10 Lopende en afgeronde zaken vuurwerkdossier

Aan de orde is het tweeminutendebat Lopende en afgeronde zaken vuurwerkdossier (28684, nr. 660).

De voorzitter:

Aan de orde is het tweeminutendebat Lopende en afgeronde zaken vuurwerkdossier. Ik heet de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van harte welkom. Ik heet ook de leden in de zaal, de mensen op de publieke tribune en de kijkers thuis van harte welkom. Ik geef het woord aan de eerste spreker, de heer Madlener van de PVV.

De heer Madlener (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Ik heb al eerder gezegd dat ik een groot liefhebber ben van onze vuurwerktraditie. Als kind heb ik daarvan genoten. En ik heb nu zelf een zoontje van 7 jaar. Ik hoop dat ik komend oudjaar lekker met hem vuurwerk af kan steken. Heerlijk, ik zie er al naar uit, en hij ook. Wij vinden dat heel leuk, net zoals heel veel mensen in heel Nederland dat heel leuk vinden.

Het vuurwerk afsteken wordt natuurlijk de laatste tijd steeds vaker verpest door berichten over vuurwerk gooien naar hulpverleners en dat soort zaken. Ik weet niet wie dat doen. Ik vermoed dat dat toch niet de autochtone Nederlanders zijn. Dat schat ik zo in als oud-Rotterdamse bewoner. Mensen die dit doen, moet je hard aanpakken, want zij verzieken het voor de rest.

Maar vuurwerk is niet alleen een hele leuke traditie bij een volksfeest, het is ook heel goed voor een heleboel middenstanders. Vaak gaat het om hele leuke winkels die niet zouden kunnen bestaan zonder de jaarlijkse vuurwerkverkoop. En de problemen met het vuurwerk zijn ook grotendeels aan het illegale vuurwerk te danken.

Dus ik heb hier een drietal moties. Ik zal ze oplezen. De eerste dien ik in om de vuurwerkbranche te steunen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er 9,4 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor de compensatie van de vuurwerkbranche;

constaterende dat er per ondernemer een vast bedrag van €3.500 beschikbaar is;

constaterende dat er ondernemers zijn die meerdere verkooppunten hebben en hierdoor compensatie mislopen;

van mening dat de compensatie snel en volledig moet worden uitgekeerd;

verzoekt de regering om de regeling TSVC-19 per redelijk verkooppunt uit te keren en haast te maken met het uitbetalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Madlener.

Zij krijgt nr. 661 (28684).

De heer Madlener (PVV):

Ik heb hier "redelijk verkooppunt" geschreven. Als iemand ergens een balie heeft, hoeft het natuurlijk niet. Maar als het gewoon echt volwaardige verkooppunten zijn, dan vind ik dat daar ook een vergoeding tegenover moet staan. Ik had misschien eigenlijk het woord "volwaardig" moeten gebruiken.

Voorzitter. Mijn tweede motie gaat over geen algeheel vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vuurwerkbranche zwaar getroffen is door het algehele vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling 2020-2021;

overwegende dat vuurwerk een belangrijk onderdeel is van het oudjaarsfeest en bij de traditie van de Nederlandse jaarwisseling hoort;

verzoekt de regering om bij de aankomende jaarwisseling niet opnieuw over te gaan tot een algeheel vuurwerkverbod,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Madlener.

Zij krijgt nr. 662 (28684).

Dank u wel.

De heer Madlener (PVV):

Deze motie dien ik in mede namens mijn zoontje.

De voorzitter:

Dank u wel. U heeft geen tijd meer. Dit is een tweeminutendebat. Ik wil me ook wel een beetje op die twee minuten richten, want we hebben nog een aantal tweeminutendebatten te gaan.

De heer Madlener (PVV):

Ja, maar er zijn maar heel weinig sprekers, dus ...

De voorzitter:

Ja, maar toch. Dit is een tweeminutendebat, en het heet geen drieminutendebat. Excuus. Ik geef het woord aan de heer De Groot van de VVD.

De heer Peter de Groot (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Een goede afhandeling van de schade die ondernemers hebben geleden, zowel door het verbieden van F3-vuurwerk, als door het vanwege corona geen doorgang vinden van vuurwerkverkoop tijdens de jaarwisseling, is van groot belang. Gelukkig loopt de inschrijving voor de coronavergoeding voor de detailhandel goed.

Het is de VVD niet duidelijk geworden wanneer de regeling opengaat ten aanzien van de compensatie voor opslag en vervoer. Waar kunnen deze ondernemers op vertrouwen en wanneer zullen zij hun tegemoetkoming krijgen? Ik hoor daarover verschillende data. Het zijn juist deze ondernemers die vaak lang van tevoren inkopen, daarmee investeren, en daarmee ook al lang op compensatie wachten. De VVD vindt dat het lang genoeg heeft geduurd en neemt aan dat de staatssecretaris die mening ook is toegedaan. Kan zij toezeggen dat het loket vóór het zomerreces zal openen?

Mijn tweede punt gaat over de TSRV. De VVD heeft in november 2020 een motie aangehouden vanwege een toezegging over het aan de sector ten goede komen van de overgebleven gelden uit deze regeling. En toch vloeit er nu geld uit de regeling terug in de algemene middelen, terwijl de sector wel degelijk knelpunten ervaart, bijvoorbeeld als het gaat om los vuurwerk of vuurwerkstandaarden. Waarom ziet de staatssecretaris dit niet als knelpunt? En waarom is hier, ondanks de toezegging, niets mee gedaan? Wat kan de staatssecretaris in dezen nog betekenen?

Tot slot heb ik nog de vraag of de staatssecretaris ook na afloop van de TSVC-19 kan kijken of met eventueel overgebleven budget overige knelpunten kunnen worden opgelost. Bijvoorbeeld zouden de problemen van detailhandelaren met meerdere verkooppunten kunnen worden verholpen. Collega Madlener verwees hier ook al naar.

Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Palland van het CDA.

Mevrouw Palland (CDA):

Voorzitter, dank u wel. Ik sluit mij aan bij de vragen van de heer De Groot over de subsidieregeling die open is gesteld. Kunnen de mensen daar zo spoedig mogelijk bij? Ik ben ook benieuwd naar de laatste stand van zaken met betrekking tot de gesprekken met Europa hierover.

Voorzitter. Dan nog iets over het vuurwerkverbod. Vorig jaar is besloten om F3-vuurwerk en zwaar vuurwerk uit categorie F2 te verbieden voor consumenten. De CDA-fractie heeft dit besluit kunnen steunen, op voorwaarde dat er ook sprake is van stevige handhaving. Afgelopen jaar was er uiteraard sprake van een totaal vuurwerkverbod, maar ook daar liet de handhaving wel wat te wensen over. Daarom de volgende motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering vorig jaar besloten heeft om F3-vuurwerk, knalvuurwerk (inclusief knalstrengen), vuurpijlen en enkelschotsbuizen, ook wel singleshots genoemd, te verbieden voor consumenten;

constaterende dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in domein 1 (de openbare ruimte) bevoegd zijn voor de strafrechtelijke handhaving van het tot ontbranding brengen van vuurwerk buiten de toegestane afsteektijden, maar niet bevoegd zijn tot de strafrechtelijke handhaving op het bezit van illegaal vuurwerk;

overwegende dat het van groot belang is dat het gedeeltelijk vuurwerkverbod in de praktijk goed handhaafbaar is en dat dit bij "wachten tot het knalt" niet het geval is;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de wenselijkheid boa's in domein 1 ook bevoegd te maken voor handhaving op bezit van illegaal vuurwerk om zo de handhaving op illegaal vuurwerk te versterken, zonder daarbij af te doen aan de verhouding tussen politie en boa's, en de Kamer hierover te informeren voor de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid van 2022,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Palland.

Zij krijgt nr. 663 (28684).

Dank u wel, mevrouw Palland. Ik kijk even naar de staatssecretaris: hoeveel heeft zij ongeveer nodig? Ik schors de vergadering voor vijf minuutjes.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

Ik wil aan de leden weer vragen om hun plaats in te nemen. Ik geef het woord aan de staatssecretaris, zodat zij een aantal moties van een appreciatie kan voorzien en nog een enkele vraag kan beantwoorden.

Het woord is aan de staatssecretaris.

Staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer:

Dank u wel, voorzitter. Dank aan de leden voor de vragen en de moties.

De motie op stuk nr. 661 van de heer Madlener vraagt eigenlijk om per verkooppunt iets uit te keren, maar de forfaitaire vergoeding was echt bedoeld voor echt kleine ondernemers. Dat is ook zo opgenomen in de regeling. Helaas kan ik daar op dit moment dus niet iets aan veranderen. Ik moet deze moties dus helaas ontraden.

De voorzitter:

Dat roept een vraag op bij de heer Madlener, PVV.

De heer Madlener (PVV):

Ja, voorzitter, want de staatssecretaris noemt het argument dat die was bedoeld voor echt kleine ondernemers. Ik begrijp die argumentatie niet. Wat maakt het uit of het kleine ondernemers zijn of niet? Als je meerdere verkooppunten hebt, heb je gewoon meer kosten. Daar gaat het toch om? Dan is het toch redelijk dat je een vergoeding per verkooppunt krijgt?

Staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer:

Bij de raming van deze afspraak is een totaalbedrag afgesproken. Een deel daarvan werd ingevuld door de bestaande coronaregelingen. Toen was er nog een bepaalde hoeveelheid geld over die via deze specifieke op vuurwerk gerichte regeling kon worden uitgekeerd. De Kamer heeft mij steeds gevraagd om daarbij vooral aandacht te besteden aan de echt kleine ondernemer. Toen is dat in die regeling opgenomen. Consultatie heeft ook plaatsgevonden en daarbij zijn geen opmerkingen gemaakt, terwijl dit punt daar wel al in stond. Helaas kan ik dat daarom nu niet met terugwerkende kracht wijzigen.

De voorzitter:

De heer Madlener, tot slot? Nee. Oké. Dank u wel.

Staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer:

Voorzitter. Dan de motie-Madlener op stuk nr. 662 over een algemeen vuurwerkverbod. Het eenmalige verbod gold voor het afgelopen jaar. De wetwijziging die gerelateerd was aan covid is verlopen. Daarmee is dit komen te vervallen en geldt de oude wet weer. Daarin staat geen algeheel vuurwerkverbod en op dit moment is daar ook geen plan voor. Deze motie is overbodig, omdat het kabinet dat voornemen niet aan de Kamer heeft gecommuniceerd. Daarom ontraad ik deze motie.

De voorzitter:

De heer De Groot heeft een … Ik geef eerst even het woord aan de heer Madlener van de PVV, want het gaat over zijn motie. Wilt u naar de andere microfoon doorlopen, meneer Madlener? Dank u. U bezorgt de bodes veel werk!

Gaat uw gang. De heer Madlener.

De heer Madlener (PVV):

Nu zijn ze allemaal besmet, maar ik ben al ingeënt! Dat scheelt toch.

Voorzitter. De staatssecretaris zegt dat het kabinet geen plannen heeft om het vuurwerkverbod voor het komende oudjaar opnieuw in te stellen. Even voor de zekerheid: eigenlijk kunnen dus alle vuurwerkinkopers en alle Nederlanders die van vuurwerk genieten, ervan uitgaan dat er op het komende oudjaar gewoon consumentenvuurwerk zal zijn. Even voor alle duidelijkheid.

Staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer:

Dat is de wet op dit moment, tenzij Kamer en kabinet in de tussentijd tot iets anders komen. Op dit moment kan dat vuurwerk volgens de wet zoals die nu luidt — en daar hebben we ons natuurlijk allemaal aan te houden — worden ingericht. U dient een motie in. Stel je voor dat die motie zou worden verworpen. Dan zou dat geïnterpreteerd kunnen worden als een ander signaal. Dus daarom ontraad ik de motie. Op dit moment is de wet gewoon zo dat er voor deze jaarwisseling geen algeheel vuurwerkverbod is. Als je dat wel wilt, moet je dus eerst een wetswijziging doorvoeren.

De voorzitter:

De heer Madlener, tot slot.

De heer Madlener (PVV):

Ik ben toch altijd een beetje op mijn hoede, want de staatssecretaris herhaalt steeds "op dit moment", "op dit moment". Er is dus niets in voorbereiding? Er komt niets aan?

Staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer:

Nee. Er is niets in voorbereiding en er komt niets aan. Daarom is de motie overbodig.

De heer Madlener (PVV):

Oké. Dat is helder. Dan trek ik mijn motie bij dezen in. Dan kunnen we dit jaar genieten van een oudjaar met vuurwerk.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Madlener (28684, nr. 662) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Dank u wel. Ik kijk nog even of de heer De Groot nog een interruptie wil plegen. Gaat uw gang.

De heer Peter de Groot (VVD):

Mijn interruptie ging eigenlijk over de vorige motie, maar ik heb ook nog vragen gesteld aan de staatssecretaris. Die gaan over hetzelfde onderwerp, maar dan wacht ik daar nog even op.

Staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer:

Die ga ik zeker nog beantwoorden.

De voorzitter:

Zeker. De staatssecretaris gaat straks nog de vragen beantwoorden.

Dan de motie op stuk nr. 663.

Staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer:

Ik zou ook eerst de vragen van de heer De Groot kunnen beantwoorden. Ik had ze in die volgorde liggen, maar als u het liefst heeft dat ik eerst inga op de motie op stuk nr. 663, dan doe ik dat eerst en dan kom ik daarna bij de vragen, die inderdaad nog gesteld zijn.

Voorzitter. Mevrouw Palland vraagt in haar motie een aantal zaken. Zij vraagt of de Kamer daarover geïnformeerd kan worden voor de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid. Dat is inderdaad het domein waarbinnen deze motie hoort. Ik zal deze motie dus doorgeleiden naar mijn collega voor een appreciatie, want dit valt echt binnen het domein van JenV. Op die manier zal ik zorgen dat er een appreciatie komt.

Er waren een aantal vragen gesteld door de heer De Groot. Als eerste vraagt hij: hoe loopt de afhandeling van de regeling voor het transport? De gesprekken in Brussel verlopen constructief. We verwachten 1 september het loket voor aanvragen TSVC-19, opslag en vervoer, open te kunnen stellen. Dat is dan rond de zomer, als ik het zo mag vertalen, dus redelijk in lijn met de hoop die de Kamer heeft uitgesproken. In dat geval zal RVO voor 2022 de voorschotten uitbetalen. Dat is dan 80%. Dan is er dus ook concreet zicht op dat geld.

Dan nog een vraag van de heer De Groot. Hij zei: "Je stelt zo'n regeling op. Dat doe je met het oog op het totale budget dat beschikbaar is, en dan blijft er toch nog wat geld over. Kan dat dan niet toch nog besteed worden aan knelpunten voor ondernemers?" Ik snap de vraag. Tegelijkertijd ben ik gewoon gebonden aan de algemene regels die het ministerie van Financiën hanteert voor dit soort regelingen: als er geld overblijft, gaat dat terug naar de algemene middelen. We kunnen dus niet met terugwerkende kracht een regeling aanpassen om tot een andere uitkering te komen. Dan zou je namelijk weer een nieuwe regeling moeten maken om het geld op een fatsoenlijke basis uit te keren. Dat is nu niet voorzien.

De heer Peter de Groot (VVD):

Ik zou toch nog een aanvullende vraag willen stellen. Hier is in november 2020 over gesproken. Toen is bijvoorbeeld ook het voorbeeld van vuurwerkstandaarden in de regeling benoemd. Nu zegt u eigenlijk: ik kan niet breder kijken dan wat ik nu gedaan heb, dus ik kan nu niet naar los vuurwerk of naar vuurwerkstandaarden kijken, om daar ook vergoedingen voor te verstrekken.

Staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer:

Nee, dat klopt. We hebben dat naar aanleiding van de vragen wel besproken met Financiën, maar de regels zijn gewoon dat wat er over is van zo'n regeling, terugvloeit naar de algemene middelen. Dat zijn gewoon de rijksregels die we daarvoor hebben. Overigens is het specifiek bij die vuurwerkstandaarden zo dat er bij de eerste regeling over is gesproken. Toen is er op basis van een forfaitair bedrag voor gezorgd dat er in ieder geval iets van een tegemoetkoming was. Dat zal het misschien niet voor alle ondernemers helemaal gedekt hebben. Dat is ook reëel, denk ik. Maar tenzij er echt een nieuwe regeling wordt gemaakt, kan ik niet zomaar extra geld uitkeren.

Voorzitter, dat waren volgens mij de vragen en de moties van de Kamer op dit punt.

De voorzitter:

Dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze beraadslaging.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

We gaan volgende week dinsdag stemmen over de ingediende moties. Ik schors de vergadering voor een enkel moment, zodat de andere woordvoerders naar binnen kunnen komen. Ik hoor ze wel al!

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven