33 566 Financieel en sociaal-economisch beleid

Nr. 97 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 januari 2017

Bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2017 op woensdag 7 december 2016 (Handelingen II 2016/17, nr. 32, item 7) heeft het lid Van Weyenberg (D66) om een geactualiseerde tabel met het kasritme van de sectorplannen gevraagd. In deze brief vindt u de toegezegde tabel en wordt tevens ingegaan op de besteding van het originele budget van € 600 miljoen voor de sectorplannen.

Besteding budget sectorplannen

In de voortgangsbrief sectorplannen en Doorstart-maatregelen van 5 december 20161 heb ik de Kamer geïnformeerd over het budget voor de sectorplannen. Daarin heb ik gemeld dat er ten tijde van de brief een onderbenutting is ontstaan van ongeveer € 25 miljoen. Tijdens de behandeling van de SZW-begroting voor 2017 zijn zes amendementen aangenomen die gefinancierd worden uit de onderbenutting.

In de tabel hieronder staat de onderverdeling van het oorspronkelijk beschikbare budget van € 600 miljoen voor de sectorplannen. Deze onderverdeling is de basis geweest voor de genoemde Kamerbrief van 5 december.2

Tabel Verdeling origineel budget sectorplannen
 

Totalen x € mln.

Bedragen x € mln.

Oorspronkelijk budget sectorplannen

600

 
 

Uitvoeringskosten

10

 

Verplichtingen 102 sectorplannen

ca. 414

 
 

Waarvan plannen uit 1e en 2e tranche

 

ca. 345

 

Waarvan plannen uit 3e tranche

 

69

Doorstart naar nieuw werk

120

 
 

Waarvan dienstverlening WW door UWV

 

38

 

Waarvan scholingsvouchers kansberoepen

 

30

 

Waarvan Regeling DWSRA

 

40

 

Waarvan brug-WW

 

10

 

Waarvan mobiliteitscentra UWV

 

2

Motie Kerstens WSW-bedrijven

30

 

Amendementen SZW-Begroting 2017

26,1

 
 

Kamerstuk 34 550 XV, nr. 17 grensregio’s

 

1,4

 

Kamerstuk 34 550 XV, nr. 18 scholingsvouchers

 

20,0

 

Kamerstuk 34 550 XV, nr. 19 beroepsziektes

 

0,1

 

Kamerstuk 34 550 XV, nr. 20 klantprofielen

 

3,5

 

Kamerstuk 34 550 XV, nr. 21 arbeidsmarktdiscriminatie

 

1,0

 

Kamerstuk 34 550 XV, nr. 22 ervaringsdeskundigen

 

0,1

Kasritme budget sectorplannen

Het kasritme van het budget voor de sectorplannen wordt inzichtelijk gemaakt in de eerste suppletoire van de Begroting SZW van 2017, het eerstvolgende moment waarop de begroting wordt geactualiseerd. Deze verschijnt in het voorjaar van 2017. Hierin zal de actuele verdeling over de jaren van de middelen voor de sectorplannen en de Doorstart-maatregelen worden meegenomen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Kamerstuk 33 566, nr. 96

X Noot
2

Alle aantallen in de tabel zijn gebaseerd op de stand van zaken voor zover bekend op 1 december 2016.

Naar boven