22 Stemming motie Intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52),

te weten:

  • -de motie-Koekkoek over een jaarlijkse evaluatie om de effecten op rechtmatigheid en proportionaliteit in de uitvoering te beoordelen (35934-(R2158), nr. 14).

(Zie vergadering van 15 december 2021.)

De voorzitter:

De motie-Koekkoek (35934-(R2158), nr. 14) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het nieuwe coalitieakkoord "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst" de ambitie uitspreekt om de effecten van wetgeving op de uitvoering na één jaar te evalueren;

constaterende dat in het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap geheel geen evaluatie is ingebouwd;

verzoekt de regering om, indien het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap wordt aangenomen, het wetsvoorstel na tweeënhalf jaar te evalueren teneinde de effecten van de wet op de rechtmatigheid en proportionaliteit in de uitvoering te beoordelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 15, was nr. 14 (35934-(R2158)).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Koekkoek (35934-(R2158), nr. 15, was nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en BBB voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven