29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 414 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 mei 2017

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) wordt de opvolger van het huidige Actal. Op grond van de Kaderwet adviescolleges loopt het mandaat van Actal af op 1 juni 2017. In het Algemeen Overleg van 19 april (Kamerstuk 29 515, nr. 413) en het Verslag Algemeen Overleg van 20 april jl. (Handelingen II 2016/17, nr. 71, item 14) is het Instellingsbesluit van het Adviescollege toetsing regeldruk met uw Kamer besproken. Hierbij is een aantal moties aangenomen waarin wordt verzocht om aanpassing van het instellingsbesluit1. In het bijgaande aangepaste Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk zijn de moties van uw Kamer verwerkt2.

De kerntaak van het nieuwe Adviescollege is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving. Door het ATR in drie stadia van het beleids- en wetgevingsproces een rol te geven, krijgt de kwaliteit van de regeldruktoetsing een positieve impuls. Om recht te doen aan dit primaire doel van de oprichting van het ATR, zal ik het Adviescollege vragen bij de organisatie van zijn werkzaamheden de gebruikelijke 80–20 regel te hanteren. Dit houdt in dat het ATR 80% van zijn werkzaamheden zal besteden aan de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving.

Indien er geen afbreuk wordt gedaan aan de kerntaak, kan het ATR daarnaast:

  • op verzoek adviseren aan gemeenten, provincies en waterschappen over de gevolgen voor de regeldruk voortkomend uit hun activiteiten (conform de gewijzigde motie Paternotte c.s., Kamerstuk 29 515, nr. 409);

  • op verzoek van beide Kamers der Staten-Generaal adviseren over regeldruk (conform de gewijzigde motie Mulder c.s., Kamerstuk 29 515, nr. 410);

  • naar aanleiding van signalen vanuit het bedrijfsleven of de samenleving adviseren over knelpunten in bestaande regelgeving (conform de gewijzigde motie Dijkgraaf c.s. en de motie Hijink c.s., Kamerstuk 29 515, nrs. 411 en 408);

  • in samenspraak met de desbetreffende instanties adviseren over de regeldruk voortkomend uit beleidsregels en overige regels ten behoeve van de handhaving en uitvoering (conform de gewijzigde motie Ziengs c.s., Kamerstuk 29 515, nr. 412).

Voorts wordt, in navolging van de motie Mulder c.s. (Kamerstuk 29 515, nr. 404), het ATR in staat gesteld om ook zelf in de fase voorafgaand aan de besluitvorming in de ministerraad stukken op te vragen om te bepalen of een aanvullende zienswijze nodig is.

Het instellingsbesluit is inmiddels ook ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Zoals eerder aangegeven in de voortgangsrapportages Regeldruk (Kamerstuk 29 515, nr. 389; Kamerstuk 29 515, nr. 397) wordt de strategische advisering over regeldruk dichter bij de verschillende doelgroepen belegd. Voor de regeldruk voor bedrijven zal dit geschieden bij een commissie bestaande uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Voor de doelgroep burgers heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ervoor geopteerd deze functie onder te brengen bij de Regieraad Algemene wet bestuursrecht.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Het betreft de moties: Paternotte c.s. (Kamerstuk 29 515, nr. 409), Mulder c.s. (Kamerstuk 29 515, nrs. 404 en 410), Dijkgraaf c.s. (Kamerstuk 29 515, nr. 411), Ziengs c.s. (Kamerstuk 29 515, nr. 412) en Hijink c.s. (Kamerstuk 29 515, nr. 408).

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven