VI

005

 

– met 5 km/h

 

42

62

42

         

VI

006

 

– met 6 km/h

 

50

74

50

         

VI

007

 

– met 7 km/h

 

58

86

58

         

VI

008

 

– met 8 km/h

 

67

98

67

         

VI

009

 

– met 9 km/h

 

75

111

75

         

VI

010

 

– met 10 km/h

 

84

124

84

         

VI

011

 

– met 11 km/h

 

108

152

108

         

VI

012

 

– met 12 km/h

 

118

166

118

         

VI

013

 

– met 13 km/h

 

127

179

127

         

VI

014

 

– met 14 km/h

 

137

194

137

         

VI

015

 

– met 15 km/h

 

147

208

147

         

VI

016

 

– met 16 km/h

 

160

224

160

         

VI

017

 

– met 17 km/h

 

172

239

172

         

VI

018

 

– met 18 km/h

 

184

256

184

         

VI

019

 

– met 19 km/h

 

196

273

196

         

VI

020

 

– met 20 km/h

 

208

289

208

         

VI

021

 

– met 21 km/h

 

222

307

222

         

VI

022

 

– met 22 km/h

 

236

324

236

         

VI

023

 

– met 23 km/h

 

250

343

250

         

VI

024

 

– met 24 km/h

 

263

361

263

         

VI

025

 

– met 25 km/h

 

278

379

278

         

VI

026

 

– met 26 km/h

 

294

390

294

         

VI

027

 

– met 27 km/h

 

308

 

308

         

VI

028

 

– met 28 km/h

 

325

 

325

         

VI

029

 

– met 29 km/h

 

341

 

341

         

VI

030

 

– met 30 km/h

 

357

             
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

               

VK

004

 

– met 4 km/h

 

35

51

35

         

VK

005

 

– met 5 km/h

 

42

62

42

         

VK

006

 

– met 6 km/h

 

50

74

50

         

VK

007

 

– met 7 km/h

 

58

86

58

         

VK

008

 

– met 8 km/h

 

67

98

67

         

VK

009

 

– met 9 km/h

 

75

111

75

         

VK

010

 

– met 10 km/h

 

84

124

84

         

VK

011

 

– met 11 km/h

 

108

152

108

         

VK

012

 

– met 12 km/h

 

118

166

118

         

VK

013

 

– met 13 km/h

 

127

179

127

         

VK

014

 

– met 14 km/h

 

137

194

137

         

VK

015

 

– met 15 km/h

 

147

208

147

         

VK

016

 

– met 16 km/h

 

160

224

160

         

VK

017

 

– met 17 km/h

 

172

239

172

         

VK

018

 

– met 18 km/h

 

184

256

184

         

VK

019

 

– met 19 km/h

 

196

273

196

         

VK

020

 

– met 20 km/h

 

208

289

208

         

VK

021

 

– met 21 km/h

 

222

307

222

         

VK

022

 

– met 22 km/h

 

236

324

236

         

VK

023

 

– met 23 km/h

 

250

343

250

         

VK

024

 

– met 24 km/h

 

263

361

263

         

VK

025

 

– met 25 km/h

 

278

379

279

         

VK

026

 

– met 26 km/h

 

294

390

294

         

VK

027

 

– met 27 km/h

 

308

 

308

         

VK

028

 

– met 28 km/h

 

325

 

325

         

VK

029

 

– met 29 km/h

 

341

 

341

         

VK

030

 

– met 30 km/h

 

357

             
                         
     

d. Autosnelwegen

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a, b, f en g RVV 1990 (cat 2)

               

VL

001

 

– met 1 km/h

 

11

             

VL

002

 

– met 2 km/h

 

15

             

VL

003

 

– met 3 km/h

 

19

             

VL

004

 

– met 4 km/h

 

23

30

           

VL

005

 

– met 5 km/h

 

28

37

           

VL

006

 

– met 6 km/h

 

34

46

           

VL

007

 

– met 7 km/h

 

40

55

           

VL

008

 

– met 8 km/h

 

46

63

           

VL

009

 

– met 9 km/h

 

52

72

           

VL

010

 

– met 10 km/h

 

58

80

           

VL

011

 

– met 11 km/h

 

80

103

           

VL

012

 

– met 12 km/h

 

87

113

           

VL

013

 

– met 13 km/h

 

94

122

           

VL

014

 

– met 14 km/h

 

102

132

           

VL

015

 

– met 15 km/h

 

110

141

           

VL

016

 

– met 16 km/h

 

118

152

           

VL

017

 

– met 17 km/h

 

128

164

           

VL

018

 

– met 18 km/h

 

138

176

           

VL

019

 

– met 19 km/h

 

147

188

           

VL

020

 

– met 20 km/h

 

158

200

           

VL

021

 

– met 21 km/h

 

169

213

           

VL

022

 

– met 22 km/h

 

178

225

           

VL

023

 

– met 23 km/h

 

189

238

           

VL

024

 

– met 24 km/h

 

200

251

           

VL

025

 

– met 25 km/h

 

210

267

           

VL

026

 

– met 26 km/h

 

222

281

           

VL

027

 

– met 27 km/h

 

233

295

           

VL

028

 

– met 28 km/h

 

242

311

           

VL

029

 

– met 29 km/h

 

255

325

           

VL

030

 

– met 30 km/h

 

269

341

           

VL

031

a

– met 31 km/h

 

282

             

VL

032

a

– met 32 km/h

 

295

             

VL

033

a

– met 33 km/h

 

308

             

VL

034

a

– met 34 km/h

 

323

             

VL

035

a

– met 35 km/h

 

337

             

VL

036

a

– met 36 km/h

 

351

             

VL

037

a

– met 37 km/h

 

366

             

VL

038

a

– met 38 km/h

 

382

             

VL

039

a

– met 39 km/h

 

390

             
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A1 RVV 1990

               

VM

004

 

– met 4 km/h

 

23

30

           

VM

005

 

– met 5 km/h

 

28

37

           

VM

006

 

– met 6 km/h

 

34

46

           

VM

007

 

– met 7 km/h

 

40

55

           

VM

008

 

– met 8 km/h

 

46

63

           

VM

009

 

– met 9 km/h

 

52

72

           

VM

010

 

– met 10 km/h

 

58

80

           

VM

011

 

– met 11 km/h

 

80

103

           

VM

012

 

– met 12 km/h

 

87

113

           

VM

013

 

– met 13 km/h

 

94

122

           

VM

014

 

– met 14 km/h

 

102

132

           

VM

015

 

– met 15 km/h

 

110

141

           

VM

016

 

– met 16 km/h

 

118

152

           

VM

017

 

– met 17 km/h

 

128

164

           

VM

018

 

– met 18 km/h

 

138

176

           

VM

019

 

– met 19 km/h

 

147

188

           

VM

020

 

– met 20 km/h

 

158

200

           

VM

021

 

– met 21 km/h

 

169

213

           

VM

022

 

– met 22 km/h

 

178

225

           

VM

023

 

– met 23 km/h

 

189

238

           

VM

024

 

– met 24 km/h

 

200

251

           

VM

025

 

– met 25 km/h

 

210

267

           

VM

026

 

– met 26 km/h

 

222

281

           

VM

027

 

– met 27 km/h

 

233

295

           

VM

028

 

– met 28 km/h

 

242

311

           

VM

029

 

– met 29 km/h

 

255

325

           

VM

030

 

– met 30 km/h

 

269

341

           

VM

031

a

– met 31 km/h

 

282

             

VM

032

a

– met 32 km/h

 

295

             

VM

033

a

– met 33 km/h

 

308

             

VM

034

a

– met 34 km/h

 

323

             

VM

035

a

– met 35 km/h

 

337

             

VM

036

a

– met 36 km/h

 

351

             

VM

037

a

– met 37 km/h

 

366

             

VM

038

a

– met 38 km/h

 

382

             

VM

039

a

– met 39 km/h

 

390

             
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

               

VN

004

 

– met 4 km/h

 

23

30

           

VN

005

 

– met 5 km/h

 

28

37

           

VN

006

 

– met 6 km/h

 

34

46

           

VN

007

 

– met 7 km/h

 

40

55

           

VN

008

 

– met 8 km/h

 

46

63

           

VN

009

 

– met 9 km/h

 

52

72

           

VN

010

 

– met 10 km/h

 

58

80

           

VN

011

 

– met 11 km/h

 

80

103

           

VN

012

 

– met 12 km/h

 

87

113

           

VN

013

 

– met 13 km/h

 

94

122

           

VN

014

 

– met 14 km/h

 

102

132

           

VN

015

 

– met 15 km/h

 

110

141

           

VN

016

 

– met 16 km/h

 

118

152

           

VN

017

 

– met 17 km/h

 

128

164

           

VN

018

 

– met 18 km/h

 

138

176

           

VN

019

 

– met 19 km/h

 

147

188

           

VN

020

 

– met 20 km/h

 

158

200

           

VN

021

 

– met 21 km/h

 

169

213

           

VN

022

 

– met 22 km/h

 

178

225

           

VN

023

 

– met 23 km/h

 

189

238

           

VN

024

 

– met 24 km/h

 

200

251

           

VN

025

 

– met 25 km/h

 

210

267

           

VN

026

 

– met 26 km/h

 

222

281

           

VN

027

 

– met 27 km/h

 

233

295

           

VN

028

 

– met 28 km/h

 

242

311

           

VN

029

 

– met 29 km/h

 

255

325

           

VN

030

 

– met 30 km/h

 

269

341

           

VN

031

a

– met 31 km/h

 

282

             

VN

032

a

– met 32 km/h

 

295

             

VN

033

a

– met 33 km/h

 

308

             

VN

034

a

– met 34 km/h

 

323

             

VN

035

a

– met 35 km/h

 

337

             

VN

036

a

– met 36 km/h

 

351

             

VN

037

a

– met 37 km/h

 

366

             

VN

038

a

– met 38 km/h

 

382

             

VN

039

a

– met 39 km/h

 

390

             
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

               

VO

004

 

– met 4 km/h

 

30

47

           

VO

005

 

– met 5 km/h

 

37

57

           

VO

006

 

– met 6 km/h

 

46

68

           

VO

007

 

– met 7 km/h

 

55

80

           

VO

008

 

– met 8 km/h

 

62

92

           

VO

009

 

– met 9 km/h

 

70

105

           

VO

010

 

– met 10 km/h

 

79

117

           

VO

011

 

– met 11 km/h

 

102

145

           

VO

012

 

– met 12 km/h

 

113

158

           

VO

013

 

– met 13 km/h

 

122

170

           

VO

014

 

– met 14 km/h

 

133

186

           

VO

015

 

– met 15 km/h

 

143

200

           

VO

016

 

– met 16 km/h

 

152

214

           

VO

017

 

– met 17 km/h

 

164

230

           

VO

018

 

– met 18 km/h

 

176

244

           

VO

019

 

– met 19 km/h

 

188

261

           

VO

020

 

– met 20 km/h

 

200

276

           

VO

021

 

– met 21 km/h

 

213

293

           

VO

022

 

– met 22 km/h

 

225

308

           

VO

023

 

– met 23 km/h

 

238

325

           

VO

024

 

– met 24 km/h

 

251

344

           

VO

025

 

– met 25 km/h

 

264

362

           

VO

026

 

– met 26 km/h

 

280

379

           

VO

027

 

– met 27 km/h

 

294

390

           

VO

028

 

– met 28 km/h

 

308

             

VO

029

 

– met 29 km/h

 

325

             

VO

030

 

– met 30 km/h

 

341

             
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

               

VP

004

 

– met 4 km/h

 

30

47

           

VP

005

 

– met 5 km/h

 

37

57

           

VP

006

 

– met 6 km/h

 

46

68

           

VP

007

 

– met 7 km/h

 

55

80

           

VP

008

 

– met 8 km/h

 

62

92

           

VP

009

 

– met 9 km/h

 

70

105

           

VP

010

 

– met 10 km/h

 

79

117

           

VP

011

 

– met 11 km/h

 

102

145

           

VP

012

 

– met 12 km/h

 

113

158

           

VP

013

 

– met 13 km/h

 

122

170

           

VP

014

 

– met 14 km/h

 

133

186

           

VP

015

 

– met 15 km/h

 

143

200

           

VP

016

 

– met 16 km/h

 

152

214

           

VP

017

 

– met 17 km/h

 

164

230

           

VP

018

 

– met 18 km/h

 

176

244

           

VP

019

 

– met 19 km/h

 

188

261

           

VP

020

 

– met 20 km/h

 

200

276

           

VP

021

 

– met 21 km/h

 

213

293

           

VP

022

 

– met 22 km/h

 

225

308

           

VP

023

 

– met 23 km/h

 

238

325

           

VP

024

 

– met 24 km/h

 

251

344

           

VP

025

 

– met 25 km/h

 

264

362

           

VP

026

 

– met 26 km/h

 

280

379

           

VP

027

 

– met 27 km/h

 

294

390

           

VP

028

 

– met 28 km/h

 

308

             

VP

029

 

– met 29 km/h

 

325

             

VP

030

 

– met 30 km/h

 

341

             
                         
     

Maatregel na ernstige verstoring olie-aanvoer

                 
     

overschrijding van de door de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgestelde maximumsnelheid op autosnelwegen bij ernstige verstoring van de olieaanvoer

86b jo. 86a RVV 1990

               

VR

004

 

– met 4 km/h

 

26

             

VR

005

 

– met 5 km/h

 

32

             

VR

006

 

– met 6 km/h

 

39

             

VR

007

 

– met 7 km/h

 

45

             

VR

008

 

– met 8 km/h

 

51

             

VR

009

 

– met 9 km/h

 

58

             

VR

010

 

– met 10 km/h

 

66

             

VR

011

 

– met 11 km/h

 

89

             

VR

012

 

– met 12 km/h

 

97

             

VR

013

 

– met 13 km/h

 

105

             

VR

014

 

– met 14 km/h

 

113

             

VR

015

 

– met 15 km/h

 

124

             

VR

016

 

– met 16 km/h

 

133

             

VR

017

 

– met 17 km/h

 

143

             

VR

018

 

– met 18 km/h

 

154

             

VR

019

 

– met 19 km/h

 

164

             

VR

020

 

– met 20 km/h

 

176

             

VR

021

 

– met 21 km/h

 

188

             

VR

022

 

– met 22 km/h

 

200

             

VR

023

 

– met 23 km/h

 

213

             

VR

024

 

– met 24 km/h

 

224

             

VR

025

 

– met 25 km/h

 

238

             

VR

026

 

– met 26 km/h

 

251

             

VR

027

 

– met 27 km/h

 

267

             

VR

028

 

– met 28 km/h

 

280

             

VR

029

 

– met 29 km/h

 

294

             

VR

030

 

– met 30 km/h

 

308

             
                         
     

Nummers R 301 – R 631: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

                 
     

Categorie-indeling B:

                 
     

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

                 
     

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

                 
     

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

                 
     

4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

                 
     

5 – Voetgangers;

                 
     

6 – Overige weggebruikers;

                 
     

7 – Schippers;

                 
     

8 – Een ieder.

                 
                         
     

NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen

                 
                         
     

Hoofdstuk 2. Verkeersregels

                 
     

I. Plaats op de weg

                 

R

301

 

als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg

3 lid 1 RVV 1990

130

130

           

R

303

a

als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg

3 lid 1 RVV 1990

220

220

150

85

 

85

   

R

305

 

als voetganger niet het voetpad of trottoir gebruiken

4 lid 1 RVV 1990

       

35

     

R

306

 

als voetganger bij gebreke van een voetpad of trottoir niet het fietspad of het fiets/bromfietspad gebruiken

4 lid 2 RVV 1990

       

35

     

R

307

 

als voetganger bij gebreke van een voetpad, een trottoir en een fietspad of fiets/bromfietspad niet de berm of de uiterste zijde van de rijbaan gebruiken

4 lid 3 RVV 1990

       

35

     

R

324

 

als persoon die zich verplaatst met behulp van een voorwerp, niet zijnde een voertuig, niet het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad gebruiken

4 lid 4 RVV 1990

         

35

   

R

308

 

als (snor)fietser niet het verplichte fietspad of fiets/bromfietspad gebruiken

5 lid 1 RVV 1990

   

90

50

       

R

309

 

als (snor) fietser bij gebreke van een verplicht fietspad of fiets/bromfietspad niet de rijbaan gebruiken

5 lid 2 RVV 1990

   

90

50

       

R

310

 

als bromfietser niet het fiets/bromfietspad gebruiken

6 lid 1 RVV 1990

   

90

         

R

311

 

als bromfietser niet de rijbaan gebruiken bij ontbreken van een fiets/bromfietspad (bord G 12a)

6 lid 2 RVV 1990

   

90

         

R

312

b

als snorfietser met ingeschakelde verbrandingsmotor het onverplichte fietspad gebruiken

5 lid 3 RVV 1990

   

90

         

R

313

 

als ruiter niet het ruiterpad gebruiken

8 lid 1 RVV 1990

         

50

   

R

314

 

als ruiter bij gebreke van een ruiterpad niet de berm of de rijbaan gebruiken

8 lid 2 RVV 1990

         

50

   
     

als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken

10 lid 1 RVV 1990

               

R

315

a

– rijdend

 

130

130

           

R

315

b

– stilstaand

 

90

90

           

R

316

 

als bestuurder van een bespannen wagen niet de rijbaan gebruiken

10 lid 1 RVV 1990

         

50

   

R

317

 

als bestuurder van een onbespannen wagen niet de rijbaan gebruiken

10 lid 1 RVV 1990

         

50

   

R

318

 

als geleider van rij- of trekdieren of vee niet de rijbaan gebruiken

10 lid 1 RVV 1990

         

50

   

R

319

 

als bestuurder van een motorvoertuig een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken

10 lid 2 RVV 1990

130

130

           

R

320

 

als bestuurder van een bespannen wagen een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken

10 lid 2 RVV 1990

         

50

   

R

323

 

als bromfietser een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken

10 lid 2 RVV 1990

   

90

         
                         
     

II. Inhalen

                 

R

326

 

als bestuurder niet links inhalen

11 lid 1 RVV 1990

220

220

150

85

 

85

   

R

327

 

als bestuurder een andere bestuurder die links heeft voorgesorteerd en een teken geeft linksaf te willen slaan, links inhalen

11 lid 2 RVV 1990

360

360

250

140

 

140

   

R

328

 

als bestuurder een voertuig inhalen vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats

12 RVV 1990

360

360

250

140

 

140

   
                         
     

IV. Oprijden van kruispunten

                 

R

331

 

als bestuurder een kruispunt blokkeren

14 RVV 1990

220

220

150

85

 

85

   
                         
     

V. Verlenen van voorrang

                 

R

336

 

als bestuurder op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts

15 lid 1 RVV 1990

220

220

150

85