34 550 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN ’T WOUT EN KERSTENS

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.400 (x € 1.000).

II

In artikel 99 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.400 (x € 1.000).

Toelichting

Om de kansen die er momenteel zijn voor bemiddeling van werkloze werkzoekenden over de grens met Duitsland en België beter te kunnen benutten, wordt een appèl gedaan op de 14 arbeidsmarktregio´s in de grensstreek. Ter versterking van reeds bestaande initiatieven aan de grens is daarom een tijdelijke impuls nodig. Hiertoe dient incidenteel voor arbeidsmarktregio´s die zijn gelegen aan de grens € 100.000 per grensregio beschikbaar te komen.

Dit geld is bestemd om het organiserend vermogen (personele capaciteit) in deze grensregio´s tijdelijk te vergroten, waarbij er oog moet zijn voor bestaande initiatieven van bijvoorbeeld de Euregio´s of het sectorplan Grenzeloos werken. Van belang is dat deze middelen aanvullend worden ingezet en daarmee bestaande initiatieven versterken. Deze middelen worden beschikbaar gesteld vanuit de onbenutte middelen van de sectorplannen.

Deze middelen worden tot de inhoudelijke invulling heeft plaatsgevonden gereserveerd op «artikel 99, Nominaal en onvoorzien».

Van ’t Wout Kerstens

Naar boven