12 Stemmingen moties Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap,

te weten:

  • -de motie-Van der Woude over voor de continuering van het Faculty of Impact-programma voldoende middelen beschikbaar stellen uit het fonds Onderzoek en Wetenschap (31288, nr. 975);

  • -de motie-Van der Laan/Westerveld over het instemmingsrecht van de medezeggenschap op de studievoorschotmiddelen vanaf 2025 continueren (31288, nr. 976);

  • -de motie-Van der Molen/Inge van Dijk over initiatief nemen om landelijke afspraken te maken over hoe om te gaan met top-upbeurzen (31288, nr. 977);

  • -de motie-Van der Molen/Van der Woude over de wijze van toetsing van de taalkeuze expliciteren in het beoordelingskader van de NVAO (31288, nr. 978).

(Zie vergadering van 14 september 2022.)

In stemming komt de motie-Van der Woude (31288, nr. 975).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Laan/Westerveld (31288, nr. 976).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Molen/Inge van Dijk (31288, nr. 977).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Molen/Van der Woude (31288, nr. 978).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven