Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-VI nr. C

33 400 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013

C VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 10 januari 2013

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op

20 juli 2012 een brief gestuurd aan de minister van Veiligheid en Justitie inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de minister aan de Kamer zijn gedaan.

De minister heeft op 21 december 2012 gereageerd.

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Kim van Dooren

BRIEF AAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Den Haag, 20 juli 2012

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan. Middels deze brief attendeer ik u op dit gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 juli 2012 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2013 verloopt – indien aan de orde. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel2:

Vooruitblik3:

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen, graag voor vrijdag, 14 september 2012.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden en is er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s, wetsvoorstellen en dergelijke, waarin aan een toezegging aan de Eerste Kamer wordt voldaan, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, G.J. de Graaf

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2012

In reactie op uw schrijven van 20juli 2012 (kenmerk 150998.10u) treft u bijgaand de stand van zaken betrekking hebbende op het rappel openstaande toezeggingen aan de eerste kamer tot 2 juli 2012.

De minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Nummer EK

Omschrijving

Voortgangsinformatie parlement

T00476

Toezegging Nieuwe definities (26 671/30 036)

Dit punt zal worden opgenomen in het Wetgevingsprogramma Versterking Prestaties Strafrechtketen (Kamerstukken II 33 173)

T00491

Toezegging Monitoring en evaluatie wsnp (29 942)

Het monitorrapport Wsnp nr. 8 is bij brief van 26 november 2012 door de Staatssecretaris aangeboden aan de Tweede Kamer (33 400 VI, nr.16).

Deze (jaarlijkse) beleidsbrief bevat een (jaarlijkse) evaluatie van dat (jaarlijkse) onderzoeksrapport.

De eerstvolgende ronde zal zijn in september-oktober 2013, dus iets vroeger dan dit jaar het geval was, en kan dan uiteraard ook aan de Eerste Kamer worden gezonden.

T00497

Toezegging Verkennend onderzoek in de praktijk (30 164)

Bij gelegenheid van het volgend rappel wordt hierover verdere informatie verstrekt.

T00498

Toezegging Codering gegevens (30 164/30 327)

De evaluatie is thans gaande en de verwachting is dat het evaluatierapport is eind maart 2013 wordt opgeleverd

T00499

Toezegging Rubricering politiegegevens (30 164/30 327)

Ontwikkelingen op het terrein van rubricering staan on hold vanwege de op handen zijnde europese richtlijn dataprotectie.

T00501

Toezegging Gebruik ontlastende informatie (29 743)

Toezegging is nagekomen gedaan middels brief dd 23/10/2012

T00502

Toezegging Themaverwerking (30 164/30 327)

De evaluatie is thans gaande en de verwachting is dat het evaluatierapport is eind maart 2013 wordt opgeleverd

T00508

Toezegging Meerwaarde regeling afgeschermde getuigen (29 743)

Toezegging is nagekomen gedaan middels brief dd 23/10/2012

T00509

Toezegging Evaluatie wet terroristische misdrijven (30 164)

De toegezegde evaluatie van de Wet opsporing en vervolging terroristische misdrijven is als onderzoek opgenomen in de WODC onderzoeksprogrammering 2012.

Het WODC werkt momenteel aan een onderzoeksvoorstel voor deze evaluatie

T01019

Toezegging meenemen inbreng Eerste Kamer bij aanpassen Aanwijzingen voor de regelgeving (29 702/31 124/31 700 VI) (31 846)

Toezegging is nagekomen middels brief dd 17/12/2012, Kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van sanctiestelsel onderzoek Referentiekader geldboetes

T01063

Toezegging Nulmeting bij internetaanbieders (31 145)

Toezegging is nagekomen gedaan middels brief Toezegging CIOT-bevragingen, naar u verzonden op 19/12/2012

T01069

Toezegging Regelgevingsmonitor (31 700 VI en 31 731, nrs. 1 en 2)

Januari 2013 wordt een update van de monitor naar beide Kamers verzonden.

T01089

Toezegging voorlichting over voor- en nadelen gemeenschap vs. huwelijkse voorwaarden (28 867)

De publieksfolders zijn aangepast ten behoeve van iedereen die algemene informatie wenst. Wie overweegt op huwelijkse voorwaarden te trouwen, kan voor verder, op zijn of haar situatie toegespitst advies terecht bij de notaris.

De brief van oktober 2011 is voor zover wij weten, niet bij ons in behandeling gegeven. Dat is vermoedelijk omdat de brief een aantal toezeggingen. behandelt.

De toenmalige minister heeft niet toegezegd dat de voorlichting bij de ABS komt te liggen, omdat niet voor de hand ligt dat men de afweging over huwelijkse voorwaarden pas maakt op het moment dat contact wordt gelegd met de ambtenaar BS én omdat er nieuwe opleidingseisen aan ABS zouden moeten worden gesteld terwijl het notariaat deze kennis van zaken van oudsher heeft. Als de EK dat op prijs stelt kunnen we dit in een afzonderlijke brief laten weten.

T01126

Toezegging Evaluatie Wet veiligheidsregio’s na twee jaar (31 117)

Bij de behandeling van het wetsvoorstel veiligheidsregio’s in uw Kamer heeft de toenmalige minister van BZK toegezegd dat de Wet na twee jaar geëvalueerd wordt om te bezien hoe de Wet in de praktijk uitwerkt.4 De evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s is in het najaar van 2012 gestart en wordt onder verantwoordelijkheid van het WODC uitgevoerd. Het evaluatierapport is in het tweede kwartaal van 2013 gereed. Ik heb aan de Tweede Kamer toegezegd dat de Staat van de rampenbestrijding van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt meegenomen in de evaluatie.

T01152

Toezegging Institutionele aanpassingen bestuursrechtspraak (30 585)

Deze toezegging is nagekomen gedaan middels brief dd 7/9/2012

T01193

Toezegging werklast EHRM (32 125 en 32 123 V)

Bij brief van 3 oktober 2011 is de Eerste Kamer (en de Tweede Kamer) door de minister van Veiligheid en Justitie geïnformeerd over de regeringsinzet om de werklast van het EHRM onder controle te krijgen en de hervormingsmaatregelen die het kabinet voorstelt (EK 2010–2011, 32 500 V, Y). Deze regeringsinzet is nader toegelicht in een brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2012 (Kamerstukken I 2011/12, 33 000 V, M). Vervolgens heeft op 13 maart 2012 een beleidsdebat over dit onderwerp plaatsgevonden (Handelingen I 2011/12, Afl. 22, p. 3–3 t/m 3–50). Vervolgens heeft de minister bij brief van 11 mei 2012 de Eerste Kamer ingelicht over de uitkomsten van de zogenaamde Brighton conferentie (Kamerstukken I 2011–2012, 33 000 V, Y). Bij brief van 1 juni 2012 heeft de minister de Eerste Kamer ook zijn speech toegezonden die hij heeft uitgesproken tijdens deze Brighton conferentie (ons kenmerk 266918). En ten slotte heeft de minister een brief van 27 juli 2012 gestuurd (kenmerk 282277) waarin hij een nadere toelichting geeft over de verwijzing naar de margin of appreciation doctrine in de Brighton verklaring.

T01198

Toezegging informeren over richtlijnen OM met begripsbepalingen beroep en ambt (31 386, A en 31 422 (R1853) nr. 2)

Deze toezegging is nagekomen gedaan. De beleidsbrief ontzetting uit ambt of beroep is op 11 september 2012 vastgesteld en op 18 oktober binnen het OM verspreid i.v.m. de inwerkingtreding van de gewijzigde aanwijzing verstrekking van strafvorderlijke gegevens voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden (aanwijzing wet justiële en strafvorderlijke gegevens).

T01200

Toezegging circulaire artikel 172b Gemeentewet (31 467)

Bij gelegenheid van het volgend rappel wordt hierover verdere informatie verstrekt.

T01214

Toezegging Betrekken uitkomst WODC-onderzoek bij parlementaire behandeling wetsvoorstel forensische zorg (31 823)

Het wetsvoorstel forensische zorg is, mede op basis van dit onderzoek, aangepast. Het wetsvoorstel forensische zorg bevat thans een bepaling waardoor inzage in de psychiatrische dossiers van weigerende observandi verkregen kan worden.

Na de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel is de regeling inzake weigerende observandi in een tweede nota van wijziging bij de Wfz aangepast, door er meer waarborgen in te bouwen (o.a. advies van een multidisciplinaire commissie).

Deze is voor advies voorgelegd aan de Raad van State en ligt thans, samen met een nader rapport, bij het Kabinet der Koningin voor akkoord voor verzending aan de TK.

T01226

Toezegging ontheffing griffierecht in lagere regelgeving voor bepaalde categorieën zaken (31 758)

Toezegging is nagekomen gedaan middels brief Memorie van Antwoord n.a.v. vragen EK (EK 33 108), verzonden op 19 december 2012.

T01227

Toezegging bijhouden van effecten/consequenties niet tijdige betaling (31 758)

De effecten van het betalen aan de poort worden verwerkt in een interne monitor. De eerste bevindingen zijn gerapporteerd in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel verhoging griffierechten (33071, nr 3). Dit wetsvoorstel is inmiddels ingetrokken. Het in deze memorie van toelichting geschetste beeld is sindsdien niet gewijzigd.

T01229

Toezegging technische punten en neerslaan hogere tarieven bij proceskostenveroordeling meenemen in wetsvoorstel (31 758)

Was voorzien in wetsvoorstel verhoging griffierechten, dat inmiddels is ingetrokken door Kabinet (31 758). Aan de toezegging is gedeeldelijk voldaan na reparatiewet grieffierecht burgerlijke zaken (33 1080).

T01357

Toezegging bij uitwerking wetsvoorstellen inzake kostendekkende griffierechten, herziening gerechtelijke kaart en versterking van de cassatierechtspraak, rekening houden met inbrengen tijdens het debat (32 021)

Toezegging is nagekomen gedaan middels aanvaarding splitsing Oost-Nederalnd dd 18/12/2012

T01364

Toezegging meenemen versterking eerstelijnsrechtspraak in innovatieagenda (32 021)

Toezegging is nagekomen gedaan middels Kamerstuk 33 071, nr 5.

T01436

Toezegging Waarborgen beveiliging verstrekking DNA-profielen aan externe laboratoria (32 168)

Onlangs is met de betrokken partijen uit de strafrechtsketen een eerste concept van het besluit besproken.

In de tussentijd wordt nagedacht over de realisatie van enkele noodzakelijke randvoorwaarden die verband houden met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van degenen wier DNA-profielen in de DNA-databank verwerkt zijn. Het DNA-besluit kan pas in werking treden als deze randvoorwaarden zijn gerealiseerd. Begin 2013 wordt het eerste concept van het besluit met de laboratoria besproken. De verwachting is dat het conceptbesluit spoedig daarna in consultatie kan.

T01438

Toezegging Vijfjaarlijkse evaluatie terrorismewetgeving en toezenden voorstel aanpak evaluatie (32 168)

Bij gelegenheid van het volgend rappel wordt hierover verdere informatie verstrekt.

T01439

Toezegging Folder met informatie over al dan niet meewerken aan DNA-verwantschapsonderzoek (32 168)

Deze toezegging is nagekomen gedaan. Personen wier medewerking wordt gevraagd krijgen van het OM naast een oproep specifieke informatie over implicaties van DNA verwantschapsonderzoek. De informatie is door departement en OM gezamenlijk opgesteld en heeft gerestulteerd in een folder. Deze kan aan uw kamer worden verzonden, wanneer gewenst.

T01440

Toezegging Betrokkenheid ouders bij afname celmateriaal minderjarigen in instructie over DNA-verwantschaponderzoek (32 168)

Deze toezegging is nagekomen gedaan. Dit punt is, met het oog op de aanpassing van de instructie, door DW onder de aandacht van het OM gebracht. Wat heeft geresulteerd dat ouders worden betrokken bij de afname van celmateriaal bij minderjarigen.

T01446

Toezegging onafhankelijke uitvoering vergunningverlening en toezicht bij de Kansspelautoriteit en opname daarvan in bindende beleidsregels (32 264)

De in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen (over het kansspelbeleid) leiden tot bijstelling van de concept-beleidsregels. Verwacht wordt in het eerste kwartaal van 2013 een nieuw concept gereed te hebben.

T01447

Toezegging voldoende capaciteit beschikbaar voor effectief toezicht door kansspelautoriteit (32 264)

De Ksa is op 1 april jl. van start gegaan. De capaciteit van de Ksa is één van de bespreekpunten van periodiek overleg tussen de raad van bestuur van de Ksa en het ministerie van VenJ. Voorafgaande aan het opstellen van de begroting voor 2014 zal worden bezien of bijstelling van de capaciteit nodig is.

T01448

Toezegging bekendmaking sanctiebesluiten Kansspelautoriteit (32 264)

De Ksa zal in haar eerste jaarverslag (over 2012) gegevens opnemen over opgelegde sancties.

T01450

Toezegging informeren van de Kamer over planning herziening kansspelbeleid (32 264)

In de eerste helft van 2013 zal er een nieuwe brief met betrekking tot het kansspelbeleid worden opgesteld. Deze zal naar uw Kamer worden verzonden

T01452

Toezegging toesturen reactie regering op Groenboek Europese Commissie over online kansspelen (32 264)

De Europese Commissie heeft op 23 oktober jl. een mededeling over online gokken gepubliceerd. Het kabinet heeft door middel van een BNC fiche haar appreciatie bekend gemaakt (Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 22 112, nr. 1516).

T01464

Toezegging Geen regeringsinzet voor opname griffierechten in de Brighton Verklaring 2012 (32 735)

Deze toezegging is nagekomen gedaan. De regeringsinzet was conform de toezegging. De verklaring van Brighton van 23 mei 2012 bevat geen griffierechten.

T01465

Toezegging Geen regeringsinzet voor opname verplichte procesvertegenwoordiging bij EHRM in Brighton Verklaring 2012 (32 735)

Deze toezegging is nagekomen gedaan. De regeringsinzet was conform de toezegging. De verklaring van Brighton van 23 mei 2012 bevat geen verplichte procesvertegenwoordiging.

T01466

Toezegging Geen regeringsinzet voor opname nieuw filtermechanisme bij EHRM in Brighton Verklaring 2012 (32 735)

Deze toezegging is nagekomen gedaan. De regeringsinzet was conform de toezegging. De verklaring van Brighton van 23 mei 2012 bevat geen verplichte procesvertegenwoordiging.

T01467

Toezegging Geen regeringsinzet voor beboeten van indieners van repetitieve klachten in Brighton Verklaring 2012 (32 735)

Deze toezegging is nagekomen. De regeringsinzet was conform de toezegging. De verklaring van Brighton van 23 mei 2012 bevat geen beboeting indieners repetitieve klachten.

T01468

Toezegging Geen regeringsinzet voor codificatie van beginsel van subsidiariteit in EVRM (32 735)

Deze toezegging is nagekomen gedaan. De verklaring van Brighton is inmiddels tot stand gekomen. Over dit aspect is de Eerste kamer bij brief van 27 juli 2012 geïnformeerd (Kamerstukken 33 000 V)

T01469

Toezegging Geen regeringsinzet voor codificatie margin of appreciation in EVRM (32 735)

Deze toezegging is nagekomen gedaan. De verklaring van Brighton is inmiddels tot stand gekomen. Over dit aspect is de Eerste kamer bij brief van 27 juli 2012 geïnformeerd (Kamerstukken 33 000 V)

T01470

Toezegging Regeringsinzet voor opname regulering voorlopige maatregelen in de Brighton Verklaring 2012 (32 735)

Aan deze toezegging is nagekomen gedaan. De verklaring van Brighton is inmiddels tot stand gekomen. Deze toezegging is nagekomen. De regeringsinzet was conform de toezegging.

T01471

Toezegging Faciliteren griffie EHRM (32 735)

Deze toezegging is nagekomen gedaan, Zie de brief aan de Eerste kamer van 27 juli 2012 (33000 V)

T01472

Toezegging Nederlandse financiële bijdrage aan EHRM (32 735)

Deze toezegging is nagekomen gedaan, Zie de brief aan de Eerste kamer van 27 juli 2012 (33000 V)

T01473

Toezegging Lidstaten aanspreken in geval van geringe financiële bijdrage EHRM (32 735)

Deze toezegging is nagekomen gedaan. Zie de speech van de minister van Ven J uitgesproken te Brighton, toegezonden aan de EK bij brief van 1 juli 2012

T01475

Toezegging Aansporen lidstaten tot uitbreiding griffie EHRM (32 735)

Deze toezegging is nagekomen gedaan. Zie de speech van de minister van Ven J uitgesproken te Brighton, toegezonden aan de EK bij brief van 1 juli 2012

T01509

Toezegging Internetverkoop leeftijdsgebonden producten (32 022)

Toezegging is nagekomen gedaan middels kamerstuk 32 022, met de brief «naleving leeftijdsgrenzen bij verkoop van leeftijdsgebonden producten»

T01511

Toezegging Visie op ontwikkelingen in het strafrecht (32 551)

Dit punt zal worden opgenomen in het Wetgevingsprogramma Versterking Prestaties Strafrechtketen (Kamerstukken II 33 173)

T01512

Toezegging AMvB-procedure voor regeling inzake strafonderbreking bij illegale vreemdelingen (32 319)

Bij gelegenheid van het volgend rappel wordt hierover verdere informatie verstrekt.

T01516

Toezegging Doorontwikkelen PIA (31 051)

Conceptformat is onder regie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld. Het format ligt bij het Centraal plan bureau voor advies.

T01517

Toezegging Toesturen TNO-rapport over privacy by design (31 051)

Het ministerie van Economische Zaken heeft besloten dit rapport tegelijk met een notitie over Internet en privacy beschikbaar te stellen. Deze notitie is nog niet gereed.

T01518

Toezegging Meenemen diverse punten bij volgende wetswijziging Wbp (31 051)

Bij een volgende wijziging van de Wbp wordt hieraan gevolg gegeven.


X Noot
1

Samenstelling:

Holdijk (SGP), Broekers-Knol (VVD) (voorzitter), Kneppers-Heijnert (VVD), Kox (SP), Engels (D66), Franken (CDA), Thissen (GL), Nagel (50PLUS), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA) (vice-voorzitter), Duthler (VVD), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Quik-Schuijt (SP), Strik (GL), K.G. de Vries (PvdA), Knip (VVD), Hoekstra (CDA), Lokin-Sassen (CDA), Scholten (D66), De Boer (GL), De Lange (OSF), Ter Horst (PvdA), Beuving (PvdA), Koole (PvdA), Schrijver (PvdA), Reynaers (PVV), Popken (PVV), Frijters-Klijnen (PVV), Swagerman (VVD)

X Noot
4

Eerste Kamer; Veiligheidsregio’s, 2 februari 2010, 17–744.